Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Шкода як підстава деліктної відповідальності

Шкода (наявність шкоди) є неодмінною, обов'язковою підставою деліктної відповідальності. За відсутності шкоди питання про деліктної відповідальності виникнути не може (1).
---
(1) Див: Белякова А.М. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди (теорія і практика): Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1987. С. 19.
Під шкодою як підставою деліктної відповідальності розуміються несприятливі для суб'єкта цивільного права майнові чи немайнові наслідки, що виникли в результаті пошкодження або знищення належного йому майна, а також у результаті заподіяння каліцтва або смерті громадянину (фізичній особі).
Як зазначається у п. 1 ст. 1064 ЦК, шкода може бути заподіяна особистості або майну.
Заподіяння шкоди майну (майнову шкоду) означає порушення майнової сфери особи у формі зменшення його майнових благ або применшення їх цінності. Іноді майнову шкоду визначають як різницю між матеріальним становищем потерпілого до заподіяння шкоди і після (1).
---
(1) Див: Малеин Н.С. Відшкодування шкоди, заподіяної особистості. М., 1965. С. 9.
У разі заподіяння шкоди особистості об'єктом правопорушення є нематеріальні блага - життя і здоров'я людини. Але при виникненні зобов'язання з заподіяння такої шкоди беруться до уваги головним чином майнові наслідки, тобто відшкодуванню підлягає майнову шкоду. Лише у випадках, передбачених законом, допускається також компенсація моральної шкоди (п. 1 ст. 151, п. 2 ст. 1099 ЦК). Наприклад, при ушкодженні здоров'я громадянина шкода виражається у втраті потерпілим заробітку, у витратах на лікування, догляд і т.п. Але поряд з цим, тобто незалежно від відшкодування майнової шкоди, можлива і компенсація моральної шкоди (п. 3 ст. 1099 ЦК).
Майнова шкода нерідко іменується збитком. Наприклад, в Конституції РФ закріплено право громадянина на відшкодування збитку. ГК послідовно вживає термін "шкоду". Однак іноді зустрічається і слово "шкода". Наприклад, у ст. 1088 передбачено відшкодування особам, які зазнали збитків у результаті смерті годувальника. У літературі (з посиланням на словник синонімів російської мови) зазначається, що слово "шкода" є синонімом слова "шкода" (1).
---
(1) Див: Тархов В.А. Відповідальність по радянському цивільному праву. С. 141.
З поняттями "шкоду", "збиток" стикається поняття "збиток". Збитком називається шкоду (збитки), виражений у грошах. Таким чином, збиток - це грошова оцінка майнової шкоди.
Самостійне значення має поняття "моральна шкода". З заподіянням шкоди як правопорушенням можуть бути пов'язані не тільки майнові наслідки, але також наслідки, які не мають грошової оцінки або мають незначну вартість.
Наприклад, одна людина за грубої недбалості знищив листи та фотографії, які належали іншій людині і були дуже дорогі для нього як пам'ять. Грошової цінності ці листи і фотографії практично не мали, але їх втрата була пов'язана з глибокими переживаннями і стражданнями їх власника, якому в даному випадку було завдано моральну шкоду.
Наше законодавство в період існування СРСР знало лише поняття майнової шкоди і не передбачала компенсації моральної шкоди у майновій формі. Вважалося, що потерпілий може вимагати покарання особи, яка заподіяла йому страждання, переживання, душевний біль і т.п., у кримінальному чи адміністративному порядку, але не може вимагати їх грошової компенсації. У роботах багатьох вчених-цивілістів наполегливо висловлювалися пропозиції передбачити в певних випадках відшкодування та моральної шкоди (1). Це завдання отримала рішення лише в 90-х рр.. - В окремих законах (2), а потім в ЦК (ст. ст. 151, 1099 - 1101).
---
(1) Див: Малеин Н.С. Відшкодування шкоди, заподіяної особистості; Шімінова М.Я. Майнова відповідальність за моральну шкоду / / Рад. держава і право. 1970. N 1; Калмиков Ю.Х. Відшкодування шкоди, заподіяної майну. Саратов, 1965. С. 22; Белякова А.М. Відшкодування заподіяної шкоди. М., 1972. С. 26 - 29.
(2) Див, наприклад: п. 6 ст. 7 та ст. 131 Основ цивільного законодавства 1991 р.; Закон РФ від 27 грудня 1991 р. N 2124-1 "Про засоби масової інформації" / / Відомості СНР і ЗС РФ. 1992. N 7. Ст. 300 (з послід. Зм.); Закон про захист прав споживачів.
Моральна шкода - це фізичні або моральні страждання, заподіяні громадянинові діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага (1).
---
КонсультантПлюс: примітка.
Питання, що стосуються компенсації моральної шкоди, розглянуті також у книзі А.М. Ерделевского "Компенсація моральної шкоди. Коментар", включеної до інформаційного банку відповідно до публікації - БЕК, 2000.
(1) Аналіз категорії "моральна шкода" див в роботах: Ерделевскій А.М. Компенсація моральної шкоди в Росії і за кордоном. М., 1997; Менглі Ш. Відшкодування моральної шкоди. Душанбе, 1998.
Така шкода підлягає компенсації за рішенням суду незалежно від того, чи був одночасно заподіяно зазначеними діями майнову шкоду. Якщо ж в результаті вчинення дій (бездіяльності) відбулося порушення майнових прав громадянина, то що виник при цьому моральна шкода підлягає відшкодуванню лише у випадках, передбачених законом.
Позови про компенсацію моральної шкоди стали в останні роки досить частим явищем. При цьому нерідко заявляються вимоги про стягнення величезних сум за страждання, переживання і душевні муки. У більшості випадків подібні вимоги по суті своїй аморальні. З метою вдосконалення діючих правил про компенсацію моральної шкоди можна запропонувати наступні заходи. По-перше, стягувати (за наявності передбачених законом умов) на користь потерпілого не більше п'ятикратного розміру мінімальної оплати праці. По-друге, стягувати з порушника додатково, з урахуванням ступеня його провини, грошову суму, визначену судом, на користь місцевої адміністрації з метою використання таких сум на фінансування установ для хворих дітей, будинків престарілих тощо
Дослідники цивільного права зарубіжних країн відзначають, що сплата грошей у вигляді розради все більше розглядається зарубіжними авторами як моральне приниження, а в судах спостерігається відхід від практики відшкодування моральної шкоди. Суди нерідко обмежуються присудженням символічного відшкодування, що означає осуд дій правопорушника без сплати потерпілому великих (або значних) сум в оплату його страждань, переживань і т.п. (1).
---
(1) Див: Кулагін М.І. Еволюція сучасного буржуазного цивільного права / / Сучасне цивільне право: тенденції розвитку та взаємодія правових систем. М., 1986.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Шкода як підстава деліктної відповідальності "
 1. § 1. Загальні положення
  шкоди, заподіяної його ділової репутації, що передбачено п. 7 ст. 152 ГК. 4. Досягнення оперативності у прийнятті заходів щодо захисту прав та інтересів підприємців. З точки зору процедури їх застосування правові засоби захисту підприємництва повинні бути найбільш простими і демократичними, що забезпечують оперативне вирішення конфліктних ситуацій і реалізацію прийнятих рішень. [8] На
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  шкоду для іншої сторони, що остання значною мірою позбавляється того, на що мала право розраховувати на підставі договору, за винятком випадків, коли порушила договір, не передбачала такого результату, і розумна особа, чинне в тій же якості за аналогічних обставин, не передбачала б його »(ст. 25). Таким чином, істотне порушення договору в сенсі
 3. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  шкоду, заподіяну в результаті делікту. Основні обмеження правоздатності стосуються відносин, пов'язаних з власністю і договірними відносинами. У даному випадку недієздатність є односторонньою - неповнолітній може набувати майнові права, якщо це не веде до применшення його майнової сфери. Передача майна великої вартості у власність неповнолітнього не § 2. Правове становище публічних утворень
 4. шкоди через відсутність в бюджеті коштів, необхідних для його відшкодування. Задоволення в цих умовах вимог потерпілих, по думку судових інстанцій, призвело б до фактичного перегляду бюджету і нанесення шкоди необмеженому колу осіб * (361). Інакше кажучи, положення про особливості публічних утворень трактуються судами як допускають звільнення публічних утворень від несення
  § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
 5. шкоди громадянином, не здатним розуміти значення своїх дій: якщо громадянин сам привів себе в такий стан вживанням спиртних напоїв, наркотичних засобів або іншим способів, він не звільняється від відповідальності за заподіяння шкоди. Найскладнішим моментом, з яким доводиться стикатися при застосуванні ст. 177 ЦК, є доказ того, що громадянин в момент вчинення
  § 3. Види цивільно-правової відповідальності
 6. шкода є результатом дій, не пов'язаних з порушенням договірних зобов'язань. Винуватець шкоди порушує загальну абсолютну обов'язок - не посягати на чужі суб'єктивні права. Іноді внедоговорную відповідальність ототожнюють з деліктної відповідальністю, яка витікає з заподіяння шкоди. Дійсно, деліктна відповідальність є найбільш поширеною серед внедоговорной
  § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
 7. шкоди, за винятком випадків, коли особа управомоч на вчинення таких дій * (1351). Загальновизнано, що порушення суб'єктивного права настає внаслідок невиконання юридичного обов'язку, тому така поведінка протиправно. Невикористання суб'єктивного права не може розглядатися протиправним, а тому правомірно. Суб'єктивне право, будучи мірою дозволеного поведінки
  § 5. Обставини, що виключають цивільно-правову відповідальність
 8. шкоди виключається при наявності непереборної сили (форс-мажорних обставин, від лат. Vis maior - зовнішня дія вищої сили проти волі людини; непередбачена подія). У п. 3 ст. 401 ГК непереборна сила визначається як "надзвичайна і невідворотна за даних умов подія". Незважаючи на наявність легального визначення, встановлення того, відноситься конкретне обставина
  Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 9. шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним влади (юрисдикції) не має 57. PRIMA FACIE [прима фаці] - на перший погляд 58. QUASI [квазі] - нібито, нібито 59. RES JUDICATA [рес Юдікат] - вирішена справа 60. RES NULLIUS [рес нулліус] - річ, нікому не належить,
  § 3. Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу
 10. шкоди. Ця відповідальність застосовується у разі заподіяння пасажиру моральної шкоди порушенням його прав на підставі ст. 15 Закону про захист прав споживачів. При цьому законодавство не виключає, а практика допускає пред'явлення позовів тільки про компенсації пасажирам заподіяної моральної шкоди. По-перше, перевізник відповідає за заподіяння шкоди життю або здоров'ю пасажира (ст. 800 ЦК).
  вреда. Эта ответственность применяется в случае причинения пассажиру морального вреда нарушением его прав на основании ст. 15 Закона о защите прав потребителей. При этом законодательство не исключает, а практика допускает предъявление исков только о компенсации пассажирам причиненного морального вреда. Во-первых, перевозчик отвечает за причинение вреда жизни или здоровью пассажира (ст. 800 ГК).
© 2014-2022  yport.inf.ua