Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття прав промислової власності


1. До цивільних прав відносяться права промислової власності, або «промислові права». Це - суб'єктивні права на різного роду результати інтелектуальної творчості - технічні та нетехнічні, яким надається спеціальна правова охорона з огляду на їх важливого значення для господарської діяльності, виробництва і торгівлі. У доктрині ці права розглядаються або як право власності на нематеріальний об'єкт за так званою проприетарной концепції, або як особливий вид виключних прав.
Круг прав промислової власності визначається в п. 2 ст. 1 Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 Сучасна доктрина і практика відносять до них і деякі інші об'єкти, не позначені в конвенції, - «ноу-хау», сорти рослин і деякі інші.
До об'єктів промислових прав відносяться використовувані у виробництві технічні рішення - винаходи і «ноу-хау» і промислово-естетичні рішення - промислові зразки. Об'єктами промислових прав є також застосовуються в госпо-
486
обороті, з одного боку, товарні позначення - товарні знаки (а для послуг - знаки обслуговування) та позначення походження товарів, а з іншого боку - фірмові найменування. До промислових прав відноситься, нарешті, право захисту проти діяльності, що представляє собою недобросовісну конкуренцію.
2. Для характеристики прав промислової власності істотним представляється наступне.
Промислові права є територіальними, тобто діють, як правило, тільки в межах держави, де вони придбані та / або використовуються.
Основна частина прав промислової власності відноситься до прав винятковим; їх власникові надається юридична монополія на відповідний об'єкт: винахід, промисловий зразок, товарний знак, фірму і т. д. Застосування об'єкта іншими особами без дозволу правомочної особи становить правопорушення. Винятковість прав виявляється в тому, що володар права може монопольно використовувати об'єкт, що охороняється (позитивна сторона права) і забороняти всім третім особам, тобто «будь-якому і кожному», застосовувати об'єкт, що охороняється на території даної держави без спеціально виданого ним дозволу або ліцензії (негативна сторона права).
1 Можливість виключати, усувати всіх інших осіб від використання об'єкта набуває особливу цінність і переважаюче значення в конкурентній боротьбі.
Багато права промислової власності мають тимчасовий характер. Вони діють в межах передбаченого законом терміну, після закінчення якого можуть як «суспільне надбання» (res publicum) безперешкодно та безоплатно використовуватися будь-якою особою. Разом з тим деякі права, зокрема право на фірму, право на застосування позначення походження товару
'і право на захист проти недобросовісної конкуренції, не мають таких обмежень дії в часі.
; Одні права промислової власності набуваються в ре-
г зультате отримання від державного органу - патентного відомства - спеціального охоронного документа (патенту на изоб-
\ бання або промисловий зразок, свідоцтва про реєстрацію товарного знака та ін.), тоді як інші виникають в силу використання об'єкта в господарському обороті (фірмового наймену-
; нувального, позначення походження товару).
3. Порядок придбання, використання і захисту прав про-'лової власності регламентується спеціальними націо-} нальними законами з охорони окремих об'єктів промислової I власності, а також загальними нормами цивільного права. I Важлива роль у регулюванні прав промислової власності в міжнародному обороті належить міжнародним ^ угодами. Особливе місце серед них займає універсальне по | своїм змістом угода - Паризька конвенція з охорони
487
промислової власності від 20 березня 1883 Її учасниками на 1 січня 1991 р . є 92 держави, у тому числі всі промислово розвинені країни.
Положення конвенції полегшують іноземним юридичним і фізичним особам з країни-учасниці придбання, використання і захист промислових прав в інших країнах-учасницях. Конвенцією закріплюється, по-перше, ряд загальних правових принципів і положень, що відносяться до всіх або декількох об'єктів промислової власності і надають іноземцям особливі правомочності в цій сфері, і, по-друге, ряд спеціальних правил, що відносяться до регулювання відносин по окремих об'єктах промислової власності .
До найважливіших загальним принципам, що закріплюється конвенцією, належить надання в кожній країні іноземним особам національного правового режиму, тобто прав і обов'язків, застосовних у сфері промислової власності до національних особам. Прирівнювання іноземців до власним юридичним і фізичним особам виключає можливість надання їм менших прав або накладення на них додаткових обов'язків.
До загальних правил конвенції, що стосуються винаходів, промислових зразків і товарних знаків, відносяться правила про конвенційного і виставковому пріоритетах.
Правило про конвенційний пріоритет полягає в тому, що особа, подавши в якій-небудь країні - учасниці конвенції правильно оформлену заявку на охоронний документ на винахід, промисловий зразок чи товарний знак, може протягом встановленого конвенцією терміну (конвенційного терміну) подати аналогічну заявку в іншій країні-учасниці з вимогою встановлення пріоритету по першій заявці (конвенційного пріоритету). Для патентів на винаходи конвенційний термін складає 12 місяців, а для промислових зразків і товарних знаків - 6 місяців. Пріоритет конвенційної заявки визначається, таким чином, не за датою її надходження в патентне відомство другої країни, а за датою первинної заявки на цей об'єкт у відомство першої країни. У силу цього заявці не може бути протиставлений за новизною факт опублікування або відкритого використання об'єкта заявки самим заявником або будь-яким іншим особою, що мав місце після подачі первинної заявки. Це дозволяє заявнику протягом конвенційного терміну оцінити доцільність придбання правової охорони в інших країнах, не побоюючись втрати першості (пріоритету), і підготувати заявкову документацію.
Правило про виставковому пріоритеті полягає в тому, що особа, експонувалася об'єкт на офіційній або офіційно визнаної виставці, має право протягом строку, встановленого національним законом, подати в патентне відомство заявку на отримання охоронного документа (патенту на винахід чи промисловий об
Зразок або свідоцтва про реєстрацію знака) з витребуванням пріоритету за датою експонування об'єкта на виставці.
Терміни подачі такої заявки встановлюються національним законодавством країн-уяастніц (як правило, в межах від 3 місяців до 1 року) і обчислюються від різних дат - відкриття або закриття виставки, завезення об'єкта на виставку або початку експонування . Під офіційною виставкою (ярмарком, салоном і т. д.) мається на увазі організована урядовими органами чи функціонуюча під їх контролем. Однак на практиці у всіх країнах положення про виставковому пріоритеті застосовуються судами та відомствами лише до випадків експонування об'єкта на виставці, що діє в даній країні, але не на іноземній виставці.
4. За деліктні порушення прав промислової власності нормами національного права передбачаються подібні правові санкції, а в ряді випадків вони визначаються міжнародними угодами, наприклад ст. 9 а та 10 а Паризької конвенції та ін
До правопорушників можуть бути застосовані такі санкції:
- заборона подальшого неправомірного використання об'єкта в господарському обороті в будь-якій формі та / або здійснення дій, які здатні привести до такого правопорушенню, аж до знищення в деяких випадках самих товарів;
- відшкодування власникові промислового права понесеного ним збитку в результаті дій порушника. Відповідно до принципу повного відшкодування підраховуються позитивний збиток (витрати по виявленню порушення і пр.) і упущена вигода (зважаючи на скорочення збуту товарів, зниження цін реалізації і пр.);
- накладення штрафу за невиконання законної судового рішення, здійснення акту недобросовісної конкуренції і т. д.;
- публікація судового рішення для загального відома в
|. газетах і журналах за рахунок правопорушника.
- На товари, незаконно вироблені із застосуванням технічного рішення третьої особи або незаконно забезпечені товарними позначеннями, може бути накладено арешт, коли вони знаходяться на складах, в митницях, портах і т. д. Це - попереджувальна
(міра проти їх продажу і забезпечувальна міра за позовом власника промислового права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Поняття прав промислової власності"
 1. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини , що є предметом цивільно-правового регулювання,
 2. § 1. Поняття і види підприємців
  Поняття підприємця. Юридичне поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як
 3. § 4. Акціонерні суспільства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 4. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  Перелік некомерційних організацій міститься в п. 3 ст. 50 ГК РФ, а також у спеціальному законодавстві про некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські або релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні
 5. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 6. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 7. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 8. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси і елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 10. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
    Поняття приватизації. Загальновідомо, що проведення економічної реформи з неминучістю вимагало вирішення ряду завдань: корінний ломки існуючої адміністративно-командної системи, демонополізації народного господарства, створення шару приватних власників, розвитку конкурентного середовища, поступового перетворення більшої частини державної власності в приватну. На жаль, названі
© 2014-2022  yport.inf.ua