Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Поняття, предмет і сторони договору продажу підприємства

За договором продажу підприємства продавець зобов'язується передати у власність покупця підприємство в цілому як майновий комплекс, за винятком прав і обов'язків, які продавець не має права передавати іншим особам (п. 1 ст. 559 ЦК).
Виділення договору продажу підприємства як самостійної різновиду договору продажу нерухомості обумовлено специфікою предмета - підприємства як майнового комплексу, що використовується для підприємницької діяльності (1). Згідно п. 2 ст. 132 ГК до складу підприємства як майнового комплексу входять усі види майна, призначеного для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також права на позначення, індивідуалізують підприємство, його продукцію , роботи і послуги (фірмове найменування, товарні знаки, знаки обслуговування) та інші виключні права. Інші майнові та немайнові елементи можуть включатися до складу підприємства законом або договором.
---
(1) У західноєвропейських законодавствах склалося два підходи до категорії підприємства і формі залучення його в торговий оборот. В одних країнах, наприклад в Італії, Франції, як і в Росії, була створена особлива законодавча конструкція підприємства як об'єкта прав і закріплені норми, що регулюють його оборот. В інших же правопорядках, в тому числі в Німеччині та Англії, особлива законодавча категорія майнового комплексу відсутній, що, однак, не перешкоджає здійсненню операцій з ним (див.: Овчинникова К.Д. Юридична сутність категорії підприємства в доктрині та законодавстві Німеччини, Франції та Італії / / Законодавство. 2004. N 9).
До складу підприємства як предмета продажу відповідно до закону не включаються права, отримані продавцем на підставі дозволу (ліцензії) на заняття відповідною діяльністю (наприклад, право на надання транспортних, аудиторських послуг і т.д.). Такі права не підлягають передачі покупцеві підприємства, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. Передача покупцеві в складі підприємства зобов'язань, виконання яких покупцем неможливо за відсутності такого дозволу (ліцензії), не звільняє продавця від відповідних зобов'язань перед кредиторами. За невиконання таких зобов'язань продавець і покупець несуть перед кредиторами солідарну відповідальність (п. 3 ст. 559 ЦК).
На відміну від багатьох розвинених правопорядков (1) наше громадянське законодавство визнає підприємство різновидом нерухомого майна (2). Такий підхід ігнорує те обставина, що в сучасних економічних умовах підприємство - це живе підприємницьку справу - бізнес (3). Підприємство як живе підприємницьке справа є не тільки відокремленим майном, а й включає в себе можливості, які полягають в клієнтурі, репутації, комерційних, технологічних секретах, ринках збуту, доцільною організації, рекламі тощо (4). Внаслідок цього особливим нематеріальним елементом підприємства є все те, що об'єктивується через такі правові категорії, як "шанси", "клиентела", "гудвіл", "ділова репутація" (франц. - "clientele et achallandage", нім. - "Unternehmensmehrwert" , англ. - "goodwill", італ. - "avviamento") (5).
---
(1) У доктрині західноєвропейських країн мають місце різні точки зору в питанні про правомірність віднесення підприємства до різновиду нерухомого майна (див., наприклад: Gierke J. v. Das Handelsunternehmen / / Zeitschrift fur das Gesamte Handelsrecht und Konkursrecht. Bd. III. S . 12 ff.; Dammann R., Sonnenberger HJ Franzosisches Handelsund Wirtschaftsrecht. Heidelberg, 1991. S. 202).
(2) Приклади віднесення підприємства до об'єктів нерухомого майна можна зустріти і в роботах дореволюційних російських правознавців (див., наприклад: Анненков К. Система російського цивільного права. Т. 1. СПб., 1910. С. 291 - 294).
(3) Про необхідність »не кваліфікувати підприємство як об'єкт нерухомості" див.: Концепція розвитку цивільного законодавства про нерухоме майно / Под ред. В.В. Витрянского, О.М. Козир, А.А. Маковської. М., 2004. С. 42 - 46; Витрянский В.В. Шляхи вдосконалення законодавства про нерухоме майно / / Господарство право. 2003. N 6.
(4) Еннекцерус Л. Курс німецького цивільного права. Т. 1, напівтім 2. М., 1950. С. 67.
(5) Див: Кулагін М.І. Державно-монополістичний капіталізм і юридична особа / / Вибрані праці (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 1997. С. 32. За буквальним змістом ст. 132 ГК цей актив не входить до складу підприємства, але думається, що практика прийде до визнання його як цінності, нерозривно пов'язаної з підприємством, і на цій базі виникне звичайна норма ділового обороту.
Відомому нашому цивільному праву поняттю ділової репутації (ст. 152 ЦК) притаманні багато рис категорії "гудвіл" - доброї волі, що є ядром англійського права про підприємства. Спочатку "гудвіл" асоціювався з клієнтурою: "гудвіл - це не що інше, як ймовірність того, що старі клієнти залишаться зі старим закладом" (1). Потім під "гудвіл" стали розуміти "будь-яке перевагу, що набувається в силу ведення торгової справи, будь то пов'язане із земельною ділянкою, на якій розташоване підприємство, будь то обумовлене ім'ям (фірмою) справи" (2). Таким чином, ділова репутація підприємства, як і "гудвіл", включає в себе все, що додає вартості до бізнесу і є якістю, що походить з самої природи бізнесу, його місцезнаходження, типу і якості товарів або послуг, що пропонуються, наявності або відсутності замовників, що працюють з цим бізнесом, імені та репутації власника та інших факторів.
---
(1) Lord Eldon (Цит. за: Bouvier's Law Dictionary and concise Encyclopedia. Vol. 1. Kansas city. 1914. S. 1360).
(2) Wood V.C. (Цит. за: Mozley and Whiteley's Law Dictionary. 7th ed. 1962. P. 160).
Стаття 132 ЦК говорить про можливість продажу підприємства як в цілому, так і в частині (маючи на увазі, наприклад, можливість продажу цеху або ділянки виробничого підприємства). Разом з тим з буквального тлумачення ст. 559 ГК повинен слідувати висновок, що можливий продаж підприємства тільки в цілому, у вигляді єдиного майнового комплексу. Необхідно виходити з того, що для майнового обороту підприємство - це складна, юридично єдина сукупність майна. На відміну від будь-яких інших складних речей підприємство представляє собою не матеріальне, а юридична з'єднання рухомих і нерухомих речей, майнових прав і обов'язків, виключних прав і особливих нематеріальних активів (ділової репутації), трудових ресурсів навколо фігури підприємця. Інакше кажучи, в підприємстві юридично взаємопов'язані в підприємницьких цілях різнорідні елементи: майно, робоча сила, нематеріальні цінності, які окремо мають своє власне правовим режимом (1). Завдяки такій взаємозв'язку різнорідні за своїм правовим режимом матеріальні та нематеріальні елементи утворюють функціонально єдине і цілісне утворення, підпорядковане одному правовому режиму і в силу цього здатне приносити підприємницький дохід.
---
КонсультантПлюс: примітка.
Підручник "Римське приватне право" (під ред. І.Б. Новицького, І.С. Перетерского) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - МАУП, 2004.
(1) Саме тому підприємство як майновий комплекс не можна віднести до складних речей в традиційному сенсі, під якими ще з часів римського права розуміються з'єднання різнорідних речей, що мають між собою матеріальну зв'язок і носять загальне найменування, наприклад будинок, корабель, шафа. Частини складних речей до їх сполуки можуть бути окремими і навіть належати різним особам (докладніше див: Римське приватне право. Підручник / За ред. І.Б. Новицького і І.С. Перетерского. М., 2001. С. 152 (автор розділу - В.А. Краснокутський)).
Тому при так званої продаж підприємства по частинах фактично має місце дроблення цілісного майнового освіти на складові частини та їх продаж в якості конкретного рухомого або нерухомого майна, а не майнового комплексу. Тільки при відчуженні підприємства в цілому можлива передача фірми, клієнтели, ділової репутації, збереження виробничого і торгового справи, робочих місць для зайнятих на підприємстві людей. Внаслідок цього продаж підприємства в цілому переважніше і з публічно-правової точки зору, оскільки в іншому випадку велика загроза відведення під виглядом договору продажу підприємства активів в різних непристойних цілях (наприклад, відведення майна від можливості накладення стягнення на вимогу кредиторів) (1).
---
(1) Такої ж позиції дотримується і судова практика. ВАС РФ вважає, що матеріальні активи, що входять в майновий комплекс, що характеризується зважаючи на свою виробничої мети як підприємство, не можуть відчужуватися в сукупності окремо від пасивів підприємства (в першу чергу, його боргів), виступаючих як свого роду обтяження активів (майна). В іншому випадку можуть бути порушені інтереси кредиторів даного підприємства (див.: Постанова Президії ВАС РФ від 30 січня 2002 р. N 6245/01 / / Вісник ВАС РФ. 2002. N 5).
Слід визнати, що ідея про можливість відчуження підприємства тільки в цілому знаходить підтвердження і в спеціальному законодавстві. Так, наприклад, згідно з нормою п. 3 ст. 110 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" при продажу підприємства відчужуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької діяльності, в тому числі земельні ділянки, будівлі, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, а також права на позначення, індивідуалізують боржника, його продукцію, роботи і послуги (фірмове найменування, товарні знаки, знаки обслуговування), інші належать боржникові виняткові права, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам. Усі трудові договори, що діють на дату продажу підприємства, зберігають силу, при цьому права та обов'язки роботодавця переходять до покупця підприємства.
Частина підприємства може бути продана за правилами про договір продажу підприємства тільки після оформлення даної частини в якості самостійного справи (бізнесу). Для цього необхідно привласнення даної частини фірмового найменування, закріплення за нею засобів індивідуалізації товарів і послуг (товарних знаків, знаків обслуговування), передача їй клієнтури і т.д. І лише завдяки цьому вона набуде ознак самостійного підприємницького справи - підприємства (бізнесу) - оборотоспособностью об'єкта цивільних прав.
У ролі продавця підприємства за загальним правилом можуть виступати громадянин-підприємець або юридична особа, яким підприємство належить на праві власності. При продажу майнового комплексу, що належить унітарному державному або муніципальному підприємству на праві господарського відання чи праві оперативного управління, продавцем може бути тільки уповноважений державний орган, який виступає від імені відповідного публічного освіти як власника майна, що продається, але не саме унітарне підприємство. При продажу майнового комплексу володіла їм унітарне підприємство як юридична особа позбавляється майна, що служило базою його правосуб'єктності, і внаслідок цього припиняється. Порядок внесення запису про припинення унітарного підприємства до державного реєстру юридичних осіб визначається Урядом РФ (п. 5 ст. 27 Закону про приватизацію державного майна).
Покупцями підприємства можуть бути громадяни-підприємці, юридичні особи, держава, муніципальні освіти. Крім загальних вимог до покупців підприємства, закріплених у цивільному законодавстві, в законодавстві про приватизацію (1) і неспроможність (банкрутство) (2) можуть встановлюватися особливі вимоги до них.
---
(1) Див: ст. ст. 5 і 27 Закону про приватизацію державного майна.
(2) Так, згідно з п. 2 ст. 184 Закону про банкрутство покупцем майнового комплексу страхової організації може виступати тільки страхова організація, що має ліцензію федерального органу виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю на здійснення відповідного виду страхування і що володіє активами, достатніми для виконання зобов'язань за прийнятими на себе договорами страхування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Поняття, предмет і сторони договору продажу підприємства "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 2. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 3. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 4. § 4. Акціонерні товариства
    Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 5. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    Майно - необхідна основа практично будь-якої підприємницької діяльності. Тому правовий режим майна є одним з центральних інститутів комерційного права. Загальногромадянське розуміння майнових прав передбачає їх розподіл на права речові та зобов'язальні. До речових прав відносять такі суб'єктивні права, об'єктами яких виступають речі, до зобов'язальних ж -
 6. § 2. Правовий режим речей
    Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за
 7. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    Договір у сфері підприємництва (торгова угода) за своєю юридичною природою є особливим різновидом цивільно-правового договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну
 8. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 9. § 3. Виконання зобов'язань
    Принципи виконання зобов'язань. Особливості правової регламентації відносин, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, відображені в нормах, присвячених зобов'язального права і, зокрема, виконанню зобов'язань. Цивільний кодекс Російської Федерації закріплює єдиний принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що
 10. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
© 2014-2022  yport.inf.ua