Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Поняття та ознаки договору банківського рахунку

Слідуючи чинним ЦК, ми можемо визначити договір банківського рахунку як такий договір, за яким банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (власникові рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (п. 1 ст. 845 ЦК).
Дане визначення не може претендувати на ту ступінь вмісту, яка дозволила б дати чітку юридичну кваліфікацію договору банківського рахунку з метою визначення його місця в системі цивільно-правових договорів. Судячи з назви ст. 845 ЦК ("Договір банківського рахунку"), характеристика істоти зазначеного договору має бути доповнена двома містяться в ній правилами про те, що 1) банк може використовувати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами (п. 2); 2) банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші не передбачені законом або договором банківського рахунку обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на свій розсуд (п. 3).
З точки зору загальної характеристики договору банківського рахунку, як і всякого іншого цивільно-правового договору, можна відзначити наступне.
По-перше, договір банківського рахунку відноситься до числа консенсуальних договорів. Для визнання договору укладеним і набрав чинності (тобто породжує зобов'язання для сторін) потрібно лише підписання угоди між фізичною або юридичною особою - власником рахунку і банком, який вже на виконання своїх зобов'язань повинен негайно відкрити рахунок (про який домовилися сторони) своєму клієнту. Своїм консенсусним характером договір банківського рахунку відрізняється від договору банківського вкладу, який не може вважатися укладеним до моменту внесення в банк (самим вкладником або третьою особою на ім'я вкладника) обумовленої грошової суми, що становить внесок за цим договором, а також від договору позики, який, як і договір банківського вкладу, носить реальний характер.
По-друге, договір банківського рахунку є двостороннім договором. На відміну від договорів банківського вкладу та позики, в яких (в силу їх реального характеру) одна сторона - вкладник, займодавец, що вніс (який надав) грошову суму контрагенту, має право вимагати її повернення зі сплатою відсотків, а інша сторона - банк, позичальник, який несе лише відповідні обов'язки, не маючи в своєму розпорядженні будь-якими правами по відношенню до контрагента, сторони договору банківського рахунку (банк і власник рахунку) мають як права, так і обов'язки.
По-третє, договір банківського рахунку являє собою відшкодувальний договір. Дана обставина підтверджується наступними правилами: у випадках, передбачених договором банківського рахунку, клієнт оплачує послуги банку по здійсненню операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку (п. 1 ст. 851 ЦК); якщо інше не передбачено договором банківського рахунку, за користування грошовими коштами , знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок (п. 1 ст. 852 ЦК).
Правда, деякі автори, звертаючи увагу на диспозитивний характер наведених норм, воліють говорити лише про презумпцію возмездности договору банківського рахунку, маючи на увазі, що угодою сторін банк може бути звільнений від сплати відсотків за користування грошовими коштами , що знаходяться на рахунку, а власник рахунку - від оплати послуг банку по здійсненню операцій із зазначеними коштами. Наприклад, А.Є. Шерстобитов пише: "Договір банківського рахунку - консенсусний, двосторонній і відшкодувальний, якщо в договорі прямо не встановлено інше, тобто його безоплатність" "*".
---
"*" Цивільне право: Підручник: У 2 т. Т. II. Напівтім 2 / Відп. ред. Е.А. Суханов. 2-е вид., Перераб. і доп. М., 2000. С. 240 (автор розділу - А.Є. Шерстобитов).
У зв'язку з цим С.В. Сарбаш цілком обгрунтовано стверджує: "Сутність договору банківського рахунку полягає в тому, що кожна зі сторін набуває певні майнові блага. Головними з них ... є для клієнта - можливість отримання відповідних послуг банку, а для банку - можливість використовувати грошові кошти клієнта. Отримання клієнтом відсотків із залишку по рахунку (стаття 852 ЦК) і, навпаки, оплата банку його витрат на здійснення операцій по рахунку можуть бути присутніми у правовідносинах сторін, але можуть і не бути присутнім, тобто умови ці не є істотними ... Якщо жодна з сторін договору банківського рахунку згідно з його умовами не сплачує іншій стороні зазначених вище відсотків, договір банківського рахунку все одно буде вважатися укладеним. Крім того, при віднесенні договору до оплатним або безоплатним слід, мабуть, брати до уваги, що сторони отримують відповідний еквівалент в обмін на передане майнове благо: банк - право користування грошовими коштами, клієнт - послуги "" * ".
---
"*" Сарбаш С.В. Договір банківського рахунку: проблеми доктрини і судової практики. М., 1999. С. 15.
Аналогічну позицію займає Л.Г. Єфімова, яка, відзначаючи, що "мислимі ситуації, коли конкретний договір банківського рахунку встановлює, що його сторони взаємно відмовляються від следуемой їм за законом плати: банк відмовляється від оплати розрахунково-касового обслуговування, а клієнт - від плати за залишок по рахунку", проте приходить до висновку: "У зазначеному випадку користування залишком коштів на рахунку оплачується шляхом здійснення розрахунково-касового обслуговування, і навпаки. Звідси випливає, що договір банківського рахунку у всіх випадках повинен вважатися оплатним" "*".
---
"*" Єфімова Л.Г. Банківські угоди: право і практика. М., 2001. С. 281.
Деякі автори, що продовжують наполягати на тому, що договір банківського рахунку може носити як відшкодувальний, так і безоплатний характер, наводять дуже оригінальні аргументи на користь своєї позиції. Так, Н.Ю. Рассказова пише: "Безплатний договір банківського рахунку є одностороннім, оскільки обов'язки за договором покладаються тільки на банк. Те, що при здійсненні операцій клієнт зобов'язаний дотримуватися банківські правила, не перетворює його на боржника банку, а лише свідчить про наявність у нього так званих кредиторських обов'язків (ст. 406 ЦК). Їх невиконання не є порушенням прав банку, а лише звільняє банк від відповідальності за прострочення ... " "*".
---
"*" Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина друга (постатейний). М., 2003. С. 588 - 589 (автор відповідного коментаря - Н.Ю. Рассказова).
Однак подібні міркування суперечать консенсуальному характером договору банківського рахунку. До моменту внесення (або надходження від третіх осіб) грошової суми на рахунок, відкритий банком на виконання договору банківського рахунку, на стороні банку немає і не може бути ніяких обов'язків, зокрема щодо вчинення будь-яких банківських операцій за дорученням власника рахунку. Сума грошових коштів, що знаходяться на рахунку (вірніше, цифра, зафіксована на ньому), визначає обсяг вимог власника рахунку до банку по здійсненню банківських операцій. Тому для того щоб на боці банку з'явилася обов'язок здійснювати банківські операції за дорученнями власника рахунку, останній повинен забезпечити "наповнення" свого банківського рахунку. Таким чином, договір банківського рахунку ніяк не може бути визнаний одностороннім договором.
Дана обставина, а саме неодмінно двосторонній і відшкодувальний характер договору банківського рахунку, підтверджується спеціальними правилами про кредитування рахунку. Згідно ст. 850 ГК у випадках, коли відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунку, незважаючи на відсутність грошових коштів, банк вважається надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення такого платежу, а відносини сторін регулюються нормами про позику та кредит (іншими словами , на стороні власника рахунку з'являється грошовий борг перед банком).
Продовжуючи загальну правову характеристику договору банківського рахунку, слід зазначити, що договір банківського рахунку не може бути віднесений до публічних договорів, хоча в юридичній літературі можна зустріти твердження про протилежне "*". Деякі автори, уникаючи прямої кваліфікації договору банківського рахунку в якості публічного договору, краще говорити про "близькості" цього договору до публічного договору. Наприклад, Д.А. Медведєв пише: "За своїм характером договір банківського рахунку близький до публічного договору (ст. 426 ЦК), хоча цей термін до нього прямо і не застосовується. Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунку з усяким особою, яка звернулася до нього з офертою, відповідної оголошеним банком умовами відкриття рахунків даного виду, закону та банківським правилам. Однак цей обов'язок не є беззастережною. Банк не має права відмовити кому б то не було у відкритті рахунку, вчинення операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та його ліцензією, крім випадку, коли такий відмова обумовлена відсутністю в банку можливості прийняти це особа на обслуговування або коли така відмова допускається законом і іншими правовими актами " .
---
КонсультантПлюс: примітка.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації (частина друга) (під ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - МЦФЕР, 1996.
"*" Див, наприклад: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга: Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1994. С. 459 (автор відповідного коментаря - Е.А. Суханов); Вавілін Є.В., Груздева А.А., Фомічова Н.В. Кредитні та розрахункові зобов'язання в цивільному праві Росії: Навчальний посібник. М., 2003. С. 39.
Цивільне право: Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. 4-е вид., Перераб. і доп. Т. 2. М., 2003. С. 525 - 526 (автор розділу - Д.А. Медведєв).
У зв'язку з цим необхідно зауважити, що кваліфікація договору банківського рахунку в якості публічного договору автоматично означала б, що до правовідносин, що складаються між банком і власником рахунку, підлягали б застосуванню всі норми (без вилучень!) про публічне договорі, що містяться в ст. 426 ГК, що представляється в принципі неможливим (і ніхто з авторів на цьому не наполягає). Ті автори, які підкреслюють "близькість" договору банківського рахунку до публічного договору, мають на увазі лише та обставина, що за певних умов укладення цього договору для банку обов'язково і це є неодмінним атрибутом публічного договору.
Однак укладення публічного договору являє собою лише один з багатьох випадків, коли відповідно до вимог закону укладення договору для одного з контрагентів або для обох сторін є обов'язковим. Тому ст. 426 ГК про публічне договорі сама не визначає порядок його укладення, а відсилає до ст. 445 Кодексу, регулюючої загальний порядок укладання договорів у ситуації, коли для одного або обох контрагентів законом передбачено обов'язок укласти договір, який підлягає застосуванню, якщо спеціальними правилами про конкретному договорі не передбачено інше.
У зв'язку з цим вказівка на "близькість" договору банківського рахунку до публічного договору (що означає лише те, що банк зобов'язаний вступити в договірні відносини з клієнтом) нічого не змінює у правовому регулюванні відповідних відносин, а скоріше збиває з пантелику, провокуючи звернення учасників майнового обороту до норм ст. 426 ГК, в той час як відносини за договором банківського рахунку повинні регулюватися спеціальними правилами, які у гол. 45 Кодексу.
Крім того, коли ми говоримо про договір банківського рахунку та публічному договорі, йдеться про непорівнянних поняттях. Терміном "публічний договір" позначається не який-небудь окремий вид договірних зобов'язань, як це має місце у випадку з договором банківського рахунку, а певна договірна модель (договірний тип), що охоплює будь-який цивільно-правовий договір (окремий вид договору), що володіє набором ознак , передбачених у ст. 426 ГК. Договір банківського рахунку, не володіючи усіма необхідними ознаками публічного договору, не може бути кваліфікований ні в якості публічного договору, ні в якості договору, "близького" до публічного договору.
У юридичній літературі неодноразово наводилася переконлива аргументація на користь цього висновку. Наприклад, М.І. Брагінський з цього приводу пише: "Але якби договір банківського рахунку дійсно був публічним, з цього випливало б, що навіть за відсутності відповідної вказівки в ст. 846 ГК ціна надаються банком послуг та інші умови відповідного договору повинні були б бути однаковими. І, відповідно, що відхиляються від цієї вимоги умови договору банківського рахунку повинні визнаватися нікчемними. Проте насправді це не так. Зрештою з приводу природи банківського рахунку та можливості віднесення його до публічних договорів є підстави дійти іншого висновку. Договір, про який йде мова. .. не можна включити в цю категорію, оскільки існує пряма вказівка в п. 1 ст. 846 ГК, що виключає другий за рахунком обов'язкова ознака публічного договору. Мається на увазі, що відкриття рахунку проводиться "на умовах, узгоджених сторонами". Таким чином, є підстави вважати, що у вигляді загального правила в питанні про зміст розглянутих договорів діє принцип "свободи договорів" "*".
  ---
  КонсультантПлюс: примітка.
  Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
  "*" Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. М., 1997. С. 203 - 204.
  С.В. Сарбаш, відзначаючи, що відповідно до закону "клієнт може в рамках банківського рахунку домовитися з банком про надання йому різних послуг" та про вчинення "інших операцій", вважає, що на питання про те, "чи виправдано вимагати від банку встановлення однакової для всіх ціни надаються їм послуг при тому, що обсяг, складність і витрати банку за цими послугами можуть бути абсолютно різні для різних клієнтів ... слід дати негативну відповідь, який можна вважати ще одним доказом на користь тези про те, що договір банківського рахунку не є публічним, тому що ціна послуг, що надаються в публічному договорі має бути однаковою для всіх "" * ".
  ---
  "*" Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 19.
  При визначенні ознак договору банківського рахунку, що дозволяють кваліфікувати його як самостійного договору, відмінного від інших цивільно-правових договорів, беручи до уваги особливість походження зазначеного договору, а саме його колишню родову приналежність до договору банківського вкладу, вважаємо за необхідне виділити ті специфічні риси договору банківського рахунки, які відрізняють його насамперед від договору банківського вкладу.
  По-перше, договір банківського рахунку, як зазначалося раніше, являє собою консенсусний і двосторонній договір. Та обставина, що договір банківського рахунку знаходить юридичну силу для сторін безпосередньо з моменту підписання відповідної угоди між банком і власником рахунку, означає, що на боці банку з'являється обов'язок відкрити рахунок, про який домовилися сторони, а на стороні власника рахунку - обов'язок внести на рахунок (забезпечити надходження від третіх осіб) грошову суму, в межах розміру якої можуть бути пред'явлені подальші вимоги до банку про проведення різних банківських операцій.
  По-друге, метою власника рахунку, що вступає у відносини з банком за договором банківського рахунку, є забезпечення доступу до системи безготівкових розрахунків. Відкриття банківського рахунку для його власника означає насамперед можливість здійснювати розрахунки з контрагентами за різними договорами за товари, роботи, послуги, а не отримання приросту (відсотків) на зайвий або не використовуваний капітал, як це має місце у випадку з договором банківського вкладу.
  По-третє, предмет договору банківського рахунку не обмежується послугами банку з відкриття та ведення рахунку, прийняттю і зарахуванню на нього надходять на ім'я клієнта банку грошових коштів і видачу коштів з рахунку (як це відбувається по депозитному рахунку вкладника за договором банківського вкладу). Навпаки, основним елементом предмета договору банківського рахунку є зумовлюються метою цього договору дії банку з виконання розпоряджень (доручень) власника рахунку про перерахування грошових сум з рахунка та проведення інших банківських операцій з грошовими сумами, які перебувають на рахунку.
  По-четверте, як і за договором банківського вкладу, банк має можливість використовувати знаходяться на рахунку кошти і в зв'язку з цим повинен сплачувати власнику рахунку відсотки за користування відповідними коштами. Однак на відміну від договору банківського вкладу норма, що встановлює обов'язок банку сплачувати відсотки власнику рахунку, носить диспозитивний характер, і її застосування може бути виключено угодою сторін. Дана обставина пояснюється тим, що за власником рахунку зберігається право розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, а на банк покладається обов'язок забезпечити реалізацію цього права власником рахунку, що значною мірою знижує для банку ефект від використання грошових коштів, наявних на рахунку.
  По-п'яте, на відміну від договору банківського вкладу послуги банку по здійсненню операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, за загальним правилом носять БЕЗОПЛАТНО характер. Зазначена обставина має ще й те значення, що зобов'язання банку по сплаті відсотків за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, може бути погашено заліком зустрічної вимоги банку з оплати вчинених ним банківських операцій (ст. 853 ЦК), що представляється абсолютно неможливим у відносинах по договором банківського вкладу.
  Завершуючи розгляд питання про поняття і ознаки договору банківського рахунку, ми можемо скористатися найбільш повним і точним визначенням цього договору, яке сформулював С.В. Сарбаш: "За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком і може використовувати наявні на рахунку кошти клієнта, а клієнт зобов'язаний дотримуватися банківські правила проведення операцій, посвідчувати права осіб, які здійснюють від імені клієнта розпорядження рахунком, а у випадках, передбачених договором, оплачувати послуги банку по здійсненню операцій "" * ".
  ---
  "*" Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 11. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Поняття та ознаки договору банківського рахунку"
 1. § 6. Договір банківського рахунку
    ознаки договору банківського рахунку. Відповідно до ст. 845 ЦК за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (власникові), грошові кошти, виконуючи розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Які з цього договору відносини пов'язані з існуванням
 2. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
    ознак юридичної особи вирішальним є майнова відособленість. Згідно ст. 48 ЦК України юридична особа має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно. Друга ознака юридичної особи - самостійна майнова відповідальність; третій - самостійний виступ у цивільному обороті від свого імені; четвертий - організаційне
 3. § 1. Поняття комерційного права
    поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 4. § 4. Акціонерні товариства
    поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 5. § 3. Правовий режим грошей
    поняття безготівкових та готівкових віднесені до платежів і розрахунків, але не безпосередньо до грошей. Разом з тим спеціальне законодавство, що регулює грошовий обіг і банківську діяльність, широко користується поняттям «безготівкові грошові кошти», що і дозволяє говорити про існування як готівки, і вони-то і можуть бути віднесені до речей, так і безготівкових грошей, які,
 6. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
    поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 8. § 1. Загальні положення
    поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 10. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    поняття "асоціація власників житла" (тотожне російському - "товариство власників житла"). Асоціація створюється для управління кондоминиумом ("кондомініум" від лат. "Співволодіння", "спільне користування"). Кожен домовласник в кондомініумі є також власником земельної ділянки, що входить до складу кондомініуму. На Заході, в США особливо, велика частина житлового
© 2014-2022  yport.inf.ua