Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Поняття "розрахунки" ("розрахункові правовідносини")

Насамперед необхідно усвідомити, який сенс вкладався законодавцем в поняття "розрахунки" в якості самостійного предмета правового регулювання, коли у ЦК була виділена в окрему главу (гл . 46 "Розрахунки") сукупність норм, спрямованих на регулювання відповідних правовідносин.
Перший параграф цієї глави "Загальні положення про розрахунки" включає в себе положення про готівкових та безготівкових розрахунках, а також про форми безготівкових розрахунків. Згідно ст. 861 ГК розрахунки за участю громадян, не пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися готівкою без обмеження суми або в безготівковому порядку (п. 1); розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю громадян, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності , провадяться в безготівковому порядку. Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом (п. 2). Безготівкові розрахунки проводяться через банки, інші кредитні організації, в яких відкриті відповідні рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлено використовується формою розрахунків (п. 3).
Відповідно до ст. 862 ЦК при здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки платіжними дорученнями, за акредитивом, чеками, по інкасо, а також розрахунки в інших формах, передбачених законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. Сторони за договором мають право обрати та встановити у договорі будь-яку із зазначених форм розрахунків. Всі інші правила, які у гол. 46 ГК, присвячені виключно безготівковими розрахунками.
Грунтуючись на наведених законоположеннях (або коментуючи їх), сучасні російські правознавці приходять до різних висновків про зміст поняття "розрахунки" ("розрахункові правовідносини").
Так, на думку Д.А. Медведєва, "розрахункові зобов'язання опосередковує здійснення платежів за передане майно (виконані роботи, послуги) або з інших підстав. Їх мета - належне оформлення передачі грошей із рук боржника в руки кредитора. Розрахунки підрозділяються на безготівкові (через кредитну організацію) і готівка, коли боржник вручає кредитору гроші в "натуральної" формі (банківські та казначейські білети, монети) "" * ".
---
"*" Цивільне право: Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. 4-е вид., Перераб. і доп. Т. 2. М., 2003. С. 534 (автор розділу - Д.А. Медведєв).
Схожих поглядів дотримується Н.Ю. Рассказова, яка вважає, що тлумачення ст. 861 ЦК, "а також ст. Ст. 25, 63, 140 та ін дозволяє визначити розрахунок як спосіб виконання зобов'язання, що передбачає сплату грошової суми" "*".
---
"*" Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина друга (постатейний). М., 2003. С. 618 (автор розділу - Н.Ю. Рассказова).
Небагатьом відрізняються від наведених точок зору і міркування Л.Г. Ефимовой про зміст поняття "розрахунки". Вона пише: "Терміном" розрахунки "зазвичай називають процес виконання грошових зобов'язань. Спосіб розрахунків (модус виконання грошового зобов'язання) може бути різним. Залежно від вимог законодавства та угоди сторін належне виконання грошових зобов'язань (розрахунки) може здійснюватися трьома способами: шляхом готівкових або безготівкових розрахунків і заліку зустрічних вимог "" * ".
---
"*" Цивільне право: Підручник / Відп. ред. В.П. Мозолин. Частина друга. М., 2004. С. 536 (автор розділу - Л.Г. Єфімова).
Представляється, однак, що в пропонованому названими авторами аспекті (розрахунки як процес виконання грошового зобов'язання) розрахункові правовідносини втрачають своє самостійне значення, у всякому випадку в якості предмета спеціального правового регулювання. Справді, дії боржника за цивільно-правовим зобов'язанням з оплати поставлених товарів, виконаних робіт або наданих послуг достатньою мірою врегульовані загальними положеннями про виконання грошових зобов'язань (ст. ст. 316 - 319, 395, 823 тощо) і не потребують в якої особливої додаткової регламентації. При такому підході також немає ніякого сенсу (ні теоретичного, ні практичного) в диференціації розрахунків на готівкові і безготівкові.
Інакше дивиться на категорію розрахунків (зокрема, безготівкових розрахунків) В.А. Бєлов. Він пише: "Термін" безготівкові розрахунки "вживається звичайно в двох значеннях. У широкому сенсі безготівкові розрахунки являють собою процес погашення (припинення) грошових зобов'язань без застосування готівки, шляхом так званого перерахування" безготівкових грошових коштів ". Друге значення терміну" безготівкові розрахунки "- вузьке юридичне і може бути розшифровано як правові відносини (передумовою виникнення яких є договір банківського рахунку), зміст яких становить право вимоги власника рахунку до обслуговуючого його банку про перерахування з вказаного банківського рахунку певної грошової суми за вказаними реквізитами в певний термін і за винагороду , а також - кореспондуються даному праву обов'язок банку "" * ".
---
"*" Бєлов В.А. Банківське право Росії: теорія, законодавство, практика: Юридичні нариси. М., 2000. С. 309. Див також: Трофимов К.Т. Кредитні організації в банківській системі Росії. М., 2004. С. 307.
Л.А. Новосьолова також підкреслює зв'язок безготівкових розрахунків з договором банківського рахунку, розуміючи під безготівковими розрахунками відносини, "пов'язані з використанням для розрахунків за цивільно-правовими угодами такого виду майна, як кошти на банківських рахунках". "Необхідною умовою проведення безготівкових розрахунків, - вважає вона, - є наявність у платника та одержувача коштів рахунку в банку, який відкривається їм на підставі особливого договору - договору банківського рахунку" "*".
---
"*" Новосьолова Л.А. Грошові розрахунки у підприємницькій діяльності. М., 1996. С. 35.
Н.В. Фомічова визначає розрахункові правовідносини як "врегульовані нормами права суспільні відносини, що виникають між суб'єктами возмездного цивільно-правового зобов'язання і кредитною організацією у зв'язку із здійсненням платежів за передане майно, виконані роботи, надані послуги або з інших підстав. Метою розрахунків є належне оформлення передачі грошей із рук боржника в руки кредитора "" * ".
---
"*" Вавілін Є.В., Груздева А.А., Фомічова Н.В. Кредитні та розрахункові зобов'язання в цивільному праві Росії: Навчальний посібник. Саратов, 2003. С. 53 (автор розділу - Н.В. Фомічова).
У даному визначенні вірно помічена характерна особливість розрахункових правовідносин, а саме неодмінна участь у зазначених правовідносинах банку або іншої кредитної організації. Разом з тим викликає сумніву висновок про те, що розрахунковий правовідношення виникає "між суб'єктами возмездного цивільно-правового зобов'язання і кредитною організацією". При такому підході саме розрахункове правовідношення виглядає як якась багатостороння угода, що укладаються між платником, банком та отримувачем коштів. Проте ж і платник, і одержувач грошових коштів мають самостійні договори банківського рахунку з обслуговуючими їх банками. Розрахункова операція (наприклад, з переказу грошових коштів) завершується надходженням коштів у банк, обслуговуючий їх отримувача, а зарахування зазначених коштів на банківський рахунок одержувача проводиться банком у порядку виконання зобов'язань, що випливають з договору банківського рахунку. Тому в цьому сенсі одержувач грошових коштів навряд чи може бути визнаний суб'єктом розрахункового правовідносини, а коло його учасників повинен бути обмежений платником, обслуговуючим його банком і банками, залученими до скоєння розрахункової операції з перерахування коштів у банк, обслуговуючий їх одержувача.
Крім того, як видається, метою розрахунків (розрахункових правовідносин) ніяк не може служити оформлення передачі "грошей із рук боржника в руки кредитора". Такої мети могла б служити розписка в отриманні грошової суми, що видається кредитором боржника при готівкових розрахунках. При безготівкових розрахунках ніякої передачі грошей (а тим більше в руки кредитора) не відбувається. Навпаки, сенс безготівкових розрахунків в тому і полягає, що вони здійснюються без передачі грошей. Метою розрахунків (з боку платника) є погашення грошового зобов'язання перед кредитором або виконання його обов'язку щодо сплати податкових чи інших обов'язкових платежів до бюджету шляхом зменшення обсягу своїх прав вимог по відношенню до банку за укладеним з останнім договором банківського рахунку та відповідного збільшення обсягу прав вимоги кредитора або держави (одержувача коштів) по відношенню до обслуговуючого його банку на підставі такого ж договору банківського рахунку.
Необхідно звернути увагу на одну цікаву деталь: ГК (гл. 46) передбачає готівкові розрахунки і позначає випадки їх можливого застосування, але (на відміну від безготівкових розрахунків) не регулює ці готівкові розрахунки. І це зрозуміло! Адже готівкові розрахунки, здійснювані між боржником і кредитором (без участі банку або іншої кредитної організації), не породжують ніяких особливих правовідносин за рамками існуючого між ними зобов'язання і по суті являють собою дії сторін по виконанню цього зобов'язання.
Такі особливі (розрахункові) правовідносини виникають лише в тому випадку, коли виконання грошового зобов'язання здійснюється шляхом перерахування грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку боржника, що неодмінно передбачає звернення платника за послугами обслуговуючого його банку з перекладу відповідних грошових коштів в банк, що обслуговує кредитора (отримувача коштів). Тільки в цьому випадку виникають специфічні розрахункові правовідносини з обов'язковою участю банку (банків), що потребують спеціального правового регулювання.
У зв'язку з цим можна погодитися з Л.А. Новосьолова, яка пропонує розглядати як "основного критерію виділення розрахункових правовідносин як особливого виду цивільно-правових відносин ... особливий об'єкт здійснюваних операцій, яким є право вимоги до банку, що виконує роль засобу платежу". "Визначальним при цьому, - пише вона, - є не сама участь банку як суб'єкта цих відносин, а характер його зобов'язання" "*".
---
"*" Новосьолова Л.А. Проблеми цивільно-правового регулювання розрахункових відносин: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1997. С. 7.
Треба сказати, що і раніше, в тому числі в радянські часи, багатьма авторами обгрунтовувалися особливий характер і самостійність розрахункових правовідносин, що виникають між банками та їх клієнтами при здійсненні останніми платежів безготівковими коштами. При цьому, коли говорили про самостійність розрахункових правовідносин, мали на увазі їх відому самостійність по відношенню до того основним зобов'язанням, за яким здійснювалися банківські розрахунки, "через невідповідність суб'єктного складу зазначених правовідносин" "*", а особливість розрахункових правовідносин вбачали в тому, що "розрахунки здійснюються через банк", тому "вони припускають зобов'язання, засновані на розрахунковому рахунку, між кожним контрагентом ... і банком" .
---
"*" Кунік Я.А. Кредитні та розрахункові відносини у торгівлі. М., 1970. С. 13.
Іоффе О.С. Указ. соч. С. 707.
Нам видається все ж (як і Л.А. Новосьолова), що особливий і самостійний характер розрахунковим правовідносин надають насамперед особливі властивості їх об'єкта - грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку, що виконують роль засобу платежу . Справді, є чимало випадків, коли банки надають послуги громадянам, які не мають банківського рахунку, з переказу грошових коштів або прийняттю та оформлення різних платежів, наприклад, на адресу комунальних служб або податкових органів. У подібних ситуаціях, незважаючи на пряму участь банку у відповідних відносинах, ніяких особливих розрахункових правовідносин, що вимагають спеціального регулювання, не виникає, а реально існуючі правовідносини являють собою зобов'язання з надання відплатних послуг, пов'язаних з грошовим переказом. Суб'єктний склад такого роду зобов'язань може включати і іншого (ніж банк) виконавця послуг з грошового переводу: органи зв'язку, спеціалізовані організації і т.п.
У зв'язку з викладеним представляється невірним говорити про широкому і вузькому значеннях поняття "розрахунки" ("розрахункові правовідносини"), оскільки в даному випадку мова йде не про різних значеннях однієї і тієї ж правової категорії, а про різні правові явища, що вимагають застосування відповідної (різної) юридичної термінології. В одному випадку (розрахунки в широкому сенсі слова) маються на увазі дії боржника по виконанню грошового зобов'язання (все одно, шляхом готівкових або безготівкових платежів), в іншому ж випадку ми говоримо про особливі розрахункових правовідносинах, об'єктом яких є грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку платника, використовувані як засобу платежу, а в ролі обов'язкового суб'єкта зазначених правовідносин (поряд з платником) виступає банк, з якими у платника укладений договір банківського рахунку.
  З тієї ж причини навряд чи можливо вести мову про безготівкових та готівкових розрахунках як про окремі види розрахункових правовідносин. Поняття "готівкові розрахунки" і "розрахункові правовідносини" не можуть співвідноситися як вид і рід, бо готівкові розрахунки здійснюються між сторонами грошового зобов'язання без участі банку і повинні кваліфікуватися як виконання цього грошового зобов'язання. Об'єктом відносин, що виникають при готівкових розрахунках, є готівкові гроші, передані боржником грошового зобов'язання у власність кредитора. Отже, готівкові розрахунки не мають жодної з ознак, притаманних розрахунковим правовідносин і виділяють їх в особливу групу правовідносин, які потребують спеціального правового регулювання.
  Таким чином, під розрахунковими правовідносинами, складовими предмет спеціального правового регулювання, слід розуміти відносини, що виникають між власником рахунку - платником (отримувачем коштів) і банком, в якому відкрито його банківський рахунок, а також іншими банками, залученими до здійснення відповідної банківської операції в зв'язку з виконанням доручення власника рахунку про переведення (отриманні) грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку, в порядку безготівкових розрахунків. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Поняття" розрахунки "(" розрахункові правовідносини ")"
 1. § 3. Правовий режим грошей
    поняття безготівкових та готівкових віднесені до платежів і розрахунків, але не безпосередньо до грошей. Разом з тим спеціальне законодавство, що регулює грошовий обіг і банківську діяльність, широко користується поняттям «безготівкові грошові кошти», що і дозволяє говорити про існування як готівки, і вони-то і можуть бути віднесені до речей, так і безготівкових грошей, які,
 2. § 4. Правовий режим цінних паперів
    поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 3. § 3. Виконання зобов'язань
    розрахунки між спільними причинителями шкоди, які є солідарними боржниками перед потерпілим, у разі повного погашення вимоги одним із боржників здійснюються не в рівних частках, а наприклад, у відповідності зі ступенем винності кожного. При неможливості стягнення частки з одного з боржників вона визначається в рівній мірі між іншими співборжників, включаючи виконав солідарний
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
    поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 5. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    поняття способів захисту, можна зробити висновок, що до них належать, наприклад, ті способи забезпечення зобов'язань, які в разі їх реалізації при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань приводять до відновлення становища, яке існувало до порушення права: звернення стягнення на заставлене майно - ст. 349 ГК; утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК;
 6. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
    поняттям відносин у сфері управління. Основним елементом змісту цих правовідносин є обов'язки підприємців, хоча й у сфері управління підприємцям надаються певні правові можливості, які вище були названі організаційно-предпосилочних правами. [1] Обов'язки підприємців у сфері управління носять загальнообов'язковий характер, тобто всі зобов'язані платити
 7. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 8. § 2. Зовнішньоторговельні операції
    поняття. Його встановлення, як виявляється з норми ст. 7, п.2, має здійснюватися відповідно до загальних принципів, на яких Конвенція заснована, а за відсутності таких принципів - згідно із застосовним національним правом. Так, якщо договір міжнародної купівлі-продажу підпорядкований російському праву, слід звернутися до норми ст. 458, п.1 ЦК, згідно Комерційне право. Ч. II. Під
 9. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
    поняття податкового та бухгалтерського обліку [8]. Представляється, що в цьому є раціональне зерно, а значить і підвищена відповідальність платників податків повинна бути встановлена за порушення порядку ведення саме податкового обліку, що спричинило несплату, неповну або несвоєчасну сплату податків. Держава надає великого значення обов'язки платників податків вести облік доходів і витрат,
 10. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
    поняття правового інституту неоднозначна в теорії права. Воно може застосовуватися і до складних правових утворень, і до досить вузьким групам однорідних, близьких за змістом норм. Головним критерієм об'єднання норм в правовий інститут виступає ознака однорідності сфери регульованих ними суспільних відносин, спільна для них правова специфіка. Тому можна стверджувати, що інститут фінансової
© 2014-2022  yport.inf.ua