Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінського, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

5. Поняття і зміст договору лізингу

Ознаки договору лізингу
Договір фінансової оренди (договір лізингу) - цивільно - правовий договір, відповідно до якого орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей (ст. 665 ЦК).
Договір лізингу розглядається ДК як окремого виду договірних орендних зобов'язань. З іншими видами оренди договір лізингу об'єднує те, що майно передається орендодавцем орендарю у тимчасове оплатне володіння і користування.
Разом з тим договором лізингу притаманні певні характерні особливості, що виділяють його в окремий вид договору оренди.
По-перше, в якості зобов'язаної особи за договором лізингу, поряд з орендодавцем та орендарем, виступає також продавець майна, що є його власником, не бере участі у договорі лізингу як його боку.
По-друге, орендодавець, на відміну від загальних положень про оренду, не є власником або титульним власником майна, яке підлягає передачі в оренду. Більше того, на орендодавця покладається обов'язок придбати у власність це майно, що належить іншій особі (продавцю). Ця обов'язок орендодавця охоплюється змістом зобов'язання, що виникає з договору лізингу. Купуючи майно для орендаря, орендодавець повинен повідомити продавця про те, що це майно призначене для передачі його в оренду.
По-третє, активна роль, зазвичай не властива орендних відносин, у зобов'язанні з лізингу належить орендарю. Саме орендар визначає продавця і вказує майно, яке має бути придбано орендодавцем для подальшої передачі в оренду. Природно, орендодавець звільняється від будь-якої відповідальності за вибір предмета оренди і продавця. Виняток з цього правила можуть скласти лише випадки, коли договором лізингу обов'язки з визначення продавця та вибору майна покладені на орендодавця (ст. 665 ЦК).
По-четверте, спеціальним порівняно із загальними правилами про оренду є також викладене в ГК у вигляді диспозитивної норми положення про те , що передача орендованого за договором лізингу майна орендарю здійснюється не орендодавцем, а продавцем цього майна. Проте відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього обов'язку, якщо прострочення допущене за обставинами, за які відповідає орендодавець, покладається на орендодавця. У цьому випадку орендар має право вимагати від орендодавця розірвання договору та відшкодування збитків (п. 2 ст. 668 ЦК). З моменту передачі продавцем орендарю передбаченого договором лізингу майна до останнього переходить ризик випадкової загибелі або випадкового псування орендованого майна.
Трохи інакше визначає поняття договору фінансової оренди (лізингу) та його ознаки Федеральний закон "Про лізинг". У його інтерпретації даного поняття є три види лізингу: фінансовий лізинг, зворотній лізинг і оперативний лізинг. Нам вже доводилося відзначати, що так звані зворотний лізинг і оперативний лізинг не володіють усіма необхідними ознаками договору лізингу, оскільки вони, зокрема, не включають в себе обов'язки лізингодавця придбати у продавця, визначеного лізингоодержувачем, майно відповідно до вказівок лізингоодержувача.
Що стосується фінансового лізингу, то це і є договір лізингу (а не його окремий вид), за яким лізингодавець зобов'язується придбати у власність вказане лізингоодержувачем майно у певного продавця і передати його лізингоодержувачу в якості предмета лізингу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і користування, тобто в оренду (п. 3 ст. 7 Федерального закону "Про лізинг").
До основних ознак договору лізингу, які знайшли відображення в ГК, Федеральний закон "Про лізинг" додає ще дві обов'язкові умови. По-перше, термін, на який предмет лізингу передається лізингоодержувачу, повинен бути порівняємо по тривалості з терміном амортизації предмета лізингу або перевищувати його. По-друге, після закінчення терміну дії договору лізингу або до його закінчення, за умови виплати лізингоодержувачем повної суми, передбаченої договором лізингу, предмет лізингу повинен переходити у власність лізингоодержувача.
Слід зауважити, що в цій частині Федеральний закон "Про лізинг" не відповідає ГК. Тому за наявності всіх ознак лізингу, передбачених ГК , договір, який укладено на термін, несумірний з періодом повної амортизації майна, і не передбачає придбання даного майна лізингоодержувачем, а навпаки, передбачає його повернення лізингодавцю після закінчення терміну оренди, повинен все ж кваліфікуватися як договір лізингу. І названі положення Федерального закону "Про лізинг "не можуть служити цьому перешкодою.
Крім видів лізингу Федеральний закон" Про лізинг "виділяє також форми і типи лізингу (ст. 7). При цьому до основних форм лізингу, згідно з цим Законом, відносяться внутрішній лізинг і міжнародний лізинг. Як зазначалося раніше, зазначені форми лізингу не мають серйозного правового значення, оскільки міжнародний лізинг регулюється не внутрішнім законодавством, а Конвенцією про міжнародний фінансовий лізинг.
Критерієм поділу лізингу на основні типи є тривалість терміну його дії. За цим критерієм у Федеральному законі "Про лізинг" виділяються три основних типи лізингу: довгостроковий лізинг (здійснюваний протягом трьох і більше років); середньостроковий лізинг (здійснюваний протягом від півтора до трьох років) і короткостроковий лізинг (на термін менше півтора років). Можливо, подібна операція по диференціації лізингу на зазначені три типи і має якесь практичне значення з точки зору публічного права, але з позиції цивільно - правового регулювання вона позбавлена будь-якого сенсу, тим більше що й сам Федеральний закон "Про лізинг" не передбачає будь-яких особливостей у регулюванні лізингу в залежності від терміну його дії.
І нарешті, Федеральним законом "Про лізинг" (ст. 2) вводиться поняття "лізингова угода" , під якою розуміється сукупність договорів, необхідних для реалізації договору лізингу між лізингодавцем, лізингоодержувачем і продавцем (постачальником) предмета лізингу. Ймовірно, законодавець хотів підкреслити нерозривний зв'язок договору лізингу та договору купівлі - продажу (поставки) лізингового майна. Але зробив він це вкрай невдало , використавши одну з основних цивільно - правових категорій, що мають цілком певні сенс і значення. Угодами, як відомо, визнаються дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 153 ЦК); а всяка двох - або багатостороння угода є договір (п. 1 ст. 154 ЦК). Та й з практичної точки зору введення поняття "лізингова угода" представляється безглуздим. Федеральний закон "Про лізинг", як і в попередньому випадку, не містить норм, адресованих до так званої лізингової угоді.
Основні елементи договору лізингу
Зазвичай до основних елементів якого цивільно - правового договору відносяться: його суб'єкти, об'єкти, зміст (права та обов'язки сторін) , форма договору. Всі ці елементи притаманні, природно, і договором лізингу.
Суб'єктами договору лізингу відповідно до ГК визнаються орендодавець і орендар лізингового майна (ст. 665); тим самим підкреслюється, що договір лізингу є одним з видів договору оренди. ЦК не містить будь-яких спеціальних вимог, що пред'являються до суб'єктів договору лізингу, хоча з визначення поняття цього договору (лізингове майно надається орендареві в оренду для підприємницьких цілей) можна зробити висновок, що орендарем повинні виступати комерційна організація або громадянин, зареєстрований як індивідуальний підприємець.
Що стосується орендодавця, то вирішувати питання про те, чи повинен він мати статус комерційної організації (юридичні особи) або індивідуального підприємця (фізичні особи), ГК надав федеральному закону разом з повноваженнями з визначення переліку видів підприємницької діяльності, здійснення якої потребує отримання спеціального дозволу - ліцензії (ст. 49 ЦК). Оскільки Федеральний закон "Про лізинг" передбачив, що лізингова діяльність лізингових компаній, а також громадян, які здійснюють лізингову діяльність і зареєстрованих у як індивідуальних підприємців, виконується на підставі дозволів (ліцензій), отриманих в установленому законодавством порядку (п. 2 ст. 6), то сьогодні вже немає сумніву щодо того, що в ролі лізингодавця в договорі лізингу можуть виступати тільки комерційні організації або індивідуальні підприємці, мають ліцензії на здійснення цього виду діяльності.
Федеральний закон "Про лізинг" конкретизував поняття суб'єктів лізингу (ст. 4). Відповідно до зазначених Законом суб'єктами лізингу є:
лізингодавець - фізична або юридична особа, яка за рахунок залучених чи власних грошових коштів набуває в ході реалізації лізингової угоди у власність майно і надає його як предмет лізингу лізингоодержувачу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування з переходом або без переходу до лізингоодержувача права власності на предмет лізингу;
лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування відповідно до договору лізингу;
продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору купівлі - продажу з лізингодавцем продає лізингодавцю в обумовлений термін вироблене (закуповується) їм майно, що є предметом лізингу. Продавець (постачальник) зобов'язаний передати предмет лізингу лізингодавцю чи лізингоодержувачу відповідно до умов договору купівлі - продажу.
Будь-який з суб'єктів лізингу може бути резидентом Російської Федерації, нерезидентом Російської Федерації, а також суб'єктом підприємницької діяльності за участю іноземного інвестора, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства.
Разом з тим слід зауважити, що говорячи про продавця (постачальника) як суб'єкті лізингу, Федеральний закон "Про лізинг" під поняттям "лізинг" має на увазі не договір фінансової оренди (лізингу), а "вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, обумовлених договором, з правом викупу майна лізингоодержувачем "(ст. 2 Федерального закону" Про лізинг ").
Тим часом договір фінансової оренди (лізингу) - це договір, що укладається між орендодавцем (лізингодавцем) і орендарем (лізингоотримувачем) . Продавець стороною в цьому договорі не є, отже, він не може визнаватися і суб'єктом договору лізингу.
Як основні лізингодавців Федеральний закон "Про лізинг" (ст. 5) визнає лізингові компанії (фірми) , під якими розуміються комерційні організації, у тому числі і нерезиденти Російської Федерації, що виконують відповідно до своїх установчих документів функції лізингодавців і отримали у встановленому законодавством порядку дозволу (ліцензії) на здійснення лізингової діяльності. Зазначені лізингові компанії (фірми) для здійснення лізингової діяльності мають право залучати грошові кошти інших юридичних осіб.
Круг лізингодавців - юридичних осіб не вичерпується лізинговими компаніями (фірмами), які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення лізингової діяльності. Право на здійснення лізингової діяльності може бути надано федеральним законом окремим категоріям юридичних осіб, що діють у формі комерційних організацій, наділених цільової правоздатністю.
Наприклад, безпосередньо в силу Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" (у редакції 1996 р.) "*" кредитні організації мають право здійснювати лізингові операції (подп. 6 абз. 2 ст. 5), і для цього їм не потрібно отримання спеціальної ліцензії на заняття такого роду діяльністю, досить мати загальну ліцензію на здійснення банківських операцій.
---
"*" СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.
Об'єктами договору фінансової оренди (лізингу) можуть бути будь-які неспоживна речі, використовувані для підприємницької діяльності, за винятком земельних ділянок і інших природних об'єктів (ст. 666 ЦК). Федеральний закон "Про лізинг" конкретизує дану норму ГК, встановлюючи, що об'єктом лізингу можуть бути будь-які неспоживна речі, в тому числі підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше рухоме і нерухоме майно, яке може використовуватися для підприємницької діяльності . Об'єктами лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також майно, яке федеральними законами заборонено для вільного обігу або для якого встановлений особливий порядок звернення (ст. 3).
  Слід лише зауважити, що майнові права ні за яких умов не можуть бути самостійним об'єктом лізингу, як це передбачалося Указом Президента РФ від 17 вересня 1994 р. N 1929 "Про розвиток фінансового лізингу в інвестиційній діяльності", оскільки вони не належать до категорії речей. Разом з тим при лізингу підприємств майнові права лізингодавця, пов'язані з зазначеним підприємством, передаються лізингодавцю в складі відповідного майнового комплексу.
  Зміст договору лізингу являє собою сукупність прав та обов'язків сторін, що випливають з цього договору. Своєрідність змісту договору лізингу в основному пояснюється тим, що виникли з нього зобов'язання представляють собою поєднання, з одного боку, прав і обов'язків орендаря і орендодавця, типових для орендних відносин, а з іншого - деяких особливих прав і обов'язків сторін, пов'язаних з необхідністю укладення договору купівлі - продажу для придбання орендодавцем лізингового майна з подальшою передачею його орендарю. Наслідком цього є покладання окремих прав та обов'язків орендодавця, що виступає одночасно покупцем майна за договором купівлі - продажу, як на орендаря за договором лізингу (права та обов'язки покупця), так і на продавця за договором купівлі - продажу (права та обов'язки орендодавця).
  Основний обов'язок орендодавця (лізингодавця) полягає в тому, що він повинен придбати у власність вказане орендарем (лізингоотримувачем) майно у визначеного останнім продавця (постачальника) та надати це орендарю (лізингоодержувачу) у тимчасове володіння та користування.
  Виконання даного обов'язку полягає в тому, що лізингодавець повинен укласти договір купівлі - продажу (поставки) лізингового майна з продавцем (постачальником) відповідно до вказівок лізингоодержувача. Зазначений договір укладається в порядку, передбаченому нормами ЦК про купівлю - продаж. Разом з тим певні особливості є у виконанні даного договору. Випливають з такого договору обов'язку з передачі товару продавець повинен виконати нема перед покупцем за договором (лізингодавцем), а перед лізингоодержувачем, яка не є стороною в цьому договорі. Це не просто виконання договору купівлі - продажу на користь третьої особи (одержувача).
  Орендар (лізингоодержувач) має права і несе обов'язки, передбачені законом для покупця за договором купівлі - продажу (за орендодавця), крім обов'язку сплатити придбане майно, як якщо б він був стороною за договором купівлі - продажу. Роль орендодавця у зобов'язанні, що виникло з договору купівлі - продажу, де він був покупцем, крім обов'язку сплатити придбане у продавця майно, зводиться до того, що без його згоди орендар не може розірвати договір купівлі - продажу і що йому надається (поряд з орендарем) статус солідарного кредитора по відношенню до продавця. Саме орендар (лізингоодержувач) наділений правом пред'являти безпосередньо продавцеві майна, що є об'єктом договору лізингу, вимоги, що випливають з договору купівлі - продажу, укладеного між продавцем (постачальником) та орендодавцем (лізингодавцем), зокрема, щодо якості та комплектності майна, термінів його поставки і в інших випадках неналежного виконання договору продавцем (постачальником). Дана обставина, звичайно ж, не байдуже для останнього. Тому ЦК передбачає, що орендодавець (лізингодавець), набуваючи майно для орендаря (лізингоотримувача), повинен повідомити продавця (постачальника) про те, що майно призначене для передачі його в оренду (лізинг) певній особі (ст. 667).
  На відміну від загального правила про купівлю - продаж, згідно з яким, якщо інше не передбачено зазначеним договором, ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту, коли відповідно до закону або договору продавець вважається який виконав свій обов'язок щодо передачі товару покупцеві (п. 1 ст. 459 ЦК), в лізингових відносинах ризик випадкової загибелі або випадкового псування лізингового майна переходить безпосередньо до лізингоодержувача в момент передачі йому цього майна, якщо інше не передбачено договором лізингу (ст. 669 ЦК).
  Деякими особливостями відрізняються і правила визначення місця виконання обов'язку продавця по передачі товару. За загальним правилом, регулюючому договір купівлі - продажу, обов'язок продавця по передачі товару вважається виконаним не лише у момент вручення товару покупцеві (для цього договором повинна бути передбачена обов'язок продавця з доставки товару в місце знаходження покупця), виконання даного обов'язку можливо шляхом надання товару в розпорядження покупця в місці знаходження цього товару або шляхом здачі товару перевізникові або органу зв'язку для доставки покупцеві. В останніх випадках місцем виконання зобов'язання визнаються відповідно місце знаходження товару або місце здачі товару перевізникові або органу зв'язку (ст. 458 ЦК). У лізингових відносинах продане майно передається продавцем (постачальником) безпосередньо лізингоодержувачу в місці знаходження останнього. Якщо ж сторони мають на увазі інше місце виконання продавцем (постачальником) зобов'язання з передачі майна, це має бути спеціально передбачено договором лізингу (ст. 668 ЦК).
  Невиконання продавцем (постачальником) обов'язки з передачі проданого лізингодавцю майна тягне для нього негативні наслідки, передбачені нормами ЦК про купівлю - продаж (ст. 463 ЦК), з тією лише різницею, що відповідні вимоги повинні пред'являтися не покупці за договором купівлі - продажу (лізингодавцем), а безпосередньо орендарем цього майна (лізингоодержувачем). Крім того, вимога про розірвання договору купівлі - продажу з продавцем не може бути пред'явлено лізингоодержувачем без згоди лізингодавця (п. 1 ст. 670).
  Що ж до лізингодавця, то він не несе відповідальності перед лізингоодержувачем за невиконання або неналежне виконання продавцем своїх зобов'язань, що випливають з договору купівлі - продажу лізингового майна. Виняток становлять лише випадки, коли відповідно до договору лізингу відповідальність за вибір продавця покладено на лізингодавця. За таких умов лізингоодержувач наділений правом пред'являти вимоги, які з договору купівлі - продажу, як безпосередньо до продавця, так і до лізингодавцю, які несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність (п. 2 ст. 670 ЦК).
  Певним своєрідністю відрізняється і право власності на лізингове майно, що купується лізингодавцем за договором купівлі - продажу. Отримуючи це майно у власність, лізингодавець проте не володіє такими традиційними правомочностями власника, як право володіння і право користування власним майном. Та й право розпорядження цим майном обмежений однією - єдиною можливістю: лізингодавець повинен передати його в оренду лізингоодержувачу. По суті, вже в момент придбання лізингодавцем права власності на майно воно обтяжене орендними правами лізингоодержувача.
  Для виконання свого основного обов'язку за договором лізингу: придбання лізингового майна у певного продавця (постачальника) у власність та передачі його в оренду лізингоодержувачу, - лізингодавець, не настроює вільними коштами, повинен вступити в договірні відносини з третіми особами для отримання позикових коштів і забезпечення виконання позикових зобов'язань. У зв'язку з цим Федеральний закон "Про лізинг" містить положення про те, що "договором лізингу зобов'язання сторін, які виконуються сторонами інших договорів, утворюються шляхом укладання з іншими суб'єктами лізингу обов'язкових і супутніх договорів. До обов'язкових договорами належить договір купівлі - продажу. До супутнім договорами відносяться договір про залучення грошових коштів, договір застави, договір гарантії, договір поручительства та інші "(п. 3 ст. 15). Не кажучи вже про рівень законодавчої техніки, результатом якого стало дане законоположення, підкреслимо лише, що воно позбавлене будь-якого практичного сенсу: ні ЦК, ні Федеральний закон "Про лізинг" не містять будь-яких положень, що регулюють так звані супутні договори або впливають на їхні умови. Такі договори укладаються лізингодавцем самостійно в порядку, встановленому законодавством стосовно до відповідних договорами, і регламентуються правилами про ці договори.
  Основні обов'язки лізингоодержувача полягають у тому, що він повинен прийняти лізингове майно у продавця, використовувати його за призначенням, визначеним договором лізингу, забезпечити його збереження і належний технічний стан, своєчасно вносити лізингодавцю лізингові платежі, а по закінченні терміну лізингу повернути лізингове майно лізингодавцю або придбати його у власність (якщо це передбачено договором).
  Виконання обов'язки щодо прийняття лізингового майна від лізингодавця передбачає: по-перше, вчинення з боку лізингоодержувача всіх дій, які відповідно до звичайно ставляться необхідні з його боку для забезпечення передачі продавцем і отримання відповідного майна з урахуванням того, що лізингоодержувач несе обов'язки, передбачені ГК для покупця за договором купівлі - продажу, по-друге, перевірку лізингоодержувачем якості і комплектності зазначеного майна з метою виявлення його недоліків (у тому числі прихованих) та інших невідповідностей умовам договору купівлі - продажу, а при виявленні таких - повідомлення від продавця про порушення договору по-третє, прийняття лізингоодержувачем заходів до своєчасного оформлення прийому - передачі лізингового майна, якщо таке оформлення потрібно відповідно до законодавства (наприклад, якщо об'єктом лізингу є будівля, споруда, інше нерухоме майно або підприємство, їх передача засвідчується передавальним актом, який підписується обома сторонами).
  Лізингоодержувач зобов'язаний користуватися лізинговим майном відповідно до умов договору лізингу, а якщо такі умови в договорі не визначені - відповідно до призначення майна. У процесі використання майна лізингоотримувач повинен підтримувати його у справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт і нести витрати на утримання майна, якщо інше не встановлено законом або договором лізингу (п. 1 ст. 615, п. 2 ст. 616 ЦК).
  Договором лізингу окремі обов'язки з обслуговування лізингового майна і забезпечення його належної експлуатації можуть бути покладені на лізингодавця. Зокрема, Федеральним законом "Про лізинг" (п. 4 ст. 7) передбачено, що лізингова угода може включати в себе умови про надання лізингодавцем наступних додаткових послуг: придбання у третіх осіб прав на інтелектуальну власність ("ноу - хау", ліцензійних прав, прав на товарні знаки, марки, програмне забезпечення та інших); придбання у третіх осіб товарно - матеріальних цінностей, необхідних у період проведення монтажних (шефмонтажних) і пусконалагоджувальних робіт; здійснення монтажних (шефмонтажних) і пусконалагоджувальних робіт щодо предмета лізингу, навчання персоналу; післягарантійне обслуговування та ремонт предмета лізингу, в тому числі поточний, середній і капітальний ремонт; підготовка виробничих площ і комунікацій, послуги з проведення робіт, пов'язаних з установкою (монтажем) предмета лізингу; інші роботи і послуги, без надання яких неможливо використовувати предмет лізингу. Перелік, обсяг і вартість додаткових послуг повинні бути зазначені в договорі лізингу.
  За наявності письмової згоди лізингодавця лізингоодержувач може передати лізингове майно третій особі в суборенду. Норми про фінансову оренду (лізингу), що містяться в ЦК (§ 6 гл. 34), не включають в себе будь-яких спеціальних правил, що регулюють відносини, пов'язані з сублізингу, оскільки малося на увазі застосування до вказаних відносин загальних положень про оренду, і зокрема норм, що регламентують договір суборенди (п. 2 ст. 615, ст. 618 ЦК).
  У Федеральному законі "Про лізинг" (ст. 8) була спроба спеціального регулювання правовідносин, що стосуються сублізингу. Прямо скажемо, ця спроба законодавцю не вдалася. З чотирьох норм, що претендують на роль спеціальних правил, що регламентують сублизинг, лише одна відповідає ЦК і не викликає претензій, а саме: "при передачі предмета лізингу в сублізинг обов'язковим є згода лізингодавця в письмовій формі". Що стосується інших трьох норм, то вони викликають великі сумніви.
  По-перше, це положення про те, що "сублізинг - особливий вид відносин, що виникають у зв'язку з переуступкою прав користування предметом лізингу третій особі, що оформляється договором лізингу" (п. 1 ст. 8). Тут явно ігноруються відмінності між договором сублізингу і операцією з відступлення прав лізингоодержувача, що випливають з договору лізингу. А такі відмінності очевидні. Договір сублізингу означає, що лізингоодержувач, отримавши майно від продавця на підставі договору лізингу, в свою чергу за згодою лізингодавця передає його в оренду (суборенду) третій особі (суборендарю), залишаючись при цьому зобов'язаною перед лізингодавцем стороною в зобов'язанні, витікає з договору лізингу. Таким чином, суб'єктний склад договору лізингу залишається незмінним. Лізингодавець не має жодних правовідносин з суборендарем. Інша річ - поступка прав лізингоодержувача за договором лізингу третій особі. Відповідно до ст. 384 ГК при поступку прав кредитора (цесії) право первісного кредитора переходить до нового кредитора в тому обсязі і на тих умовах, які існували до моменту переходу прав, що веде до заміни первісного кредитора (цедента) на нового кредитора (цесіонарія) у відповідному зобов'язанні. Стосовно до договору лізингу поступка лізингоодержувачем своїх прав користування лізинговим майном третій особі (новому лізингоодержувачу) без укладення з ним договору суборенди можлива лише до виконання продавцем свого обов'язку за договором купівлі - продажу з передачі зазначеного майна лізингоодержувачу. При цьому лізингоотримувач повинен також оформити відносини, пов'язані з переведенням боргу за договором лізингу на нового лізингоодержувача за згодою лізингодавця, а останній - досягти угоди з продавцем про зміну умови договору купівлі - продажу про лізингоотримувачів.
  Крім того, вживання поняття "сублізинг" стосовно відносин, що виникають між лізингоодержувачем і третьою особою, якій лізингове майно передається у тимчасове володіння і користування, представляється неправильним. До цих відносин мають застосовуватися загальні положення про оренду, і вони можуть іменуватися лише як "суборенда". Справді, термін "сублізинг" передбачає, що лізингоодержувач, передаючи майно у тимчасове володіння і користування третій особі, сам виступає в ролі лізингодавця. Однак це неможливо, оскільки на ньому не лежить обов'язки придбати лізингове майно у певного продавця відповідно до вказівок даного третьої особи (нового лізингоодержувача). Тому мова йде про звичайну суборенді.
  По-друге, Федеральний закон "Про лізинг" стосовно до сублізингу містить правило про те, що "при сублизинге особа, яка здійснює сублізинг, приймає предмет лізингу у лізингодавця за договором лізингу і передає його в тимчасове користування лізингоодержувачу за договором сублізингу" (п. 2 ст. 8). Дане правило припускає, що у всіх випадках, пов'язаних з сублізингу, договір сублізингу повинен бути укладений неодмінно до виконання продавцем "*" за договором купівлі - продажу свого обов'язку перед лізингоодержувачем за передачу останньому лізингового майна. Напевно, теоретично така схема договірних зв'язків з лізингу, коли лізингоодержувач укладає договір лізингу (з відома лізингодавця) з єдиною метою передати лізингове майно в суборенду, можлива, але вона далеко не оптимальна. Чому, питається, в цьому випадку лізингодавцю не укладено договір лізингу безпосередньо з третьою особою (суборендарем) в якості лізингоодержувача? Крім того, за таких умов для вирішення тих же завдань оптимальною є поступка прав лізингоодержувачем третій особі з одночасним перекладом на нього боргу за договором лізингу. У всякому разі це дозволило б уникнути нічим не виправданих витрат на передачу лізингового майна спочатку від продавця лізингодавцю, а потім від останнього третій особі (суборендарю).
  ---
  "*" Саме продавцем, а не лізингодавцем, який в лізингових відносинах не отримує майно у володіння та користування, а його права покупця за договором купівлі - продажу належать лізингоодержувачу.
  І нарешті, третє правило, що стосується сублізингу, говорить: "Переуступка лізингоодержувачем третій особі своїх зобов'язань по виплаті лізингових платежів третій особі не допускається" (п. 3 ст. 8 Федерального закону "Про лізинг"). Дана норма викликає цілий ряд зауважень. Насамперед, коли незабаром передача орендованого майна в суборенду не змінює ні суб'єктний склад, ні зміст зобов'язання, який із основного договору оренди, то цілком природно, що всі обов'язки за цим договором, в тому числі і обов'язок орендаря зі сплати орендних платежів, продовжують нести його боку. Потім, незрозуміло, як можна переуступити кому-небудь свій обов'язок? Адже в даному випадку мова йде саме про обов'язок лізингоодержувача перед лізингодавцем з виплати лізингових платежів! Мабуть, малося на увазі встановити заборону щодо покладання лізингоодержувачем виконання свого зобов'язання по внесенню орендних платежів на третю особу (ст. 313 ЦК) або переведення на останнього боргу за зобов'язанням, що випливає з договору лізингу, в частині виплати лізингових платежів (ст. 391 ГК). Але в такому випадку незрозуміла мета подібної заборони: з точки зору майнового обороту можливість покладання виконання грошового зобов'язання на третю особу або переведення на нього боргу за грошовим зобов'язанням значно полегшує розрахунки між учасниками договірних відносин.
  Представляється, що аналіз містяться у Федеральному законі "Про лізинг" положень про сублизинге підтверджує раніше зроблений висновок про вкрай низький правовому рівні цього Закону.
  Що стосується відносин, пов'язаних з суборендою лізингового майна, то вони, як зазначалося, підлягають регулюванню загальними положеннями про оренду, передбаченими в § 1 ЦК (п. 2 ст. 615, ст. 618). У зв'язку з цим при суборенді лізингового майна повинні дотримуватися наступні основні правила.
  Лізингоодержувач може здавати лізингове майно в суборенду лише за наявності письмової згоди лізингодавця. При цьому договір суборенди не може бути укладений на термін, що перевищує термін договору лізингу. Відносини, які з договору суборенди, регулюються нормами про договір оренди, а не спеціальними правилами про договір лізингу. Недійсність договору лізингу тягне за собою і недійсність договору суборенди. Дострокове припинення договору лізингу тягне припинення і укладеного відповідно до нього договору суборенди. Разом з тим у цьому випадку суборендар має право на укладення з лізингодавцем договору оренди на лізингове майно, що знаходилося в його користуванні відповідно до договору суборенди, в межах строку, що суборенди на умовах, що відповідають умовам припиненого договору суборенди.
  У процесі користування лізинговим майном, відповідно до загальних положень, що містяться в ЦК (п. 2 ст. 615), лізингоодержувач, за умови наявності на те згоди лізингодавця, має право не тільки здавати лізингове майно в суборенду і передавати свої права за договором лізингу іншому особі (перенала), а й надавати вказане майно у безоплатне користування, а також віддавати орендні права, що випливають з договору лізингу, в заставу або вносити їх як внесок до статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств або пайового внеску у виробничий кооператив.
  Федеральний закон "Про лізинг" (ст. 14) містить у собі норми, що регламентують порядок використання об'єкта лізингу в якості застави, норми досить дивні за своїм змістом. Так, згідно з однією з цих норм "лізингоодержувач може передати в заставу предмет лізингу тільки з дозволу лізингодавця у письмовій формі. Застава має бути оформлений окремим договором між лізингоодержувачем і його кредитором" (п. 1 ст. 14). Найбільше в цій нормі дивує те, що лізингоодержувач наділяється правом передати в заставу (за згодою лізингодавця, зрозуміло) не свої орендні права, як це передбачено ЦК, а безпосередньо лізингове майно. Адже в разі реалізації кредитором лізингоодержувача (заставодержателем) свого заставного права, тобто звернення стягнення на заставлене майно, право власності на це майно перейде до обличчя, яке буде визнано його набувачем за результатами відкритих торгів, а лізингодавець втратить право власності на передане в лізинг майно.
  Ще більш дивним видається положення про порядок передачі майна у заставу іншим учасником лізингового договору - лізингодавцем. А саме: "Лізингодавець може використовувати свої права щодо предмета лізингу в якості застави третій особі, як учаснику лізингової угоди, так і неучастніков лізингової угоди. При цьому ризик вилучення застави на користь третьої особи розглядається як безперечний порушення умов договору лізингу з боку лізингодавця" (п. 2 ст. 14) (?!).
  Лізингодавець на період дії договору лізингу залишається власником лізингового майна і тому може передати в заставу саме лізингове майно (як річ), а не права щодо цього майна. Крім того, передача майна в заставу неодмінно означає можливість звернення на нього стягнення кредитором - заставодержателем, але при цьому ніякого "ризику вилучення" цього майна у лізингоодержувача немає, оскільки при лізингу передається в заставу майно, обтяжене правами лізингоодержувача, а відповідно до п. 1 ст. 617 ЦК перехід права власності на здане в оренду майно до іншої особи (що й станеться в нашому випадку при зверненні стягнення на заставлене лізингове майно) не є підставою для зміни або розірвання договору оренди. Іншими словами, у разі звернення стягнення на об'єкт лізингу в порядку реалізації заставного права на місці лізингодавця в договорі лізингу (який, звичайно ж, збереже свою дію) виявиться нове обличчя, яке купило лізингове майно. І потім, як можна, не обмежуючи права лізингодавця, як власника лізингового майна, за розпорядженням цим майном шляхом його передачі в заставу, а, навпаки, підтверджуючи зазначені права, оголошувати передачу лізингодавцем відповідного майна в заставу "безперечним порушенням" умов договору лізингу, що має спричинити за собою застосування відповідальності?
  Наступна, з числа основних, обов'язок лізингоодержувача - своєчасно виплачувати лізингодавцю орендну плату - лізингові платежі. ГК (§ 6 гл. 34), як і в попередньому випадку, не містить будь-яких спеціальних правил про розмір орендної плати (загальної суми) і конкретних лізингових платежів, порядок, умови і терміни їх внесення, покладаючись на те, що, якщо такі умови не включені сторонами в договір лізингу, вони будуть врегульовані загальними положеннями про оренду, що стосуються орендної плати (ст. 614 ЦК).
  Однак такі спеціальні правила як щодо розміру загальної суми лізингових платежів, так і принципів його визначення були включені до Федерального закону "Про лізинг" (ст. 27 - 30). Зазначений Закон виходить з того, що лізинг за своїм економічним змістом відноситься до прямих інвестицій, тому загальна сума лізингових платежів має визначатися з розрахунком на те, щоб лізингодавець міг повністю відшкодувати свої інвестиційні витрати і плюс до цього отримати певну винагороду.
  Під інвестиційними витратами (витратами) у Федеральному законі розуміються витрати і витрати (витрати) лізингодавця, пов'язані з придбанням та використанням предмета лізингу лізингоодержувачем, у тому числі: вартість предмета лізингу; податок на майно; витрати на транспортування та встановлення, включаючи монтаж і шефмонтаж, якщо інше не передбачено договором лізингу; витрати на навчання персоналу лізингоодержувача роботі, пов'язаній з предметом лізингу, якщо інше не передбачено договором лізингу; витрати на митне оформлення та оплату митних зборів, тарифів і мит, пов'язаних з предметом лізингу; витрати на зберігання предмета лізингу до моменту введення його в експлуатацію, якщо інше не передбачено договором лізингу; витрати на охорону предмета лізингу під час транспортування і його страхування, якщо інше не передбачено договором лізингу; страхування від усіх видів ризику, якщо інше не передбачено договором лізингу; витрати на виплату відсотків за користування залученими коштами та відстрочення платежів, надані продавцем (постачальником); плата за надання лізингодавцю гарантій та поручительств, підтвердження розрахунково - платіжних документів третіми особами у зв'язку з предметом лізингу; витрати на утримання і обслуговування предмета лізингу, якщо інше не передбачено договором лізингу; витрати на реєстрацію предмета лізингу, а також витрати, пов'язані з придбанням і передачею предмета лізингу; витрати на створення резервів з метою капітального ремонту предмета лізингу; комісійний збір торгового агента; витрати на передачу предмета лізингу; витрати на надання виникають у ході реалізації комплексного лізингу додаткових послуг ; інші витрати, без здійснення яких неможливе нормальне використання предмета лізингу.
  Під винагородою лізингодавця у Федеральному законі "Про лізинг" розуміється грошова сума, передбачена договором лізингу понад відшкодування інвестиційних витрат (витрат), яка підлягає виплаті лізингодавцю в складі лізингових платежів. Винагорода повинна включати в себе оплату послуг лізингодавця, а також певний відсоток за використання лізингоодержувачем коштів лізингодавця (ст. 30).
  Названі положення не схожі на норми права, а швидше нагадують методику розрахунку загальної суми лізингу та конкретних лізингових платежів, свого роду "шпаргалку", яка може бути використана лізингодавцем при складанні проекту договору лізингу. Можливо, це має якесь економічне значення, особливо для початківців лізингових компаній. Але і в цьому випадку курс "лікнепу" для нових учасників лізингового бізнесу зовсім не обов'язково оформляти у вигляді норм федерального закону.
  З юридичної ж точки зору важливо підкреслити, що як загальна сума лізингового договору, так і конкретний розмір лізингових платежів, а також спосіб їх виплати та їх періодичність визначаються в договорі лізингу за згодою сторін. Якщо лізингодавець і лізингоодержувач домовилися про розрахунки за лізинговими платежами в натуральній формі, тобто продукцією, виробленої за допомогою об'єкта лізингу, ціна на таку продукцію також визначається за згодою сторін. Таким чином, договір лізингу не належить до договорів, щодо яких застосовуються ціни (тарифи, розцінки, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими на те державними органами, тому в цій частині діє принцип свободи договору.
  Має сенс відзначити також деякі положення Федерального закону "Про лізинг", які мають чимале практичне значення у взаємовідносинах між учасниками лізингового договору і податковими органами. По-перше, лізингові платежі повинні ставитися лізингоодержувачем на собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої з використанням об'єкта лізингу, або на витрати, пов'язані з основною діяльністю (п. 6 ст. 28). Отже, зазначені суми не включаються в базу оподаткування лізингоодержувача для нарахування податку на прибуток. По-друге, сторони договору лізингу мають право за взаємною згодою застосовувати прискорену амортизацію предмета лізингу. Амортизаційні відрахування виробляє балансоутримувач предмета лізингу. При застосуванні прискореної амортизації використовується рівномірний (лінійний) метод її нарахування, при якому затверджена в установленому порядку норма амортизаційних відрахувань збільшується на коефіцієнт прискорення в розмірі не вище 3 (ст. 31). По-третє, доходом лізингодавця за договором лізингу є його винагорода, а прибутком - різниця між доходами лізингодавця і його витратами на здійснення основної діяльності лізингодавця (ст. 32).
  Однак повернемося до цивільно - правових аспектів лізингу. Ще одна, з числа основних, обов'язок лізингоодержувача полягає в тому, що після закінчення терміну лізингу він повинен повернути лізингове майно лізингодавцю в тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором. Порушення цього обов'язку дає право лізингодавцю вимагати внесення лізингових платежів за весь час прострочення, а в тих випадках, коли зазначені платежі не покривають лізингодавцю збитків, він може також вимагати їх відшкодування (ст. 622 ЦК).
  Необхідно відзначити, що в ЦК (§ 6 гл. 34) відсутні будь правила, що регулюють особливості відповідальності сторін за договором лізингу за порушення його умов чи інші особливі наслідки невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, що випливають з договору лізингу. Тому при порушенні договору лізингу сторони повинні керуватися загальними положеннями про оренду (§ 1 гл. 34), а також іншими нормами ЦК про наслідки невиконання або неналежного виконання будь-якого цивільно - правового зобов'язання (зокрема, гл. 25 ЦК).
  Федеральний закон "Про лізинг" передбачив наслідки особливого роду на випадок порушення умов договору лізингу з боку лізингоодержувача. Відповідно до ст. 13 цього Закону лізингодавець наділений правом безспірного стягнення грошових сум і безспірного вилучення предмета лізингу в наступних випадках: якщо умови користування предметом лізингу лізингоодержувачем не відповідають умовам договору лізингу або призначенню предмета лізингу; якщо лізингоодержувач здає лізингове майно в сублізинг без згоди лізингодавця; якщо лізингоодержувач не підтримує предмет лізингу в справному стані, що погіршує його споживчі якості; якщо лізингоодержувач більше двох разів поспіль після закінчення встановленого договором лізингу терміну платежу не вносить плату за користування предметом лізингу.
  Далі у Федеральному законі "Про лізинг" (пп. 2 - 5 ст. 13) слід ряд примітних норм, юридичний зміст яких не піддається жодному поясненню. Наведемо тут ці норми.
  1. Лізингодавець має право безспірного стягнення грошових сум і безспірного вилучення предмета лізингу в обумовлених випадках, передбачених цим Законом, нормами Цивільного кодексу Російської Федерації, і у випадках, передбачених договором лізингу.
  2. Обумовлений випадок - настання такої обставини або події, які договором лізингу визначені як безперечні і очевидні порушення лізингоодержувачем своїх зобов'язань, встановлених договором лізингу, або як безперечна й очевидна причина припинення договору лізингу.
  3. Обумовлений випадок тягне за собою дійсне припинення прав лізингоодержувача на володіння та користування предметом лізингу, і при цьому лізингодавець має право у безспірному порядку вилучити предмет лізингу в порядку, встановленому договором лізингу, або стягнути грошову суму.
  4. Виконання лізингоодержувачем зобов'язань в безспірному порядку не позбавляє його права на звернення до суду після виконання зобов'язань з метою задоволення майнових інтересів.
  Отже, в силу зазначених норм у разі порушення лізингоодержувачем умов договору лізингу (треба розуміти, будь-яких порушень, а не тільки істотних, - головне, щоб ці порушення були кваліфіковані як "безперечні і очевидні") лізингодавець наділяється двома додатковими правомочностями: правом безспірного стягнення грошових сум та правом безспірного вилучення предмета лізингу.
  Що стосується безспірного стягнення з лізингоодержувача грошових сум, наприклад заборгованості за лізинговими платежами, це означає, що лізингодавець виставляє на інкасо платіжні документи для списання з рахунку лізингоодержувача грошових коштів без згоди останнього. Така ситуація в принципі можлива: відповідно до п. 2 ст. 854 ГК без розпорядження клієнта списання грошових коштів, що знаходяться на рахунку в банку, допускається за рішенням суду, а також у випадках, встановлених законом або передбачених договором між банком і клієнтом. Але як повинен вчинити банк, обслуговуючий лізингоодержувача? Адже перевірка наявності підстави для безспірного списання коштів потребують від банку встановити, чи мав місце так званий обумовлений випадок, як це передбачено Федеральним законом "Про лізинг", тобто якісь "обставини або події, які договором лізингу визначені як безперечні і очевидні порушення лізингоодержувачем своїх зобов'язань, встановлених договором лізингу, або як безперечна й очевидна причина припинення договору лізингу". До речі кажучи, події ні за яких умов не можуть бути кваліфіковані як порушення зобов'язань "*". При цьому необхідно враховувати, що необгрунтоване списання грошових коштів з рахунку клієнта тягне для банку відповідальність перед останнім, в тому числі й у вигляді законної неустойки (ст. 856 ЦК).
  ---
  "*" Як відомо, під подіями в цивільному праві розуміються явища реальної дійсності, що відбуваються незалежно від волі людини, - землетрус, повінь, смерть і т.п. (Див., напр.: Цивільне право: Підручник / Відп. Ред. Проф. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 327).
  Але ще більші заперечення викликає становище Федерального закону "Про лізинг", яка наділяє лізингодавця в тих самих "обумовлених випадках" правом безспірного вилучення предмета лізингу. Причому незрозуміло, що має на увазі законодавець, коли говорить про так званий обумовленому випадку, протиставляючи безперечні і очевидні порушення лізингоодержувачем своїх зобов'язань, з одного боку, і очевидні причини припинення договору, - з іншого. Виходить, що лізингодавець при так званому обумовленому випадку може вилучити у лізингоодержувача предмет лізингу, не припиняючи самого договору лізингу. Що в цій ситуації відбудеться із зобов'язаннями сторін? Чи буде це означати, що лізингоодержувач зобов'язаний виплачувати лізингодавцю лізингові платежі і після вилучення останнім лізингового майна?
  Необхідно звернути увагу і на норму Федерального закону "Про лізинг", що передбачає, що "лізингодавець має право у безспірному порядку вилучити предмет лізингу в порядку, встановленому договором лізингу" (п. 4 ст. 13). Але якщо порядок вилучення лізингового майна лізингодавцем встановлюється договором, то мова повинна йти про зобов'язання лізингоодержувача повернути майно лізингодавцю як санкції за порушення договору, а не про безспірне вилучення майна.
  І нарешті, з чисто життєвих позицій абсолютно незрозуміло, яким чином лізингодавцем може бути реалізовано право на безспірне вилучення предмета лізингу, наприклад підприємства, будівлі або змонтованого і працюючого обладнання.
  Виконання названих положень Федерального закону "Про лізинг" може призвести до серйозних конфліктів у сфері лізингового бізнесу та численних судових спорів. Залишається сподіватися, що лізингові фірми та інші учасники ринку лізингових послуг проявлять розумність і не будуть у своїй повсякденній практиці застосовувати позасудові засоби захисту.
  Істотні умови і форма договору лізингу
  До істотних умов договору лізингу (як і всякого цивільно - правового договору) відносяться умови про предмет договору, умови, які названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода (п. 1 ст. 432 ЦК).
  Враховуючи, що договір лізингу вважається укладеним лише в тому випадку, коли між сторонами - лізингодавцем і лізингоодержувачем досягнуто згоди з усіх істотних умов договору, представляється необхідним детально розглянути питання про істотні умови договору лізингу.
  Особливістю предмета договору лізингу є те, що він включає в себе крім об'єкта лізингу (лізингове майно) ще два роду дій зобов'язаних сторін: по-перше, традиційні дії орендаря щодо прийняття майна в оренду, забезпечення його збереження і використання за призначенням, виплати платежів і повернення майна після закінчення терміну лізингу (або придбання його у власність), по-друге, дії лізингодавця з укладення договору купівлі - продажу (поставки) лізингового майна з продавцем (постачальником) відповідно до вказівок лізингоодержувача. Таким чином, поряд із звичайними для якого договору оренди істотними умовами, що дозволяють визначити предмет договору оренди, договір лізингу має включати умову про продавця (постачальника) лізингового майна.
  До числа умов, які названі в законодавстві як істотні або необхідні для договору лізингу, відносяться всі ті умови, які названі в якості таких загальними положеннями про оренду (§ 1 гл. 34 ЦК) і містяться в ГК спеціальними правилами про договір лізингу (§ 6 гл. 34).
  Деякі положення про істотні умови договору лізингу є у Федеральному законі "Про лізинг". Згідно п. 4 ст. 15 даного Закону договір лізингу має містити такі істотні положення: точний опис предмета лізингу; обсяг переданих прав власності; найменування місця і вказівка порядку передачі предмета лізингу; зазначення терміну дії договору лізингу; порядок балансового обліку предмета лізингу; порядок утримання та ремонту предмета лізингу; перелік додаткових послуг, наданих лізингодавцем на підставі договору комплексного лізингу; вказівку загальної суми договору лізингу та розміру винагороди лізингодавця; порядок розрахунків (графік платежів); визначення обов'язки лізингодавця або лізингоодержувача застрахувати предмет лізингу від пов'язаних з договором лізингу ризиків, якщо інше не передбачено договором.
  Крім того, Федеральним законом "Про лізинг" також передбачено, що в договорі лізингу в обов'язковому порядку повинні бути обумовлені обставини, які вважаються безперечним і очевидним порушенням зобов'язань і які ведуть до припинення дії договору лізингу і майновому розрахунку, а також процедура вилучення (повернення) предмета лізингу (п. 7 ст. 15).
  Мабуть, при формулюванні названих положень про істотні умови договору лізингу не бралися до уваги можливі наслідки їх застосування. Адже питання про визнання договору неукладеним у зв'язку з відсутністю в ньому якого-небудь з істотних умов у реальному житті піднімається зазвичай недобросовісної стороною договору у відповідь на цілком обгрунтовані спроби добросовісної сторони примусити контрагента виконувати свої зобов'язання належним чином або застосувати до нього встановлені заходи відповідальності. У зв'язку з цим всяке невиправдане розширення кола істотних умов, включення до нього другорядних умов (наприклад, про перелік додаткових послуг тощо) погіршує становище сторони, сумлінно виконує свої обов'язки за договором, і не сприяє стабільності договірних зв'язків.
  Окремі положення з числа тих, які названі Федеральним законом "Про лізинг" істотними, потребують додаткового коментарі. Насамперед необхідно відзначити, що таке істотне умова, як "обсяг переданих прав власності" (мабуть, від лізингодавця до лізингоодержувача), суперечить не тільки ЦК, а й іншим нормам, що містяться в самому Федеральному законі "Про лізинг", наприклад ст. 11, згідно з якою предмет лізингу, переданий у тимчасове володіння і користування лізингоодержувачу, є власністю лізингодавця. Тому, навпаки, включення в договір лізингу умови про обсяг переданих лізингоодержувачу прав власності на лізингове майно суперечить закону, а саме така умова є нікчемним.
  Відносно двох інших істотних умов: про найменування місця та визначення порядку передачі предмета лізингу, а також про порядок утримання та ремонту лізингового майна - маються диспозитивні норми як в ГК, так і у Федеральному законі "Про лізинг". Мова йде про п. 1 ст. 668 ГК, згідно з якою, якщо інше не передбачено договором лізингу, майно, що є предметом цього договору, передається продавцем безпосередньо орендареві (лізингоотримувачу) у місці знаходження останнього. Порядок передачі майна лізингоодержувачу визначається нормами про купівлю - продаж товарів (ст. 456 - 466 ЦК). Утримання та ремонт майна регулюються диспозитивними правилами ЦК, можуть бути частиною загальних положень про оренду (ст. 616 ЦК). У силу цих правил обов'язки з утримання та поточного ремонту майна покладені на орендаря (лізингоотримувача), а його капітальний ремонт повинен проводити орендодавець (лізингодавець). Ряд диспозитивних норм, що регулюють порядок утримання та ремонту лізингового майна, передбачений і Федеральним законом "Про лізинг". Відповідно до пп. 3 - 5 ст. 13 даного Закону гарантійне обслуговування предмета лізингу може здійснюватися продавцем (постачальником), якщо це передбачено договором купівлі - продажу. Лізингоодержувач за свій рахунок здійснює технічне обслуговування предмета лізингу, його середній та поточний ремонт, якщо інше не передбачено договором лізингу. Капітальний ремонт лізингового майна здійснюється лізингодавцем, якщо інше не передбачено договором лізингу.
  Наявність названих диспозитивних норм робить необов'язковим включення в договір відповідних умов. Як відомо, у випадках, коли умова договору передбачено нормою, яка застосовується остільки, оскільки угодою сторін не встановлено інше (диспозитивним норма), сторони можуть своєю угодою виключити її застосування або встановити умову, відмінну від передбаченого в ній; за відсутності такої угоди умова договору визначається диспозитивної нормою (п. 4 ст. 421 ЦК).
  Не спричинить визнання договору лізингу неукладеним відсутність в його тексті ще двох умов, названих Федеральним законом "Про лізинг" істотними: про додаткові послуги, що надаються лізингодавцем, та про визначення обов'язки лізингодавця або лізингоодержувача застрахувати предмет лізингу від пов'язаних з договором лізингу ризиків. Справа в тому, що сам Федеральний закон "Про лізинг" говорить про ці умови як про необов'язкових (факультативних). Наприклад, у ст. 21 Закону, присвяченій питанням страхування лізингового майна і підприємницьких ризиків, пов'язаних з договором лізингу, йдеться про те, що предмет лізингу може бути застрахований від ризиків втрати (загибелі), недостачі або пошкодження з моменту поставки майна продавцем (постачальником) і до моменту закінчення терміну дії договору лізингу, якщо інше не передбачено договором; страхування підприємницьких (фінансових) ризиків здійснюється за згодою сторін договору лізингу і не обов'язково. Такий же підхід законодавця відзначається і відносно додаткових послуг, що надаються лізингодавцем: п. 4 ст. 7 Федерального закону передбачено, що лізингова угода може включати в себе умови з надання додаткових послуг.
  Представляється, що не повинно спричиняти визнання договору лізингу неукладеним і відсутність в ньому умови про порядок балансового обліку предмета лізингу, хоча відповідно до п. 1 ст. 12 Федерального закону предмет лізингу, переданий лізингоодержувачу за договором фінансового лізингу, враховується на балансі лізингодавця або лізингоодержувача за згодою сторін. Які-небудь диспозитивні норми, які дозволили б визначити, на чиєму балансі має враховуватися лізингове майно, у тексті Федерального закону "Про лізинг" відсутні. Однак, по-перше, з точки зору цивільного права дане питання (про облік лізингового майна) не має відношення до суті договірного зобов'язання, а є скоріше технічним, бухгалтерським, по-друге, лізингодавець, набуваючи лізингове майно у власність, так чи інакше повинен відобразити його на своєму балансі; ситуація, коли договором лізингу передбачено, що предмет лізингу враховується на балансі лізингоодержувача, може вплинути лише на техніку обліку лізингового майна на балансі лізингодавця, але не може служити підставою звільнення лізингодавця від обліку предмета лізингу на своєму балансі. З цього виходить, зокрема, Наказ Міністерства фінансів РФ від 17 лютого 1997 р. N 15 "Про відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу" "*". Відповідно до даного Наказу Мінфіну витрати, пов'язані з придбанням лізингового майна за рахунок власних або позикових коштів, відображаються лізингодавцем за дебетом рахунка 08 "Капітальні вкладення", субрахунок "Придбання окремих об'єктів основних засобів". Майно, призначене для здачі в оренду за договором лізингу, в сумі всіх витрат, пов'язаних з його придбанням, оприбутковується за дебетом рахунка 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно для здачі в оренду", в кореспонденції з рахунком 08 "Капітальні вкладення ". Вартість лізингового майна, що надійшло лізингоодержувачу, враховується останнім на позабалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби". Якщо за умовами договору лізингу лізингове майно враховується на балансі лізингоодержувача, то передача лізингового майна лізингоодержувачу відображається на рахунку 47 "Реалізація і інше вибуття основних засобів". При цьому лізингодавець приймає зазначене майно на позабалансовий облік (рахунок 021 "Основні кошти, здані в оренду") в розрізі лізингоодержувачів і видів майна.
  ---
  "*" Див: Самохвалова Ю.М. Лізинг в Росії: Правові основи, бухгалтерський облік, оподаткування. М., 1999. С. 79 - 87. До речі, про чисто технічний характер балансового обліку лізингового майна свідчить той факт, що за висновком Міністерства юстиції РФ даний Наказ Мінфіну не потребував в державній реєстрації.
  Зі змісту даного Наказу Мінфіну також випливає, що в бухгалтерському обліку загальним правилом є облік лізингового майна на балансі лізингодавця, в тому числі і в тих випадках, коли договором лізингу не передбачено порядок обліку предмета лізингу.
  Що стосується останньої категорії істотних умов (ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода), то стосовно договору лізингу небудь спеціальні правила на цей рахунок відсутні.
  Спеціальні правила про фінансову оренду (лізингу), що містяться в ЦК (§ 6 гл. 34), не містять будь-яких спеціальних правил про форму договору лізингу. Федеральний закон "Про лізинг" передбачає, що договір лізингу незалежно від терміну укладається у письмовій формі (п. 1 ст. 15), хоча дана норма є зайвою, оскільки вимога про дотримання письмової форми договору лізингу як цивільно - правової угоди випливає із ст. 161 ГК.
  Стосовно до форми договору лізингу, враховуючи відсутність спеціальних правил на цей рахунок, виникає чимало цікавих питань. Насамперед, чи обов'язково укладати договір лізингу, об'єктом якого є будівля (споруда) або підприємство, у формі єдиного документа, що підписується сторонами, як це передбачено спеціальними правилами про договори оренди відповідних об'єктів (п. 1 ст. 651 і п. 1 ст. 658 ЦК)? Відповідь на це питання полягає в тому, що схема регулювання окремих видів договору оренди, використовувана в ЦК (ст. 625), виключає можливість застосування до договору лізингу спеціальних правил, що регламентують договір оренди будівель (споруд) і договір оренди підприємства. Тому форма договору лізингу при відсутності спеціального регулювання повинна визначатися відповідно до загальних положень про оренду, а саме ст. 609 ЦК, яка говорить лише про письмовій формі договору. Отже, договір лізингу, як і всякий цивільно - правовий договір, що укладається в письмовій формі (за винятком випадків, передбачених законом), може бути укладений не тільки у формі єдиного документа, що підписується сторонами, а й шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного , телефонного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором (п. 2 ст. 434 ЦК).
  Трохи інакше має вирішуватися питання про державну реєстрацію договору лізингу. Будь-яких спеціальних правил на цей рахунок ГК (§ 6 гл. 34) і Федеральний закон "Про лізинг" не містять. Правда, у Федеральному законі "Про лізинг" мається ст. 20 про порядок реєстрації майна - предмета лізингу. Відповідно до даної статті реєстрація нерухомого майна - предмета лізингу за договором лізингу - здійснюється в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Предмети лізингу, що підлягають реєстрації в державних органах (транспортні засоби, обладнання підвищеної небезпеки та інші предмети лізингу), реєструються за угодою сторін на ім'я лізингодавця або лізингоодержувача. За угодою сторін лізингодавець має право доручити лізингоотримувачу реєстрацію предмета лізингу на ім'я лізингодавця. При цьому в реєстраційних документах обов'язково зазначаються відомості про власника та власника (користувача) майна. У разі розірвання договору та вилучення лізингодавцем предмета лізингу за заявою останнього державні органи, здійснили реєстрацію, зобов'язані анулювати запис про власника (користувача).
  Проте дані положення не мають відношення до питання про державну реєстрацію договору лізингу, в них йдеться про спеціальному обліку окремих майнових об'єктів. Ми ж говоримо про державну реєстрацію договору лізингу, маючи на увазі можливість застосування в даному випадку норми ЦК про те, що договір, який підлягає державній реєстрації, вважається укладеним з моменту його реєстрації (п. 3 ст. 433). Аналогічні норми у вигляді спеціальних правил діють відносно деяких інших видів договору оренди: наприклад, договір оренди будівлі або споруди, укладений на строк не менше року, підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації (п. 2 ст. 651 ЦК); договір оренди підприємства підлягає державній реєстрації (незалежно від строку) і вважається укладеним з моменту такої реєстрації (п. 2 ст. 658 ЦК).
  Як ми зазначали, спеціальні правила про договір оренди будівель (споруд) і про договір оренди підприємства не підлягають застосуванню до договору лізингу (навіть у тому випадку, якщо об'єктами лізингу є саме будівля, споруда чи підприємство).
  Разом з тим при відсутності спеціальних правил, що регулюють договір лізингу, до зазначеного договору підлягають застосуванню загальні положення про оренду (§ 1 гл. 34 ЦК), які включають в себе норму про те, що договір оренди нерухомого майна підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом (п. 2 ст. 609 ЦК). Отже, якщо об'єктом лізингу є нерухоме майно або нерухомість входить до складу лізингового майна, такий договір лізингу підлягає державній реєстрації і набирає чинності з моменту державної реєстрації.
  З цього також випливає, що на відміну від договору оренди будівлі або споруди договір лізингу зазначених об'єктів підлягає державній реєстрації і в тому випадку, коли термін лізингу будівлі (споруди) не перевищує одного року. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5. Поняття і зміст договору лізингу"
 1. § 2. Джерела комерційного права
    поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 2. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 3. § 2. Оренда
    поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М., 1991; Комаров ЕФ., Колуга Є.В., Юсупова А.Т Оренда Лізинг. Фірмовий сервіс. Новосибірськ, 1991, Основи зовнішньоекономічних знань: Словник-довідник. М., 1990. [4] Тимчасове положення про лізинг. Утв. Постановою Уряду РФ від 29 червня 1995 р. № 633. / / СЗ РФ. 1995. № 27. ст.
 4. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
    поняттям «ноу хау» (to know how to do it - знати, як це робити) Інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність, підпадає під поняття службової або комерційної таємниці (п. 1 ст. 139 ГК РФ). Ми не аналізуємо властиві кожному з понять смислові відтінки і юридичні особливості, об'єднуючи дані поняття загальним терміном «інформація» або «сукупність
 5. § 3. Активні операції комерційних банків
    поняттю власних коштів (капіталу) стосовно кредитної організації »[3]. Цілям контролю за діяльністю комерційних банків служить певна система бухгалтерського обліку активних банківських операцій. У балансі банку їх активи групуються залежно від рівня ризику та ліквідності активів. Виділяються основні шість груп розміщених коштів в активі балансу комерційного банку:
 6. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 7. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 8. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
    поняття позадоговірної відповідальності більш широке і включає в себе крім деліктної відповідальності й інші випадки настання відповідальності за відсутності договорів. Наприклад, внедоговорной буде відповідальність за неподання транспортних засобів відповідно до прийнятої заявкою (замовленням). Оскільки деліктна відповідальність як різновид позадоговірної відповідальності найбільш часто
 9. § 1. Загальна характеристика договору оренди
    понять "види договору оренди" і "договори оренди окремих видів майна" * (141). Дійсно, ст. 625 ГК оперує обома зазначеними поняттями. У той же час вона не конкретизує, які з договорів, врегульованих § 2-6 гл. 34 ГК, є видом договору оренди, а які - договором оренди окремого виду майна. Виходячи з назви логічно припустити, що якщо в основу виділення
 10. § 3. Зміст договору оренди
    поняття капітального ремонту, тобто не полягає в відновленні цілісності майна у зв'язку з його істотним зносом і не потребує значних витрат, непорівнянних із доходами орендаря від використання майна. Як правило, поточний ремонт виражається в систематичному проведенні робіт з попередження передчасного зносу майна та щодо усунення виникаючих дрібних
© 2014-2022  yport.inf.ua