Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і види особистих немайнових прав


1. Згідно ст. 2 ГК цивільне законодавство регулює два види суспільних відносин - майнові та пов'язані з ними немайнові, а також захищає невідчужувані права і свободи людини і нематеріальні блага.
Аналіз окремих норм ЦК та інших правових актів показує, що особисті немайнові відносини, не пов'язані з майновими, насправді мають позитивний зміст і саме регулюються, а не тільки захищаються цивільно-правовими актами "*". Особисті немайнові права здійснюються на основі рівності, диспозитивності, автономії волі і самостійності уповноваженої і протистоять йому зобов'язаних суб'єктів (інших громадян і юридичних осіб).
---
"*" Детальніше про позитивний зміст особистих немайнових прав див.: Кузнєцової М.Н. Зміст і здійснення особистих немайнових прав громадян: проблеми теорії та законодавства / / ГІП. 2000. N 2. С. 16 - 17. Надалі при згадці особистих немайнових прав маються на увазі тільки права, не пов'язані з майновими (див. гл. 1 підручника).
2. Немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права, мають ряд характерних ознак: 1) нематеріальний характер; 2) спрямованість на виявлення і розвиток індивідуальності особистості; 3) особливий об'єкт; 4) специфіка підстав виникнення і припинення.
Нематеріальний характер особистих немайнових прав виявляється в тому, що вони позбавлені економічного змісту. Це означає, що особисті немайнові права не можуть бути точно оцінені (наприклад, у грошах), для них нехарактерна возмездность, їх здійснення не супроводжується майновим наданням (еквівалентом) з боку інших осіб.
Важлива ознака особистих немайнових прав - їх спрямованість на виявлення і розвиток індивідуальності особистості. Інститут особистих немайнових прав охороняє самобутність і своєрідність уповноваженої суб'єкта. Безумовно, кожен громадянин має власним комплексом майнових прав, які також дозволяють "виділити" його з маси інших, але все ж немайнові права мають пріоритет при індивідуалізації особистості.
Самостійний ознака особистих немайнових прав - особливість їх об'єктів. Само особисте немайнове право і його об'єкт тісно взаємопов'язані, але не тотожні. Об'єктами особистих немайнових прав виступають нематеріальні (духовні) блага.
У законодавстві наводиться приблизний перелік нематеріальних благ: життя, здоров'я, особиста недоторканність, ім'я, честь, гідність, недоторканність приватного життя, особиста і сімейна таємниця та ін
Згідно п. 1 ст. 150 ГК нематеріальні блага є невідчужуваними і не передається іншим способом. Це означає неможливість їх продажу, дарування, оренди, передачі в заставу і т.п. Однак слід уточнити, що після смерті громадянина невідчужуваність не є характерною особливістю нематеріального блага. Узаконена можливість здійснення і захисту немайнових прав після смерті їхнього власника третіми особами призводить до думки про існування при цьому деяких нематеріальних благ у відриві від людини в усіченому обсязі (складі).
Наступний ознака особистих немайнових прав - специфіка підстав їх виникнення і припинення. Особисті немайнові права можуть виникати при настанні певних подій. Так, з моменту народження (подія) людина має суб'єктивними правами на ім'я, здоров'я, індивідуальний вигляд та ін
Окремі особисті немайнові права (або їх правомочності) виникають у зв'язку з укладенням угод: наприклад, право на таємницю листування - з договору надання послуг зв'язку, право на адвокатську таємницю - з договору доручення.
Більшість особистих немайнових прав припиняються зі смертю їх носія. Однак деякі правомочності, складові особисте немайнове право, здійснюються правонаступниками і після смерті уповноваженої. Наприклад, спадкоємець має право дати згоду на використання імені спадкодавця у товарному знаку, але не може іменуватися і підписуватися ім'ям померлого.
3. Будь-яке суб'єктивне особисте немайнове право являє собою сукупність можливостей (правомочностей). Як правило, суб'єкт має правомочності щодо володіння і користування об'єктом (нематеріальним благом). Але це не свідчить про перенесення конструкцій речових прав у сферу немайнових відносин. У цивілістичній і загальнотеоретичної правової літературі поширена думка про те, що зміст будь-якого суб'єктивного цивільного права складають правомочності на власні дії, вимоги відповідної поведінки від інших осіб, на захист.
У свою чергу, правомочність на власні дії іноді розглядається як сукупність можливостей користування, володіння і розпорядження об'єктом "*". Однак за змістом ці правомочності (як складові різних суб'єктивних прав) не збігаються.
---
"*" Див: Коркунов Н.М. Лекції з загальної теорії права. СПб., 1887. С. 153.
Суб'єкт особистого немайнового права володіє і іншими правомочностями крім володіння і користування. Наприклад, до складу права на честь, гідність, ділову репутацію входить правомочність на зміну змісту честі, гідності, ділової репутації; право на сприятливе навколишнє середовище включає правомочність на отримання інформації про санітарно-епідеміологічний стан середовища; право на життя містить правомочність на розпорядження життям. Побудова єдиної моделі структури правомочностей для всіх особистих немайнових прав навряд чи доцільно, оскільки неможливо врахувати специфіку всіх прав.
4. Існують різні критерії для систематизації особистих немайнових прав. Якщо в якості критерію класифікації вибрати цілі, які ставляться при здійсненні прав, то можна виділити кілька груп.
До першої групи слід віднести особисті немайнові права, що забезпечують фізичне і психічне благополуччя (цілісність) особистості: права на життя, на здоров'я, фізичну і психічну недоторканність, на сприятливе навколишнє середовище. У другу групу входять права, що забезпечують індивідуалізацію особистості: права на ім'я, індивідуальний вигляд і голос, на честь, гідність, ділову репутацію. Третю групу складають права, що забезпечують автономію особистості в суспільстві: права на таємницю приватного життя (на медичну таємницю, таємницю листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень тощо) і права на недоторканність приватного життя (на недоторканність особистої свободи, житла та ін.) .
Дану класифікацію не можна вважати завершеною. Вона буде удосконалюватися в процесі уточнення правової природи змісту окремих прав, а також з урахуванням виникнення нових прав і зміни законодавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і види особистих немайнових прав "
 1. Глава 33. ПОНЯТТЯ І ВИДИ особисті немайнові права
  Глава 33. ПОНЯТТЯ І ВИДИ особисті немайнові
 2. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 3. § 8. Довірче управління майном
  види об'єктів цивільного права, в тому числі будь-які види майна. Ряд з них прямо названий в цій якості: об'єкти нерухомості, включаючи майнові комплекси (п. 1 ст. 130, ст. 132 ЦК), цінні папери і права, засвідчені бездокументарними цінними паперами, виняткові права (п. 1 ст. 1013 ЦК) . Вирішуючи питання про те, які види майна можуть бути об'єктом довірчого управління,
 4. § 2. Елементи громадянського правовідносини
  поняттю "суб'єкти цивільних правовідносин" тісно примикає поняття "правосуб'єктність", яке широко використовується в доктрині, але при цьому наповнюється підчас різним змістом. Найчастіше правосуб'єктністю позначають визнану законом можливість мати цивільні права та обов'язки при виникненні в майбутньому конкретних правовідносин * (110). Іншими словами, правосуб'єктність
 5. § 2. Правове становище публічних утворень
  поняття. Участь публічних утворень у цивільному обороті необхідно остільки, оскільки цього вимагає реалізація завдань публічної влади. Однак сама по собі подібна функціональна спрямованість діяльності не замінює і не відміняє юридичної рівності всіх суб'єктів цивільного права. Інакше кажучи, втрата владних повноважень у цивільних правовідносинах який суперечить природі
 6. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
  поняття, яке використовується в ряді міжнародних конвенцій і в законодавстві багатьох країн для позначення сукупності виключних прав на результати інтелектуальної, і перш за все творчої, діяльності, а також прирівняні до них за правовим режимом засоби індивідуалізації юридичних осіб, продукції, робіт і послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування тощо).
 7. § 1. Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав
  поняттям "майно", в якому б із значень воно ні вживалося (докладніше див гол. 11 підручника); 2) нерозривний зв'язок з особою носія: нематеріальні блага є своєрідним проявом потреб особистості як індивідуума. Тому вони невідчужуваними і не передається і, відповідно, права щодо нематеріальних благ можуть здійснюватися тільки безпосередньо самим їх носієм
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 9. § 3. Позовна давність
  поняттям права на позов. Право на позов є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу особи * (630). Згідно із загальноприйнятою точкою зору право на позов складається з двох правомочностей - права на пред'явлення позову і
 10. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  понять законодавства та правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і суперечливих. У юридичній літературі відповідальність розглядається в різних аспектах. Перш за все відповідальність може розглядатися в позитивному плані,
© 2014-2022  yport.inf.ua