Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

5.1. Поняття і види прав пацієнта


Практика реформування сучасної охорони здоров'я, функціонування страхової медицини та розвитку відповідної законодавчої бази йде по шляху зростання відповідальності суб'єктів надання медичної допомоги та страхової медицини за якість наданої медичної допомоги, за порушення встановлених законодавством прав пацієнтів. Це визначає наявність великого кола осіб, зацікавлених в розробці універсального механізму забезпечення та захисту прав громадян при наданні медичної допомоги, що дозволяє належним чином вирішувати конфлікти, що виникають у зв'язку з неякісним наданням медичної послуги.
Прийнято розрізняти право в об'єктивному і суб'єктивному сенсі.
Право в об'єктивному сенсі являє собою систему юридичних норм, виражених у відповідних нормативних актах і не залежать від кожного окремого індивіда. Право пацієнта в об'єктивному сенсі, отже, визначається всією сукупністю юридичних норм, законодавчо закріплених у нормативних актах, що регулюють відносини у сфері охорони здоров'я.
Право в суб'єктивному сенсі - це система готівки прав і свобод суб'єктів, їх конкретні правомочності, що випливають і залежать від волі і свідомості, особливо в процесі їх використання.
Пацієнт - особа, яка звернулася до лікувального закладу будь-якої організаційно-правової форми, до лікаря приватної практики за отриманням діагностичної, лікувальної, профілактичної допомоги незалежно від того, хворий він чи здоровий.
Права пацієнта - це специфічні права, похідні від загальних громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людини, регульовані при отриманні медичної допомоги та пов'язаних з нею послуг або у зв'язку з будь-яким медичним впливом, здійснюваним стосовно громадян.
Говорячи про права пацієнта, слід окремо виділяти права соціальні та індивідуальні.
Соціальні права в галузі охорони здоров'я пов'язані з соціальними зобов'язаннями, покладеними на уряд, громадські або приватні організації по розумного забезпечення усього населення медичною допомогою. Що є розумним в термінах обсягу та номенклатури доступних послуг, ступеня досконалості і спеціалізації медичних технологій, визначають політичні, соціальні, культурні та економічні фактори. Соціальні права також пов'язані з рівною доступністю медичної допомоги для всіх жителів країни чи географічного регіону і усуненням фінансових, географічних, культурних, соціальних, психологічних та інших дискримінують бар'єрів.
Соціальні права - надбання всього суспільства. Вони визначаються рівнем розвитку суспільства в цілому і в якійсь мірі політичною орієнтацією на пріоритети в розвитку суспільства.
На відміну від соціальних, індивідуальні права пацієнта легше визначити і легше перевірити їх виконання.
Під індивідуальними увазі такі права, які невіддільні від особистості пацієнта. На сьогоднішній день міжнародна практика виробила оптимальний обсяг індивідуальних прав пацієнта, який адекватно проектується при формуванні або реформуванні законодавства внутрішньодержавного рівня.
Основними індивідуальними правами пацієнта є:
право на шанобливе, гуманне ставлення до особистості при наданні медичної допомоги;
право на вичерпну інформацію про стан свого здоров'я, можливий ризик, можливі наслідки відмови від лікування;
право на усвідомлену згоду і інформоване добровільна відмова від медичного втручання;
право на конфіденційність при зверненні за медичною допомогою;
право вибору і заміни лікаря і лікувального закладу;
право на якісну медичну допомогу, відповідну станом здоров'я пацієнта;
право на полегшення страждань і гідну смерть.
Здійснення прав пацієнта припускає наявність механізмів їх реалізації та захисту.
Реалізація прав пацієнта - це комплекс заходів, спрямованих на втілення, втілення права у фактичній діяльності організацій, державних органів, посадових осіб і громадян.
Виділяють чотири форми реалізації права - дотримання (утримання від вчинення заборонених неправових дій), виконання (активне виконання передбачених у праві обов'язків шляхом вчинення позитивних дій), використання (здійснення учасниками регульованих правом суспільних відносин, своїх прав , передбачених в нормах), застосування (організація державою здійснення конкретними суб'єктами адресованих їм правових вимог).
Захист прав пацієнта - комплексна система заходів, що застосовуються в тих випадках, коли безперешкодно реалізувати права пацієнта не вдається без відповідної правозастосовчої діяльності з боку повноважних державних і громадських організацій.
Таким чином, забезпечення прав пацієнтів - це система правових засобів, організованих найбільш послідовним чином з метою фактичної реалізації прав пацієнта і подолання перешкод, що стоять на шляху його інтересів.
В даний час найбільш помітною тенденцією практично у всіх державах є переважання різних засобів позасудового захисту інтересів і прав пацієнтів над традиційно існуючими судовими. При цьому відзначається розширення участі різних організацій у забезпеченні захисту прав пацієнтів і розвиток ефективних механізмів і засобів, що захищають права пацієнтів як споживачів медичних послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. Поняття і види прав пацієнта "
 1. § 1. Загальні положення про підряд
  види даного договору: a) побутової поспіль, б) будівельний підряд; в) підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт; г) підрядні роботи для державних і муніципальних потреб (§ 2 - 5 гл. 37 ЦК). Таким чином, договір підряду - договірний тип, який об'єднав ряд видових конструкцій. До окремих видів даного договору загальні положення про підряд (§ 1 гл. 37 ЦК) застосовуються, якщо інше не
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 3. § 2. Правопорушення: поняття, ознаки, види
  поняття виступають як антиподи, характеризуються полярністю, непримиренністю - одне виключає інше. Правопорушення є зло, з яким в будь-якій демократичній державі ведеться боротьба. Звичайно, окремо взяте правопорушення, особливо некримінального характеру, може і не представляти собою великий соціальної небезпеки, але, взяті разом, у сукупності, вони підривають основи нормального життя
 4. 1. Поняття договору підряду
  поняття. Про це можна судити вже з того, що похідний від іменника дієслово "працювати" в сучасному для нас словнику Д.Н. Ушакова налічує до 30 значень. З них, мабуть, найближче до використаному в легальному визначенні підряду терміну підходить "робити що-небудь". Однак цей висновок потребує уточнення. Сенс договору підряду як такого практично у всіх наведених
 5. Стаття 97. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 97
  поняття неосудності - юридичну. Це означає, що визначення стану неосудності відноситься до компетенції правозастосовних органів. Не допускаються експертні судження і висновки з питань, що належать до виключної компетенції органу (особи), провідного провадження у кримінальній або цивільній справі (висновок про осудність-неосудність підекспертного, судження щодо
 6. Стаття 12. Обов'язки поліції
  поняттями "заявник" і "особа, щодо якої порушено кримінальну справу". 1.80. Законодавець не роз'яснює змісту поняття "заявник". Напевно, тому К.Б. Калиновський до числа таких відносить також особа, з'явилося з повинною. Здається, що таке широке тлумачення даного поняття не цілком виправдано. Законодавець ніде в КПК особа, яка звернулася до компетентного органу
 7. 2. Підстави і цілі застосування примусових заходів медичного характеру
  поняття примусових заходів медичного характеру. Тому в правовій літературі даються різні його визначення, які з різним ступенем повноти розкривають істотні ознаки зазначених заходів, підкреслюючи їх юридичне та медичне зміст * (352). Представляється неприйнятним визначення примусових заходів медичного характеру як заходів безпеки. Подібна термінологія міститься в КК
 8. 3. Військові злочини
  поняття "військові злочини", які широко використовуються в міжнародному праві. У цьому відношенні позиція, викладена в Кримінальному кодексі Республіки Білорусь, більш вдала. Розділивши норми про міжнародні злочини на дві глави, гл. 18 в Кодексі названа "Військові злочини та інші порушення законів та звичаїв війни". У ній сім статей: вербування, навчання, фінансування і використання
 9. 2. Злочини проти життя і здоров'я
  поняття "тяжке вбивство", але здійснені за певних пом'якшуючих обставин. До таких обставин можуть ставитися: стан зменшеної осудності, пособництво або підбурювання до самогубства, провокація з боку потерпілого і деякі інші. За Законом про вбивство 1957 відповідальності за просте вбивство підлягає особа, яка страждає "такий ненормальністю психіки
 10. 6.1. Права медичних працівників
  види страхування майнових інтересів різних категорій осіб, які при здійсненні професійної діяльності можуть завдати матеріальної шкоди третім особам. Договір страхування цивільної відповідальності укладається на випадок заподіяння страхувальником або іншою особою, чия відповідальність застрахована (застрахована особа), шкоди особистості або майну третьої особи в процесі
© 2014-2022  yport.inf.ua