Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і значення цивільно-правового договору

Поняття договору. Термін "договір" є одним з ключових в цивільному праві. Разом з тим він має кілька значень.
По-перше, під договором розуміється угода, що досягається учасниками цивільного обороту, про виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. У цьому сенсі договір являє з себе різновид угод * (1144), які, в свою чергу, є видом юридичних фактів. Будучи різновидом юридичного факту, договір виступає в якості підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Крім того, будучи угодою, договір є дво-або багатостороннім правочином, тобто передбачає узгодження воль як мінімум двох учасників цивільного обороту. У цьому сенсі договори слід відрізняти від односторонніх угод, для здійснення яких досить вираження волевиявлення однієї особи.
По-друге, цивільно-правовий договір означає те правовідношення, яке виникає між сторонами у зв'язку з укладенням ними договору. В даному випадку, кажучи про договір, мають на увазі цивільно-правові зобов'язання, що випливають з досягнутого сторонами угоди. У такому сенсі в літературі використовується термін "договір-правовідношення" ("угода-правовідношення") * (1145).
По-третє, договором позначають документ, яким оформлюються взаємовідносини сторін, пов'язаних відповідною угодою. Такий документ виступає як доказ, що засвідчує факт укладення договору, а також фіксує зміст договору.
Чинне цивільне законодавство використовує термін "договір" у всіх трьох значеннях. Втім, ні в доктрині, ні в правозастосовчій практиці не виникає особливих труднощів при визначенні значення використовуваного терміну. Зазвичай воно досить просто встановлюється з контексту, в якому вжито даний термін.
Разом з тим не можна недооцінювати необхідність розмежування трьох понять, які позначаються терміном "договір". Так, до договору-угоди застосовуються загальні норми про умови дійсності таких договорів, складі угоди, підстави та наслідки недійсності угод і т.п. Якщо ж мова йде про договір-правовідносинах, то до нього застосовуються загальні норми про зобов'язання. До відносин з приводу договору-документа застосовні норми про форму та реквізити документа.
Будучи угодою, договір є вольовий акт його учасників. При цьому різноспрямовані інтереси суб'єктів тільки тоді перетворюються на договір, коли воля його учасників збігається, тобто стає єдиною. Таким чином, укладаючи договір, його учасники, з одного боку, узгоджують свої інтереси, а з іншого - змушені самообмежувати себе, з тим щоб досягти бажаного результату - укласти договір.
Значення договору. Договір є одним з центральних інститутів цивільного права, ядром всієї системи приватно-правових відносин.
Договори, будучи найбільш численними в ряду різноманітних юридичних фактів, відіграють особливо важливу роль в економічному житті суспільства. Оскільки договір є продуктом взаємної згоди суб'єктів цивільного обороту, його слід розглядати як інструмент саморегулювання в економічному обміні, заснованому на рівності і незалежності учасників товарообміну. Договори оптимізують найскладніші економічні процеси, здійснювані як в рамках виробничо-господарської, так і розподільної діяльності.
Значення договорів настільки велике, що законодавець надає їм обов'язкову силу, тобто забезпечує їх виконання примусовою силою держави. У разі якщо особа не виконує договірні зобов'язання, його контрагенти вправі вдатися до заходів державного примусу через інститути судової системи та спонукати порушника до дотримання договору.
Традиція визнання публічною владою за договорами їх законної сили має багатовікову історію і відображена у формулі "pacta sunt servanda" (лат. - "договори повинні виконуватися"). При цьому рівень добровільного виконання договору його учасниками є індикатором зрілості громадянського суспільства, заснованого на принципах ринкової економіки.
Свобода договору. Одним з найважливіших умов реалізації договору є його свобода, а також свобода осіб, його укладають. Значення свободи договору настільки велике, що законодавець визнає це положення одним з основних начал (принципів) цивільного законодавства (п. 1 ст. 1 ЦК). Крім того, принцип свободи договору отримав нормативне закріплення в ст. 421 ГК. Свобода договору відображає диспозитивную спрямованість норм цивільного права і є однією з форм свободи волевиявлення суб'єктів цивільного обороту.
Поняття "свобода договору" має багатоаспектний характер, що знайшло відображення в законодавстві.
По-перше, мається на увазі, що суб'єкти цивільного обороту самостійно вирішують питання про те, чи вступати їм у договірні відносини один з одним. Примушування до укладення договору за загальним правилом не допускається. Приймаючи рішення про укладення договору, зацікавлені особи разом з тим беруть на себе відповідальність за його реалізацію.
По-друге, свобода договору означає, що сторони мають право укласти договір як передбачений, так і не передбачений законом або іншими правовими актами. Так, до 2004 р. була широко поширена практика укладання договорів пайової участі у будівництві багатоквартирних будинків, які не мають відповідного правового регулювання. Ці договори позитивно сприймалися доктриною і судово-арбітражній практикою, а з прийняттям Федерального закону від 30 грудня 2004 р. "Про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і інших об'єктів нерухомості" * (1146), знайшли і нормативне закріплення.
По-третє, свобода договору полягає в тому, що сторони мають право укласти таку угоду, яка містить елементи різних договорів (так звані змішані договори). До відносин сторін у цьому випадку застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не випливає з угоди сторін або суті змішаного договору.
По-четверте, свобода договору проявляється в праві сторін визначити зміст умов договору на власний розсуд, за винятком випадків, коли інше прямо передбачено законом або іншими правовими актами.
У той же час свобода договору не є безмежною. Відповідно до п. 1 ст. 422 ЦК договір повинен відповідати обов'язковим для сторін правилам, встановленим законом та іншими правовими актами (імперативним нормам), які у час його ув'язнення. Свобода договору відповідно до закону обмежується у випадках, коли: 1) укладення договору є обов'язковим для однієї із сторін, 2) тим чи іншим суб'єктам заборонено укладання договорів певних видів; 3) будь-яка із сторін обмежена або позбавлена можливості брати участь у виробленні умов договору.
У разі укладення договору, який суперечить вимогам закону або інших правових актів, він є недійсною (незначною) угодою і не тягне правових наслідків. Таким чином, прагнення укласти незаконний договір слід розглядати як протиправну дію.
Отграничение цивільно-правового договору від інших видів договорів. Договір як інструмент регулювання суспільних відносин використовується не тільки в цивільному праві, а й в інших сферах правового регулювання. Так, договір широко застосовується в міжнародному та трудовому праві. У юридичній літературі робляться спроби обгрунтувати поняття "адміністративний договір". Все більш широке застосування отримують угоди у сфері цивільного (арбітражного) процесу. Навіть у кримінальному та кримінально-процесуальному праві зустрічається угоду про примирення, що досягається особою, яка вчинила злочин, та потерпілим (ст. 76 КК). Дослідники вказують на наявність політичних, виробничих і побутових неправових договорів * (1147).
Таким чином, договір виступає в якості універсального способу регулювання суспільних відносин. При цьому, чим більш складною стає суспільне життя, тим ширше застосовуються договори для узгодження різноспрямованих воль суб'єктів соціального життя.
У зв'язку з експансією договорів у різні галузі регулювання відносин між людьми правомірна постановка питання про міжгалузевий характер інституту договірного регулювання. У російській юридичній літературі вказується на необхідність розробки комплексної теорії договору, що має міжгалузевий характер * (1148).
Погоджуючись з такою постановкою проблеми, слід визнати, що найбільший розвиток теорія договору отримала в цивілістиці. Це, в свою чергу, зумовлено причинами об'єктивного характеру - надзвичайної поширеністю та впливовістю цього інструменту регулювання суспільних відносин саме у сфері цивільного обороту. Крім того, цивільне право є ядром системи приватного права, і його домінуючий вплив на міжгалузеві інститути взагалі і договірне право зокрема неминуче.
Правильне розуміння функцій і значення цивільно-правових договорів передбачає наявність ясних уявлень про прикордонні договірних феномени в суміжних галузях права. З цієї причини в цьому параграфі дається саме загальне уявлення про межі, що відокремлюють цивільно-правовий договір від договорів, укорінених в інших сферах правового регулювання. У всіх випадках головною ознакою, що відрізняє цивільно-правові договори від інших договорів, є той правовий ефект, який виробляється ними, - породження, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Але крім цієї ознаки можна вказати і на деякі інші відмітні ознаки цивільно-правових договорів.
Так, від публічно-правових договорів цивільно-правові відрізняються обмеженим регулюючим впливом. Останні поширюють свою дію, як правило, лише на тих осіб, які пов'язали себе відповідною угодою, в той час як публічно-правові договори діють щодо невизначеного кола осіб, в тому числі тих, які не є учасниками цих договорів.
Від трудових договорів цивільно-правові договори відрізняються рівністю суб'єктів, які уклали угоду. Якщо у трудових договорах роботодавець і працівник не рівні, оскільки перший володіє певною владою відносно другого, то цивільно-правові договори пов'язують рівних суб'єктів, жоден з яких не має права тим чи іншим чином примусово впливати на поведінку контрагента.
Для договорів, що укладаються в рамках процесуальних правовідносин, характерна особлива, вельми вузька, сфера застосування і обмежений характер дій. На відміну від сфери приватного права, де укладення договору грунтується на принципі "дозволено все, що не заборонено законом", в області процесуального права угоди підпорядковані іншим принципом: "дозволено тільки те, що прямо зазначено в законі".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору "
 1. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
  значення цивільно-правового
 2. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 3. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  значення. При цьому зазначені органи визначають цілі, умови і порядок діяльності муніципальних підприємств і установ, затверджують їх статути, призначають на посаду і звільняють з посади керівників даних підприємств та установ, заслуховують звіти про їх діяльність у порядку, передбаченому статутом муніципального освіти. Крім того, органи місцевого самоврядування від імені
 4. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 5. § 1. Правова природа муніципальної служби
  поняття муніципальної посади. Муніципальна посаду - передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта РФ посаду з встановленими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за виконання цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з
 6. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 7. § 2. Джерела комерційного права
    поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 8. § 1. Поняття і види підприємців
    поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 9. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 10. § 4. Акціонерні товариства
    поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
© 2014-2022  yport.inf.ua