Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 2. Права та обов'язки сторін


1. Основні обов'язки підрядника полягають у виконанні роботи і передачі замовнику результатів роботи.
Здійснення підрядником роботи характеризується за законом трьома особливостями: виконанням роботи в точній відповідності із завданням замовника; проведенням роботи на свій ризик; здійсненням роботи під наглядом і контролем замовника.
Робота повинна бути виконана в точній відповідності із завданням замовника, в якому визначається результат, який підлягає досягненню. У сучасних умовах виробництва і науково-технічного прогресу, коли підряди характеризуються великими обсягами робіт і складністю їх виконання, завдання формулюються замовником вельми докладно. Вони викладаються в загальній формі в самому тексті договору і деталізовано - в додатках, що складають невід'ємну частину договору.
Підрядне завдання визначає предмет підряду й ті якісні показники, якими він повинен володіти, тобто техніко-економічні вимоги до об'єкта розробки.
При виконанні роботи підрядник не вправі скільки-небудь значно відхилитися від завдання без згоди замовника. Якщо ж він допустив істотні відхилення, то замовник може відмовитися прийняти роботу і не виплатити винагороди.
Замовник має право в період виконання підряду змінити завдання. Підрядник, за загальним правилом, пов'язаний додатковими вказівками замовника. Але необхідні при цьому додаткові витрати з виконання підряду несе замовник.
Підрядник бере на себе відповідальність за кінцевий результат роботи, виконуючи її на свій «страх і ризик». Це означає, що до моменту прийняття роботи замовником він несе ризики виконання
350
підряду: на нього лягають всі майнові наслідки загибелі або пошкодження (псування) предмета підряду, виготовленого або готового до здачі, або неможливості виконання підряду. Ризик підрядчика полягає в тому, що він не має права вимагати від замовника винагороди за ту роботу, яка була виконана до моменту загибелі предмета підряду або його пошкодження або яку стало неможливо завершити.
Підрядник несе майнові наслідки загибелі чи пошкодження об'єкта підряду або неможливості виконання підряду, які настали з його власної вини або в результаті випадкових обставин (випадку). Якщо ж зазначені наслідки були викликані замовником і не можуть бути поставлені в провину підряднику, останній зберігає право вимагати винагороди за виконану роботу, а також відшкодування заподіяної йому шкоди, наприклад при загибелі або пошкодженні об'єкта в результаті використання поставлених замовником дефектних матеріалів або виконання неправильних вказівок замовника .
Одноманітно вирішується питання про ризик випадкової загибелі чи пошкодження матеріалів, призначених для виготовлення речі. Згідно із загальним правилом про несення власником ризику випадкової загибелі або пошкодження майна, цей ризик покладається в даному випадку на ту сторону - підрядника або замовника, - якій належить матеріал. Виняток становить загибель або пошкодження матеріалів підрядника при будівельному підряді, коли ризики покладаються на замовника, бо, будучи завезеними на його ділянку, матеріали розглядаються як приналежність даної ділянки.
У всіх випадках, однак, підрядник звільняється від відповідальності за ризики, випадково наступили в період прострочення прийняття замовником предмета підряду, виконаного в строк.
Підрядник здійснює роботу в господарському відношенні самостійно, але під наглядом та оперативним контролем замовника. Виконуючи завдання, підрядник юридично зберігає оперативно-господарську самостійність. Він сам організовує роботу, визначає конкретні шляхи досягнення кінцевого результату, застосовувані для цього засоби і способи, черговість виконання окремих частин роботи, розстановку персоналу і т. д. Підрядник обмежений у цьому відношенні насамперед самим змістом замовлення, визначальним техніко-економічні та інші показники , якими повинен володіти результат роботи, а нерідко і засобами його досягнення, зокрема матеріалами та механізмами, що підлягають використанню.
Господарська самостійність підрядчика виявляється і в організації роботи з виконання підряду. Найчастіше підрядник виконує роботу власними силами і засобами. Можливість передачі їм виконання третій особі за субпідрядними договором не регламентується законом. Типовими контрактами часто передбачається заборона підряднику покладати виконання своїх
351
обов'язків на іншу особу без згоди замовника. За погодженням ж підрядник має право передати виконання замовлення повністю або частково одному або декільком субпідрядникам. Однак у цьому випадку він залишається повністю юридично відповідальним за виконання договору перед замовником, який не вступає в будь-які правові відносини з субпідрядниками. Разом з тим умовами типових контрактів допускається безпосередня виплата винагороди замовником цим виконавцям роботи по мірі її прийняття. Зважаючи на складність спостереження і контролю за діяльністю підрядника з виконання підряду ці функції часто покладаються замовником на спеціалізовані фірми інженерів-консультантів, яким за договором надаються спеціальні правомочності.
Умовами підрядного договору, складеного на основі типового контракту, нерідко спеціально обумовлюється право замовника випробовувати й перевіряти вживані матеріали, давати вказівки про ліквідацію помічених недоліків, вимагати відсторонення від роботи окремих осіб персоналу або навіть зупинення роботи і т . д.
Якщо підрядник не згоден з отриманими вказівками замовника як необгрунтованими, що загрожують міцності або іншим сторонам якості роботи, то він зобов'язаний негайно повідомити про це замовника. При виникненні розбіжностей між сторонами вони, згідно з умовами контракту, можуть звернутися за вирішенням спору до арбітражу.
Друга основна обов'язок підрядника полягає в здачі замовнику результату виконаної роботи - здачі підряду. Вона повинна бути здійснена в належному місці і в належний термін.
За договором на підрядника можуть бути покладені і деякі додаткові обов'язки. До них відносяться, зокрема, прийняття підрядником на себе спочатку всіх витрат, необхідних для виконання договору (видача замовником авансу повинна бути спеціально обговорена в договорі), інформування замовника про наявні в переданих йому матеріалах недоліки, що утруднюють або виключають виконання роботи на необхідному рівні, і т. д.
2. Основні обов'язки замовника перебувають у прийнятті роботи від підрядника та сплаті винагороди за виконану роботу.
Прийняття підряду укладається у фактичній приймання результату роботи та оцінці його якості. Спеціальні правила про приймання підряду містяться, наприклад, в ст. 357 ШОЗ, в якій вказується, що після поставки предмета підряду замовник повинен перевірити його стан «в звичайний термін» і заявити підряднику про виявлені недоліки, причому кожна з сторін має право вимагати проведення спеціальної експертизи із складанням висновку.
Неприйняття виконаного замовлення в узгоджений термін тягне
352
наслідки, передбачені на випадок прострочення, допущеної кредитором. Зокрема, ризик випадкової загибелі чи пошкодження предмета замовлення переходить на замовника. У випадку винного порушення обов'язки щодо прийняття замовлення замовник повинен відшкодувати підрядникові збитки якщо такий настане.
За законом (ст. 1791 ФГК; § 641 ГГУ і т. д.) робота може прийматися в цілому або частинами. Згідно з умовами великих контрактів, допускається попередня і остаточна приймання. Часткова приймання робіт встановлюється або за періодами виконання договору - календарних термінів, наприклад в підряді на науково-дослідні роботи, або за елементами здійснення роботи, наприклад в будівельному підряді.
Винагорода підлягає оплаті на підставі прийняття частини або всієї виконаної роботи. Оплата здійснюється, як правило, на підставі перевірки замовником виконання роботи.
Договором може бути визначена сплата ціни у вигляді твердо фіксованої суми за всю роботу в цілому або з відсиланням до кошторису, що містить докладний перерахування робіт із зазначенням ціни кожної з них (a prix fait, lump sum). За умовами договору ціна може встановлюватися також по завершенні певного обсягу робіт, що часто практикується в будівельному підряді.
Закон не передбачає для підрядника права вимагати зміни ціни підряду через збільшення вартості матеріалів або робочої сили і відповідно відшкодування додаткових витрат. Але тривалі терміни проведення підрядних робіт, особливо в будівництві, і різкі коливання цін породили практику включення в контракти застереження про перегляд умов контракту з огляду на різке зміни первинних економічних умов дії договору (hardship clause). Сторони зобов'язуються переглядати фінансові умови контракту, тобто його ціну, а в разі недосягнення угоди - вирішувати спір в арбітражному порядку.
У забезпечення вимоги про сплату ціни законом визнається за підрядником заставне право на виготовлені об'єкти.
За умовами договору на замовнику можуть лежати додаткові обов'язки. Замовник може прийняти на себе обов'язок надати сприяння підрядникові у виконанні підряду, передати матеріали для виготовлення або будівництва об'єкта, а також надати технічну документацію, наприклад креслення, інструкції та ін, для виконання робіт та / або провести підготовчі роботи, наприклад з прокладання комунікацій, спорудженню будівельного майданчика і т. д.
У разі невиконання замовником цього обов'язку підрядник має право призначити термін і оголосити, що він вимагатиме припинення договору, якщо обов'язок не буде виконана в цей термін. У разі неприйняття замовником відповідних заходів дія договору може бути припинено. Якщо робота не доведена до кінця через порушення замовником зазначеного обов'язку, підрядник може потре-
353
бовать винагороди за виконану роботу, а за винному порушенні - і відшкодування збитку.
У контрактах, складених на основі типових, часто зустрічається умова про те, що або підрядник бере на себе обов'язок страхування персоналу працюючих, або замовник здійснює таке страхування за рахунок підрядника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Права та обов'язки сторін "
 1. § 6. Припинення зобов'язань
  права та обов'язки сторін зобов'язання. Підстави припинення зобов'язань передбачені ГК, законами, іншими правовими актами або договором. Насамперед, зобов'язання у сфері підприємництва припиняється його належним виконанням. Належне виконання означає, що зобов'язання виконується належному особі (ст. 312 ЦК), у визначений термін (ст. 314 ЦК), в належному місці (ст. 316
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  права та обов'язки сторін, а також юридичні засоби захисту їх інтересів з достатньою докладністю викладені у Віденській конвенції 1980 Оферта в договорі міжнародної купівлі-продажу. Для укладення будь-якого договору, включаючи купівлю-продаж (у тому числі в експортно-імпортних варіантах), необхідні оферта і акцепт. Вимоги, що пред'являються до оферти, викладені у ст. 14 Конвенції, яка
 3. § 1. Введення в цивільне (приватне) право
  права. Право - сукупність норм (правил поведінки), що існують для регулювання та охорони суспільних відносин. У механізмі соціально-нормативного регулювання норми права специфічні тим, що: а) утворюють єдину струнку систему (тому сукупність правових норм не хаотична і не випадкова, а внутрішньо організована і структурована), б) санкціоновані державою (тобто визнані ним в
 4. § 5. Умовні угоди
  права (condiciones juris). Умова права є майбутнє невідома обставина, від якого наступ або припинення дії угоди залежить в силу самої її природи або спеціального правового припису. З наведеного визначення видно, що condicio juris може обумовлювати як наступ дії угоди (наприклад, невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого
 5. § 3. Представництво без повноважень
  права та обов'язки сторони в укладеної ним угоді. Наприклад, найбільш часто правила про представництво порушуються на практиці при укладанні угод працівниками юридичних осіб, які виходять за межі наданих їм повноважень або зовсім їх не мають. Було б, однак, безглуздо думати, що саме на самих конкретних працівників у цих випадках покладаються обов'язки по виконанню
 6. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  права у другій половині XIX в. (залізничні компанії, прагнучи піти від непомірних витрат, намагалися купувати паровози та інші транспортні засоби не у власність, а в користування) і згодом був запозичений системою континентального права, де остаточно склався до середини XX в. (придбання фінансовими організаціями на прохання промислових фірм машин, устаткування, судів,
 7. § 3. Зміст і припинення договору позички
    права вимагати передачі йому самою обіцяної речі навіть тоді, коли договір позики носить консенсуальної характер. Це правило відповідає загальній нормі ст. 398 ЦК, відповідно до якої кредитор має право вимагати відібрання речі у боржника тільки в тому випадку, коли мова йде про необхідність "передати індивідуально-визначену річ у власність, у господарське відання, в оперативне
 8. § 5. Користування житловими приміщеннями
    права та обов'язки. З незрозумілих причин (швидше за все через елементарну неуважність розробників проекту) не передбачено можливість угоди про те, щоб знову вселятися члени сім'ї набували права не на всю, а тільки на частину житлової площі або навіть оселялися на площі без придбання на неї права, що допускалося раніше діючим законодавством. Дієздатні члени
 9. § 3. Договір будівельного підряду
    права та обов'язки сторін, а також їх відповідальність за порушення прийнятих зобов'язань детально регламентувалися імперативними нормами обширного законодавства про капітальне будівництво. При цьому особлива увага приділялася плановим передумов даних договорів, з якими вони були нерозривно пов'язані і які визначали їх основний зміст. Зміни, що відбулися в
 10. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
    права * (530). У російській правовій науці переважає думка, що перевезення вантажу здійснюється на підставі договору на користь третьої особи, а одержувач вантажу являє собою третю особу у такому договорі * (531). Не можна при цьому не відзначити, що в деякому протиріччі до конструкції договору на користь третьої особи одержувач вантажу набуває і певні обов'язки перед перевізником (ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua