Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 5. Право господарського відання і право оперативного управління

Поняття права господарського відання та права оперативного управління. Право господарського відання і право оперативного управління не є класичними речовими правами. Теорія оперативного управління одержала доктринальне обгрунтування в 40-50 рр.. XX в. в радянському цивільному праві (А.В. Венедиктов * (1043)) і була вперше легально закріплена в Основах цивільного законодавства СССР 1961 р. (ст. 21) * (1044). Розробка даної теорії стала результатом пошуку правової конструкції, яка дозволила б ефективно використовувати майно держави без втрати ним права власності на нього * (1045). Теорія оперативного управління, на основі якої отримали легальне визнання право оперативного управління та право повного господарського ведення, дала відповідь на питання, на якому праві державні підприємства володіють і користуються державним майном, не будучи його власниками * (1046).
Право повного господарського відання і право оперативного управління є прототипами виділяються нині в законодавстві права господарського відання та права оперативного управління. Однак сучасні права значно звужені за обсягом у порівнянні з їх прототипами з метою обмеження можливості зловживання державними підприємствами наданої їм економічною свободою * (1047).
Суб'єкт зазначених прав має специфікою, яка зумовлюється основною функцією даних правових конструкцій - забезпечити участь у цивільному обороті державного майна і перекласти на уповноважених осіб тягар утримання цього майна. Право господарського відання може належати тільки державним і унітарним підприємствам * (1048), тоді як право оперативного управління закріплюється за державними казенними підприємствами та установами * (1049).
Об'єктом зазначених прав можуть виступати не тільки нерухоме майно, а й будь-які інші речі, необхідні для діяльності суб'єктів цих прав, за винятком земельних ділянок * (1050). Користування підприємствами та установами земельними ділянками здійснюється на підставі іншого речового права - права постійного (безстрокового) користування (п. 1 ст. 20 ЗК). У господарське відання і оперативне управління підприємств, а також в оперативне управління публічних (бюджетних та автономних) установ може бути передано лише державне або муніципальне майно. Разом з тим законодавець виділяє випадок, коли в оперативне управління передається майно приватного власника. Мова йде про створення приватних установ. Плоди, продукція та доходи від використання майна, закріпленого за підприємством та установою, а також майно, набуте ними на інших підставах, крім рішення власника про закріплення такого майна, надходять відповідно в господарське відання або оперативне управління підприємств та установ (п. 2 ст. 299 ЦК). Склад майна, що закріплюється за підприємством, визначається при його установі в порядку, встановленому власником. Вартість такого майна розраховується відповідно до законодавства про оціночну діяльність (п. 5 ст. 8 ФЗ від 14 листопада 2002 р. "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах" - із змінами. Та доп. * (1051)).
Зміст права господарського відання та оперативного управління. Це право встановлюється федеральним законом і не може бути змінено угодою між юридичною особою і власником його майна (п. 39 постанови N 6/8). Відмінності в змісті цих прав зумовлені особливостями правоздатності їх суб'єктів. Право господарського відання, що належить комерційним організаціям - унітарним підприємствам, ширше за обсягом, ніж право оперативного управління некомерційних організацій - установ, а також казенних підприємств, які, незважаючи на те що є комерційними організаціями, беруть участь в цивільному обороті в обмежених межах.
У зміст права господарського відання входять правомочності володіння, користування і розпорядження майном, закріпленим за унітарним підприємством, з урахуванням таких обмежень, встановлених ЦК.
Правомочність користування в частині можливості присвоєння плодів і доходів від використання закріпленого на праві господарського відання майна обмежено можливістю власника отримувати частину прибутку від такого використання (абз. 2 п. 1 ст. 295 ГК; ст. 17 Закону про підприємства).
Правомочність розпорядження унітарне підприємство здійснює в межах, що не позбавляють його можливості вести свою статутну діяльність (п. 1 ст. 18 Закону про підприємства). Тільки за згодою власника унітарне підприємство має право розпоряджатися нерухомим майном. Таке ж обмеження діє і відносно розпорядження будь-яким майном підприємства шляхом здійснення угод по його обтяженню (наприклад, угоди про встановлення договірного сервітуту на підставі ст. 274 або ст. 277 ЦК тощо). Згода власника необхідно також і при внесенні будь-якого майна підприємства в якості внеску до статутного (складеного) капіталу господарського товариства або товариства, а також при розпорядженні внеском (часток) у статутному (складеному) капіталі та (або) акціями таких юридичних осіб (п . 2 ст. 295 ЦК, п. 2 ст. 6 Закону про підприємства). Угоди, здійснені підприємством з порушенням цих обмежень, є нікчемними на підставі ст. 168 ЦК (п. 3 ст. 18 Закону про підприємства * (1052)).
За загальним правилом право оперативного управління так само, як і право господарського відання, включає правомочності володіння, користування і розпорядження. Цільовий характер права оперативного управління та правоздатності суб'єктів цього права виражається в тому, що його зміст обмежене не тільки ЦК, Законом про підприємства та іншими федеральними законами, а й цілями діяльності суб'єкта права, завданнями власника і призначенням майна (п. 1 ст. 296 ГК).
Зміст права оперативного управління має особливості залежно від суб'єкта даного права. У відповідності з даним критерієм можна виділити право оперативного управління казенного підприємства, право оперативного управління приватних та бюджетних установ, а також право оперативного управління автономних установ.
Казенне підприємство має право без згоди власника розпоряджатися тільки виробленою продукцією, роботами та послугами шляхом надання їх третім особам на оплатній основі (реалізації). Розпорядження іншим майном, включаючи доходи підприємства, можливе лише за згодою власника. При цьому розпорядження будь-яким майном, закріпленим за казенним підприємством, дозволяється тільки відповідно до кошторису доходів і витрат, який затверджується власником, в межах, що не позбавляють це підприємство можливості здійснювати статутну діяльність (ст. 297 ЦК, ст. 17, 19, 20 Закону про підприємствах).
Право оперативного управління приватних та бюджетних установ взагалі позбавлене правомочності розпорядження * (1053). Автономне установа має право вільно розпоряджатися тільки рухомим майном, яке не відноситься до особливо цінного, а також доходами від своєї діяльності (п. 1 ст. 298 ГК; п. 8, 9 ст. 2 ФЗ від 3 листопада 2006 р. "Про автономні установи "* (1054)). Під особливо цінним рухомим майном розуміється таке майно, без якого здійснення установою статутної діяльності буде суттєво ускладнено. Належність майна до особливо цінному визначається засновником при закріпленні такого майна за автономним установою в порядку, що встановлюється Урядом РФ (п. 3, 4 ст. 3 Закону про установи).
Дискусійним залишається питання про правову природу розпорядження установами доходами, отриманими від підприємницької діяльності, дозволеної статутом, а також майном, придбаним на такі доходи. У п. 2 ст. 198 ГК передбачається, що установа розпоряджається такими доходами і майном на власний розсуд і враховує їх на окремому балансі. Політичне підгрунтя такого рішення законодавця - брак фінансування установ і внаслідок цього пошук додаткового джерела фінансування. Однак з 1 січня 2002 р. БК виключив застосування положення п. 2 ст. 298 ЦК до бюджетним установам, встановивши, що всі доходи бюджетної установи підлягають зарахуванню після сплати податків до бюджету відповідного рівня і повинні враховуватися в єдиній кошторисі доходів і витрат (ст. 51, 55, 60, 151 БК). Таким чином, право самостійного розпорядження доходами від підприємницької діяльності і майном, придбаним на такі доходи, зберігається в даний час тільки за приватними і автономними установами.
З буквального тлумачення норм чинного законодавства випливає, що законодавець не диференціює правова підстава володіння і користування установою своїм майном і, отже, будь-яке майно надходить в оперативне управління установи (п. 2 ст. 299 ГК; п . 1 ст. 3 Закону про установи). Однак сама по собі кваліфікація даного права як права оперативного управління, права господарського відання * (1055) або речового права sui generis * (1056) нічого не додає при визначенні правового режиму майна установи, а також не дає ключ до відповіді на два важливих практичних питання , зв'язаних не з обсягом даного речового права, а з об'ємом правоздатності установ як юридичних осіб: а) чи може бути вилучено власником майно установи, отримане від підприємницької діяльності; та б) заброньовано чи майно установи, отримане від підприємницької діяльності, від звернення стягнення кредиторів ?
Негативна відповідь на перше питання випливає із закону і підтверджується судовою практикою (п. 2 ст. 296 ГК; п. 9 ст. 2 Закону про установи * (1057)). На друге питання стосовно до автономним установам законодавець прямо відповів негативно (п. 2 ст. 120 ЦК; п. 4 ст. 2 Закону про установи). Відносно установ інших видів із закону випливає, що вони несуть відповідальність за своїми боргами тільки грошовими коштами (п. 2 ст. 120 ЦК). Однак судова практика допускає звернення стягнення не тільки на грошові кошти, а й на будь-яке інше майно таких установ, придбане на доходи від підприємницької діяльності, що вказує на необхідність зміни відповідних норм законодавства * (1058).
Особливості здійснення права господарського відання та права оперативного управління щодо певних видів майна, що перебуває за межами Російської Федерації, а саме нерухомого майна, а також зовнішніх цінних паперів, часток і паїв, можуть встановлюватися Урядом РФ (п. 2 ст. 11 Закону про підприємства).
Виникнення і припинення права господарського відання та права оперативного управління. Момент виникнення права господарського відання та оперативного управління за загальним правилом прив'язаний до моменту передачі майна, щодо якого публічний власник в особі уповноважених органів влади ухвалила рішення про закріплення майна за відповідною юридичною особою (п. 1 ст. 299 ЦК). Таким чином, Кауза передачі майна є одностороння угода щодо розпорядження майном, що здійснюються його власником. Інший момент виникнення зазначених речових прав може бути встановлений у вирішенні публічного власника про передачу майна (п. 1 ст. 299 ГК; п. 2 ст. 11 Закону про підприємства).
Виникнення і припинення зазначених речових прав на об'єкти нерухомості, що закріплюються за підприємствами та установами, підлягає державній реєстрації (п. 1 ст. 131, п. 1 ст. 299 ЦК).
Право господарського відання і право оперативного управління припиняються з загальних підставах, встановленим для припинення права власності. Також виділяється специфічне підставу їх припинення чинності односторонньої угоди власника - рішення про правомірне вилучення майна (п. 3 ст. 299 ЦК). Відносно права господарського відання вищі суди дали роз'яснення, що власник не наділений правом вилучати майно, що перебуває у господарському віданні унітарних підприємств. Акти державних органів та органів місцевого самоврядування за розпорядженням майном, що належить унітарним підприємствам, повинні визнаватися недійсними на вимогу цих підприємств (п. 40 постанови N 6/8). Із змісту п. 1 ст. 295 ГК випливає, що майно може бути вилучено власником у унітарного підприємства тільки в разі його ліквідації або реорганізації. Майно казенного підприємства та установи (за винятком доходів від підприємницької діяльності та майна, придбаного на такі доходи) може бути правомірно вилучено власником у випадку, якщо воно визнається зайвим, не використовується або використовується не за призначенням (п. 2 ст. 296 ГК; п . 2 ст. 20 Закону про підприємства). Як видно, підстави, встановлені для правомірного вилучення власником майна, закріпленого на праві оперативного управління, є оціночними. Тому рішення власника про вилучення майна може бути оскаржене суб'єктом права оперативного управління в суді (п. 6 постанови N 8).
Ще одним специфічним підставою припинення зазначених речових прав є перехід права власності на майно, що є об'єктом даних прав, від публічного власника до приватного внаслідок приватизації (ст. 217 ЦК). Дане підставу припинення названих речових прав являє собою виключення з правила про прямування даних прав за річчю (п. 3 ст. 216, ст. 300 ЦК). Разом з тим права господарського відання та оперативного управління, що встановлюються на майно публічного власника, не можуть припинитися з таких підстав, як реквізиція і націоналізація, що випливає з істоти зазначених підстав припинення права власності (ст. 235 ЦК) * (1059).
  Стосовно до питання про можливість припинення прав господарського відання та оперативного управління внаслідок відмови від них уповноваженої особи необхідно зазначити наступне. Відмова від права є одним із способів здійснення правомочності розпорядження. Отже, відмова підприємства чи установи від права можливий тільки відносно того майна, яким ці юридичні особи мають право розпоряджатися без згоди власника * (1060). При цьому для припинення відповідного права на майно, яким такі юридичні особи не можуть розпоряджатися вільно, недостатньо їх одностороннього волевиявлення. Однак таке волевиявлення може служити підставою для прийняття власником рішення про правомірне вилучення відповідного майна * (1061). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. Право господарського відання і право оперативного управління"
 1. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    правовий режим майна є одним з центральних інститутів комерційного права. Загальногромадянське розуміння майнових прав передбачає їх розподіл на права речові та зобов'язальні. До речових прав відносять такі суб'єктивні права, об'єктами яких виступають речі, до зобов'язальних же - права на вчинення певних дій або права на пред'явлення до контрагента вимог про
 2. § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
    правового регулювання: - по-перше, він встановлений досить великим числом імперативних норм і в цій частині можна говорити про певну єдиної стабільної складової правового статусу всіх інвесторів, всіх замовників і всіх підрядників; Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 297 - по-друге, він визначається
 3. § 4. Здійснення права публічної власності
    правомочностей власника публічно-правовою освітою, коли він виступає в цивільному обороті від свого імені через уповноважені органи та особи. Така реалізація можлива тільки щодо майна, що становить скарбницю публічно-правової освіти, тобто нерозподіленого між іншими суб'єктами права. Другий спосіб полягає в передачі публічної власності спеціально створеним для
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    право на війну 38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни 40. JUS GENTIUM [юс генціум] - право народів, міжнародне право 41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс несаріум проомніум] - право, необхідне для всіх 42. JUS PUBLICUM [юс публікум] - публічне право 43. JUS SANGUINIS [юс сангініс] - право крові 44. JUS SOLI [юс
 5. § 1. Поняття і значення договору довірчого управління майном
    правовідносини можуть стосуватися більшої кількості осіб (вигодонабувачів). Правова природа договору довірчого управління не знаходить однозначного розуміння серед правознавців. Час від часу зустрічаються спроби виявити у відносинах з довірчого управління майном якийсь "речове-правової субстрат" і, як наслідок, довірче управління кваліфікується як інституту
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    право. Цивільне право як приватне право. Зміст і основні особливості приватноправового регулювання. Приватне право як ядро правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки. Приватне право в Росії. Система російського приватного права. Приватне право в зарубіжних правопорядках. Дуалізм приватного права в континентальних правових системах. Торгівельне (комерційне) право. Критика
 7. 7. Державна реєстрація угод
    правові наслідки, засновані на таких угодах, виникають в повному обсязі тільки після факту їх державної реєстрації. У таких випадках угода і акт її державної реєстрації є елементами складного юридичного складу. --- Детальніше див: Писков І.П. Роль акта реєстрації прав в механізмі виникнення прав на нерухоме майно / /
 8.  § 3. Право господарського відання і право оперативного управління
    право оперативного
 9. 1. Особливості обмежених речових прав юридичних осіб на господарювання з майном власника
    право господарського відання і право оперативного управління, які виражають специфіку російського цивільного права і не мають аналогів у розвинутих правопорядках. Поки вони, проте, вельми поширені, бо характеризують майнову відокремленість унітарних підприємств та установ - досить часто зустрічаються видів юридичних осіб. Разом з тим права господарського відання та
 10. 2. Господарське відання і оперативне управління як особливі майнові права
    право оперативного управління є похідними, залежними від прав власника і не можуть існувати у відриві від цього основного права. Даним обставиною визначається їх юридична специфіка. Суб'єктами прав господарського відання та оперативного управління можуть бути тільки юридичні особи і притому не будь, а лише існуючі в спеціальних організаційно-правових формах -
© 2014-2022  yport.inf.ua