Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау)

Поняття секрету виробництва (ноу-хау). Стаття 1465 ЦК визначає секрет виробництва (ноу-хау) як відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, а також відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості їх третім особам, до яких у третіх осіб немає вільного доступу на законній підставі й у відношенні яких власником таких відомостей введений режим комерційної таємниці.
Відповідаючи всіма ознаками, властивим інтелектуальної власності, і будучи одним з її об'єктів, секрет виробництва має низку специфічних особливостей. Насамперед, в основі секрету виробництва лежить фактична монополія певної особи на деяку сукупність знань. Хоча з прийняттям частини четвертої Цивільного кодексу за володарями секретів виробництва визнана і юридична монополія на їх використання (виключне право), це мало що змінило в практичному відношенні. Адже абсолютно очевидно, що оголошення секрету виробництва об'єктом виключного права нічого не дає, якщо самі відомості, що становлять секрет виробництва, втратили свою конфіденційність. Правові засоби, якими володіє володар секрету виробництва, хоча і надають йому відомі можливості для огородження його інтересів, є менш ефективними, ніж ті, які є в розпорядженні власників інших об'єктів інтелектуальної власності. Тому перш за все від самого правовласника, від повноти та результативності прийнятих ним заходів щодо збереження його фактичної монополії на знання залежить життєвість його права на секрет виробництва.
Важливою особливістю секрету виробництва є, далі, його найбільша універсальність серед інших об'єктів інтелектуальної власності. Якщо під винаходами, промисловими зразками, товарними знаками й іншими об'єктами інтелектуальної власності закон розуміє цілком певні результати інтелектуальної діяльності, то під поняття секрету виробництва можуть бути підведені найрізноманітніші відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємця. При цьому секретом виробництва можуть бути оголошені цілком потенційно патентоспроможні рішення, які правовласник з яких-небудь причин не бажає оприлюднювати та патентувати в установленому порядку.
Разом з тим можливості підприємців щодо віднесення відомостей, пов'язаних з їх діяльністю, до секретів виробництва не безмежні. Будь-яка держава має право здійснювати контроль за діяльністю підприємців, стежити за своєчасністю та повнотою сплати податків, оцінювати вплив їх діяльності на навколишнє середовище і т.д. Тому повсюдно законом, іншими правовими актами або судовою практикою визначаються відомості, які не можуть становити комерційну таємницю. Відповідно до ст. 5 Федерального закону від 29 липня 2004 р. "Про комерційну таємницю" режим комерційної таємниці не може бути встановлений щодо таких відомостей:
1) містяться в установчих документах юридичної особи, документах, що підтверджують факт внесення записів про юридичних осіб та про індивідуальних підприємців у відповідні державні реєстри;
2) містяться в документах, що дають право на здійснення підприємницької діяльності;
3) про склад майна державного або муніципального унітарного підприємства, державної установи та про використання ними коштів відповідних бюджетів;
4) про забруднення навколишнього середовища, стан протипожежної безпеки, санітарно-епідеміологічної та радіаційної обстановки, безпеки харчових продуктів та інших факторах, що роблять негативний вплив на забезпечення безпечного функціонування виробничих об'єктів, безпеки кожного громадянина і безпеки населення в цілому;
5) про чисельність, про склад працівників, про систему оплати праці, про умови праці, в тому числі про охорону праці , про показники виробничого травматизму та професійної захворюваності та про наявність вільних робочих місць;
6) про заборгованість роботодавців із виплати заробітної плати та по інших соціальних виплатах;
7) про порушення законодавства Російської Федерації і факти притягнення до відповідальності за вчинення цих порушень і т.д.
Специфічною рисою секрету виробництва, що виділяє його серед інших об'єктів інтелектуальної власності, є необмеженість строку його охорони. Право на секрет виробництва діє до тих пір, поки зберігається фактична монополія особи на інформацію, яка його утворює, а також є передбачені законом умови його охорони. Ця обставина робить обрання даної форми охорони привабливим для підприємців у тих випадках, коли їх не задовольняє принцип терміновості патентної охорони.
Нарешті, секрет виробництва як об'єкт інтелектуальної власності не вимагає офіційного визнання своєї охороноздатності, державної реєстрації або виконання будь-яких інших формальностей, а також сплати державних мит. Це також має значення у виборі даної форми охорони досягнутого результату інтелектуальної діяльності серед наявних можливостей.
Такі основні особливості секрету виробництва як об'єкта інтелектуальної власності. Їх аналізом, однак, характеристика секрету виробництва не обмежується. Як і по відношенню до інших об'єктів інтелектуальної власності, стосовно до секрету виробництва закон встановлює ряд критеріїв охороноздатності, яким вона повинна відповідати, щоб користуватися правовою охороною. Особливістю розглянутого об'єкта інтелектуальної власності є те, що перевірка охороноздатності секрету виробництва здійснюється не в порядку спеціальної попередньої процедури, а тільки тоді, коли право на секрет виробництва порушується або заперечується і потрібно встановити, чи існує воно взагалі.
Російське законодавство пред'являє до секрету виробництва наступні три вимоги. По-перше, інформація, що утворює секрет виробництва, повинна мати дійсну або потенційну комерційну цінність в силу її невідомості третім особам. У відповідності з даним критерієм з числа відомостей, що становлять секрет виробництва, виключаються ті, які не представляють ніякого інтересу для оточуючих, які не можуть бути використані третіми особами для досягнення своїх цілей, які ніхто не придбав би, якби вони були запропоновані до продажу. Крім того, відомості, що володіють дійсною чи потенційної цінністю, повинні бути невідомі третім особам. Під третіми особами в даному випадку розуміються ті особи, для яких ці відомості представляють комерційний інтерес. Ними можуть бути інші підприємці, конкуруючі з володарем секрету виробництва, його контрагенти за господарськими зобов'язаннями, споживачі його продукції, робіт і послуг і т.д. Популярність відомостей посадовим особам та іншим працівникам органів і організацій, яким ці відомості стали відомі у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків та на яких лежить обов'язок по збереженню їх у таємниці, не перешкоджає визнанню інформації секретом виробництва.
По-друге, до інформації, що становить секрет виробництва, не повинно бути вільного доступу на законній підставі. Якщо відповідна інформація може бути отримана законним чином будь-якою зацікавленою особою, наприклад шляхом вивчення відкритих даних, аналізу зразків продукції, що випускається, знайомства з публікаціями і т.п., вона секретом виробництва не визнається.
По-третє, інформація вважається секретом виробництва лише в тому випадку, якщо власник інформації ввів щодо неї режим комерційної таємниці, тобто зробив правові, організаційні, технічні та інші заходи з охорони її конфіденційності. Спектр цих заходів досить великий. До них можуть бути віднесені різноманітні заходи технічного, організаційного та юридичного характеру, які спрямовані на те, щоб захистити інформацію від несанкціонованого доступу третіх осіб. При цьому, звичайно, не потрібно, щоб власник інформації приймав всі мислимі засоби для її охорони. Важливо, щоб з його конкретних дій ясно слід було бажання зберегти певні відомості в таємниці від оточуючих.
Слід підкреслити, що при значимості всіх названих вище умов охороноздатності секрету виробництва останнє з них є, мабуть, вирішальним. Якщо, наприклад, власник інформації не подбав про те, щоб покласти на конкретних осіб, будь то наймані працівники або контрагенти, обов'язок щодо нерозголошення відомих їм відомостей, його шанси на захист порушених інтересів вкрай невеликі.
Суб'єкти і зміст права на секрет виробництва. Виходячи з того що секретом виробництва відповідно до чинного законодавства визнаються лише відомості, що стосуються підприємницької діяльності, суб'єктами права на секрет виробництва є особи, які займаються такою діяльністю. Поряд з громадянами Росії та вітчизняними юридичними особами правом на охорону комерційної таємниці в нашій країні користуються іноземці. На них поширюються без будь-яких вилучень загальні правила, що діють на території Російської Федерації.
Виключне право на секрет виробництва, створений працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця (службовий секрет виробництва), належить роботодавцю (п. 1 ст. 1470 ЦК). На всіх працівників, яким секрет виробництва став відомий у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця, покладається обов'язок зберігати конфіденційність отриманих відомостей до припинення дії виключного права на секрет виробництва.
У тих випадках, коли секрет виробництва одержано при виконанні договору підряду, договору на виконання НДДКР або щодо державного чи муніципальних контрактом для державних або муніципальних потреб, виключне право на такий секрет виробництва належить підрядчику (виконавцю), якщо відповідним договором (державним або муніципальним контрактом) не передбачено інше.
Сутність права на секрет виробництва полягає в забезпеченій власникові інформації можливості засекречувати цю інформацію від широкої публіки, користуватися нею у своїх комерційних цілях і вимагати, щоб треті особи утримувалися від використання незаконних методів отримання даної інформації. Розглянуте право має, як це можна помітити, дві тісно взаємопов'язані, але все ж відносно самостійні сторони.
Першу з них утворює можливість правовласника на власні активні дії, спрямовані на збереження конфіденційності інформації та витяг переваг з даної обставини. У цих цілях суб'єкт права на секрет виробництва може використовувати будь-які допустимі законом засоби по забезпеченню секретності інформації. До них відносяться різні організаційні заходи, пов'язані, зокрема, з підбором кадрів, організацією документообігу, введенням пропускного режиму і т.п. Важливе значення має розробка і прийняття локальних правових актів, таких, наприклад, як правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про охорону комерційної таємниці, інструкції по роботі з документацією і т.п. Необхідним заходом для забезпечення охорони секрету виробництва є покладання на осіб, які володіють відповідними відомостями в силу своєї службової діяльності, обов'язки по їх нерозголошенню. У цих цілях в трудові договори і контракти з працівниками, а також іншими залучуваними особами може включатися спеціальна умова про збереження конфіденційності відомостей про підприємство та про відповідальність за його порушення. Можливо оформлення і особливого зобов'язання про нерозголошення секретів виробництва. Нарешті, володар секрету виробництва може застосовувати будь-які дозволені законом технічні засоби охорони приміщень, захисту телефонних переговорів від прослуховування і т.п.
Другу сторону розглянутого права складає можливість правовласника вимагати від третіх осіб утримання від незаконного заволодіння інформацією, що становить секрет виробництва. Важливо підкреслити, що мова в даному випадку йде не про заборону використання даної інформації третіми особами без згоди її власника, а лише про заборону зазіхати на його фактичну монополію на інформацію за допомогою незаконних засобів. Якщо інформація отримана зацікавленою особою законним чином, хоча б і без санкції її власника, наприклад у зв'язку з яким-небудь недоглядом останнього, він порушником не вважається. Так, відповідно до п. 2 ст. 1472 ЦК особа, яке використовувало секрет виробництва і не знало і не повинно було знати про те, що його використання незаконно, в тому числі у зв'язку з тим, що воно отримало доступ до секрету виробництва випадково або помилково, не несе за це ніякої відповідальності .
Хоча Цивільний кодекс не вказує на те, які методи отримання інформації є незаконними, дане питання не представляє особливої складності. У всьому світі до числа таких методів відносять промислове шпигунство, підкуп службовців володаря секрету виробництва, проникнення в приміщення, прослуховування засобів зв'язку, розтин кореспонденції і т.д. Більшість з названих і подібних їм дій заборонені законодавством і утворюють склади адміністративних або кримінальних правопорушень (див., наприклад, ст. 183 КК). У тих випадках, коли спеціальної заборони на використання деяких заходів у чинному законодавстві не міститься, слід виходити зі змісту правил, що забороняють недобросовісну конкуренцію.
  Особа, що стала сумлінно і незалежно від інших володарів секрету виробництва володарем відомостей, що становлять зміст охороняється секрету виробництва, набуває самостійне право на цей секрет виробництва.
  До числа правових можливостей володаря секрету виробництва відносяться також його права щодо розпорядження належним йому об'єктом інтелектуальної власності. Насамперед він може в будь-який момент розкрити перед публікою ті відомості, які становлять секрет виробництва, якщо це не порушує прийнятих ним зобов'язань перед контрагентами.
  Далі, володар конфіденційної інформації може продати чи іншим чином переуступити цю інформацію зацікавленій особі. Зокрема, предметом такого договору можуть бути результати проведених маркетингових досліджень, технологія чи інше технічне нововведення. Умовами такої переуступки інформації є зазвичай відмова самого правовласника від її подальшого використання, а також його зобов'язання не передавати цю інформацію іншим особам. При відчуження виключного права на секрет виробництва особа, розпорядитися своїм правом, зобов'язана зберігати конфіденційність секрету виробництва до припинення дії виключного права на секрет виробництва (п. 2 ст. 1468 ЦК).
  Нарешті, володар секрету виробництва може надавати іншим особам дозвіл на використання конфіденційної інформації у власній сфері. Іншими словами, допускається видача третім особам ліцензій, які, в свою чергу, можуть носити винятковий або невинятковий характер. Предметом таких ліцензій найчастіше є технологічні секрети, досвід управлінської, фінансової та виробничої діяльності тощо, які не мають патентної охорони, але представляють велику комерційну цінність.
  Відповідно до п. 2 ст. 1469 ЦК ліцензійний договір може бути укладений як з вказівкою, так і без зазначення строку його дії. У разі коли строк, на який укладено ліцензійний договір, не вказаний, кожна з сторін має право у будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це іншу сторону не пізніше ніж за шість місяців, якщо договором не передбачений більш тривалий термін.
  Припинення права на секрет виробництва може бути обумовлено двома обставинами. До них відносяться втрата фактичної монополії на відомості, які стають доступними третім особам і відповідно втрачають свою комерційну цінність, а також віднесення відповідних відомостей у встановленому законом порядку до числа відомостей, щодо яких не може вводитися режим комерційної таємниці. При настанні зазначених обставин право на секрет виробництва припиняється відразу у всіх правовласників.
  Захист права на секрет виробництва. Основною формою захисту права на секрет виробництва є юрисдикционная процедура, яка поділяється на судовий і адміністративний порядки. Значення загального правила має судовий порядок захисту, що передбачає звернення з позовом про захист порушених прав до суду. У порядку адміністративного захисту потерпілий може подати заяву про порушення його права на секрет виробництва в територіальний антимонопольний орган, який, розглянувши обставини справи, має право винести обов'язкове для виконання припис про усунення порушення і застосувати до порушника встановлені законодавством про захист конкуренції санкції.
  Можливості самозахисту порушеного права на секрет виробництва за умови, що вона не перетворюється на самоуправство, дуже обмежені і зводяться до вчинення таких дій, як виведення з ладу технічних засобів, незаконно впроваджених третіми особами з метою отримання інформації, дезінформація осіб, які незаконно одержали засекречені відомості, з метою нейтралізації сталося, і т.п.
  Способи захисту права на секрет виробництва, реалізовані в рамках юрисдикційної процедури, більш різноманітні. Правда, у ст. 1472 ЦК міститься пряма вказівка лише на один з них, а саме на можливість потерпілого стягнути завдані йому збитки. Такий обов'язок може бути покладено на осіб, які неправомірно отримали відомості, що становлять секрет виробництва, розголосили або використовувало ці відомості, а також на осіб, зобов'язаних зберігати конфіденційність секрету виробництва відповідно до вимог закону.
  Поряд зі стягненням збитків відповідно до загальних правил про способи захисту цивільних прав (ст. 12 ЦК) допускається можливість застосування і інших способів захисту, передбачених законом або договором. Так, позов про визнання права на секрет виробництва може бути використаний тоді, коли дане право будь-ким оскаржується. Наприклад, такий позов може бути заявлений роботодавцем для захисту передбаченого ст. 1370 ЦК права на засекречування відомостей про технічному нововведенні, створеному працівником у порядку виконання службових обов'язків.
  Такий спосіб захисту права на секрет виробництва, як відновлення становища, яке існувало до порушення, і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, може бути використаний в тих випадках, коли вчинене правопорушення ще не привело до повного припинення самого порушеного права і мається фактична можливість ліквідації наслідків порушення. Наприклад, на обличчя, завладевшее інформацією за допомогою незаконних методів, може бути покладено обов'язок з повернення технічної документації або знищення матеріальних носіїв інформації, йому може бути заборонено використовувати дану інформацію в його власній сфері, а також поширювати інформацію серед третіх осіб тощо
  Збирання відомостей, що становлять секрет виробництва, шляхом викрадення документів, підкупу чи погроз, а також іншим незаконним способом з метою розголошення або незаконного використання цих відомостей, а також незаконне розголошення або використання таких відомостей без згоди їх власника, скоєні з корисливої або іншої особистої зацікавленості і завдали великих збитків, утворюють склади кримінальних злочинів (ст. 183 КК). 
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау)"
 1. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    правовою природою прав на об'єкти інтелектуальної власності. Важливо відзначити, що термін «інтелектуальна власність» має умовний характер і застосовується в російському законодавстві тому, що така ж термінологія є загальноприйнятою як у країнах континентального, так і в країнах загального права. Звичайно, ніякого права власності на такі об'єкти, як товарний знак,
 2. § 9. Комерційна концесія
    правових договорів, наприклад, таких, як договори доручення, комісії, агентські договори та договори простого товариства. Усіх їх зближує можливість опосередкування східних суспільних відносин з обслуговування, збуту товарів, виконання послуг, яке грунтується на принципах співпраці сторін та їх рівності. Однак юридичний зміст договірних відносин у названих видах угод
 3. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
    правовому режиму засоби індивідуалізації юридичних осіб, продукції, робіт і послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування тощо). На відміну від цього і в суперечності з п. VIII ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), в Росії під інтелектуальною власністю після набрання чинності Частини четвертої ЦК розуміються самі
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. Persona (non) grata [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. Pacta non obligant nisi gentes inte quas inita [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec
 5. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
    правова охорона. Іншими словами, інтелектуальною власністю в Російській Федерації зізнаються самі твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, фірмові найменування, товарні знаки та інші охоронювані правом результати інтелектуальної діяльності. Таке розуміння інтелектуальної власності розходиться з традиційною для світової практики трактуванням інтелектуальної
 6. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
    правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені самими загальними положеннями, що забезпечують ув'язку правил спеціальних законів з цивільним законодавством * (128). Цей же принцип лежить в основі більшості міжнародних конвенцій, присвячених, як
 7. § 2. Суб'єкти патентного права
    правовий режим службових розробок викликав найбільш гострі дискусії. Обговорювалися три можливих варіанти вирішення: а) визнання права на отримання патенту за автором з наданням роботодавцю права на безоплатне використання розробок, створених при виконанні службового завдання, б) закріплення права на патент за роботодавцем з наданням автору права на одержання за це особливої
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC
 9. 1. Поняття і сфера застосування
    правове регулювання, оцінка / / Фінансова газета. 1999. Май. N 18. Нарешті, для третіх осіб (споживачів) організація роботи виробників товарів, робіт, послуг на умовах франчайзингу має те значення, що при цьому забезпечується дотримання певних стандартів, прийнятих в діяльності правовласника, в результаті чого ринок швидко насичується високоякісними товарами, роботами,
 10. § 7. Договір франчайзингу (франшиза)
    правових засобів регулювання у даній сфері суспільних відносин не існує, певні їх елементи регулюються за допомогою національно-правових інструментів, а також з використанням рекомендаційних норм, вироблених в рамках міжнародних організацій і органів. ** Зокрема, зразкові договори про передачу ноу-хау і патентної ліцензії були підготовлені Організацією з координації
© 2014-2022  yport.inf.ua