Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право: У 3-х т. Том 2. Особлива частина, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 1. Правове становище держави в цивільно-правових угодах міжнародного характеру. Поняття імунітету

Міжнародне співробітництво різноманітне за формами, сферам здійснення, реалізується різними видами суб'єктів, серед яких виступають і держави. Причому нерідко останні не тільки виступають в якості суб'єктів владних відносин, тобто міждержавних відносин публічно-правового характеру, регульованих міжнародним правом, але і вступають в цивілістичні відносини майнового або немайнового порядку, є міжнародними приватноправовими відносинами і які підпадають під дію міжнародного приватного права.
Держави здавна брали участь в міжнародних торговельних, культурних та інших зв'язках. У часи середньовіччя здійснення державою контактів з іншими суверенами опосередкований зв'язок між монархами і персоніфікувалося останніми. Спочатку поняття імунітету (лат. immunitas) означало вилучення від податків і повинностей, що дарується окремим особам і станам, іноді цілим громадам. З початку середніх віків імунітет застосовувався до володінь як короля, так і інших привілейованих осіб, особливо духовенства. Римський імператор Гонорій поклав початок розуміння імунітету як злиття привілеї та звільнення від загальної юрисдикції, наданого їм духовенству. Як пише російський вчений М.И. Брун, особливого розквіту імунітет досягає за часів імперії. *
* См Брокгауз' і Ефрон'. Енциклопедичний словник СПб, 1894 Т. 25. С. 10.

Імунітет держави є один із наріжних інститутів міжнародного приватного права, що визначають правове становище держави в міжнародних угодах і взагалі в приватноправових відносинах міжнародного характеру. Імунітет, відповідно до якого держава при здійсненні ним цивільно-правових актів із суб'єктами національного права іноземних держав не підсудна іноземним судам, не підкоряється дії іноземних законів, звільняється від забезпечувальних і примусових заходів щодо позову і виконання судового рішення, а також арешту і реквізиції власності , прийнято обгрунтовувати звичайно-правовою нормою, яка витікає з принципів суверенної рівності і поваги суверенітету держав, що діють в міжнародному публічному праві. Найбільш ємко і стисло характеристика правового змісту імунітету виражена у відомих ще з часів римського права юридичних максимах: «par in parem non habet imperium» («рівний над рівним влади не має»), «par in parem non habet potestas» («рівний за відношенню до рівного повноважень не має »),« par in parem non habet jurisdictionen »(« рівний над рівним не має юрисдикції »).
Держава може виступати в зовнішній сфері в різних категоріях відносин. По-перше, його партнерами можуть бути інші держави або міжнародні організації. Вони можуть укладати міжнародні договори про надання та отримання позик, поступку території, організації співробітництва в конкретних галузях, визначенні ліній делімітації та демаркації кордонів, укладати воєнні та політичні союзи і т.д.
По-друге, держава може вступати в різноманітні майнові і немайнові відносини з іноземними юридичними і фізичними особами (наприклад, купувати ділянки землі для розширення території посольства або місії, здавати в концесію ділянки надр з метою розробки і видобутку корисних копалин на своїй території, здавати в оренду належні йому будинки і споруди, що знаходяться як у власній країні, так і на території іноземної держави, набувати і відчужувати належне йому майно, замовляти роботи, послуги, товари тощо). У всіх зазначених у другій групі випадках держава бере участь у таких відносинах, в яких могли б діяти і будь-які інші суб'єкти цивільного чи торгового права. Важливо підкреслити, що і в першому і в другому варіанті держава діє не в якості двох осіб: «скарбниці» (фіску) - суб'єкта влади і «купця» - суб'єкта цивільно-правових відносин, а в багатьох своїх іпостасях, що не втрачаючи притаманних йому суверенних якостей. Імунітет держави слід відрізняти від консульських і дипломатичних імунітетів, які надаються як привілеї особливим категоріям представляють державу осіб з метою полегшення відправлення ними своїх функцій на основі норм дипломатичного і консульського права. Так, консульські конвенції, що укладаються державами з метою врегулювання взаємних відносин з обміну консульськими установами та здійсненню ними своїх функцій, особливо обумовлюють, як правило, надання, користування та відмова у належних випадках консульських представників від імунітету.
Спеціальний комітет Конференції в Сан-Франциско, створений для розробки проекту ст. 2 Статуту ООН, дав таке тлумачення суверенітету, має фундаментальне значення для розуміння імунітету: «Під« суверенною рівністю »розуміється наступне: а) держави юридично рівні, б) кожна держава користується невід'ємним правом повного суверенітету, в) особистість держави користується повагою, правом на територіальну цілісність та політичну незалежність, г) кожна держава повинна чесно виконувати свій обов'язок і свої обов'язки ». З цього випливає, що жодна держава не може здійснювати стосовно іншої держави які-небудь заходи примусу, несумісні з суверенітетом останнього, навіть якщо воно діє на іноземній території. Принципи суверенної рівності і поваги суверенітету закріплені в багатьох наступних міжнародних документах: Декларації ООН про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами, 1970 р., Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р., Паризької хартії для нової Європи 1990 року та ін
У минулі часи норма про імунітет держав носила імперативний характер, а трактування його змісту характеризувалася абсолютністю і повнотою. У період феодалізму, коли держава не відокремлювалося від особистості монарха і коли збігалися власність держави і власність суверена, імунітет держави був невіддільний від імунітету монарха (государя). У сучасних же умовах це збіг не має місця, тому імунітет держави навіть в монархіях ширше поняття імунітету її глави, тобто самого монарха.
Підходячи до розгляду питання імунітету держави, слід підкреслити його міжнародно-правову природу. Крім того, важливо відзначити, що до появи на світовій арені радянської держави принцип імунітету держави повсюдно і беззастережно використовувався і активно підтримувався. У літературі наводилися навіть курйозні випадки звернення в судах західних держав до принципу імунітету. Зокрема, в 1883 р. англійський суд Королівської Лави (King's Bench), будучи апеляційним судом, визнав, що незалежний монарх (а мова йшла про чолі невеликого колоніального князівства) «не коливає свого імунітету, навіть проживаючи в Англії і вступаючи в договір під вигаданим ім'ям, не виключаючи навіть і настільки особистого характеру договору, як обіцянка одружитися ». Як видно, розуміння імунітету в англійській доктрині, якщо судити за наведеним рішенням, не обмежується питаннями «публічних актів» держави. Таким чином, англійська практика особливо твердо стояла на захисті імунітету держави.
У судах Німеччини на початку століття принцип імунітету також проводився в життя досить стійко.
Наприклад, в 1916 р. якийсь німецький підданий за більш ніж сумнівному позовом отримав виконавчий лист проти російського уряду, на підставі якого було накладено арешт на засоби російської уряду, що зберігалися в банкірською конторі в Німеччині. Царський уряд заявило протест з цього приводу, визнаний поважних Міністерством закордонних справ Німеччини. У відповідному німецькому суді було порушено так зване «сперечання про підсудність», в ході якого розгляд з усією детальністю спору завершилося констатацією, що суверенна держава не може згідно з міжнародним правом бути залучено в іноземному суді до відповіді за позовом, а майно його стати об'єктом заходів стягнення . * З французької судової практики пізнішого періоду стосовно до позиції з питання про імунітет можна вказати на справу про пароплаві «Покровський», щодо якого в 1938 р. на вимогу товариства «Сосіфрос» було накладено арешт. Апеляційний суд м. Екса підтримав рішення суду 1-ї інстанції про зняття арешту з цього пароплава і вказав, що іноземні держави в силу незалежність і суверенітету користуються у Франції імунітетом щодо юрисдикції, як і імунітетом щодо виконання судових рішень.
* Див: Богуславський М.М. Міжнародне приватне право: Практикум. М, 1999. С. 70-71.
У тому ж 1938 було винесено рішення англійської вищою судовою інстанцією у справі, пов'язаній з пароплавом «Сristin». Палата лордів визнала, що судно, яке перейшло у власність іспанського уряду, користується імунітетом і не може бути ні затримано, ні заарештовано судовою владою Англії. Суд, крім того, підкреслив, що судові органи не повинні залучати до суду іноземне суверенна держава проти його волі незалежно від того, чи направлений судовий процес безпосередньо проти держави або переслідує мету вилучення певного його майна *.
* Наводиться за: Перетерский І.С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право. М., 1959. С. 198-199.
Сучасне регулювання відносин у зв'язку з проголошенням, дією і захистом імунітетів держави, а також їх обсягом і змістом будується здебільшого на основі спеціального національного законодавства. У багатьох країнах прийняті окремі акти, присвячені імунітету. Дана тенденція активно почала розвиватися з 70-х рр.. XX століть, коли в ряді держав Європи, Азії, Африки і Америки розгорнулися правотворческие процеси в даній області у формі вироблення законів. Так, в Австрії у 1974 р. було прийнято акт, що стосується імунітету держави, у ранзі федерального закону, у США в 1976 р. видано Закон про імунітет іноземних держав, Великобританія прийняла 1978 р. Закон про імунітет держав, Сінгапур - у 1979 р . Закон про імунітет іноземної держави, ПАР - в 1981 р. Закон про імунітет іноземної держави, Пакистан - в 1981 р. Ордонанс про імунітет держави, Канада - в 1982 р. Закон, що надає державі імунітет в судах Канади, Австралія - в 1984 г . Акт про імунітет іноземної держави.
У нашій державі питання імунітету врегульовані в ст.61 Основ цивільного судочинства Союзу РСР та ст. 435 ЦПК 1964 (в ред. Указу Президії Верховної Ради РРФСР від 1 серпня 1980 р.). В Основах ГЗ 1991 говориться, що «особливості відповідальності держави в регульованих цивільним законодавством відносинах з участю іноземних юридичних громадян та держав визначаються законом СРСР про імунітет держави та її власності» (ст. 25). Більш того, ст.127 ГК РФ 1994 р. практично дослівно повторює це положення. З цього можна зробити висновок, що в нашій країні також планується створення подібного роду акту. З іншого боку, згідно зі ст. 124 ЦК України встановлено, що участь Російської Федерації, а також суб'єктів Російської Федерації у цивільних відносинах здійснюється на рівних засадах з іншими учасниками цих відносин - громадянами і юридичними особами. У прийнятому 30 грудня 1995 федеральному законі «Про угодах про розподіл продукції» вперше за всю історію існування радянської і пізніше російської державності було закріплено положення про те, що в угодах, що укладаються Російською Федерацією з іноземними громадянами та іноземними юридичними особами, може бути передбачений відповідно до російського законодавства відмова держави від судового імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового і (або) арбітражного рішення (ст. 23).
В інших країнах Європи положення, що відносяться до імунітету держави, містяться або в законах про міжнародне приватне право, або в загальних цивільно-правових актах. Наприклад, угорський Указ Президії ВНР № 13 про міжнародне приватне право 1979 р. встановлює, що угорському суду чи іншому компетентному установі не підсудні позови до іноземній державі, іноземній органу державної влади або державного управління, якщо вони не відмовилися від імунітету (ст. 56 - 57).
Закон Чехії (минулого діяв у ЧССР 1963 про міжнародне приватне право і процесі певним чином висловлюється з проблеми імунітету держави: «Юрисдикції чехословацьких судів і нотаріатів не підлягають іноземні держави та особи, які на підставі міжнародних договорів чи інших правил міжнародного права або спеціальних чехословацьких правових приписів користуються в Чехословацькій Соціалістичній Республіці імунітетом »(п. (1) § 47). Водночас далі закон передбачає вилучення з наведеного правила:« Проте юрисдикція чехословацького суду наявності в тих випадках, коли предметом виробництва є нерухоме майно держави та осіб, зазначених у частині 1, що знаходиться на території ЧССР, або їх права щодо такого нерухомого майна, що належить іншим особам, а також права, що випливають з правовідносин найму такого майна, якщо предметом виробництва не є оплата за наймання; предметом виробництва є спадок, в якому зазначені в частині 1 особи виступають поза своїх офіційних функцій; предмет виробництва відноситься до виконання професії або здійсненню торговельної діяльності особами, зазначеними у частині 1, поза їх офіційних функцій »(пп. (а) - (у) § 47). Але справжній сенс розуміння чехословацьким законодавцем імунітету держави надає останній з підрозділів § 47, виключно в сукупності з яким повинні трактуватися всі попередні і що недвозначно стверджує, що іноземна держава та особи, зазначені у частині 1, підкоряються юрисдикції чехословацьких судів та органів добровільно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Правове становище держави в цивільно-правових угодах міжнародного характеру. Поняття імунітету"
 1. § 1. Поняття комерційного права
    правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2]
 2. § 2. Джерела комерційного права
    правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі своїм соціально-економічним змістом, невіддільне від характеру регульованих їм відносин, їх режиму, принципів, методів регламентації. Законодавство, як зовнішня форма вираження права, лежить на поверхні юридичної
 3. § 4. Правовий режим цінних паперів
    правового регулювання, не може бути визнано належним для мети визначення документа як цінного паперу. Вираз «цінний папір засвідчує право» не слід розуміти буквально, оскільки кожному праву власника цінного бу-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 169 маги кореспондує відповідна
 4. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    правовою природою прав на об'єкти інтелектуальної власності. Важливо відзначити, що термін «інтелектуальна власність» має умовний характер і застосовується в російському законодавстві тому, що така ж термінологія є загальноприйнятою як у країнах континентального, так і в країнах загального права. Звичайно, ніякого права власності на такі об'єкти, як товарний знак,
 5. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
    правові форми, які фіксують загальні напрямки вирішення проблем, пов'язаних з інноваційною діяльністю. Таких форм безліч, але всі вони можуть бути диференційовані за двома рівнями регулювання: публічно-правовим і приватно-правовим Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 98 При цьому на кожному з них
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    правових відносин у банківській сфері, що підтверджується як загальною картиною кредитно-розрахункових правовідносин, так і вибраними довільно фактами вчинення окремих кредитних угод, пасивних та інших банківських операцій, розрахунково-касового обслуговування громадян і організацій. У реформуванні російської банківської системи немає необхідності. Банківська сфера Росії не закрита для іноземних
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра неточність. Селянське господарство не є
 8. § 1. Загальні положення
    правовий режим експортної угоди. Потрібно взагалі проводити розходження між зовнішньоторговельним зобов'язанням (зокрема, купівлею-продажем товару на експорт) і митним оформленням товару. Ці поняття при всій їх взаємопов'язаності аж ніяк не тотожні. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 361 У щойно
 9. § 2. Зовнішньоторговельні операції
    правовою природою оферта представляє собою односторонню угоду, спрямовану на укладення договору. Її юридична сила виражається в тому, що в поєднанні з іншого односторонньою угодою - акцептом (досконалим своєчасно, тобто в межах встановленого в оферті або - за відсутності в ній таких вказівок - розумного строку) вона призводить до виникнення договірного зобов'язання між офертою і
 10. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
    правового статусу в сфері валютного регулювання на резидентів і нерезидентів. Резидентами вважаються: 1) Фізичні особи, які мають постійне місце проживання в Російській Федерації, в тому числі тимчасово знаходяться за кордоном. Поняття «постійне місце проживання» в законі від 9 жовтня 1992 р. не конкретизується. Слід тому орієнтуватися на ст. 20 ГК, згідно з якою «місцем
© 2014-2022  yport.inf.ua