Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 42. Правові основи фінансової стійкості підприємств


Одним з ключових аспектів діяльності будь-якого підприєм
ку є фінансова стійкість, яка відображає не тільки
ефективність його функціонування на певний момент
часу, а й можливості розвитку в перспективі. Виконуючи
різні завдання на окремих підприємствах, дослідження фі
фінансової стійкості переслідує одну мету - ефективне раз
вітіе діяльності, що носить довгостроковий характер . Запорукою
такого розвитку виступає комплексне управління фінансової
стійкістю підприємства, що базується на всебічному ис
проходженні фінансового стану.
Фінансова стійкість (нестійкість) - це сукупність
ність критеріїв і певних значень показників, відображаю
щих розвиток організації. Вся сукупність показників є
об'єктом як внутрішньої, так і зовнішньої діагностики фінан
виття стійкості (нестійкості) і дослідження фінансового
стану організації в цілому.
В даний час питання фінансової стійкості приділяє
ся велика увага, у зв'язку з чим на підприємствах організуйте
ються окремі блоки управління, служби фінансового менедж
мента і т.п.
Практично кожен законодавчий акт, що регулює ту
чи іншу сферу фінансово-господарської діяльності, вклю
чає в себе норми, що забезпечують фінансову стійкість
підприємства. Так, у ст. 25 Закону Російської Федерації «Про орга
нізації страхової справи в Російській Федерації» визначені
гарантії забезпечення фінансової стійкості страховика, а
саме :
1) економічно обгрунтовані страхові тарифи;
2) страхові резерви, достатні для виконання зобов'язань
нізацією зі страхування, співстрахування, перестрахуванню, вза
імному страхуванню;

3) власні кошти (за винятком товариств взаємного
страхованія1), що включають в себе статутний капітал , резервний
капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток;
4) перестрахованіе2.
При цьому «страхові резерви та власні кошти страхів
щіка повинні бути забезпечені активами, відповідними тре
бованіям диверсифікації, ліквідності, зворотності і дохід
ності ». У п. 3 ст. 25 зазначеного Закону йдеться, що «страховики
повинні володіти повністю сплаченим статутним капіталом,
розмір якого повинен бути не нижче ... мінімального розміру ус
тавного капіталу », який, у свою чергу, визначається на ос
нове базового розміру його статутного капіталу, рівного 30 млн руб
лей, і таких коефіцієнтів:
1 - для здійснення страхування від нещасних випадків і
хвороб, медичного страхування;
1 - для здійснення страхування від нещасних випадків і
хвороб, медичного страхування та (або) майнового
страхування;
2 - для здійснення страхування життя;
2 - для здійснення страхування життя, страхування від
нещасних випадків і хвороб, медичного страхування;
4 - для здійснення перестрахування, а також страхування
в поєднанні з перестрахуванням.
Зміна мінімального розміру статутного капіталу страхів
щіка допускається тільки федеральним законом не частіше одного
разу на два роки при обов'язковому встановленні перехідного пе
риода. Внесення до статутного капіталу позикових коштів і пере
гося в заставу майна не допускається.
У Федеральному законі від 3 лютого 1996 р. № 17-ФЗ «Про банки
і банківську діяльність» у ст. 24 «Забезпечення фінансової
надійності кредитної організації» говориться, що з метою забезпе
печения фінансової надійності кредитна організація зобов'язана:
1) створювати резерви;
2) здійснювати класифікацію активів, виділяючи сумнівний
Цінні та безнадійні борги;
3) створювати резерви на покриття можливих збитків;
4) дотримуватися обов'язкові нормативи, що встановлюються Цен
тральні банком Російської Федерації;
1 Відносно товариств взаємного страхування см. : Федеральний закон від
29 листопада 2007 № 286-ФЗ «Про взаємне страхування» / / Відомості законодав
тва Російської Федерації. - 2007. - № 49. - Ст. 6047.
2 Відповідно до ст. 13 Закону Російської Федерації «Про організацію
страхової справи в Російській Федерації» «перестрахування - діяльність з
захисті одним страховиком (перестрахувальником) майнових інтересів дру
гого страховика (перестраховика), пов'язаних з прийнятим останнім за до
говору страхування (основному договору) зобов'язань по страховій виплаті ».

5) організовувати внутрішній контроль, що забезпечує над
лежачий рівень надійності.
При проведенні фінансового аналізу в акціонерних загально
ствах крім Федерального закону від 26 жовтня 2002 р. № 127-ФЗ
«Про неспроможність (банкрутство) »1 застосовуються і положення
Федерального закону від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ« Про акціонер
них товариства », в якому встановлюється:
1) мінімальний розмір статутного капіталу (ст. 26):
- не менше 1000-кратної суми мінімального розміру оплати
праці для відкритого акціонерного товариства;
- не менше 100-кратної суми мінімального розміру оплати
праці для закритого акціонерного товариства;
2) розмір резервного фонда2 (п. 1 ст. 35): не менше 5 відсотків
від статутного капіталу товариства, з щорічними відрахуваннями від
чистого прибутку не менше 5 відсотків;
3) виплата дивідендів (абз. 4 п. 1 ст. 43), якщо на день прийняття
такого рішення суспільство відповідає ознаками неспроможності
(банкрутства) або якщо зазначені ознаки з'являться у суспільства
в результаті виплати дивідендів.
Відповідно до Федерального закону «Про неспроможність
(банкрутство)» підприємство вважається неспроможним, якщо його
грошові зобов'язання або обов'язок по сплаті обов'язкових
платежів не виконані ним протягом 3 місяців з моменту на
ступления дати їх виконання.
При проведенні загального аналізу фінансового стану орга
нізації використовуються абсолютні і відносні показники.
Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка вели
чини і структури активів і пасивів.
Однак окремі види діяльності мають у своїй основі
інший порядок визначення фінансової стійкості. Наприклад,
арбітражні керуючі у своїй діяльності керівництву
ються Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)»,
зобов'язуючим їх «аналізувати фінансовий стан поса
ника ».
Документом, що встановлює безпосередні інструменти
аналізу, є в даному випадку постанова Уряду
Російської Федерації від 25 червня 2003 р. № 367 «Про затвердження
1 Під неспроможністю (банкрутством) розуміється« ... визнана арбит
Ражнів судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити требо
вання кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок
по сплаті обов'язкових платежів »(абз. 2 ст. 2 цього Закону).
2 «Резервний фонд товариства призначений для покриття його збитків, а так
ж для погашення облігацій суспільства і викупу акцій товариства у разі відсутності
ствия інших засобів »(абз. 3 п. 1 ст. 35 Федерального закону« Про акціонерні
товариства ») / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1; 2001. -
№ 33. - Ст. 3423.

Правил проведення арбітражним керуючим фінансового
аналізу »1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 42. Правові основи фінансової стійкості підприємств "
 1. § 4. Акціонерні товариства
  правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і створюваних на території Російської Федерації, за окремими винятками, що стосуються організації АТ в банківській, інвестиційній та страховій сферах, а також тих акціонерних товариств, які були створені в процесі приватизації. Особливий правовий режим також передбачений законодавцем для акціонерних товариств, створених на базі
 2. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і відновно-компенсаційні санкції, передбачені цивільним законодавством, в рівній мірі
 3. § 4. Валютні біржі
  правове становище валютних бірж, до цих пір немає. Центральному банку РФ, Мінфіну РФ і Мінекономіки РФ було доручено підготувати пропозиції щодо концепції розвитку валютної біржі, її юридичному статусу і функцій, маючи на увазі органічне включення валютного ринку в загальну систему фондового ринку. Передбачалося, що в Законі про ринок цінних паперів буде передбачений спеціальний розділ, регу-лірующій
 4. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  правових відносин у банківській сфері, що підтверджується як загальною картиною кредитно-розрахункових правовідносин, так і вибраними довільно фактами вчинення окремих кредитних угод, пасивних та інших банківських операцій, розрахунково-касового обслуговування громадян і організацій. У реформуванні російської банківської системи немає необхідності. Банківська сфера Росії не закрита для іноземних
 5. § 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база
  правового режиму); 4) захист майнових прав страхувальників шляхом встановлення спеціальних правил, покликаних забезпечити фінансову стійкість страховиків, що необхідно для виконання ними прийнятих на себе зобов'язань. Зазвичай при розгляді правової організації страхового нагляду виділяють три системи: 1) систему публічності, при якій нагляд обмежується публікацією і
 6. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  правової форми, передбаченої законодавством Російської Федерації, створена для здійснення страхової діяльності (страхові організації та суспільства взаємного страхування, яка отримала ліцензію на здійснення такої на території Російської Федерації. Комерційне право . Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 281 З огляду на те,
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра неточність. Селянське господарство не є
 8. § 1. Поняття і джерела правового регулювання бухгалтерського обліку
  правових актів затверджуються органом, якому надано право регулювання бухгалтерського обліку. Що міститься в Плані рахунків перелік синтетичних рахунків є вичерпним. В силу того, що План рахунків є систематизованим переліком, в ньому кожному синтетичному рахунку присвоюється порядковий номер (двозначний код) і певне найменування. Прикладом синтетичного рахунку
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  правовою ". Дане визначення місцевого самоврядування не можна визнати повним, оскільки воно не вказує на функціональну сутність місцевого самоврядування. Сама назва свідчить про те, що воно являє собою особливий різновид соціального управління, саме такого, при якому об'єкт управління теоретично може повністю збігатися з суб'єктом. Хоча, об'єктивно розглядаючи
 10. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  правового характеру. Цілком логічно припустити, що вони повинні володіти власними матеріальними і фінансовими ресурсами в розмірі, достатньому для реалізації їх функцій. Хоча є й інші точки зору. Так, на думку А.А. Акмалова, "не може розглядатися як загальний принцип організації місцевого самоврядування принцип пропорційності рішень муніципальних органів матеріально-фінансовим
© 2014-2022  yport.inf.ua