Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 41. Взаємовідносини підприємств в процесі фінансової діяльності


Розвиток будь-якого елементу в системі неможливо без його внут
реннего і зовнішньої взаємодії, яке відображає комп
лекс відносин підприємства як усередині її самої, так і поза
його і регулюється нормативними правовими актами.
1 Див: Збори законодавства РФ. - 1996. - № 48. - Ст. 5369.

Внутрішні відносини підприємств представлені взаимоот
відносинами:
1) між підприємством і його працівниками, а також їх група
ми (цехами, відділами, бригадами);
2) підприємством і його власниками.
Взаємовідносини підприємства з працівниками будуються в соот
відповідне з Трудовим кодексом Російської Федерації та основа
ни на встановленні стимулів і відповідальності працівників за
виконання ними трудових обов'язків. Так, формами взаимоот
носіння між підприємством і працівниками виступають:
- виплата заробітної плати та премій працівникам за виконан
ненние роботи і надані послуги;
- виплата допомог (наприклад, по тимчасовій непрацездатності
ності, догляду за дитиною тощо) або надання матеріальної по
мощі працівникам;
- стягнення за заподіяний працівниками шкоду підприємству.
Взаємовідносини підприємства з його власниками засновані
на розподіл прибутку та поповненні власних ресурсів
підприємства, і їх основними формами в даному випадку є :
- виплата власникам (учасникам, акціонерам) дивідендів
дов по акціях;
- внесення учасниками внесків на поточну діяльність перед
ємства.
Зовнішні взаємовідносини підприємств у фінансовій сфері
є більш обширними, ніж внутрішні, оскільки фінан
си підприємств, виступаючи невід'ємним елементом фінан
виття системи держави, активно взаємодіють з іншими
ми її елементами. Зовнішні взаємовідносини підприємств будів
ятся відповідно до норм Цивільного кодексу Росій
ської Федерації і федеральними законами, які регулюють де
ятельность окремих видів підприємств (організацій), напри
заходів, Федеральним законом від 14 листопада 2002 р. № 161-ФЗ
«Про державних і муніципальних унітарних підприємствах» 1,
Федеральним законом від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціо
нерном товариства» та ін
У комплексі зовнішні взаємини представлені взаємо
відносинами:
1) з державою;
2) з іншими підприємствами;
3) на фінансовому ринку.
Взаємовідносини підприємств з державою регулюються
положеннями Бюджетного та Податкового кодексів Російської
Федерації та іншими нормативними правовими актами і осу
ються у формі:
1 Див: Збори законодавства РФ. - 2002. - № 48. - Ст. 4746.

- Сплати податків і зборів до бюджетів різних рівнів бюд
житній системи держави;
- повернення надміру сплачених сум податків і зборів пред
ємствам;
- цільового фінансування діяльності підприємств, де
держава є єдиним власником або має
контрольний пакет акцій;
- розподілу доходів підприємства в порядку, встановлено
ном Урядом Російської Федерації, уповноваженими
органами державної влади суб'єкта Російської Федера
ції або органами місцевого самоврядування (державні
унітарні підприємства на базі оперативного управління).
Для характеристики взаємовідносин з іншими підприємствами
необхідно класифікувати підприємства. Підприємства можуть
бути насамперед вітчизняними та іноземними. Серед них
виділяються вищестоящі й дочірні підприємства. Особливістю
таких взаємин є те, що підприємства тісно взаємо
мосвязани між собою, хоча і є самостійними юри
діческі особами. Взаємини, як правило, проявляються:
- у формі внесків на поточну діяльність (цільове фінансування
рование і надходження);
- відрахувань у спеціальні фонди. Наприклад, в системі по
споживчої кооперації все товариства здійснюють відрахувань
ня до фонду розвитку споживчої кооперації;
- короткострокових і довгострокових фінансових вкладень в за
висимо і дочірні підприємства (наприклад, покупка цінних
паперів, передача частини майна);
- надання позик і кредитів на пільгових умовах та ін
Також різні підприємства можуть виступати постачальниками
і покупцями по відношенню до того чи іншому підприємству на
ринку. У даному випадку формами взаємин будуть:
- оплата товарно-матеріальних цінностей;
- оплата виконаних робіт або наданих послуг;
- комунальні платежі;
- орендна плата та ін
Взаємовідносини підприємств на фінансовому ринку многооб
разни і представлені наступними групами взаємин:
- з кредитними організаціями;
- зі страховими організаціями;
- з іншими фінансовими організаціями.
Взаємовідносини підприємств з кредитними організаціями осу
ються відповідно до норм Цивільного кодексу
Російської Федерації (ст. 819 - 885), Федеральним законом від
3 лютого 1996 № 17-ФЗ «Про банки і банківську діяльність» 1
1 Див: Збори законодавства РФ. - 1996. - № 6. - Ст. 492.

Та нормативними актами Центрального банку Російської Феде
рації і полягають:
- у відкритті рахунків;
- видачі кредитів;
- сплату основного боргу за кредитом та відсотків по ньому;
- конверсійних операціях (перекладі певного обсягу
грошових коштів з однієї валюти в іншу);
- здійсненні безготівкових розрахунків;
- здачі понадлімітних залишків готівкових коштів
на зберігання в обслуговуючий банк;
-наданні інкасаторських послуг;
- встановлення офіційного курсу валют Центральним бан
ком як чільної кредитною організацією держави
та ін
Взаємовідносини підприємств зі страховими організаціями
здійснюються відповідно до положень Цивільного ко
декса Російської Федерації (ст. 927 - 970), Закону Російської
Федерації «Про організацію страхової справи в Російській Феде
рації» 1 і реалізуються:
- у формі сплати страхової премії (страхових внесків) стра
ховщіку;
- здійснення страхових виплат страхувальнику.
До числа інших фінансових організацій відносяться фондові
біржі, аудиторські компанії та ін Взаємовідносини підприєм
тий з фондовими біржами пов'язані з операціями з цінними бу
магами, які регламентуються Федеральним законом від 22
квітня 1996 р. № 39-ФЗ «Про ринок цінних паперів» 2. Слід врахувати,
що цінні папери підприємств, які не отримали допуску на фон
довие біржі, звертаються на позабіржовому ринку. Існує пров
первинний і вторинний ринок цінних паперів. Первинний ринок цін
них паперів відображає випуск та первинне розміщення цінних бу
маг. На цьому ринку підприємства отримують необхідні фінан
совие ресурси шляхом продажу своїх цінних паперів.
Вторинний ринок призначений для звернення раніше випу
щенних цінних паперів. На вторинному ринку підприємства не з
лучают фінансових ресурсів безпосередньо, однак цей ри
нок є виключно важливим, оскільки дає можли
ність інвесторам при необхідності отримати назад денеж
ні засоби, вкладені в цінні папери, а також отримати дохід
від операцій з ними.
При цьому підприємства, які випустили цінні папери,
називаються емітентами, а підприємства, які вкладають свої
1 Див: Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. -
1993. - № 2. - Ст. 56; Збори законодавства РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4858.
2 Див: Збори законодавства РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.

Грошові кошти в цінні папери з метою отримання доходу, -
інвесторами. Отже, формами взаємин пред
ємств з фондовими біржами можуть виступати:
- надходження грошових коштів від продажу чи перепродажу
цінних паперів;
- витрачання грошових коштів на придбання цінних паперів;
- оплата послуг посередників.
Взаємовідносини підприємств з аудиторськими компаніями осу
ються у формі сплати суми, визначеної договором на
проведення аудиторської перевірки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 41. Взаємовідносини підприємств у процесі фінансової діяльності "
 1. Контрольні питання і завдання
  взаємовідносин підприємств в процесі фінансової діяльності? 6. Дайте характеристику взаємовідносин підприємств з держа ством. 7. Розкрийте поняття фінансової стійкості підприємства та її значення. 8. Які особливості правового регулювання фінансової устої чівості
 2. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  взаємин тих, хто надає публічні послуги і отримує їх. Наприклад, до повноважень органів місцевого самоврядування належить опублікування інформації про тарифи та надбавки, виробничих програмах і про інвестиційні програми організацій комунального комплексу, а також про результати моніторингу виконання цих програм як надання публічної інформаційної послуги. Для отримання
 3. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  взаємовідносини держави та місцевого самоврядування, перш за все як спосіб забезпечення самостійності останнього. Поширена думка, згідно з яким домінуючим способом муніципального регулювання суспільних відносин є імперативне (односторонньо владне) регулювання. З цим слід погодитися. Законодавець імперативно визначає основні параметри місцевого
 4. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  взаємовідносинах з органами державної влади РФ, органами державної влади суб'єктів РФ, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, громадськими об'єднаннями, міжнародними організаціями; керує роботою апарату, здійснює наймання і звільнення працівників апарату; від імені органу підписує позовні заяви до судових органів; відкриває і
 5. § 1. Поняття комерційного права
  взаєминах, характерно дозвільне початок правового регулювання («заборонено все, крім прямо дозволеного»). Відповідно реалізація прав підприємця забезпечується обов'язком органів влади дотримуватися загальна заборона - утримуватися від вчинення дій, що перешкоджають підприємцю вільно в рамках закону здійснювати свої права. Незаконні акти органів влади щодо
 6. § 2. Джерела комерційного права
  взаємини комерційних банків з органами держави, насамперед з Центральним банком РФ. Таким чином, можна зробити висновок про те, що на відміну від галузі права, що включає норми права тільки одного роду, галузь законодавства завжди носить комплексний характер, оскільки нормативні акти, що становлять ту чи іншу галузь законодавства, обов'язково включають в себе норми різних
 7. § 4. Акціонерні товариства
  взаємовідносини між учасниками (акціонерами) будуються залежно від того, який розмір зробленого ними внеску. Це має свій вплив на управління товариствами, оскільки участь у вирішенні питань суспільства визначається кількістю належних учаснику (акціонеру) часток (акцій). Прибуток товариства також розподіляється між учасниками (акціонерами) пропорційно їх частці (кількості
 8. § 3. Виконання зобов'язань
  взаємин солідарних боржників може зумовити інший підхід до визначення розміру вимог боржника, який виконав повністю солідарний обов'язок. Наприклад, взаємні розрахунки між спільними причинителями шкоди, які є солідарними боржниками перед потерпілим, у разі повного погашення вимоги одним із боржників здійснюються не в рівних частках, а наприклад, у відповідності зі
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
    взаємовідносин банку і клієнта і тому була неспроможною, а нині закріплена легально в частині другій ДК система окремих видів зобов'язань взагалі не дає жодних підстав для заперечення самостійності договору банківського рахунку. Згідно п. 3 ст. 421 ГК до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких
 10. § 4. Страхування
    взаємини між учасниками страхування, в цьому випадку є страховий договір, який слід віднести до торговельних угодах [1]. Слід зазначити, що в цілому ряді випадків, наприклад, страхування дітей батьками, житлових будинків власниками, які використовують їх для проживання і т. д. становить предмет підприємницької діяльності лише для страховика, але не для страхувальника. Однак
© 2014-2021  yport.inf.ua