Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
3. Г. Крилова. Основи права, 2000 - перейти до змісту підручника

1.6. Правові відносини, правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність

Правовідносини - це суспільні відносини, врегульоване правовою нормою. Правовідносини виникають між людьми, громадянами-підприємцями, державними органами, підприємствами, фірмами, кооперативними та іншими організаціями.
Головною особливістю правових відносин є наявність у їх учасників юридичних прав і обов'язків, як правило, взаємопов'язаних. Наприклад, молокозавод згідно з договором здає свою продукцію в магазин. За договором постачальник зобов'язаний поставляти її в обумовленому кількості, якості, в певні терміни і т.д., а покупець має право вимагати виконання всіх обов'язків, але і в свою чергу зобов'язаний приймати і оплачувати товар, що поставляється. Права й обов'язки учасників правовідносин називаються суб'єктивними правами і обов'язками.
Під об'єктами правовідносин розуміється те, на що воно спрямоване і справляє певний вплив. Тому в якості об'єкта правовідносини виступає поведінка його суб'єктів, спрямоване на досягнення юридичних наслідків. Це - одна сторона об'єкта правовідносини. Іншою стороною є розуміння об'єкта як предмета, з приводу якого виникають правовідносини: рухоме або нерухоме майно, гроші, цінні папери, результати інтелектуальної діяльності та ін
Для набуття і здійснення суб'єктивних прав і обов'язків необхідні конкретні обставини , з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення правовідносин. Такі обставини називаються юридичними фактами. Зазначені обставини можуть бути подіями і діями.
Юридичні події не залежать від волі і свідомості людей (повінь, землетрус, народження, смерть). Юридичні дії поділяються на правомірні і неправомірні. Найбільш поширені правомірні дії - адміністративні акти державних органів управління, угоди, в тому числі договори, рішення суду, рішення органів колгоспно-кооперативних чи інших організацій. Ці дії прямо направлені на встановлення, зміну або припинення правовідносин.
Неправомірні дії - це правопорушення (у тому числі кримінальні злочини), невиконання договірного або іншого зобов'язання, вчинення недійсною угоди, заподіяння шкоди. Закон пов'язує з неправомірними діями настання несприятливих юридичних наслідків у результаті бездіяльності.
До правопорушень відносяться всі дії, що порушують норми права і встановлені ними права і обов'язки. Соціальної сутністю всіх правопорушень є їх суспільна небезпека, шкідливість для існування суспільних відносин, для даного суспільного ладу.
Правопорушення можуть бути кримінальними, адміністративними, дисциплінарними, цивільними, трудовими і т.д. За правопорушення настає юридична відповідальність.
Правомірне поведінка визначається рівнем правосвідомості, яке означає відношення до діючого права і знову прийнятою правовим актам. Воно тісно пов'язане з рівнем моральної свідомості. Погляди, уявлення про право передаються з покоління в покоління, виховуються в процесі навчання, в сім'ї.
Правомірне поведінка - це поведінка в рамках закону. У демократичному суспільстві і правовій державі правомірна поведінка представляє собою суспільно корисне явище, що забезпечує нормальне функціонування суспільства.
Правова культура - це не просто те чи інше відношення до права, це перш за все шанобливе ставлення до його нормам. Особа, що володіє правовою культурою, по-перше, характеризується певним рівнем знання діючих юридичних норм, по-друге, йому властиво шанобливе ставлення до права, і, по-третє, воно будує свою поведінку відповідно до правом. Мати правову культуру - значить не тільки виконувати вимоги юридичних норм, а й домагатися того, щоб їм слідували та інші.
Юридична відповідальність. Відповідальність за своїм змістом полягає в застосуванні заходів державного примусу за порушення обов'язків, передбачених правовими нормами.
Відповідальність за злочин виражається в кримінальному покаранні (наприклад, позбавлення волі), за адміністративне правопорушення може бути встановлений штраф, позбавлення певного права (відібрання водійських прав), за порушення трудових обов'язків може бути застосовано дисциплінарне стягнення, за порушення договірної дисципліни з підприємств стягуються неустойка, збитки, відшкодування за завдану майнову шкоду.
Для покладання відповідальності необхідно наявність ряду умов: вина правопорушника, протиправність його поведінки, заподіяну шкоду, причинний зв'язок між його поведінкою і наступившим протиправним результатом.
Юридична відповідальність не зводиться тільки до державного примусу, вона проявляється в процесі його здійснення, виникає після встановлення факту порушення, накладається за рішенням суду, арбітражного суду, третейського суду, інших компетентних органів (комісії з трудових спорів , адміністративного органу тощо) і будується на принципі справедливості. Реалізація принципу невідворотності відповідальності - одна з основних умов її ефективності. Якщо посадові особи винні, порушують норми права, саме вони, а не вся організація в цілому повинні відповідати за правопорушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.6. Правові відносини, правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність "
 1. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  правова відповідальність / / Радянська держава і право. 1975. N 10; Боброва Н.А., Зражевська Т.Д. Відповідальність в системі гарантій конституційних норм. Воронеж, 1985; Краснов М.А. Публічно-правова відповідальність представницьких органів за порушення закону / / Держава і право. 1993. N 6; Лучин В.О. Відповідальність у механізмі реалізації Конституції / / Право і життя. 1994. N 1; він же.
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  правовими наслідками, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її вчинення. По-третє, необхідно, щоб
 3. § 3. Позов про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов)
  правових засобів захисту права власності. Він пред'являється лише тоді, коли власник і третя особа не перебувають між собою у зобов'язальних чи інших відносних відносинах з приводу спірної речі і коли вчинене правопорушення не призвело до припинення суб'єктивного права власності. Позивач і відповідач за негаторному позовом. Правом на негаторний позов володіють власник, а також
 4. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і суперечливих. У юридичній літературі відповідальність розглядається в різних аспектах. Перш за все відповідальність може розглядатися в позитивному плані, як відповідальність за
 5. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  правової відповідальності. Питання про заснування та умови цивільно-правової відповідальності є одним із спірних у цивілістичній літературі. Терміни "підстава" і "умови" іноді розглядаються як синоніми, хоча вони несуть різне смислове навантаження. В.Т. Смирнов і А.А. Собчак запропонували розрізняти ці поняття наступним чином. "Підстава" - це те, що породжує будь-яке явище,
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC
 7. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  правової відповідальності взагалі і деліктної відповідальності зокрема є одним з найскладніших, а тому і спірним у теорії цивільного права. Нерідко терміни "підстава" і "умови" розглядаються як синоніми, хоча переважаючим є думка, що це різні поняття, розмежування яких найбільш загальним чином можна провести так: умови - це ті вимоги закону, яким має
 8. § 5. Захист сімейних прав
  правових санкцій, а також механізм практичної реалізації цих заходів. Захист сімейних прав здійснюється в цілому на тих же засадах, що і захист інших суб'єктивних цивільних прав. Разом з тим є і ряд особливостей, які визначаються специфікою суб'єктного складу сімейних правовідносин, їх триваючим характером, особистої природою сімейних прав та іншими моментами. Ці особливості можуть
 9. § 4. Право як міра свободи і відповідальності особистості
  правових актів. Закони - це "позитивні, ясні загальні норми, в яких свобода набуває безособове, теоретичне, незалежне від свавілля окремого індивіда існування. Звід законів є біблія свободи" (К. Маркс). Як бачимо, основний сенс юридичної свободи - це захистити індивіда від зовнішнього свавілля, як з боку влади, так і з боку оточуючих співгромадян. У цьому
 10. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
  правові норми - це їх спеціальність. Але вони для оцінки поведінки суб'єктів правових відносин і правильного вирішення виникаючих колізій постійно звертаються і до етичним критеріям, тому що в основі права лежить мораль. Російські правознавці (В. С. Соловйов, І.А. Ільїн та ін.) незмінно підкреслювали, що право є лише мінімум моральності або юридично оформлена мораль. Право - засіб
© 2014-2022  yport.inf.ua