Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоЕкологічне право → 
« Попередня Наступна »
С. А. Боголюбов. Екологічне право. Підручник для ВНЗ, 2001 - перейти до змісту підручника

§ 2. Предмет екологічного права

(регульовані суспільні відносини; три складові частини екологічного права)
Оригінальність і самостійність галузі права у загальній системі ув'язується звичайно з наявністю свого предмета правового регулювання: якщо є специфічний предмет правового регулювання, тобто якщо є специфічні суспільні відносини, на впорядкування яких спрямовані норми права, значить, є і самостійна галузь права (за наявності специфічного методу регулювання, про що мова далі).
Регульовані суспільні відносини
Загальні правила охорони навколишнього середовища володіють всіма ознаками права, притаманними іншим галузям права. Вони носять вольовий характер, тобто створюються людьми на їх розсуд (що за наявності волюнтаристських почав і за відсутності наукової обгрунтованості призводить до їх неефективності - в кращому випадку, або до зіткнення з дійсністю, з економічними умовами життя - у гіршому).
Екологічні правові норми спрямовані на впорядкування, на рішення мають важливе значення суспільних відносин; регулювання (від латинського слова regula - правило) означає вплив на що-небудь з метою внести ясність, порядок, правильність, систему в рух, в діяльність або розвиток будь-якого явища. Таким чином, екологічне право, як і інші галузі права, є регулятором і способом вирішення виниклих в суспільстві складних проблем, які потребують впорядкування, часом за допомогою силового, примусового (нерідко заохочувального) механізму.
Загальні правила поведінки, передбачені екологічним правом, не персоніфіковані, не вичерпуються виконанням, тобто розраховані на невизначену кількість випадків, носять обов'язковий характер. Все це доводить приналежність цих правил поведінки людей в навколишньому середовищі і відносин з навколишнім середовищем до системи права.
Разом з тим екологічне право має необхідні ознаками, що дозволяє вважати його самостійною галуззю системи права. Регульовані суспільні відносини є дуже важливими, нужденними на сучасному етапі в упорядкуванні; характер цих відносин значний, зачіпає життєво важливі для людини проблеми; характеристики їх вагомі як кількісно, так і якісно.
Серцевиною регульованих суспільних відносин є людські, суспільні відносини в галузі взаємодії суспільства і навколишнього середовища. Вони, безумовно, мають специфікою - виникають, змінюються і припиняються з приводу охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Такого роду відносини не регулюються жодної іншої галуззю права.
Як і інші, регульовані правом суспільні відносини, екологічні відносини носять виробничий, соціальний характер, може бути, навіть більш рельєфно виражений, ніж в інших галузях права. Справа в тому, що найбільшим забруднювачем навколишнього середовища є виробнича сфера діяльності людини, коли в процесі праці людина є головним учасником антропогенного забруднення середовища.
Це визначальний вплив людини на середу, власне і подвергаемое правовому регулюванню, багато в чому залежить від соціальних чинників - стану технологічної і державної дисципліни, морального клімату в суспільстві, включеності екологічного чинника в систему моральних і матеріальних цінностей суспільства: самі цілі охорони навколишнього середовища припускають, перш за все, забезпечення природного благополуччя людей, створення природних умов їх добротної життя.
Три складові частини екологічного права
Предмет екологічного права, регульовані їм суспільні відносини умовно можна розділити на три видимі складові частини, в яких групуються відрізняються один від одного правові норми.
Першу частину складає власне природоохоронне право, що регулює суспільні відносини з приводу охорони екологічних систем і комплексів, спільних природоохоронних правових інститутів, вирішення концептуальних питань охорони всієї навколишнього середовища. Сюди належать норми Закону РФ про охорону навколишнього природного середовища, федеральних законів про екологічну експертизу, про радіаційну безпеку населення, про особливо охоронюваних природних територіях. Головне призначення цієї частини екологічного права - забезпечувати регулювання всього природного будинку, природного житла людей в комплексі, в цілому.
Друга складова частина екологічного права включає регулювання окремих частин цього природного будинку. Це - природоресурсне право, покликане забезпечувати охорону і раціональне використання окремих природних ресурсів - землі, її надр, вод, лісів, тваринного світу та атмосферного повітря . У сукупності природні ресурси складають навколишнє природне середовище, але вона є не арифметичною сумою всіх природних ресурсів, а якісно новим їх станом - навколишнього людини природним середовищем.
Природоресурсове право виникло раніше екологічного права, включаючи земельне, гірське, водне, лісове та інші галузі права. Перш суспільство на перше місце ставило завдання пріродопотребленія, тому природоресурсні галузі та отримали більш раннє і повний розвиток.
З часом, з 70-х рр.., стала ясна неповнота, недостатність лише природоресурсного підходу: невозобновляемость багатьох природних ресурсів та їх зв'язаність між собою зумовили необхідність абстрагування від кожного з них, переходу до більш загального явища і феномену - довкіллю. Неминучої стало узагальнення - включення регулювання суспільних відносин з приводу охорони та використання природних ресурсів в регулювання охорони всієї навколишнього середовища. Земельне та інші галузі природоресурсного права стали під галузями екологічного права, його складовою частиною.
У третю частину екологічного права входять норми інших галузей права, обслуговуючі суспільні відносини, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Ці норми дуже численні і мають двоякий характер: перш за все, вони відносяться до тих галузей права, які мають загальний і відрізняється від екологічного права предмет і метод регулювання. Водночас вони підключаються і до екології, що об'єднуються завданням захисту навколишнього середовища.
Так, в адміністративному праві передбачається велика кількість розпоряджень, спрямованих на захист навколишнього середовища: це перш за все норми про адміністративну відповідальність за правопорушення в галузі охорони природи (їх короткий аналіз проводиться в главі цього підручника про юридичної відповідальності). Велика кількість адміністративно-правових норм, присвячених екології, дозволяє говорити про використання адміністративно-правового методу в регулюванні екологічних суспільних відносин.
Чимало екологічних норм у кримінальному праві, признающем суспільну небезпеку більше десятка діянь, порушують екологічний правопорядок. Кримінальний кодекс Росії, який вступив в дію з 1 січня 1997 р., включає спеціальну главу "Екологічні злочини". Не перестаючи бути кримінальним правом, норми кримінального права входять складовою частиною в екологічне право, будучи об'єднаними, з ним предметом регулювання, а почасти й методом регулювання.
Важко знайти галузь права, яка в тій чи іншій мірі не обслуговувала б екологічне право. Це - конституційна, фінансова, трудова, процесуальна та інші галузі права. Можна вважати, що тільки сімейне право не має прямого відношення до регулювання охорони навколишнього середовища: але опосередковано екологічне право "працює" на зміцнення сім'ї, оскільки її благоденство в чому визначається природними умовами життя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 2. Предмет екологічного права "
 1. § 3. Метод екологічного права
  предмет, метод або комбінація методів: предмет і метод володіють певним єдністю, оскільки відрив способів впливу від змісту регульованих суспільних відносин негативно позначається на самостійності та ефективності галузі права. Комплекс методів галузі права включає специфічні прийоми, властиві тільки даній галузі права, й інші, більш загальні методи, що представляють,
 2. 82. Екологічне право. Предмет, об'єкт, джерела
  предмет екологічного права. Мета екологічного права - забезпечення зазначеного конституційного права громадян. Завдання природоохоронного законодавства РФ: 1) регулювання відносин у сфері взаємодії суспільства і природи з метою збереження природних багатств і природного середовища проживання людини, 2) запобігання екологічно шкідливого впливу господарської та іншої
 3. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  екологічному праву і т.д. Рекомендована література. 1. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. 2. Автономов А.С. Біля витоків громадянського суспільства та місцевого самоврядування. М., 1998. 3. Конституційне законодавство Росії / Під ред. проф. Ю.А. Тихомирова. М.: Городець,
 4. § 2. Місце муніципального права в російському праві
  предмету і методу правового регулювання. До складу публічного права входять конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне право та ін, а до складу приватного права - наприклад, цивільне, підприємницьке, сімейне право. Сюди ж слід віднести корпоративне право (церковне право, внутриорганизационное право громадських об'єднань і т.д.). Муніципальне право і як комплексне
 5. § 5. Компетенція муніципальних утворень
  предметів ведення, повноважень, території здійснення компетенції. Предмети відання - ті сфери (області) суспільних відносин, в яких має право і повинен діяти суб'єкт. Повноваження - одночасно права і обов'язки суб'єкта на вчинення конкретних дій, операцій. Повноваження реалізуються в рамках предметів відання. Повноваження - спосіб уточнення, деталізації предметів відання. Якщо
 6. § 2. Місцева адміністрація
  предметів свого ведення; створює в установленому порядку робочі групи та колегії, консультативні громадські та експертні ради, залучає на договірній основі наукові організації, вчених і фахівців до вирішення проблем з питань місцевого значення; взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також з
 7. § 4. Муніципальне правотворчість
  предмета регулювання та сфери його дії. Водночас всі конкретні правила правотворчої техніки об'єднуються загальною основною метою - створити найкращі умови і максимальні зручності для правильного застосування правових актів, досягти повноти, точності, доступності і компактності правових положень. Виходячи з цього можна запропонувати основні вимоги, які повинні бути покладені в
 8. § 1. Муніципальна власність
  предмет і цілі діяльності даних підприємств, вирішують питання призначення і звільнення керівників муніципальних підприємств, реорганізації та ліквідації останніх, регулюють ціни і тарифи на їх продукцію (послуги), здійснюють контроль за використанням за призначенням і збереженням належного підприємствам майна, заслуховують звіти керівників даних підприємств про їх діяльність.
 9. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  предмета застави та розпорядження ним заставодавцем: адже без згоди заставодержателя заставодавець, залишаючись власником предмета застави, не вправі ні передати його іншій особі в користування, наприклад, в оренду, ні розпорядитися ним шляхом продажу. Крім того, заставодержатель, хоча і не може стати на основі застави власником предмета застави, має право вимагати продажу цього майна в
 10. § 2. Правовий режим речей
  предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з участю в загальногромадянський обороті, досить обмежено. Разом з тим це розмежування може мати
© 2014-2022  yport.inf.ua