Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоЕкологічне право → 
« Попередня Наступна »
С. А. Боголюбов. Екологічне право . Підручник для ВНЗ, 2001 - перейти до змісту підручника

§ 3. Метод екологічного права

(екологізація; адміністративно-правової та цивільно-правової способи; історико - правовий і прогностичний методи)
Кожній галузі права повинні бути притаманні свій предмет, метод або комбінація методів: предмет і метод володіють певним єдністю, оскільки відрив способів впливу від змісту регульованих суспільних відносин негативно позначається на самостійності та ефективності галузі права. Комплекс методів галузі права включає специфічні прийоми, властиві тільки даній галузі права, й інші, більш загальні методи, що представляють, однак, таке поєднання, яке не властиво іншим галузям права.
Екологізація Особливим, властивим даної галузі права методом вважається метод екологізації, спрямований на гармонізацію відносин суспільства і навколишнього середовища. Його можна розглядати як прояв общеекологіческого підходу до всіх без винятку явищам суспільного буття, як проникнення глобального завдання охорони навколишнього середовища в усі сфери суспільних відносин, що регулюються правом.
Метод екологізації пов'язаний з особливостями предмета екологічного права, з застосуванням у будь-якій діяльності людини законів природи, які можна пізнати або не зрозуміти, врахувати або ігнорувати. Але об'єктивні закони природи мстять за нехтування ними, і людині для збереження свого виду (по крупному) або для одномоментного благополуччя (принижено) необхідно рахуватися з ними, тобто екологізувати кожну свою дію, як пов'язане, так і не пов'язане з вторгненням в природне середовище.
Три складові частини екологічного права, особливо друга і третя, не можуть обійтися без екологізації галузей права як методу, і цементуючого, і скріпляє окремі джерела цієї галузі права. Адже норми, що регулюють використання окремих ресурсів, важливі екологічному праву остільки, оскільки вони зачіпають інтереси охорони навколишнього середовища , раціональне споживання її основних компонентів.
Саме тому на сучасному етапі суспільного і науково-технічного прогресу і в осяжному майбутньому земельне та інші галузі природоресурсного права стають під галузями - складовою частиною екологічного права: кількість і рівень ресурсоспоживання переростають в абсолютно нову якість - вимагають охорони навколишнього природного середовища, де експлуатація природних ресурсів займає найважливіше місце, але відсувається на другий план у порівнянні з їх заощадженням.
Тим більше метод екологізації типовий для третьої складової частини екологічного права - для інших галузей права, майже в кожній, з яких присутні приписи, спрямовані на охорону навколишнього середовища. Двоїсте призначення та місцезнаходження цих норм не повинно бентежити дослідника: належність кримінальних, адміністративних та інших норм права відповідно до кримінального, адміністративного і іншим галузям права не викликає сумнівів; водночас обслуговування ними завдань охорони навколишнього середовища не означає перетягування їх в цю галузь права, а лише підкреслює метод екологізації як універсальний і дієвий спосіб регулювання екологічних суспільних відносин.
Адміністративно - правовий та цивільно-правової способи
У діючій системі права використовуються два основних способи впливу на поведінку громадян - адміністративно-правовий та цивільно-правовий. Їх поєднання і взаємодію в галузі охорони навколишнього середовища мають свої особливості і можуть розглядатися як специфічний метод екологічного права.
Адміністративно-правовий метод використовується для забезпечення порядку управління і тому виходить з нерівного становища суб'єктів права - з відносин влади і підпорядкування. Понад півстоліття панувала виняткова державна (загальнонародна) власність на основні природні ресурси, що природно обумовлювало переважно адміністративний спосіб управління ними. На нього працювали уявлення про природне, "дармовому" походження природних благ, про відсутність, як правило, вкладу людської праці в їх поява та існування.
Поняття "виняткова" означало приналежність природних ресурсів тільки державі. Природні ресурси не могли бути у власності будь-кого, крім держави, а могли лише передаватися їм тільки в користування, в оренду: розпорядження ними завжди залишалося прерогативою держави. Сучасникам можуть бути видні як позитивні , так і негативні сторони такого підходу: можна було легше планувати ресурсопотребленіе, координувати природоохоронну діяльність, долати егоїстичні, приватновласницькі інстинкти природокористувачів; проте ці фактори не принесли очікуваного ефекту, але породили безгосподарність, зневага економічною оцінкою природних ресурсів, безвідповідальність, розорення.
Цивільно-правовий спосіб регулювання суспільних відносин грунтується на визнанні рівності учасників відносин, недоторканності власності, свободи договору, неприпустимість довільного втручання кого-небудь у приватні справи, забезпечення відновлення порушених прав, їх судового захисту. У такому контексті цивільне право , спрямоване на регулювання майнових відносин, є антиподом протилежної формули, проголошеної на початку 20-х рр..: "Нічого приватного ми не визнаємо, нічого приватного для нас бути не може - для нас все суспільне, публічне".
Наприкінці 80-х рр.. в нашій країні був проголошений принцип переходу від переважно адміністративних методів регулювання екологічних відносин до методів переважно економічних. На цьому шляху зроблено чимало: встановлена плата за користування природними ресурсами, за забруднення природного середовища, визнаються, захищаються рівним чином і гарантуються приватна, державна, муніципальна й інші форми власності, тобто поступово складається економічний механізм охорони навколишнього середовища, введення матеріального інтересу в її заощадження.
У той же час Російська держава не відмовляється від адміністративних засобів організації природокористування, а в ряді випадків посилює їх застосування в напрямку охорони навколишнього середовища: збільшуються адміністративні штрафи на забруднювачів (на відміну від попередніх тридцяти років вони стали накладатися не тільки на громадян, але і на юридичних осіб), формується (зі злетами і падіннями) державна система природоохоронних органів, вживаються заходи до нормування якості навколишнього середовища, посилення державного екологічного контролю.
Подібне поєднання і взаємодію адміністративно-правового та цивільно-правового методів - специфічна риса екологічного права. Який з названих методів повинен зайняти переважне становище? В області екології це питання досить важливий.
Для охорони навколишнього середовища принциповий характер має форма власності на природні ресурси. Згідно ст. 129 ЦК РФ, земля та інші природні ресурси можуть відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої іншими засобами в тій мірі, в якій їх обіг допускається законами про землю та інших природних ресурсах. За ст. 209 ЦК РФ володіння, користування і розпорядження землею та іншими природними ресурсами здійснюються їх власником вільно, якщо це не завдає шкоди навколишньому середовищу і не порушує прав і законних інтересів інших осіб.
Закони про землю та інших природних ресурсах, як і нормативні акти інших галузей права, містять велику кількість норм адміністративно-правового характеру, спрямованих на охорону навколишнього середовища. Оскільки її стан викликає все більше занепокоєння населення, а приписи щодо її охорони набувають все велику соціальну значимість, остільки державно-владний і майново правовий методи будуть діалектично і химерно переплітатися, взаємно доповнюючи один одного, поступаючись, один одному місце залежно від стану деградації навколишнього середовища і формування громадянського суспільства, еколого-правової свідомості, демократичних інститутів правової держави.
Адміністративні методи охорони навколишнього середовища не чужі й іншим країнам, давно йде по шляху ринкових відносин, визнання умовного непорушності приватної власності на землю і деякі інші природні ресурси: все частіше і наполегливіше довкілля визнається в них загальнонаціональним благом, необхідним для виживання суспільства; у випадках колізій між ним і власником пріоритет і перевага судами все частіше віддаються першому; ділянки землі і деякі інші природні об'єкти викуповуються державою для суспільних потреб та загальнолюдських потреб; в галузі екології авторитет держави та її органів стає непорушним *.
___
* Див: Робінсон Н. А. Правове регулювання природокористування і, охорони навколишнього середовища в США. М.: Прогресс, 1990; Краснова І. О. Екологічне право і управління в США. М.: Байкальська академія, 1992.
Історико-правовий і прогностичний методи
Методологічний арсенал екологічного права досить різноманітний і складний, включаючи загальнопоширені методи різних галузей права, інших областей людського знання. Це і загальний філософський метод, аналіз і синтез, системно-структурний підхід, сходження від абстрактного до конкретного, статистичний, конкретно-соціологічний, психологічний, порівняльно-правовий методи - вони використовуються в різних науках та навчально-правових дисциплінах різною мірою для пізнання і вивчення правових явищ.
Для отримання істинних знань про сутність і закономірності екологічного права із загальних методів першорядне значення має історико-правовий метод. Аналіз розвитку явища, історичних джерел, офіційних документів дозволяє оцінити походження і динаміку вирішення екологічних проблем, зрозуміти сучасне місце екологічного права в загальній системі права, усвідомити причини, наслідки, масштаб діяльності людини у галузі забруднення та охорони навколишнього середовища.
Корисним видається, наприклад, аналіз Закону "Про охорону природи в РРФСР" 1960 Це був перший закон комплексного характеру, присвячений не регулювання використання та охорони конкретних природних ресурсів, а їх сукупності, складової всю природу в цілому. Їм вводилися оцінка проектів великих будівництв Всеросійським товариством охорони природи, обов'язкове вивчення основ охорони природи у всіх без винятку навчальних закладах, відповідальність за порушення законів про охорону природи, проголошувалися почесними обов'язки громадських інспекторів з охорони природи, а охорона природи оголошувалася всенародним справою.
Цей закон зіграв свою позитивну роль на тому історичному етапі природоохранения (у США подібний акт був; прийнятий через десять років, а Стокгольмська декларація була прийнята лише в 1972 р.), але протягом тридцяти років його існування стали очевидними і його недоліки: декларативність його побажань, неконкретність більшості вимог, незабезпеченість механізмом виконання багатьох його приписів.
Не менш важливий історичний підхід для розуміння того, чому так сталося, і це необхідно для недопущення повторення помилок, вилучення з них досвіду, саме для цього, перш за все, і необхідне знання своєї і чужої історії (хоча прийнято також вважати, що історія вчить тому, що вона нічому не вчить; може бути , вивчення екологічного права спростує це поширена думка).
Початок 60-х рр.. було часом розквіту концепції про відмирання держави, переростання його в нову, загальнонародну формацію, покликану жити не по юридичним законам, підкріплюються санкціями і примусовим механізмом виконання, а за правилами соціалістичного співжиття, заснованим на добровільному дотриманні моральних, моральних вимог, впроваджуваних і схвалених суспільством традицій і звичаїв.
Наступні десятиліття підтвердили наївність, необгрунтованість та ідеалізм подібних розрахунків, спростували ставку на загальну свідомість і швидке перевиховання людей у нову історичну спільність. Що й призвело до радикальних реформ і прийняттю Закону РФ "Про охорону навколишнього природного середовища" в 1991 р.: значною мірою їм усунені, а почасти й повторені недоліки законів та інших правових актів попереднього періоду, що, в свою чергу, пояснюється часом його підготовки та прийняття (ведеться інтенсивна робота з розробки його нової редакції).
В області суспільних відносин, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, не менш цікавим методом є прогностичний, що дозволяє скласти науково обгрунтоване передбачення екологічного майбутнього, передбачити зміни, які можуть відбутися в техніці, науці, в навколишньому середовищі і в правовій системі, в окремих галузях права, в правовому і політичному свідомості населення, в його моральному рівні в найближчій і віддаленій перспективі.
Потреба в таких знаннях найбільш гостро відчувається в екологічному праві (бо знання майбутніх станів, процесів і явищ є необхідною умовою компетентного і цілеспрямованого управління природоохоронними процесами), де рухливість і динаміка навколишнього середовища, постійно ранимою, все більш викликає заклопотаність, залежать від людської діяльності, що піддається правовому регулюванню.
Ефективне і постійне використання прогностичного методу в сфері екологічного права відкриває дієвий канал взаємодії суспільства і природи, науки і практики, дозволяє не відставати від природних явищ і катаклізмів, вживати своєчасних заходів щодо вдосконалення екологічного законодавства та зміцненню екологічного правопорядку, обгрунтовувати надійність прийнятих правових та економічних заходів з урахуванням соціальних та інших змін.
  ? Контрольні питання
  Навіщо вивчається екологічне право і в чому його соціальне призначення?
  Які суспільні відносини регулює екологічне право і з яких частин воно складається?
  Чому і яким чином здійснюється екологізація російського права?
  Поєднання яких методів дає найбільший ефект у галузі охорони навколишнього середовища?
  У чому значення історико-правового та прогностичного методів при вивченні екологічного права?
  Теми рефератів
  Сучасний стан навколишнього середовища.
  Що таке екологія і навіщо вона потрібна.
  Співвідношення предмета та методу екологічного права.
  Література
  Державні доповіді "Про стан навколишнього природного середовища в Російській Федерації". М., 1992-1997.
  Навколишнє середовище. Енциклопедичний словник-довідник. М., 1993.
  Екологічне право Росії. Підручник. / Под ред. В. Д. Єрмакова та А. Я. Сухарєва. М., 1997.
  Екологія. Навчальний посібник. / Відп. ред. С. А. Боголюбов. М.: Знание, 1997.
  Бринчук М. М. Введення в екологічне право. М.: ІГіП РАН, 1996.
  Дубовик О. Л. Механізм дії екологічного права (юридичний та соціологічний підходи). М., 1993.
  Єрофєєв Б. В. Екологічне право Росії. М.: МАУП, 1996.
  Петров В. В. Екологічне право Росії. М.: Бек, 1995. Практикум з екологічного права. Навчальний посібник. / Відп. ред. А. І. Голиченков. М., 1996.
  Новий Цивільний кодекс Росії та галузеве законодавство. М.: ІЗіСП, 1995. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Метод екологічного права"
 1. Передмова
    метод, але використовує і знання інших, суміжних наук. При розгляді проблем компетенції Федерації і її суб'єктів, проголошення і реалізації прав і обов'язків громадян (ясно, що це далеко не одне і те ж) застосовуються положення Конституції, конституційного права. Вивчення джерел і методів екологічного права передбачає використання загальної теорії права, а відповідальності за
 2. § 2. Місце муніципального права в російському праві
    методу правового регулювання. До складу публічного права входять конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне право та ін, а до складу приватного права - наприклад, цивільне, підприємницьке, сімейне право. Сюди ж слід віднести корпоративне право (церковне право, внутриорганизационное право громадських об'єднань і т.д.). Муніципальне право і як комплексне
 3. § 2. Місцева адміністрація
    методів роботи органів місцевого самоврядування, підготовка проектів правових актів глави місцевої адміністрації з питань, що входять до компетенції відділу. Організаційний відділ бере участь у підготовці питань, пов'язаних з розвитком територіального громадського самоврядування. Він здійснює перевірку за листами, заявами і скаргами громадян, проводить суспільно-політичні заходи і т.д.
 4. § 1. Поняття інвестиційної діяльності та інвестиційне законодавство
    методу правового регулювання. Предметом регулювання тут служать найрізноманітніші за своєю природою відносини, часто протилежні за своїм характером, наприклад, адміністративні або цивільні. Крім того, інвестиційна діяльність регламентується як усередині країни, так і зовні, наприклад, при регу-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 5. § 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності
    методи державного регулювання інвес-тіціонной діяльності. Сучасна економіка Росії переживає відповідальний етап у своєму розвитку, коли важливим є розвиток не стільки окремих напрямків господарювання, скільки цілих її груп, галузей. Це безумовно передбачає необхідність серйозних капіталовкладень, причому практично в усі основні галузі виробництва і торгівлі.
 6. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
    методу правового регулювання. Це не більше ніж специфічна галузь законодавства. Відно-сини, що виникають у зв'язку із здійсненням інвестиційної діяльності, самі різні за своєю природою - це і цивільні, диспозитивні, і адміністративні, владні відносини. Часом вони досить тісно переплетені між собою, як, наприклад, у випадку державного планування конкретного
 7. § 2. Суб'єкти та об'єкти бухгалтерського обліку
    методичних вказівках повинна передбачатися спрощена система бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва. Ця норма ще раз закріплює загальний принцип, встановлений у Федеральному законі «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва» [2]. Об'єкти бухгалтерського обліку. Об'єктами бухгалтерського обліку, тобто тим, на що
 8. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
    методи використовуються, будучи запозиченими з муніципального права. По суті ж, представники місцевого співтовариства на рівні муніципальних районів будуть вирішувати питання державного значення, а не задовольняти потреби місцевих жителів, що виникають в їх повсякденному житті. Тільки за умови послідовної реалізації запропонованих заходів логічним буде виглядати об'єднання питань
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    методів. 3. Економічні перетворення в муніципальних утвореннях здійснюються в ході реалізації економічної політики держави, яка отримує правове закріплення як на рівні Російської Федерації, так і в нормативних актах суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування. 4. Особливе значення для розвитку економічної основи місцевого самоврядування має
 10. § 3. Метод цивільного права
    метод правового регулювання * (37). Галузевий метод - це концентровані специфічні риси (властивості) всіх притаманних даній галузі правових засобів і способів впливу на суспільні відносини. "Методи ... - зазначає С.С. Алексєєв, - головне, що виражає саму суть, стрижень того чи іншого юридичного режиму регулювання ... вони служать саме тим об'єднуючим початком, який компонує
© 2014-2022  yport.inf.ua