Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Предмет цивільного права


Згідно ст. 2 ГК предметом цивільного права є три групи суспільних відносин, регульованих цивільним законодавством: майнові і з ними особисті немайнові відносини, немайнові відносини про захист невідчужуваних прав і свобод людини та інших нематеріальних благ.
В якості основної частини предмета цивільного права виступають майнові відносини. Саме вони насамперед визначають структуру та зміст цивільних правовідносин, що виникають в результаті правового регулювання. Переважна більшість цивільно-правових норм, що містяться в законах та інших нормативних правових актах, спрямовані на регулювання майнових відносин.
Дані відносини називаються майновими, оскільки безпосередньо пов'язані з майном, роботами і послугами, що можуть бути оціненими в грошовому вираженні. В умовах існуючої в Росії ринкової економіки майнові відносини, що регулюються цивільним правом, в переважній більшості є оплатним. Разом з тим, цивільне право включає норми про майнові відносини безоплатного характеру (дарування, безоплатне користування майном, спадкування тощо). Але і в цих випадках можливість грошової оцінки майна, робіт і послуг не втрачається, що необхідно для застосування норм податкового права та інших правових норм, пов'язаних з обліковими операціями.
Не всі майнові відносини регулюються цивільним правом. Для того щоб бути предметом цивільного права, майнові відносини повинні бути засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників (ст. 2 ЦК).
Під рівністю в даному випадку розуміється юридична рівність учасників майнових відносин. Економічно учасники таких відносин можуть бути нерівні. Один з них може займати посаду директора великого акціонерного товариства, інший - посаду низькооплачуваного працівника у сфері культури. Для укладення дійсного договору між ними важливо, щоб другий учасник не перебувала в адміністративному чи якомусь іншому підпорядкуванні у перших, тобто щоб право однаково підходило до визначення статусу обох (lex uno ore omnes alloquitur - закон з усіма говорить однаково). Під автономією волі розуміється воля учасників майнових відносин на вчинення певних юридичних дій, вільна від довільного втручання з боку інших осіб, державних і муніципальних утворень у процесі її формування. У даному випадку мова йде про конкретні майнових відносинах, в яких беруть участь конкретні особи. Водночас положення ст. 2 ГК про регулювання майнових відносин, пов'язаних з автономією волі їх учасників, можна розуміти в більш широкому сенсі. Майнові відносини, що регулюються цивільним правом, в цілому як особливий різновид суспільних відносин, має вольовий характер. Виступаючи в якості повного системного утворення, вони виникають з волі людей в період їх фактичного зародження або пізніше в результаті діяльності законодавця.
При визначенні стану та ролі майнових відносин у загальній системі суспільних відносин необхідно виходити з таких передумов. Майнові відносини є виразом виробничих (економічних) відносин, що існують незалежно від волі людей. Виробничі відносини, відповідні певному щаблі розвитку продуктивних сил суспільства, носять об'єктивний характер. Їх правове регулювання здійснюється не безпосередньо, а через посередництво вольових майнових відносин. Саме таким способом може здійснюватися управління економікою ринкового типу.
Питання про поняття майнових відносин та їх взаємовідносини з виробничими відносинами в науковій та навчальній літературі по праву є дискусійним. У радянській юридичній літературі каменем спотикання була проблема структурного співвідношення вольових майнових відносин з виробничими відносинами, незалежними від волі людей. Одна група вчених (С.Н. Братусь (1), В.Ф. Яковлєв (2), В.Г. Вердніков (3), Ю.К. Толстой (4), Н.Д. Єгоров (5)) вважала , що майнові відносини представляють лише форму (окрему сторону) виробничих відносин, але не окреме від них суспільні відносини. Дана позиція вчених у викладах Н.Д. Єгорова відтворена в останньому виданні підручника цивільного права, підготовленого кафедрою цивільного права Санкт-Петербурзького університету (6).
---
(1) Див: Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963. С. 13 - 14.
(2) Див: Яковлев В.Ф. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Свердловськ, 1972. С. 21.
(3) Див: Радянське цивільне право / Под ред. В.А. Рясенцева. Т. 1. М., 1975. С. 4.
(4) Див: Радянське цивільне право / Под ред. В.Т. Смирнова, Ю.К. Толстого, А.К. Юрченко. Т. 1. Л., 1982. С. 4.
(5) Див: Єгоров Н.Д. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин. Л., 1988. С. 3 - 8.
(6) Див: Радянське цивільне право / Под ред. А.П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. Т. 1. С. 9.
Друга група вчених висловлювала думку, викладене вище в цьому підручнику "*".
---
"*" Див: Радянське цивільне право / Под ред. С.М. Корнєєва. Т. 1. М., 1979. С. 10; Масевич М.Г., Покровський Б.В., Сулейменов М.К. Правові форми господарського розрахунку виробничих об'єднань і підприємств. Алма-Ата, 1975. С. 30 - 72.
Під майнової самостійністю учасників цивільного обороту розуміється їх майнова відокремленість один від одного, що дозволяє їм приймати самостійні рішення про участь у відповідних майнових відносинах (речове-правових, зобов'язальних, корпоративних і т.д.). Зазначена відокремленість виражається в наявності в учасників правового титулу на належне їм майно права власності, права господарського відання, права оперативного управління та інших речових прав. Майнова відокремленість може забезпечуватися зобов'язальними правами, що дозволяють розпоряджатися відповідним майном, наприклад правами, що випливають з договору оренди при здачі орендованої речі в суборенду, або правами заставодержателя, які реалізують у встановленому порядку речі, що знаходяться в заставі, при неповерненні боржником взятого ним в банку кредиту.
Майнова самостійність учасників майнових відносин є економічною основою при віднесенні законодавцем відносин до предмета цивільного права.
У число таких відносин входять і відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (ст. 2 ЦК).
У законі вичерпно визначаються ознаки поняття підприємницької діяльності. Підприємницької вважається діяльність: 1) що є самостійним видом діяльності, 2) здійснювана на ризик підприємця, 3) спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, 4) здійснювана зареєстрованими як підприємця особами у встановленому законом порядку .
Вербальне включення в предмет цивільного права відносин, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, обумовлено загальними тенденціями, що відбуваються в світі. Йдеться про необхідність підвищення ефективності впливу правових норм на майнові відносини в країнах з ринковою економікою. У країнах з романо-германської системою права цей процес одержав назву комерціалізації цивільного права. Дуалістична система приватного права з цивільними і торговими кодексами стала поступатися місцем уніфікованому цивільного законодавства. У Швейцарії в 1911 р. зобов'язальне право було об'єднано в Єдиний кодекс про зобов'язання. Італія в 1942 р. створила єдиний Цивільний кодекс, в який увійшли норми цивільного та торгового права. У Нідерландах в 70 - 80 рр.. минулого століття був прийнятий Єдиний цивільний кодекс.
Процес об'єднання норм, що поширюють дію на громадян, які займаються і не займаються підприємницькою діяльністю, торкнувся і країни з англо-американською системою права. Так, в США в 1957 - 1958 рр.. штати прийняли Однаковий торговий кодекс.
У дореволюційній Росії, а також в Радянському Союзі завжди існувало єдине кодифіковане цивільне законодавство і ніякої необхідності в окремому підприємницькому (торговому) праві не було. По цьому шляху пішла і чинне цивільне законодавство.
Відносини, пов'язані з діяльністю підприємців, регулюються загальними нормами цивільного законодавства, за винятком випадків, зазначених у законі.
Таких спеціальних правових норм у ЦК РФ небагато. До їх числа, наприклад, відносяться ст. 322 про солідарних зобов'язаннях, ст. 401 про підстави відповідальності. З 26 договорів, пойменованих у ЦК, тільки договір комерційної концесії застосовується виключно у сфері підприємницької діяльності та один договір - договір дарування - не допускається у відносинах між комерційними організаціями.
Перехід Росії до суспільства з ринковою економікою зажадав від законодавства не просто розширення сфери дії цивільного права в регулюванні майнових відносин, але, що не менш важливо, формування нової ринкової концепції цивільного права.
У Цивільному кодексі РФ відсутні будь-які норми, пов'язані з плановою економікою, заснованої на монопольному становищі державної власності та інших формах суспільної власності, плановому договорі та інших атрибутах соціалістичного способу виробництва. Замість них в ГК ключове положення зайняли норми про право приватної власності, включаючи право власності на землю і житлові приміщення, господарські товариства і товариства, свободі договору тощо Розширення сфери дії цивільного права торкнулося не тільки включення в число об'єктів цивільного права нових видів речей та майнових прав, а й зміни сутності правового регулювання суспільних відносин. Якщо при соціалізмі цивільне право регулювало зовнішні відносини між суб'єктами цивільного права (виняток становили відносини з участю громадян, пов'язані з визначенням їх дієздатності), то сучасне цивільне право включило у свою орбіту і відносини, що існують всередині окремих видів юридичних осіб. Перш за все мова йде про господарські товариства і товариства, відносини в яких мають комерціалізувати характер і засновані на цивільному договорі та дії установчих документів, створюваних за згодою між їх учасниками.
Другу групу відносин, регульованих цивільним правом, складають особисті немайнові відносини, пов'язані з майновими (п. 1 ст. 2 ЦК). Це - відносини нематеріального характеру, що виникають у зв'язку із створенням та використанням результатів інтелектуальної діяльності людей у сфері науки, літератури, мистецтва, інформатики, виробництва та обігу товарів, інших сфер життєдіяльності суспільства і держави.
Виходячи із значущості особистих немайнових відносин та первинного характеру їх взаємозв'язків з майновими відносинами у складі єдиного комплексу даних відносин правильніше було б використовувати в законі інше формулювання і називати їх особистими немайновими відносинами з залежними від них майновими відносинами. Право авторства на результат інтелектуальної діяльності первинно як за часом виникнення, так і за значенням. Право на винагороду та інші майнові права вторинні по відношенню до права авторства. Можливі й такі випадки, коли майнові права у автора взагалі відсутні, наприклад, при його відмові від них. Особисті немайнові відносини, що виступають як предмета цивільного права, характеризуються тими ж властивостями, що і майнові відносини. У тих випадках, коли їх учасниками є громадяни, додатково можна і потрібно говорити про творчої самостійності учасників немайнових відносин.
Третю групу відносин, що входять у предмет цивільного права, складають відносини з приводу особистих немайнових прав (нематеріальних благ) і свобод людини, які, як правило, є невідчужуваними від особистості їх власника (п. 2 ст. 2 ЦК). Дані відносини не пов'язані безпосередньо з майновими відносинами, хоча у випадках, передбачених законом, їх об'єкти можуть підлягати грошової компенсації. Так, згідно зі ст. 151 ГК, при заподіянні людині моральної шкоди, пов'язаної з порушенням нематеріального блага, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації зазначеного шкоди.
Перелік нематеріальних благ Невичерпний характеру міститься в ст. 150 ГК. У його основі лежать положення, закріплені в гол. 2 Конституції РФ, про права і свободи людини і громадянина, Загальної декларації прав людини 1948 р. та Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р.
У науковій літературі дається класифікація немайнових прав і свобод людини. У плані здійснення цивільно-правового захисту даних благ людини найбільш вдалою видається класифікація, розроблена М.Н. Малєїн. Залежно від мети здійснення вона класифікує права і свободи людини, регульовані цивільним правом, за наступними категоріями.
До першої категорії належать особисті немайнові права, що забезпечують фізичне і психічне благополуччя (цінність) особистості: права на життя, на здоров'я, фізичну і психічну недоторканність, на благополучну навколишнє середовище.
  У другу категорію включені права, що забезпечують індивідуальність особистості і суспільства: права на ім'я, на честь, гідність і ділову репутацію та ін
  Третю категорію складають права, що забезпечують автономію особистості: право на таємницю і недоторканність приватного життя та інші права "*".
  ---
  "*" Див: Кузнєцової М.Н. Немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. М., 2001. С. 21 - 22.
  Згідно п. 2 ст. 2 ГК невідчужувані права і свободи громадян, інші нематеріальні блага громадян захищаються цивільним законодавством, якщо інше не випливає із суті цих нематеріальних благ.
  Було б неправильним, проте, обмежувати сферу впливу цивільного права на розглянуті відносини лише здійсненням захисту, що розуміється у вузькому сенсі цього слова, тобто у разі їх порушення. Як правильно зазначається в юридичній літературі, регулююча функція цивільного права поширюється і на дані відносини, правда не настільки розгорнуто, як стосовно до майнових і особистих немайнових відносин, пов'язаних з майновими відносинами "*".
  ---
  "*" Див: Яковлев В.Ф. Росія: економіка, цивільне право (питання теорії і практики). М., 2000. С. 36.
  Належність розглянутих відносин до предмета цивільного права грунтується на рівності всіх громадян перед законом і, як наслідок, рівності по відношенню один до одного, автономії волі і їх самостійності у прийнятті рішень, що стосуються здійснення і захисту належних їм прав і свобод.
  У ГК визначаються і основні види відносин, що складають предмет цивільного права. Це - відносини про становище учасників у майнових і немайнових відносинах, формах їх майнової відособленості, про виключне право на результати інтелектуальної діяльності (інтелектуальної власності), про цивільному обороті, про перехід майна у спадщину, про відносини, що регламентуються міжнародним приватним правом.
  Учасниками регульованих цивільним законодавством відносин є громадяни та юридичні особи. На рівних підставах з ними у відносинах можуть брати участь також Російська Федерація, суб'єкти Федерації та муніципальні освіти. Під громадянами в даному випадку розуміються російські громадяни, а під юридичними особами - юридичні особи, засновані в Росії.
  Законодавець допускає також участь у відносинах, що складають предмет російського цивільного права, іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, якщо інше не передбачено федеральним законом (п. 1 ст. 2 ЦК). Так, згідно з п. 3 ст. 15 ЗК іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати на праві власності земельними ділянками, що перебувають на прикордонних територіях, перелік яких встановлюється Президентом РФ відповідно до федеральним законодавством про Державну кордоні Російської Федерації, і на інших встановлених особливо територіях РФ в відповідно до федеральних законів.
  Розглянуті відносини за участю іноземців є нерозривною частиною відносин, які входять у предмет російського цивільного права. Суб'єктний склад таких відносин не впливає на кваліфікацію відносин як предмета цивільного права. Винятки можуть стосуватися іноземних фізичних та юридичних осіб, особистим законом яких служить право іноземної держави. Такі винятки застосовуються до відносин, зазначеним у ст. ст. 1196 - 1203 ЦК.
  Не впливає на відносини з іноземним складом учасників як на складові предмет цивільного права також те, яким правом (російським чи іноземним) регулюються дані відносини. Вирішальним фактором у цьому випадку має служити та обставина, що зазначені відносини виникли і існують на території РФ.
  Цивільне право відмежовується від інших гілок російського права. Майнові відносини, що регулюються цивільним правом, складають переважну частину майнових відносин у сфері дії права. Окремі види майнових відносин регулюються нормами інших гілок права: адміністративного, податкового, трудового. Не названі в даному переліку права - кримінальне та процесуальне - по своїй суті і призначенню взагалі не покликані регулювати майнові відносини. Кримінальне право призначене для боротьби зі злочинами, в тому числі вчинюваними у майновій сфері; процесуальне право - для захисту порушених і оспорюваних прав громадян, організацій, держави і муніципальних утворень методами державного (суспільного) владарювання.
  Відмежування цивільного права від комплексних правових утворень (земельного, природоресурсного, енергетичного, транспортного, банківського права та інших утворень) взагалі не має під собою будь-яких розумних підстав. Зазначені освіти знаходяться в іншому структурному підрозділі системи російського права, і до того ж в них в якості основної ланки поряд з нормами інших гілок права присутні норми цивільного права.
  Відмежування ж цивільного права від адміністративного, податкового та трудового права проводиться по одній підставі. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, цивільне законодавство не застосовується (п. 3 ст. 2 ЦК). Цивільне право регулює так звані горизонтальні майнові відносини; інші названі гілки права - вертикальні майнові відносини в період їх існування. Що стосується виникнення вертикальних відносин, то вони на стадії створення можуть виникати і за договором між рівноправними учасниками, наприклад, за трудовим договором. І навпаки, сторона, що перебуває в адміністративному підпорядкуванні іншого боку, може укладати з нею договір, в якому її суб'єктивні права і обов'язки будуть мати цивільно-правової, а не адміністративно-правовий характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Предмет цивільного права"
 1. § 1. Поняття комерційного права
    предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2] «Цивільне законодавство регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з
 2. § 1. Поняття і види підприємців
    предмета цивільного права (п. 1 ст. 2 ЦК). Крім того, стосовно фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, встановлено правило про те, що громадянин, який здійснює таку діяльність з порушенням вимоги про державну реєстрацію, не має права посилатись відносно укладених ним при цьому угод на те, що він не є підприємцем. Суд може застосувати
 3. § 1. Загальні положення
    предметом позитивного правового регулювання є весь комплекс суспільних відносин, породжуваних підприємницькою діяльністю, то об'єктом правового захисту є різні прояви життєдіяльності підприємця, які виражаються як його інтереси. Ці інтереси, будь то виробнича, фінансова, соціальна, культурна, благодійна чи інша сфера діяльності
 4. § 2. Предмет цивільного права
    предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Цивільне законодавство, - йдеться в абз. 1 п. 1
 5. § 3. Метод цивільного права
    предметом критерій диференціації галузей у системі права, а на думку деяких дослідників цивільного права - і зовсім єдиний критерій, оскільки при частому предметному збігу тільки метод і несе на собі необхідну дифференцирующую навантаження * (39). Галузевий предмет безпосередньо пов'язаний з галузевим методом, при цьому істота першого визначає особливості другого. Однак
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    предметі, методі, функціях; саме тому правовий звичай прийнято вважати неосновної формою права. Найбільше значення правові звичаї мають у цивільному (приватному) праві, причому особливо при регулюванні спеціально-цивільних (підприємницьких) відносин, де вони відомі як звичаї ділового обороту (див. ст. 5 ЦК). Пряме визнання як форми права правовий звичай має в
 7. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
    предметом цивільного права як навчальної дисципліни вважається цивільне право як галузь права і галузь законодавства. Безумовно, в ході навчання студенти повинні не тільки отримати уявлення про зміст всіх інститутів цивільного права, а й засвоїти базові норми і найважливіші правила чинного цивільного законодавства. Тому як у навчальній літературі, так і на лекціях і
 8. § 3. Види цивільних правовідносин
    предметом цивільно-правового регулювання. Виділення двох перших видів відносин в предметі цивільного права є загальновизнаним; навпаки, існування організаційних відносин як самостійного виду цивільно-правових відносин більшістю автором якщо прямо не відкидається, то, принаймні, ігнорується * (127). Більшість цивільних правовідносин носить майновий
 9. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
    предметом договору підряду є результат роботи підрядника. На момент укладення договору підряду даного результату ще не існує в природі, але це не означає, що виникло між замовником і підрядником правовідносини безоб'ектно. Об'єкт в ньому присутня, але якщо спочатку він виражений в завданні замовника у нематеріальній формі, тобто у вигляді того бажаного для замовника результату,
 10. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
    предмета цивільного права. Оскільки цивільне право регулює насамперед майнові відносини, остільки юридична відповідальність носить майновий характер і полягає в застосуванні до правопорушника майнових заходів з метою відновлення майнового становища потерпілого (кредитора) в той стан, в якому воно перебувало до здійснення правопорушення. Цивільно-правова
© 2014-2022  yport.inf.ua