Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Ознаки юридичної особи

Російське цивільне законодавство закріплює обов'язкові ознаки юридичної особи, сукупність яких дає можливість засновникам володіє такими ознаками організації ставити перед державою питання про визнання її самостійним суб'єктом цивільних правовідносин. До числа таких ознак відносяться (п. 1 ст. 48 ГК):
1) організаційна єдність;
2) майнова відокремленість;
3) самостійна майнова відповідальність за своїми зобов'язаннями;
4) виступ у цивільному обороті і при вирішенні спорів у судах від власного імені.
Організаційна єдність характеризує яку організацію як єдине ціле, здатне вирішувати певні соціальні (у даному випадку - цивільно-правові, майнові) завдання. Воно передбачає певну внутрішню структуру організації, що виражається в наявності у неї органів управління, а при необхідності - і відповідних підрозділів для виконання встановлених для неї завдань.
Як завдання (функції) організації, так і її структура закріплюються в її установчих документах - статуті, установчому договорі - або в загальному положенні про організації даного виду (п. 1 ст. 52 ЦК). У них обов'язково визначається найменування і місце знаходження юридичної особи, порядок управління його діяльністю (органи управління, їх компетенція і т.д.), в більшості випадків - предмет і цілі цієї діяльності, а також інші відомості, передбачені законом для відповідних різновидів юридичних осіб .
Наявність такого роду документів і є формальним виразом організаційної єдності як ознаки юридичної особи. У більшості випадків установчим документом організації є її статут, але в деяких випадках цю роль виконують два засновницьких документа - статут і установчий договір (в товариствах з обмеженою та з додатковою відповідальністю, в асоціаціях і союзах), а іноді - тільки установчий договір (у повних і в командитних товариствах) (1). Для деяких організацій, які не займаються підприємницькою діяльністю, наприклад для окремих видів державних і муніципальних установ, допускається наявність тільки загального (типового) положення про організації даного виду (в цьому випадку роль індивідуального установчого документа, що містить необхідні відомості про конкретну організації, виконує рішення про створення такої організації) (2).
---
(1) При наявності розбіжностей у змісті статуту та установчого договору пріоритет віддається статуту. Детальніше про установчому договорі та його співвідношенні з статутом юридичної особи див.: Козлова Н.В. Установчий договір про створення комерційних товариств і товариств. М., 1994.
(2) Чинне законодавство передбачає єдину можливість існування юридичної особи без установчих документів - створення державної корпорації на підставі спеціального федерального закону (п. 3 ст. 7.1 Федерального закону від 12 січня 1996 р. N 7 - ФЗ "Про некомерційні організації" / / Відомості Верховної. 1996. N 3. Ст. 145; 1998. N 48. Ст. 5849; 1999. N 28. Ст. 3473; 2002. N 12. Ст. 1093; N 52 (частина II). Ст. 5141). Винятковість цього положення можна пояснити тільки винятковою природою самої створюваної організації, насправді не є ні державної (оскільки передане їй державою майно стає її, тобто приватною власністю), ні корпорацією (повна відсутність відносин членства), ні навіть некомерційною організацією (бо вона займається підприємницькою діяльністю, доходи від якої фактично використовуються на її власні потреби).
Майнова відокремленість організації передбачає наявність у неї деякого майна на праві власності (або на обмежених речових правах господарського відання або оперативного управління). Очевидно, що відсутність власного майна виключає для організації можливість самостійної участі у цивільному (майновому) обороті, а тим самим і визнання суб'єктом цивільних правовідносин. Адже учасниками товарно-грошових відносин в нормальній ситуації повинні бути саме власники.
Припустимо існування юридичних осіб, що діють виключно на базі майна, яке складається з прав користування (наприклад, оренди будівлі) і (або) прав вимоги (наприклад, грошових коштів, що значаться на банківському рахунку) і тому не є об'єктом речових прав (1). Таку ситуацію можна, звичайно, пояснити широким розумінням категорії "майно", що включає не тільки речі, але і права. Разом з тим вона навряд чи може бути прийнята в якості нормального, загального правила (не кажучи вже про небезпеку участі в обороті таких суб'єктів, майновий стан яких по суті цілком залежить від надійності їх контрагентів). По викладеним вище причин неможливо погодитися з існуванням таких юридичних осіб (хоча б навіть і "некомерційних організацій на другий день після створення"), які "протягом якогось періоду часу" взагалі не мають ні речей, ні прав вимоги (2), оскільки такі "пустушки" у кожному разі небезпечні і тому неприпустимі для нормального цивільного обороту.
---
КонсультантПлюс: примітка.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) (під ред. О.Н. Садикова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 1997.
(1) Ця обставина підкреслює В.А. Рахмилович, критикуючи формулювання п. 1 ст. 48 ЦК (див.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / Відп. Ред. О.Н. Садиков. 2-е изд-е. С. 132 - 133).
(2) Див: Цивільне право. Том 1 / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. 6-е изд-е. С. 144 (автор глави - І.В. Єлісєєв). Дана ситуація підтверджує також, що некомерційні організації у багатьох випадках не потребують правах юридичних осіб для виконання своїх функцій.
Що належить організації майно спочатку охоплюється поняттям статутного капіталу або статутного фонду (в товариствах - складеного капіталу, в кооперативах - пайового фонду), розмір якого відображається в її установчих документах. В результаті участі в цивільному обороті в складі цього майна зазвичай з'являються не тільки речі, але й певні права і борги (обов'язки), а саме воно, як правило, зростає в обсязі і за вартістю (хоча, зрозуміло, може і зменшуватися до певних меж). У майні юридичної особи можуть виділятися і деякі спеціальні майнові фонди з особливим правовим режимом (наприклад, резервні) (докладніше про це див § 2 гл. 20 томи другого справжнього підручника).
Все закріплене за організацією майно підлягає обов'язковому обліку на її самостійному балансі (1) (а виділене установі-несобственнику - також і за кошторисом його витрат, затвердженої власником). Перебувало на балансі організації майно і характеризує його відокремленість від майна засновників (або учасників), в силу чого наявність самостійного балансу стає найважливішим показником самостійності організації, безперечно свідчить про її майнової відокремленості. Самостійний бухгалтерський баланс, наявний у юридичної особи, слід відрізняти від окремого балансу, який в облікових цілях може бути відкритий і несамостійність підрозділу юридичної особи.
---
(1) Правила ведення бухгалтерських балансів встановлені Федеральним законом від 21 листопада 1996 р. N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" / / Відомості Верховної. 1996. N 48. Ст. 5369; 1998. N 30. Ст. 3619; 2002. N 13. Ст. 1179; 2003. N 1. Ст. 2, ст. 6; N 2. Ст. 160; N 22. Ст. 2066; N 27 (частина I). Ст. 2700.
Разом з тим необхідно мати на увазі, що сам по собі бухгалтерський баланс організації має насамперед облікове значення, аж ніяк не завжди збігається з цивільно-правовим режимом значиться на балансі майна. Так, арбітражною практикою обгрунтовано визнано, що балансоутримувач не обов'язково у всіх випадках є єдиним власником (або суб'єктом обмеженого речового права) значиться на його балансі об'єкта нерухомості. Отримані в борг (в кредит) грошові кошти відображаються в балансі як чужі (позикові), тоді як з точки зору цивільного права вони переходять у власність позичальника і стають його майном.
З сенсі відокремлені організації нерозривно пов'язана її самостійна майнова відповідальність за боргами. Сенс відокремлення майна юридичної особи як раз і полягає у виділенні таких об'єктів, на які його можливі кредитори зможуть звернути стягнення (з тим щоб вивести з-під нього інше, особисте майно засновників або учасників). Саме цим цілям насамперед служить статутний капітал (статутний або пайовий фонд), який визначає мінімальний розмір майна, що гарантує інтереси кредиторів юридичної особи (СР абз. 2 п. 1 ст. 90 та абз. 2 п. 1 ст. 99 ЦК) . Юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном (п. 1 ст. 56 ЦК), а не тільки наявними у нього (насамперед значаться на його банківських рахунках) коштами. Отже, наявність такого майна складає необхідну передумову його самостійної майнової відповідальності.
Засновники або учасники юридичної особи за загальним правилом не відповідають за його боргами. Але навіть при встановленні законом такої відповідальності (наприклад, для повних товаришів і власників майна установ і казенних підприємств) вона завжди носить додатковий (субсидіарний) характер, тобто настає лише при відсутності або нестачі майна у самого юридичної особи. Крім того, у ряді випадків вона може бути обмеженою за розміром (наприклад, для учасників товариств з додатковою відповідальністю, для членів виробничих кооперативів та учасників асоціацій і союзів).
Нарешті, показником самостійності юридичної особи є його виступ у цивільному обороті і в судових органах від свого імені. Ім'я юридичної особи служить його індивідуалізації і полягає в його найменуванні, визначеному в установчих документах. Найменування юридичної особи повинно містити вказівку на його організаційно-правову форму (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, державне унітарне підприємство, благодійний фонд), а в ряді випадків і на характер його діяльності (п. 1 ст. 54 ЦК) (наприклад, страхове акціонерне товариство, профспілка працівників житлово-комунального господарства, добровільне товариство захисту тварин). Терміни "біржа" і "банк" відповідно до вимог законодавства можуть використовуватися в найменуванні лише тих організацій, які мають ліцензію на право здійснення відповідної діяльності.
Комерційні організації зобов'язані мати фірмові найменування (фірму), наприклад АТ "АвтоВАЗ"; товариство з обмеженою відповідальністю "Брянскавтосервіс"; Торговий дім "Смирнов і сини", повне товариство. Фірмові найменування організацій із стійкою діловою репутацією і стабільно високою якістю виробленої продукції (товарів, робіт, послуг) являють собою велику комерційну цінність. Тому право на фірму є абсолютним винятковим правом юридичної особи. Організація, яка зареєструвала фірмове найменування, отримує виняткову можливість його використання (у фірмових бланках, вивісках, рекламі, упаковці тощо) і має право вимагати припинення неправомірного (без її згоди) використання такого найменування іншими юридичними особами та відшкодування завданих цим збитків (п . 4 ст. 54 ЦК). У відсутність спеціального закону, що визначає порядок реєстрації та використання фірмових найменувань, вони реєструються разом з реєстрацією самих юридичних осіб шляхом внесення даних про фірму до відповідного державного реєстру. Найменування некомерційного юридичної особи не є об'єктом виключного (майнового) права його носія (1).
---
(1) Дана обставина покликане підкреслити некомерційний характер діяльності таких організацій, але зовсім не створити можливість вільного використання їхніх найменувань (наприклад, "Большой театр" або "МДУ ім. М.В. Ломоносова") будь-якими бажаючими особами, тим більше в комерційних (підприємницьких) цілях. Останнє слід розглядати як зловживання правом (правом на фірмове найменування відповідного "користувача") і порушення ділової репутації власника найменування (п. 1 ст. 10 та п. 7 ст. 152 ЦК).
Цілям індивідуалізації юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, поряд з фірмовими найменуваннями служать товарні знаки і знаки обслуговування, а також найменування місць походження товарів, які після їх державної реєстрації також стають об'єктами виняткових прав відповідних комерційних організацій (докладніше див гол. 32 томи другого справжнього підручника).
Юридична особа повинна також мати офіційне місце знаходження (юридична адреса), яке зазвичай визначається місцем його державної реєстрації (п. 2 ст. 54 ЦК) і обов'язково вказується в її установчих документах. По цьому місцю йому направляються різні документи, в тому числі судові повістки, і визначається місце виконання деяких його зобов'язань. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється за місцем знаходження його постійно діючого виконавчого органу, а за відсутності такого - іншого органу або особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (1).
  ---
  (1) Див також: п. 2 ст. 8 та п. 1 ст. 13 Федерального закону від 8 серпня 2001 р. N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" / / Відомості Верховної. 2001. N 33 (частина I). Ст. 3431; 2003. N 26. Ст. 2565; N 50. Ст. 4855; N 52 (частина I). Ст. 5037.
  Найменування (фірмове найменування) юридичної особи, а також інші цивільно-правові засоби його індивідуалізації дозволяють чітко ідентифікувати як приналежність конкретних суб'єктивних прав і обов'язків, так і сторону відповідного договірного або іншого цивільного правовідносини, а також учасника судового спору (позивача або відповідача). Ясно, що власне ім'я (найменування) юридичної особи також є ознакою, похідним від його основних ознак - організаційної єдності та майнової відокремленості.
  Зазначені ознаки юридичної особи в тих чи інших варіантах відтворюються і в сучасній зарубіжній літературі (1). На їх основі потім виводяться наукові (доктринальні) поняття юридичної особи, зазвичай відсутні в законодавстві. У російському цивільному праві на базі зазначених ознак юридичної особи закон традиційно закріплює визначення цієї категорії. Відповідно до нього юридичною особою визнається організація, яка має відокремлене майно і відповідає їм за своїми зобов'язаннями, може від свого імені набувати і здійснювати цивільні права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді (п. 1 ст. 48 ЦК).
  ---
  (1) Зазвичай називаються такі ознаки, як:
  1) незалежність існування юридичної особи від існування входять до його складу учасників;
  2) самостійність волі юридичної особи, яка не співпадає з волею його учасників;
  3) наявність власного майна, відокремленого від майна його учасників,
  4) самостійна відповідальність за боргами;
  5) вчинення від свого імені цивільно-правових угод;
  6) можливість шукати і відповідати в суді від власного імені (див.: Кулагін М.І. Указ. Соч. С. 7; Сиродоева О.Н. Указ. Соч. С. 25 - 26).
  Необхідно підкреслити, що навіть наявність всіх чотирьох перерахованих ознак не веде до автоматичного визнання організації юридичною особою - суб'єктом цивільного права. Для цього необхідна її державна реєстрація в цій якості (п. 2 ст. 51 ЦК), тобто офіційне визнання її юридичної особистості державою (публічною владою) (1).
  ---
  (1) Відповідно до п. 1 ст. 51 ЦК та ст. 2 Федерального закону про реєстрацію юридичних осіб їх державна реєстрація здійснюється Міністерством з податків і зборів РФ та його територіальними органами (Постанова Уряду РФ від 17 травня 2002 р. N 319 "Про уповноваженого федеральному органі виконавчої влади, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, селянських (фермерських) господарств, фізичних осіб як індивідуальних підприємців "/ / Відомості Верховної. 2002. N 20. Ст. 1872; N 33. Ст. 3222; 2003. N 18. Ст. 1715; N 38. Ст. 3667). Нині - Федеральна податкова служба Міністерства фінансів РФ. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Ознаки юридичної особи"
 1. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
    ознак юридичної особи вирішальним є майнова відособленість. Згідно ст. 48 ЦК України юридична особа має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно. Друга ознака юридичної особи - самостійна майнова відповідальність; третій - самостійний виступ у цивільному обороті від свого імені; четвертий - організаційне
 2. § 2. Створення комерційних організацій
    ознаки юридичної особи. Розглянемо, як вони проявляються стосовно до комерційних організаціям. Відокремлення засновником свого майна з метою його експлуатації і отримання прибутку означає в даному випадку персоніфікацію цього майна в новому суб'єкті права, закріпленість його за створюваної комерційною організацією. З економічної точки зору в даному випадку відбувається
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    ознаками юридичної особи та визнаний таким за Законом, він є учасником правових відносин цивільно-правового характеру. У випадках невиконання або неналежного виконання Банком Росії своїх зобов'язань він повинен нести майнову відповідальність перед уповноваженими особами, чиї інтереси ним порушені. Така відпові-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
 4. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    ознак юридичної особи, перелічених у ст. 48 ГК РФ. Це господарство не має власного майна, тобто не є суб'єктом майнових правовідносин, не виступає суб'єктом права на земельну ділянку, не може бути позивачем або відповідачем в суді, не несе відповідальності своїм майном, оскільки не має такого. Можна сказати, що селянське господарство - це не суб'єкт
 5. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
    ознак, сутність якої полягає в тих зв'язках і відносинах, в яких складаються люди або їх групи, які об'єдналися для досягнення цілей (концепція соціальних зв'язків) * (203). У пореформений період при переході до ринкових відносин Е.А. Суханов, віддавши перевагу якості і способу майнової відособленості і майновій самостійності учасників цивільного обороту, зауважив, що
 6. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
    ознаками юридичної особи. Юридичними особами є і органи місцевого самоврядування (ст. 20 Закону про загальні принципи організації місцевого самоврядування). Державні корпорації. Така форма некомерційних організацій є досить рідкісною. Це й зрозуміло, адже згідно Закону про некомерційні організації державна корпорація може бути заснована Російською Федерацією
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    ознаки, індивідуалізують його правовий статус. Правоздатність громадян (фізичних осіб). Правоздатність та суб'єктивні цивільні права громадян. Зміст правоздатності громадян і її межі. Рівність правоздатності. Виникнення і припинення правоздатності. Невідчужуваність правоздатності та неможливість її обмеження. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства.
 9. 2. Унітарне підприємство як юридична особа
    ознаки юридичної особи. Термін "унітарне" підкреслює неподільність майна такої юридичної особи за вкладами (часток, паїв), в тому числі і між його найманими працівниками. Адже ці останні не беруть участь в утворенні майна свого підприємства і не несуть майнової відповідальності за боргами, пов'язаним з його використанням, а тому і не повинні мати на це майно будь-яких
 10. § 3. Суб'єкти правовідносин. Правоздатність та дієздатність
    юридичні особи). До індивідуальних належать: а) громадяни Російської Федерації, б) іноземці; в) особи без громадянства (апатриди); г) особи з подвійним громадянством (біпатриди). Іноземні громадяни обмежені в деяких правах. Зокрема, вони не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади, служити у Збройних Силах, займати певні посади, наприклад бути
© 2014-2022  yport.inf.ua