Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3 . Проблема бездокументарних цінних паперів

Термін "бездокументарні цінні папери" (тобто "бездокументарні документи") також прийшов до нас з американського права. Поняттям "uncertificated security" в п. "b" ст . 8-102 ЄТК США охоплені "пай, участь або інший інтерес у майні або підприємстві емітента, які не представлені яким-небудь документом і передача яких реєструється в книгах, які ведуться в цих цілях емітентом або за його дорученням".
Законодавство ряду розвинених країн з початку 80-х рр.. передбачає можливість випуску фондових цінних паперів без оформлення паперових носіїв. Піонером "дематеріалізації" цих видів цінних паперів в європейському праві стала Франція, законодавство якої (ст. 94-II Закону про цінні папери в редакції від 30 листопада 1981 р., що набула чинності з 3 листопада 1984 р.) прямо закріпило таку можливість стосовно акціям і облігаціям. Найбільш широко "оборотні недокументи" (negotiable non-instruments) використовуються в США (у Великобританії до них ставляться більш обережно).
У Німеччині § 9а Закону про зберігання та придбання цінних паперів (в редакції від 11 січня 1995 р.) дозволив випуск глобальних сертифікатів натомість емісії безлічі цінних паперів одного виду, наприклад облігацій федеральної позики. Можливість випуску акцій у бездокументарній формі передбачає і абз. 5 § 10 Закону про акціонерні товариства ФРН (в редакції 1994 р.). Проте в обох випадках глобальний сертифікат розглядається як звичайна цінний папір (річ), що знаходиться в частковій власності власників випущених акцій або облігацій, причому кожен з них вправі вимагати видачі йому відповідної кількості окремих (конкретних) цінних паперів (хоча на практиці така можливість майже не використовується). Дана обставина робить можливим застосування до таких об'єктів правового режиму рухомих речей (перш за все щодо порядку їх передачі та захисту добросовісних набувачів) (1).
--- -
(1) Brox H. Handelsrecht und Wertpapierrecht. 12. Aufl. Munchen, 1996. S. 243; Claussen CP Bank-und Boersenrecht. Munchen, 1996. S. 334 - 336; Gursky K.-H. Wertpapierrecht. 2. Aufl. Heidelberg, 1997. S. 5.
Російське акціонерне законодавство, в основному під впливом американського права, також дозволив бездокументарну емісію акцій. Акціонерні товариства отримали можливість не вдаватися до звичайної емісії, що вимагає, крім іншого, витрат з підготовки спеціальних бланків акцій, а обмежитися записами в реєстрових книгах. До безготівковій формі випуску цінних паперів стало вдаватися і держава (емітувала, наприклад, таким чином ГКО - державні короткострокові бескупонние облігації). Закон про ринок цінних паперів дозволяє випускати у бездокументарній формі будь-які емісійні цінні папери. Крім того, в такій же формі випускаються інвестиційні паї, які Закон не вважає емісійними цінними паперами.
При цьому правовий режим таких паперів, що не існують в фізично відчутній формі, у нас як і раніше нерідко визначається за допомогою традиційних категорій, розрахованих на цінний папір як документ (річ). Так, ст. 29 Закону про ринок цінних паперів прямо говорить про право власності на такі об'єкти і про перехід прав на ці папери як на речі. Насправді ж мова йде про те, що засвідчуються традиційними цінними паперами права при зникненні (відпадати) права на папір унаслідок відсутності самого паперу отримують цілком самостійне значення. Зрозуміло, вони залишаються правами вимоги, а не приймають на себе властивості речей. Змінюється лише звичний спосіб фіксації цих прав (у документі, на папері), що веде до відпадання потреби у встановленні для них спеціального правового режиму, у всякому разі розрахованого на наявність документів (речей), як у класичному вченні про цінні паперах. Тому п. 1 ст. 149 ЦК прямо називає бездокументарні цінні папери особливим способом фіксації прав.
Звичайно, цей новий спосіб ставить і нові завдання з охорони інтересів уповноважених осіб, у тому числі при їх зміні в силу передачі (поступки) таких прав, зазвичай оформлюваної тепер у вигляді трансферту. У зв'язку з цим закон вимагає доказів закріплення або передачі відповідних прав в спеціальному реєстрі (звичайному чи комп'ютерному), зокрема за допомогою видачі свідчить про це документа, а також ведення цих записів професіоналами, що мають спеціальну ліцензію (п. 2 ст. 142, ст. 149 ЦК).
До такого роду діям можуть застосовуватися і деякі правила про цінні папери (якщо інше не випливає з їхньої істоти , наприклад з технічних особливостей фіксації права). Адже вони стосуються не тільки прав на папір, а й прав з паперу. Однак названі способи фіксації прав не можуть прирівнюватися до цінних паперів (1), бо поняття "бездокументарна цінний папір" є умовним. Як неможливо створити бездокументарний документ, так не можна бути і власником права, бо в європейському континентальному правопорядок не можна встановити речове право на право вимоги. Різниця юридичного режиму цих прав пояснює і відмінності в статусі власника (суб'єкта речового права) і кредитора (уповноваженої особи), а також в режимі речі (цінного паперу) та права вимоги.
--- -
(1) Як це через непорозуміння зроблено в ч. 6 ст. 16 Закону про ринок цінних паперів. Даний Закон, слідуючи американським законодавством, взагалі не проводить принципової відмінності між документарній та бездокументарній формою випуску цінних паперів і відповідно - між цивільно-правовим режимом речових і зобов'язальних прав (що прямо випливає зі змісту його ст. ст. 2 і 18).
Необхідно, крім того, підкреслити, що заміна паперових носіїв , ведуча до зникнення класичних цінних паперів, властива лише прав, що посвідчують фондовими (емісійними) цінними паперами, і лише остільки, оскільки вони носять іменний, а не представницькою характер. Закон і здоровий глузд виключають можливість створення пред'явницьких бездокументарних цінних паперів, а випуск у бездокументарній формі ордерних паперів хоча і не виключається законом (п. 1 ст. 149 ЦК), проте навряд чи може одержати широке поширення. Не випадково такої можливості не передбачає навіть російський Закон про ринок цінних паперів. З цієї причини, наприклад, зазнали невдачі спроби Федеральної комісії з ринку цінних паперів РФ (в даний час - Федеральна служба з фінансових ринків) створити бездокументарний вексель, бо векселя по всій природі не можуть бути емісійними цінними паперами (1). Таким чином, поява бездокументарних цінних паперів аж ніяк не веде до відмирання самої цієї класичної категорії об'єктів цивільних прав.
---
(1) Відповідно до ст. 4 Закону про переказний і простий вексель (СЗ РФ. 1997. N 11. Ст. 1238) "вексель повинен бути складений тільки на папері (паперовому носії)".
Додаткова література
Агарков М.М. Вчення про цінні папери. М., 1994.
Бєлов В.А. Цінні папери в російському цивільному праві. М., 1996.
дозорців В.А. Поняття виключного права. Інформація як об'єкт виключного права. Поняття секрету промислу (ноу-хау) / / дозорців В.А. Інтелектуальні права: поняття, система, завдання кодифікації: Збірник статей. М., 2003.
Козир О.М. Нерухомість в новому Цивільному кодексі Росії / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика. М., 1998.
Крашенинников Є.А. Цінні папери на пред'явника. Ярославль, 1995.
Лапач В.А. Система об'єктів цивільних прав: теорія і судова практика. СПб., 2002.
Лунц Л.А. Гроші та грошові зобов'язання / / Лунц А.А. Гроші та грошові зобов'язання в цивільному праві (Серія "Класика російської цивілістики"). М. , 1999.
Магазинер Я.М. Об'єкт права / / Нариси з цивільного права: Збірник статей. Л., 1957.
Нерсесов Н.О. Про паперах на пред'явника з точки зору цивільного права / / Нерсесов Н.О. Вибрані праці з представництва та цінних паперів в цивільному праві (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 1998.
КонсультантПлюс: примітка .
Постатейний коментар до Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" (під ред. П.В. Крашеніннікова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - Спарк, 2001 (2 -е видання, виправлене і доповнене).
Постатейний коментар до Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" / За ред. П.В. Крашеніннікова. М., 1999 .
Сенчіщев В.І. Об'єкт цивільного правовідносини / / Актуальні питання цивільного права / Под ред. М.І. Брагінського. М., 1998.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. Проблема бездокументарних цінних паперів "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  проблема "розщепленої власності". Визначення права власності. Набуття права власності. Юридичні підстави (титули) власності. Початкові способи набуття права власності. Цивільно-правовий режим безхазяйне речей. Поняття і значення набувальною давністю. Похідні способи набуття права власності. Момент виникнення права власності у
 2. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
  проблемами . Тому на практиці фондового ринку виникає необхідність спростити і прискорити торговий оборот за допомогою правил, які регламентують рух прав з цінних паперів, не вимагаючи обороту самих документів. «Дематеріалізація» цінних паперів відбувається в різних правових формах. Наприклад, на ринку цінних паперів створюються спеціальні організації , які дозволяють оперувати правами,
 3. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  проблеми безготівкових грошей / / Господарство право. 1997. № 1 . С.28-39; № 2. С. 39-49; Трофимов К. Безготівкові гроші. Чи є у природі? / / Там же. 1997. № 3. С. 19-25. [5] Олійник О. М. Основи банківського права. С. 265; див. також: Олійник О. Банківський рахунок: законодавство та практика / / Закон. 1997. № 1. С.95-96. [6] СР: Єфімова Л. Правові аспекти безготівкових грошей / / Там же. № 1.
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  проблеми цивільного права. М., 1998. С. 139. * (18) Тархов В.А. Цивільне право. Загальна частина: курс лекцій. Чебоксари, 1997. С. 38-39. * (19) Детальніше див: Сергєєв А.П. Право інтелектуальної власності в Російській Федерації. М., 1996; дозорців В.А. Інтелектуальні права: Поняття. Система. Завдання кодифікації. М., 2003. * (20) Саме суб'єктивних ознаками належить чільна
 5. 3. Об'єкти речових прав
  бездокументарними цінними паперами) стали об'єктом таких угод, які раніше здійснювалися лише щодо речей (договорів купівлі-продажу, застави та ін.) Таке положення іноді призводить дослідників до висновку про можливість визнання права власності (чи іншого речового права) на зобов'язальні права, що в свою чергу викликає сумніви в збереженні свого значення цим важливою ознакою
 6. 4. Предмет застави
  проблема повинна вирішуватися виходячи з того, що права з цінного паперу слідують за правом на цінний папір, інакше кажучи, лише той, хто має право на папір, може здійснити право, що з паперу. Тому заставу цінних паперів є запорука особливого різновиду майна, який не можна зводити до застави майнових прав. При настанні підстав для звернення стягнення об'єктом стягнення буде
 7. 2. Поняття, сторони і предмет договору ренти
  бездокументарні цінні папери, що представляють собою спосіб фіксації прав, так само як і інші майнові права, не можуть бути об'єктами права власності, а відповідно, предметом договору ренти. З цієї ж причини в якості предмета договору ренти не можуть виступати роботи, послуги, інформація, виняткові права на засоби індивідуалізації підприємства і його продукції (послуг),
 8. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  проблеми цивільного права. С. 233. Таким чином, прямий висновок з наведеного положення І.А. Покровського зводиться до наступного: суб'єктивне - зобов'язальне по своєю природою - право здатне до захисту його за допомогою засобів, подібних з тими, які застосовуються до такого ж суб'єктивного, але іншому за своєю природою речовому праву. ГК пішов у відповідному питанні по шляху проекту
 9. 3. Застава
  проблема відсутності у заставодержателя відомостей про права третіх осіб на заставлене майно буде дозволена. Справа залишилася за малим: необхідно забезпечити дію закону про реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним. Загалом систему правового регулювання відносин по заставі передбачалося побудувати наступним чином. Всі основні принципові положення повинні міститися
 10. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  бездокументарних цінних паперів. При розкраданні безготівкових грошей у зазначених формах злочин слід вважати закінченим з моменту надходження грошей на рахунок, контрольований винним, його співучасниками або особами, на користь яких вчинено розкрадання. Не потрібно чекати того моменту, коли гроші будуть переведені в готівку. У злочинця зовсім може не бути наміри обналичивать присвоєні їм гроші, він
© 2014-2022  yport.inf.ua