Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Походження та розвиток банківських розрахунків

Поява банківських розрахунків, по всій ймовірності, відноситься до Середнім століттям, коли банки поряд з традиційними для тієї пори операціями з розміну грошей і зберіганню вкладів стали здійснювати розрахунки між своїми клієнтами. За словами Г.Ф. Шершеневича, "якщо двоє осіб мали свої вклади у одного і того ж банкіра, то при необхідності взаємного розрахунку уявлялося зайвим, щоб один брав у банкіра свої гроші і платив іншому, який зараз же внесе їх того ж банкірові. Банкіри взяли на себе за особливу винагороду виробництво розрахунків між своїми клієнтами. Спочатку по словесному наказом, який вимагав особистої явки обох клієнтів, а потім за письмовим наказом банкір переносив відповідну суму з рахунку одного в рахунок іншого. Ця операція носила назву "жиро". Такий характер вже носило банкірське установа, заснована в 1171 р. у Венеції "(1).
---
(1) Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торгові угоди (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2003. С. 409.
Подальша еволюція банківських розрахунків пов'язана з розвитком і вдосконаленням різних форм банківських платежів. Вирішальне значення тут мало створення єдиної системи міжбанківських розрахунків, початок якої було покладено в XVIII в. в Англії. Г.Ф. Шершеневич зазначав: "У 1775 р., за взаємною згодою декількох лондонських банків, заснований був Banker's ClearingHouse, призначенням якого було служити справі взаємного рахунку між вступили в союз банками ... В даний час в союзі бере участь 26 лондонських банків, які баланси оплачують чеками на Лондонський банк, де всі вони зобов'язуються мати поточний рахунок. Цим останнім актом усувається будь-яка необхідність в грошах при взаємних розрахунках "(1). Подібні розрахункові палати, що мають на меті забезпечення взаєморозрахунків між банками, були створені і в США, і в континентальній Європі, а також в дореволюційній Росії.
---
(1) Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 465 - 466.
Об'єднання банків в спілки (розрахункові палати) з метою здійснення взаємних розрахунків стало першим кроком на шляху створення єдиної платіжної системи, що, у свою чергу, послужило причиною бурхливого розвитку безготівкових розрахунків та сприяло появі такого об'єкта майнового обороту, як безготівкові гроші, які, будучи за своєю правовою природою правами вимоги клієнтів (власників банківських вкладів та рахунків) до обслуговуючих їх банкам, проте вельми успішно виконували роль засобу платежу, засобу погашення боргу, яка характерна для готівкових грошових коштів <1 >.
---
(1) Див: Тедеєв А.А. Електронні банківські послуги та інтернетбанкінг: правове регулювання та оподаткування. М., 2002. С. 8 - 9.
На першому етапі розвитку банківських розрахунків різні форми безготівкових розрахунків не розглядалися в якості виключно банківських послуг, що надаються клієнтам банків за договорами банківського вкладу (депозиту, банківського рахунку). Більше того, для регулювання окремих форм банківських розрахунків використовувалися договірні конструкції, розраховані на широке коло відносин, що виходить далеко за рамки власне банківських угод.
Такий підхід зберігся в деяких сучасних зарубіжних законодавствах. Якщо, наприклад, німецьке законодавство пішло по шляху спеціального договірного регулювання банківських розрахунків (договір про грошовий переказ, договір розрахункового рахунку, договір про міжбанківські розрахунки), то в Англії банківські перекази здійснюються з використанням правил про агентський договір (1). Положення агентського права широко використовуються і в правовому регулюванні банківських розрахунків в США, де на відміну від Англії існує їх детальна казуистичность правова регламентація (2).
---
(1) Див: Вишневський А.А. Банківське право Англії. М., 2000. С. 183.
(2) Див, наприклад: розд. 4, 4А і 5 Єдиного торгового кодексу США / / Однаковий торговий кодекс США (серія "Сучасне зарубіжне та міжнародне приватне право"). М., 1996.
У російському законодавстві ще до революції 1917 р. склалася досить розвинена система спеціального договірно-правового регулювання банківських розрахунків. Однак у радянський час її правове оформлення істотно змінилося. У результаті здійснення кредитної реформи 1930 - 1931 рр.. (1) була створена система державних банків, а на всі організації було покладено обов'язок зберігати грошові кошти на розрахунковому рахунку в одному з державних банків та здійснювати через нього всі розрахунки в безготівковому порядку. Кредитно-розрахункові відносини, по суті, стали регулюватися в адміністративному, а не в цивільно-правовому порядку, причому банки виступали в ролі органів державного управління, здійснюючи адміністративно-правовий контроль за виконанням народно-господарських планів (хоча їх відносини з клієнтурою формально зберегли і цивільно-правовий характер) (2).
---
(1) СЗ СРСР. 1930. N 8. Ст. 98; 1931. N 4. Ст. 52; N 18. Ст. 166.
(2) Див: Коментар до Цивільного кодексу РРФСР / Под ред. С.Н. Братуся, О.М. Садикова. М., 1982. С. 474 (автор коментаря - Я.А. Куник).
При цьому правила про банківські розрахунках не були піддані цивільно-правової кодифікації і залишилися за бортом вже першого ГК РРФСР 1922 р. Правове регулювання банківських розрахунків здійснювалося виключно підзаконними актами Уряду та самого Держбанку СРСР (1). Банківськими правилами передбачалися різні форми банківських безготівкових розрахунків, під якими розумілися способи вчинення безготівкових платежів із застосуванням певних, заздалегідь встановлених платіжних документів, причому нерідко формулювалися умови, при яких допускалося застосування тієї чи іншої форми безготівкових розрахунків. Таким чином, вони становили органічну частину єдиної централізованої планової системи управління економікою.
---
(1) Див: Правове регулювання безготівкових розрахунків в Російській Федерації: Збірник нормативних актів з науково-практичним коментарем / Упоряд. Л.А. Новосьолова. М., 1994. С. 216.
Зазначена система банківських розрахунків практично в незмінному вигляді була закріплена і в Основах цивільного законодавства 1961 р., і в ЦК РРФСР 1964 р. Навіть Основи цивільного законодавства 1991 р. не містили норм, принципово змінювали правове регулювання банківських розрахунків. Новий етап настав лише з введенням в дію частини другої ЦК РФ в 1996 р., коли правове регулювання банківських розрахунків вперше одержало розгорнуте законодавче закріплення, відповідне змінених соціально-економічних умов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Походження та розвиток банківських розрахунків "
 1. 1. Походження та розвиток банківських розрахунків
  розвитку банків, з цього приводу писав: "Якщо двоє осіб мали свої вклади у одного і того ж банкіра, то при необхідності взаємного розрахунку уявлялося зайвим, щоб один брав у банкіра свої гроші і платив іншому, який зараз же внесе їх того ж банкірові. Банкіри взяли на себе, за особливу винагороду, виробництво розрахунків між своїми клієнтами. Спочатку по словесному наказом,
 2. § 3. Активні операції комерційних банків
  походження злитків. Злитки продаються вагою 5,10, 20, 50,100,500 г, 1 кг. З суми платежу утримується податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%, що вже саме по собі веде до подорожчання злитка при кожній наступній його продаж. Заперечуючи проти нарахування ПДВ, Асоціація російських банків підкреслює, що золоті злитки, на відміну від ювелірних виробів, не є споживчим
 3. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
  походження зазначених у п. «в» коштів. Головне управління валютного регулювання і валютного контролю при розгляді заявки на переклад капіталу з Російської Федерації має також право запитувати та інші документи, що підтверджують фінансовий стан заявника, відповідність його діяльності статутним документам, характером передбачуваних інвестицій, законодавству Російської Федерації
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  походження "* (61). У радянський період правові звичаї були нечисленні, а їх приклади - поодинокі * (62). В умовах ринку і посилення в механізмі приватноправового регулювання диспозитивних почав їх значимість помітно зросла, а з найменування і змісту ст. 5 ГК можна і зовсім припустити прямий зв'язок між цим зростанням і тієї спеціальною частиною предмета цивільного права, яку складають
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  походження товару "(з ізм. та доп.) / / Відомості РФ. 1992. N 42. Ст. 2322. Фірми юридичних осіб, які не відповідають правилам § 1 гл. 76 ГК, підлягають приведенню у відповідність з цими правилами при першому після 1 січня 2008 м. зміні їх установчих документів (ст. 14 Закону про введення в дію Частини четвертої ЦК). * (210) Див: ФЗ від 3 листопада 2006 р. N 174-ФЗ "Про автономні установи"
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  походження і розподілі зобов'язань. Варшава, 1872. С. 10, 200; Черепахін Б.Б. До питання про договірний примусі в радянському транспортному праві. Іркутськ, 1929. С. 23; Павлов А.А. Присудження до виконання обов'язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав. СПб., 2001. С. 155-156. * (474) Див: Романець Ю.В. Система договорів в цивільному праві Росії. М., 2001. С. 405. Спроба використовувати
 7. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  походження товару. Цивільно-правова відповідальність за незаконне використання товарного знака (знака обслуговування) і найменування місця походження товару. Тема 26. Цивільно-правовий режим комерційної таємниці (ноу-хау) Поняття і значення інформації, що становить комерційну таємницю (ноу-хау). Склад ноу-хау. Сутність, умови і заходи охорони ноу-хау. Початкові і похідні
 8. Б
  походження і розвиток Б. р. XIV, 62, § 1 (1) - с. 481 - 484 Банківський рахунок - укладання договору Б. с. XIV, 61, § 1 (3) - с. 436 - 440 - поняття договору Б. с. XIV, 61, § 1 (1) - с. 432 - 435 - розірвання договору Б. с. XIV, 61, § 1 (4) - с. 440 - 442 - система Б. с. XIV, 61, § 3 (1) - с. 455 - списання коштів з Б. с. XIV, 61, § 2 (2) - с. 449 - 453 - суб'єкти
 9. 10. Публічні договори
  походженням. Прийнято відносити ст. 426 ЦК до числа новел Кодексу. І це вірно в тому сенсі, що ні ЦК 22, ні ГК 64 відповідної статті не знали, як не знали і самого терміну "публічний договір". Однак ряд норм, про які йде мова, до моменту прийняття ЦК вже діяли, при цьому в актах, присвячених правам споживачів. --- --- Про системний характер норм,
 10. 3. Застава
  походження такого майна: передано воно установі власником або придбано самим установою за рахунок доходів від дозволеної діяльності. При цьому необхідно мати на увазі, що майно, яким установа може самостійно розпоряджатися, має бути неодмінно відображено на його окремому балансі. Слідом за Законом " Про заставу "ГК залишає відкритим питання про можливість використовувати
© 2014-2022  yport.inf.ua