Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Книга перша., 2006 - перейти до змісту підручника

10. Публічні договори

Стаття 426 ЦК називає публічним договір, укладений комерційної організацією і встановлює її обов'язки з продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, що така організація за характером своєї діяльності повинна здійснювати стосовно кожного, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, енергопостачання, медичне, готельне обслуговування тощо).
Наведена стаття об'єднує п'ять норми. Перша забороняє комерційної організації за наявності відповідних обставин відмовлятися від укладення договору. Друга виключає можливість у разі відсутності прямих вказівок в законі та інших правових актах надавати будь перевагу будь-кому при укладенні договору, в тому числі і при визначенні ціни та інших умов укладеного договору. Третя норми надають споживачеві можливість зобов'язати контрагента укласти з ним договір за допомогою суду. Четверта визнає договірні умови, що суперечать вимогам ст. 426 ГК, нікчемними. Нарешті, п'ятий містить спеціальні правила про можливість видання Урядом Російської Федерації у випадках, передбачених законом, норм, обов'язкових для сторін публічного договору.
Режим публічних договорів є винятком із того загального, який спирається на принцип "свободи договорів". Зазначене виключення являє собою один з випадків дії публічного начала в цивільному праві. Режим "публічних договорів" прямо протилежний режиму "свободи договорів", найбільш повно виражає приватноправові початку, що становлять основу цивільного права.
За своєю природою норми про публічний договорі є антиподом тих, які закріплюють "свободу договорів", тому, що остання найбільш повно виражає приватноправові початку, що становлять основу цивільного права.
Публічний інтерес відбивається в багатьох цивільно - правових нормах і за межами ст. 426 ГК. Саме цей інтерес підштовхує державу до "втручанню у приватні справи". У ряді випадків мета втручання однозначна. Прикладом може служити п. 4 ст. 401 ГК, в силу якого нікчемним визнається укладену заздалегідь угоду про усунення чи обмеження відповідальності за умисне порушення зобов'язання. Зазначена мета пов'язана з більш загальною - забезпеченням нормального правопорядку в країні.
Можливі ситуації, при яких законодавець однієї і тієї ж нормою переслідує різні цілі публічного характеру. Так, наприклад, п. 1 ст. 349 ЦК передбачив, що угода учасників іпотечного зобов'язання, яке встановлює можливість реалізації заставодержателем своїх прав, не звертаючись до суду, недійсне, якщо вона укладена до виникнення підстав для звернення стягнення на предмет застави. Забороняючи подібні угоди, законодавець, на що вже свого часу зверталася увага, виходив з необхідності захистити інтереси заставодавця, який у момент отримання позики і до настання передбаченого договором терміну його погашення є більш слабким, потребують захисту контрагентом. Проте з моменту настання строку погашення боргу взаємне положення сторін змінюється, і підстав вважати більш слабкою стороною заставодавця вже немає. А тому з зазначеного моменту відкриваються можливості для підписання відповідної угоди.
Разом з тим та ж норма ст. 349 ГК одночасно забезпечує і іншу мету: вона охороняє інтереси третіх осіб - усіх інших, крім заставодержателя, кредиторів заставодавця. Мається на увазі, що їхні інтереси можуть постраждати від того, що звернення стягнення на майно заставодавця буде вироблено без судової перевірки підстав і порядку звернення стягнення на що знаходиться в заставі майно боржника і тим самим до моменту, коли настане їхня черга, що підлягає виплаті частка виявиться меншою .
Таким же багатоцільовим є втручання держави і при публічному договорі. У даному випадку на перший план виступає все та ж мета - захисту слабкої сторони. Мається на увазі, що в умовах ринкового господарства всі учасники передбачаються займають однакову в економічному сенсі позицію. У цьому випадку в силу особливостей відповідних договірних моделей в нормально насиченому ринку сильнішими є зазвичай позиції не того, хто пропонує товари, роботи і послуги, а його контрагента - покупця або замовника. Інша ситуація складається у разі, коли споживач - економічно більш слабка сторона, маючи потребу в товарах, роботах і послугах, звертається за ними до того, хто займає завідомо економічно сильніші позиції на ринку, - до комерційної організації. Зрівняти становище обох сторін законодавець може тільки одним шляхом: утворивши ті односторонні гарантій, що надає споживачеві ст. 426 ГК.
На підтвердження саме цієї мети зазначеної статті можна звернутися до її походженням. Прийнято відносити ст. 426 ГК до числа новел Кодексу. І це вірно в тому сенсі, що ні ЦК 22, ні ЦК 64 відповідної статті не знали, як не знали і самого терміна "публічний договір". Однак ряд норм, про які йде мова, до моменту прийняття ЦК вже діяли, при цьому в актах, присвячених правам споживачів "*".
---
"*" Про системний характер норм, присвячених захисту прав споживачів, см.: Левшина Т.Л. Основи законодавства про захист прав споживачів: Курс лекцій. М.: Юрид. літ. С. 3 і сл.
Насамперед мається на увазі Закон РФ від 7 лютого 1992 р. "Про захист прав споживачів" "*". Оголошена Законом мета його введення полягала в регулюванні відносин із споживачами, встановлення їх прав на придбання товарів (робіт, послуг) належної якості, на безпеку їх життя і здоров'я, на отримання інформації про товари (роботи, послуги) та їх виробників (виконавців, продавцях), а також на визначення механізму реалізації цих прав. Аналогічну спрямованість мали, наприклад, і Правила побутового обслуговування населення в РФ, затверджені Постановою Ради Міністрів - Уряду РФ від 8 червня 1993 . У цьому акті, зокрема, було вперше встановлено, що умови договору чи іншого документа, яким оформляється замовлення, ущемляють права споживачів в порівнянні з передбаченими Законом РФ "Про захист прав споживачів" та Правил, визнаються недійсними, а також і те, що, якщо в результаті застосування умов договору, що ущемляють права споживача, у останнього виникли збитки, вони підлягають відшкодуванню виконавцем у повному обсязі, включаючи і збитки, завдані порушенням прав споживача на вільний вибір видів послуг (робіт).
---
"*" Див: Відомості Російської Федерації. 1992. N 15. Ст. 776; із змінами - Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 3. Ст. 140.
Див: Збори актів Російської Федерації. 1993. N 25. Ст. 2363.
Ще одним попередником норм про публічний договорі були Правила продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів, затверджених Постановою Ради Міністрів - Уряду РФ від 8 жовтня 1993 р. "*". Серед норм Правил, які були повністю або частково відтворені або принаймні відображені згодом в ст. 426 ГК, можна вказати на такі: товари повинні продаватися всім громадянам на загальних підставах; надання пільг допустимо лише окремим категоріям населення за наявності на цей рахунок вказівок в законодавстві; заборонено обумовлювати продаж одних товарів обов'язковим придбанням інших і ін Стосовно до питань про форму та порядку відповідальності, порядку обміну непродовольчих товарів і ряду інших містилися відсилання до Закону РФ "Про захист прав споживачів". У Правилах особливо виділявся порядок продажу конкретних груп товарів (тканини, одягу і взуття, радіотоварів та електропобутових товарів тощо). Правда, ряд норм Правил на аналогічний товар (обмеження продажу товарів в одні руки, обов'язок мати на видному місці книгу скарг та ін.) вже до моменту їх прийняття могли розглядатися як явний анахронізм.
---
"*" Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1993. N 43. Ст. 4092.
Менш відвертою, ніж особлива захист прав споживачів, але разом з тим досить значущою є інша спрямованість все тієї ж ст. 426 ГК. Мова йде про створення гарантій функціонування вільного ринку і, що особливо важливо, про боротьбу з монопольними тенденціями, а одно про розвиток на ринку вільної конкуренції. Підтвердженням наявності цього другого напрямку в розглянутій статті ГК може служити відтворення в ній поряд з нормами, присвяченими захисту споживачів, правил, що містять положення антимонопольного законодавства або принаймні близьких до них по цілях. На підтвердження можна послатися на ст. 5 Закону "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках". У цій статті в числі дій, які можуть мати результатом обмеження конкуренції та / або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання, або фізичних осіб, або визначеної групи осіб, виділені такі, як нав'язування контрагенту умов договору, невигідних для нього чи не відносяться до предмета договору (необгрунтовані вимоги передачі фінансових коштів, іншого майна, майнових прав), включення в договір дискримінують умов, які ставлять контрагента у нерівне становище порівняно з іншими господарюючими суб'єктами, згода укласти договір лише за умови внесення до нього положень, що стосуються товарів, в яких контрагент (споживач) не зацікавлений, порушення передбаченого нормативними актами порядку ціноутворення, встановлення монопольно високих (низьких) цін, скорочення або припинення виробництва товарів, на які є попит чи замовлення споживачів, за наявності беззбиткової можливості їх виробництва "*".
---
"*" Про роль норм антимонопольного законодавства див.: Підприємницьке право: Курс лекцій / За ред. Н.І. Клейн. М.: Юрид. літ. С. 235 і сл.
Акти, присвячені охороні прав споживачів, попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції, що зберігають свою юридичну силу, діють паралельно зі ст. 426 ГК. Ця остання містить певні гарантії дотримання відповідних правил - такі, як можливість порушення спору, спрямованого на зобов'язування іншого боку укласти договір, визнання нікчемними умов договорів, відступаючих від положень ст. 426 ГК, та ін Відповідні гарантії мають юридичну силу лише стосовно відносин, які укладаються в рамки дії цієї статті. Ця обставина вельми важливо мати на увазі тому, що кордони зазначених актів, з одного боку, та ст. 426 ЦК - з іншого, не збігаються. Стаття 426 ЦК має більш вузьку сферу дії в той час, як по відношенню до законодавства про охорону прав споживачів межі дії норм про охорону споживачів виявляються більш широкими або, навпаки, більш вузькими. А це означає, що по відношенню до норм спеціального антимонопольного законодавства, які не вкладаються в сферу дії даної статті, гарантії, що містяться в цій останній, не діють. Можлива і прямо протилежна ситуація.
Винесений за дужки загальний правовий режим публічних договорів в тому вигляді, в якому він регламентується у ст. 426 ГК, охоплює право споживача вимагати від свого майбутнього контрагента укладення з ним договору, умови якого, і зокрема ціна товарів, робіт і послуг, повинні бути однаковими для всіх споживачів, крім випадків, коли в установленому порядку їм надані певні пільги. При цьому мається на увазі, що такі пільги, по-перше, повинні надаватися не окремим особам, а окремим категоріям осіб (інвалідам, учасникам війни, багатодітним сім'ям тощо) і, по-друге, повинні бути передбачені нормативними актами в формі закону, указу Президента РФ або постанови Уряду РФ.
Перерахованим прав споживачів кореспондує обов'язок відповідних організацій не проводити будь-якої дискримінації серед споживачів ні при вирішенні питання про укладення договору, ні при визначенні його умов, ні в ході виконання договору.
Сенс ст. 426 ГК полягає виключно у наданні пільг споживачеві, свідомо не поширюючи їх на його контрагента. З цієї причини при розгляді справи за позовом підприємства зв'язку загального користування про спонукання Всеросійської телерадіокомпанії укласти договір Президія Вищого Арбітражного Суду РФ, підкресливши, що даний договір дійсно є публічним, водночас зазначив, що стосовно до такого договору відповідним правом (вимагати його укладення) володіє тільки сторона - споживач послуг, але не та, яка їх надає "*".
---
"*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1997. N 2. С. 88.
Стаття 426 ЦК передбачила ефективний механізм дії зазначених у ній заходів. Зокрема, мова йде про те, що можливості для суду відмовитися задовольнити відповідний позов обмежені тільки однією ситуацією: організація не мала можливості надати споживачеві товари, надавати послуги або виконати роботи, з приводу яких він пропонував укласти договір. При цьому Постанова Пленумів N 6/8 передбачає, що на комерційній організації лежить тягар доведення відсутності відповідних можливостей "*". Відповідно до п. 4 ст. 445 ЦК при необгрунтованості ухилення сторони від укладення договору з неї повинні бути стягнуті також завдані споживачеві збитки.
  ---
  "*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 9. С. 18.
  Постанова Пленумів N 6/8 роз'яснило, що у споживача є ще одне важливе право: на відміну від сторін у всіх інших договорах він має право передати виникло розбіжність на розгляд судом, не питаючи згоди контрагента "*".
  ---
  "*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 9. С. 18.
  Ще однією складовою частиною відповідного механізму служить визнання дискримінаційних умов нікчемними, тобто недійсними з самого початку і незалежно від судового рішення. При цьому залежно від характеру того чи іншого умови можливі два варіанти. Якщо з точки зору споживача умова, про який йде мова, не є необхідним, слід керуватися правилами ст. 180 ГК, вважаючи договір чинним без зазначеної умови. Інша річ у випадках, коли без відповідної умови договір існувати не може. Тоді починають діяти загальні правила, які стосуються розгляду переддоговірного спору, тобто ст. 446 ГК.
  Існує принципова особливість у вирішенні таких переддоговірних суперечок. Вона полягає в тому, що суперечки за умовами звичайних цивільно - правових договорів суд може розглянути тільки за наявності на те згоди сторін, а такі ж суперечки з приводу укладання та умов публічних договорів можуть вирішуватися в судовому порядку також і тоді, коли друга сторона - комерційна організація заперечує "*".
  ---
  "*" Див: Витрянский В.В. Нові типи цивільно - правових договорів / / Закон. 1996. N 6. С. 91.
  Цілий ряд пільг і переваг включений в публічний договір нормами Закону "Про захист прав споживачів". Одна з них - можливість заяви споживачем на випадок порушення договору контрагентом вимог про відшкодування завданої цим не тільки майнового, але й моральної шкоди (ст. 13). Зазначена норма не вимагає підтвердження в спеціальному законодавстві. З цієї причини Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду РФ вказала на те, що така вимога може бути заявлено пасажиром повітряному транспорту. При цьому заперечення відповідача, що послався на те, що Повітряний кодекс права на відшкодування моральної шкоди не передбачає, було відкинуто "*".
  ---
  "*" Див: Судова практика у цивільних справах. 1993 - 1996. С. 212 - 213.
  Стаття 426 ЦК містить загальні положення про публічних договорах. Закріплені в ній вихідні початку конкретизуються, деталізуються і розвиваються в окремих типах, видах або підвидах договорів, що відносяться до числа публічних. Це зроблено як в ЦК (прикладом можуть служити, зокрема, параграфи, присвячені роздрібної купівлі - продажу та побутовому обслуговуванню), так і в ряді інших правових актів, у тому числі прийнятих після набрання чинності ЦК. Наприклад, в Правилах надання послуг громадського харчування "*" передбачено, що виконавець не має права нав'язувати споживачу додаткові види послуг, що надаються за плату, окремо від послуг громадського харчування. Споживачеві надається право в будь-який час відмовитися від наданої їм послуги, обмежившись оплатою виконавцю фактично понесених витрат. Він також має право вимагати повного відшкодування збитків, заподіяних у зв'язку з порушенням термінів початку і (або) закінчення послуг, безоплатного усунення недоліків у розумний строк та ін
  ---
  "*" Затверджено Постановою Ради Міністрів Російської Федерації 15 серпня 1997 / / Відомості Верховної Ради України. 1997. N 34. Ст. 3980.
  Запровадження спеціального режиму для публічних договорів вимагає встановлення досить певних меж даного поняття.
  Четвертий розділ ГК ("Окремі види зобов'язань") у ряді випадків прямо називає відповідні договори публічними. Так, до числа публічних віднесені договори роздрібної купівлі - продажу (п. 2 ст. 492 ЦК), побутового підряду (п. 2 ст. 730 ЦК), перевезення транспортом загального користування (п. 2 ст. 789 ЦК), прокату (п . 3 ст. 626 ЦК), особистого страхування (п. 1 ст. 927 ЦК), зберігання товарів на складах загального користування (п. 2 ст. 908 ЦК), зберігання в камерах зберігання транспортних організацій (п. 1 ст. 923 ГК), а за певних умов - договори банківського вкладу (п. 2 ст. 834 ЦК) та зберігання в ломбарді (п. 1 ст. 919 ЦК).
  Проте слід враховувати, що ст. 426 ГК спочатку визначає ознаки, необхідні і достатні для визнання договору публічним, і лише потім встановлює для таких договорів спеціальний режим. При такій структурі відповідної статті найменування договору певного типу, виду і підвиду публічним не є обов'язковою умовою застосування даної статті. Подібне вказівку може мати самостійне значення тільки в разі, коли законодавець прагне обмежити рамки договору, на який поширюється ст. 426 ГК. Прикладом може служити п. 2 ст. 834 ГК, що підкреслює, що публічним визнається тільки договір банківського вкладу, в якому в якості вкладника виступає громадянин, або п. 1 ст. 919 ГК, який визнає публічним укладений ломбардом договір, в якому предметом служать речі, що належать громадянам.
  Таким чином, публічним є будь-який договір, який задовольняє ознаками, зазначених у ст. 426 ГК. Зроблений висновок повністю відноситься до моделей відповідних договорів, які знаходяться за межами Кодексу, у тому числі і не названим ні в ЦК, ні в іншому правовому акті. Точно так само немає перешкод вважати публічним врегульований в самому ЦК договір, який Кодекс прямо не іменує таким. У цьому зв'язку інтерес представляє договір банківського рахунку. Стаття 846 ЦК не містить прямих вказівок на публічний характер зазначеного договору. У той же час у ній виділено один елемент правового режиму публічних договорів. Мається на увазі, що на банк покладається обов'язок укласти договір з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на умовах, оголошених банком для рахунків даного виду. Встановлено, що банк не має права відмовити у відкритті рахунку, якщо вчинення відповідних операцій передбачено законом, установчими документами банку та виданою ліцензією. Наведене правило не діє лише у випадках, коли така відмова викликана відсутністю в банку можливості прийняти на банківське обслуговування або допускається законом або іншими правовими актами.
  При зіставленні положень ЦК про банківський рахунок до норм про публічний договорі (ст. 426 ЦК) неважко угледіти, що абзац 3 п. 2 ст. 846 ГК, який передбачає, що при необгрунтованому ухиленні банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право пред'явити йому вимоги, передбачені п. 4 ст. 445 ГК, по суті відтворює норму п. 3 ст. 426 ГК.
  Наведене правило, яке допускає при певних умовах відмова від укладення договору банківського рахунку, укладається цілком в обмеження, що містяться в самому п. 3 ст. 426 ЦК, оскільки, як уже зазначалося, останній також покладає обов'язок укладення договору на комерційну організацію тільки за наявності можливості надати споживачеві відповідні товари, роботи і послуги. Це дозволяє, здавалося б, з урахуванням самого характеру взаємовідносин банку з його клієнтами з приводу відкриття банківського рахунку прийти до висновку про публічне характері відповідного договору. Але якби договір банківського рахунку дійсно був публічним, з цього випливало б, що навіть за відсутності відповідної вказівки в ст. 846 ГК ціна надаються банком послуг та інші умови відповідного договору повинні були б бути однаковими. І відповідно відхиляються від цієї вимоги умови договору банківського рахунку повинні визнаватися нікчемними.
  Проте насправді це не так. У кінцевому рахунку з приводу природи банківського рахунку та можливості віднесення його до публічних договорів є підстави дійти іншого висновку. Договір, про який йде мова, при всьому, що об'єднує його з публічними договорами, не можна включити в цю категорію, оскільки існує пряма вказівка в п. 1 ст. 846 ГК, що виключає другий за рахунком обов'язкова ознака публічного договору. Мається на увазі, що відкриття рахунку проводиться "на умовах, узгоджених сторонами". Таким чином, є підстави вважати, що у вигляді загального правила в питанні про зміст розглянутих договорів діє принцип "свободи договорів".
  Інтерес представляє позиція Пленуму Верховного Суду РФ. У його Постанові "Про практику розгляду судами справ про захист прав споживачів" (мається на увазі в редакції Постанови від 17 січня 1997 р.) в числі відносин, регульованих законодавством про захист прав споживачів, зазначені, зокрема, надання кредитів для особистих (побутових) потреб громадян, відкриття та ведення рахунків клієнтів - громадян, здійснення розрахунків за їх дорученням "*".
  ---
  "*" Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1997. N 3. С. 4.
  ГК при виділенні публічних договорів у сфері банківської діяльності визнав за необхідне поширити відповідний режим у повному обсязі лише на договори банківського вкладу, при яких вкладниками виступають громадяни (п. 2 ст. 834 ЦК). У ряді випадків ЦК містить прямі відсилання до ст. 426 ГК (маються на увазі п. 2 ст. 492, п. 3 ст. 626, п. 2 ст. 730, п. 2 ст. 789, п. 2 ст. 834, п. 2 ст. 908, п. 1 ст. 919). Однак саме по собі відсутність відсилання до ст. 426 ГК, як уже зазначалося, не може мати вирішального значення для визначення можливості застосування цієї статті.
  На підтвердження необхідності керуватися при віднесенні договору до числа публічних матеріальними, а не тільки формальними ознаками (зокрема, наявністю прямої вказівки на цей рахунок у статтях ГК або в інших правових актах) можна послатися на регулювання договору про енергопостачанні. Мається на увазі, що гл. 30 ГК, присвячена цим договором, не називає його або будь-яку його різновид публічним договором. Тим часом у п. 1 ст. 426 ГК як приклад публічної діяльності, з якою пов'язані такого роду договори, зазначено енергопостачання. Значить, відповідний договір таки повинен бути віднесений до публічних, а отже, на нього необхідно поширити режим ст. 426 ГК. Однак, якби такого згадки і не було, є всі підстави для визнання такого договору публічним.
  Одним з основних ознак публічних договорів, використаних у ст. 426 ГК, служить його строго обмежений суб'єктний склад: споживач і комерційна організація.
  Закон "Про захист прав споживача" називає споживачем громадянина, що має намір замовити або придбати або замовляє, що купує або використовує товари (роботи, послуги) виключно для особистих (побутових) потреб, не пов'язаних з отриманням прибутку. Сама ст. 426 ГК залишає відкритим питання про те, хто може бути визнаний споживачем. Зокрема, з неї не випливає, чи може виступати в якості споживача тільки громадянин або також і юридична особа. Що ж до норм, які іменують публічним певний тип (вид) договорів (маються на увазі статті другої частини ЦК), то в них містяться різні рішення. Так, в одних як споживачів названі або завідомо маються на увазі тільки громадяни (п. 2 ст. 730, п. 2 ст. 834, п. 1 ст. 919, п. 1 ст. 923). В інших взагалі немає ніяких прямих вказівок на суб'єктний склад договору, іменованого публічним, але зі статей, присвячених відповідному виду (підвиду) договорів, можна зробити висновок, що в якості відповідної сторони, якій надаються послуги або виконуються роботи, можуть виступити і юридичні особи, і громадяни (п. 2 ст. 492, п. 3 ст. 626, п. 2 ст. 789, п. 2 ст. 908, п. 1 ст. 927). Це дозволяє зробити висновок, що застосування ст. 426 ГК в принципі можливо незалежно від того, протистоїть чи комерційної організації як споживача громадянин або також і юридична особа.
  Наведене у ст. 426 ГК визначення дозволяє виділити два характеризують контрагента споживача ознаки. У самій цій статті мова йде про комерційну організацію, тобто такою, що, як передбачено в п. 1 ст. 50 ГК, утворена для отримання прибутку як основної діяльності і виступає у вигляді господарських товариств і товариств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних підприємств. Однак стосовно до ст. 426 ГК наведене поняття "комерційна організація" охоплює також підприємницьку діяльність громадян. Виняток становлять випадки, коли інше випливає із закону, інших правових актів чи істоти правовідносин (п. 3 ст. 23 ЦК). Таких правових актів, про які йдеться у зазначеному пункті, немає. Що ж стосується "істоти правовідносини", то саме воно і вимагає поширення правил про публічний договорі на індивідуальну підприємницьку діяльність. На користь цього висновку говорять інтереси не тільки споживачів, але і комерційних організацій. Мається на увазі, що, якби правила про публічні договорах поширювалися тільки на них, комерційні організації тим самим були б поставлені в нерівне становище в конкурентній боротьбі з індивідуальними підприємцями. Мається на увазі, що на останніх не поширювалися б встановлені правилами про публічне договорі обмеження договірної свободи на користь споживачів, крім тих, які охоплені законодавством про охорону прав споживачів.
  До числа публічних належать договори, в яких контрагентами споживача виступають не всі комерційні організації (і точно так само не всі індивідуальні підприємці), а тільки ті з них, які за родом своєї підприємницької діяльності виконують певну публічну функцію. Вказана обставина знайшло відображення вже в самому найменуванні договору. Публічність відповідних договорів в ряді випадків особливо підкреслена в спеціальних нормах частини другої ЦК.
  Прикладом може служити п. 2 ст. 789 ГК. Їм визнається публічним будь-який договір перевезення транспортом загального користування, який, як випливає з п. 1 тієї ж статті, укладений комерційною організацією, якщо із закону, інших актів цивільного законодавства або виданого цій організації дозволу (ліцензії) випливає її обов'язок "здійснювати перевезення вантажів, пасажирів і багажу за зверненням будь-якого громадянина або юридичної особи ".
  Названі в ст. 426 ГК види діяльності комерційних організацій становлять лише приблизний перелік. Тому в ролі обмежувального ознаки вони виступати не можуть. Чи не є обмежувальним ознакою і вказівка в тій же статті предмета договору. Це пояснюється тим, що будь-які відносини, що виникають при здійсненні підприємницької діяльності, як передбачено в п. 1 ст. 2 ГК, мають своїм предметом систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг. Значення включення наведеної вище норми про предмет публічного договору (продаж товарів, виконання робіт, надання послуг) полягає лише в необхідності підтвердити, що публічним в принципі може вважатися у випадках, коли він задовольняє іншим необхідним вимогам, будь з його предмета підприємницький договір за участю споживача .
  З цієї причини, на наш погляд, викликає сумнів віднесення до числа ознак публічних договорів, виділених в ст. 426 ГК, серед іншого те, що комерційна організація, про яку йде мова, повинна здійснювати діяльність з продажу товарів, виконання робіт або надання послуг "*". Индивидуализирующим ознакою виду (комерційних організацій, на які поширюється режим ст. 426 ЦК) не може вважатися те, що притаманне всьому роду (всім взагалі комерційним організаціям як таким).
  ---
  "*" Цивільне право. Т. I. СПб., 1996. С. 442.
  При оцінці такої ознаки, як характер здійснюваної комерційною організацією (індивідуальним підприємцем) діяльності, необхідно враховувати, що він має значення не сам по собі, а лише в разі, коли відповідний договір укладено сторонами в рамках діяльності, про яку йдеться. У літературі підкреслювалося, що "ст. 426 ГК РФ пов'язує реалізацію нормматеріального про публічних договорах з характером фактичної діяльності суб'єкта, а не з формальними обмеженнями в установчих договорах" "*". Ця вказівка, безсумнівно, справедливо, але тільки у випадках, коли сама по собі відповідна діяльність не суперечить законодавству, наприклад правилом про спеціальної правоздатності, сохранившему, хоча і в пом'якшеному вигляді, значення навіть для деяких комерційних організацій (йдеться про унітарних підприємствах та інших видах організацій, які вказані в законі, наприклад банках).
  ---
  "*" Тотьев К. Публічний договір / / Господарство право. 1995. N 6. С. 3.
  ГК, як уже зазначалося, передбачив право Уряду РФ на видання типових договорів, положень та інших правил, обов'язкових для сторін при укладенні та виконанні публічних договорів (п. 4 ст. 426 ЦК). При порівнянні зазначеного пункту з загальною вказівкою щодо правотворчої компетенції Уряду РФ, закріпленим у п. 4 ст. 3 ГК, звертають на себе увагу певні обмеження сфери застосування урядових актів. На відміну від загального для всього цивільного права вказівки щодо компетенції Уряду РФ - те, що прийняття ним постанов, що містять цивільно - правові норми, можливе на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів, указів Президента РФ - ст. 426 ЦК допускає видання тих же урядових актів тільки тоді, коли це прямо передбачено вищестоящим актом, роль якого виконує неодмінно закон. Таким чином, не засновані на прямому вказуванні в законі акти Уряду РФ, видані у відповідній області, не мають юридичної сили. Потреба в обмеженні прав Уряду РФ на видання нормативних актів у розглянутих випадках відображає загальну тенденцію законодавця до жорсткого регулювання публічних договорів. Не випадково та ж ст. 426 ЦК містить з усіх питань імперативні, абсолютно обов'язкові норми.
  У самому Цивільному кодексі в главах і параграфах, присвячених договорами, які можуть бути віднесені до "публічних", містяться положення, що передбачають можливість або необхідність видання урядових актів. Так, п. 3 ст. 492 ЦК та п. 3 ст. 730 ГК допускають застосування до договорів роздрібної купівлі - продажу і відповідно побутового підряду законів про захист прав споживачів та інших правових актів, прийнятих відповідно до них. Схожа норма міститься у п. 2 ст. 784 ГК, присвяченому договором перевезення.
  В останні роки Уряд РФ прийняв ряд укладаються в рамки ст. 426 ГК актів. Йдеться, зокрема, про правила, присвячених надання різних за характером послуг. Для актів, прийнятих до набрання чинності ЦК, правовою підставою служила ст. 1 Закону "Про захист прав споживачів". У ній передбачено, що відносини у сфері захисту прав споживачів регулюються ЦК, федеральними законами і правовими актами РФ, при цьому Уряд Російської Федерації не має права доручати федеральним органам виконавчої влади приймати акти, що містять норми про захист прав споживачів. Зазначене положення зберігає своє значення і тепер, служачи доповненням до п. 4 ст. 426 ГК.
  Велика частина правил, про які йде мова, була прийнята Урядом (Радою Міністрів РФ) до прийняття ЦК, в основному в 1994 р. Деякі з правил прийняті вже відповідно до ЦК. Прикладами можуть служити Правила надання платних медичних послуг населенню (1), Правила надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку (2), Правила продажу нових автомототранспортних засобів (3), Правила надання готельних послуг (4) і Правила побутового обслуговування населення в Російській Федерації < 5> та ін
  ---
  (1) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 3. Ст. 194.
  (2) Див Відомості Верховної Ради та Уряду РФ. 1993. N 40. Ст. 3752.
  (3) Див там же. 1994. N 8. Ст. 601.
  (4) Див Відомості Верховної Ради Федераціі.1997. N 18. Ст. 2153.
  (5) Див там же. N 34. Ст. 3979.
  Правила, які видаються в описаному порядку, включають поряд з диспозитивними також імперативні норми. Останні, як випливає з п. 4 ст. 426 ГК, необхідно безумовно враховувати сторонам. Відповідно в силу п. 5 тієї ж ст. 426 ГК умови договорів, які суперечать зазначеним нормам, визнаються нікчемними. Оскільки, на це вже зверталася увага, ст. 426 ЦК допускає включення в закон або інший правовий акт норм, відмінних від тих, які забороняють комерційної організації (індивідуальному підприємцю) надавати перевагу одній особі перед іншим при укладенні публічного договору, акт, що видається відповідно до ГК або прийнятим у його розвиток законом, може пом'якшити зазначену заборону, обмежити його або повністю від нього відмовитися. Що ж стосується заборони надавати перевагу одній особі перед іншим при формулюванні умов договору, то в цьому випадку на частку правил залишається тільки одна можливість: надати певні пільги певним споживачам.
  ЦК допускає можливість у передбачених у ньому випадках видання регулюючих суспільні договори правил і за межами правових актів. Маються на увазі, зокрема, прийняті відповідно до транспортних статутів та кодексами правила перевезення (п. 2 ст. 784 ЦК). Так, в силу ст. 102 Повітряного кодексу повинні дотримуватися при виконанні повітряних перевезень пасажирів, вантажовідправників і вантажів федеральні авіаційні правила, прийняті в силу ст. 2 Кодексу в порядку, визначеному Урядом РФ. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10. Публічні договори"
 1. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
    публічних послуг федеральними законами або законами суб'єктів Російської Федерації або які спеціально створені для надання публічних послуг. Слід розрізняти, в яких випадках органи місцевого самоврядування, на які покладається обов'язок надавати публічні послуги, здійснюють дії в суспільних інтересах, а в яких - надають або надають публічні послуги, оскільки звернення
 2. § 1. Поняття комерційного права
    публічної влади, що, однак, не виключає загального її регулювання з боку держави. Так, у ст. 8, 34 Конституції України, ст. 18, 49 ЦК гарантується право на заняття підприємницькою діяльністю, не забороненої законом. З ст. 1, 13, 16 та інших ГК випливає, що нерегламентоване законодавством Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    публічний договір, тобто договір, що укладається між комерційним юридичною особою і споживачами товарів (робіт, послуг), які випускає (здійснює) дана комерційна організація за характером своєї діяльності щодо кожного, хто до неї звернеться. При наявності можливості надати споживачеві відповідні товари, послуги або виконати для нього певну роботу комерційна
 4. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    публічних договорів, обов'язкові для сторін, Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 223 можуть встановлюватися Урядом. Безсумнівно, що захист споживачів може бути досягнута при укладанні публічних договорів за умови встановлення в цих договорах неустойки. Чи можна в цьому випадку буде розглядати
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    публічними договорами. Видами договору купівлі-продажу, в яких сторонами можуть виступати будь-які особи, а не тільки суб'єкти підприємницької діяльності, є договори продажу нерухомості та продажу підприємства. Разом з тим, виходячи з визнання підприємства об'єктом нерухомості, використовуваним в підприємницьких цілях (ст. 132 ЦК), слід визнати, що сторонами договору продажу
 6. § 2. Оренда
    публічним підприємницьким договором оренди. Тільки між підприємцями може укладатися договір фінансової оренди (лізинг). Нарешті, до оренди у сфері підприємницької діяльності слід віднести оренду підприємств. Закон не визначає сторони даного договору, але виходячи з підприємницьких цілей використання підприємства, можна вважати, що сторонами або однією із сторін
 7. § 1. Перевезення
    публічним договором. Таким чином, в тих випадках, коли другою стороною у перевезенні є громадянин, відносини сторін будуть регулюватися не тільки транспортним законодавством, але і Законом РФ «Про захист прав споживачів». Поняття договору на перевезення вантажу. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
    публічним договором [3]. З цим не можна погодитися, оскільки ні закон, ні банківська практика не дають підстав для такого висновку. Звичайно, кожен комерційний банк, маючи сотні, тисячі, а іноді десятки і сотні тисяч клієнтів, розробляє прототипи договору банківського рахунку або, як часто його іменують в практиці, - договору на розрахунково-касове обслуговування [4], але цей прототип не стає
 9. § 3. Зберігання
    публічним. Публічним договором є також договір зберігання речей у камерах схову транспортних організацій. Зміст договору зберігання. Сторони насамперед повинні узгодити умови про предмет зберігання. На зберігання можуть бути передані речі, цінні папери. При цьому об'єкт зберігання переноситься в господарську сферу зберігача. Тому в тих випадках, ко-Комерційне право. Ч. I. Під
 10. § 4. Страхування
    публічним договором. Відповідно до зазначеної статті публічним визнається договір, що укладається комерційною організацією і встановлює її обов'язки з продажу товарів, виконання робіт та надання послуг, що така організація за характером своєї діяльності повинна надавати щодо кожного, хто до неї звернеться. При цьому комерційна організація не має права: по-перше, надавати
© 2014-2022  yport.inf.ua