Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 4. Розмежування злочинів та інших правопорушень


Теорія держави і права пропонує класифікувати правопорушення в залежності від їх характеру і небезпеки для суспільних відносин, а також від характеру застосовуваних санкцій на злочини і проступки. Провини характеризу-ються меншою в порівнянні з злочинами ступенем загально-жавної небезпеки і тягнуть за собою застосування не кримінально-правових санкцій, а заходів адміністративного, дисциплінарного або цивільно-правового воздействія1.
Видами проступків є цивільно-правові делікти,
адміністративні та дисциплінарні правопорушення.
При відмежуванні злочинів від інших правопорушень слід брати до уваги ряд обставин. Так, некото-які злочини посягають на такі суспільні відносини, на які інші правопорушення зазіхати не можуть (наприклад,
1 Див: Загальна теорія держави і права. Академічний курс. В 2 т.
Т. 2. М., 1998. С. 584-585.

життя людини, державна безпека). Характер загально-жавної небезпеки, який визначається об'єктом посягання-ства, дозволяє віднести такі діяння лише до числа злочинних. Труднощів в розмежуванні злочинів та інших правопорушень ний при цьому не виникає.
Необхідність визначити критерії розмежування переступив-лений та інших правопорушень виникає при наявності суміжних (різних, а іноді аналогічних) діянь, що відносяться до різних галузей права, але посягають на один об'єкт. Наприклад, відповідь-ності за порушення правил дорожнього руху передбачені-рена як кримінальним (ст. 264 КК), так і адміністративним (ст. 12.1-12.24, 12.28 КоАП) законодавством.
Ступінь суспільної небезпеки у випадках, коли вони є-ються суміжними, служить основним критерієм, який вирізняє пре-ступления від інших видів правопорушень.
Злочини, суміжні з адміністративними правонаруше-нями, зазіхають, в основному, на такі суспільні відносини, як порядок управління, громадський порядок та громадська безпека, суспільні відносини у галузі охорони при-рідних багатств.
До злочинів, що здійснюються у сфері службових ставлення-ний - посадовим і проти військової служби, примикають дис-ціплінарние проступки.
Як цивільно-правові делікти, так і злочини про-тив власності пов'язані з заподіянням майнової шкоди особистості, організаціям і державі.
Шкода правильному функціонуванню людського загально-ства, сформованій системі суспільних відносин заподіюють як злочину, так і інші правопорушення. Тому й ті, й інші є суспільно небезпечними. Однак ступінь такого шкідливого впливу може бути разлічной1.
Основним показником, який визначає ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння, є заподіяну шкоду.
1 Дане положення є в юридичній літературі спірним. Деякі автори вважають, що суспільна небезпека - властивість лише злочину; інші ж правопорушення не є гро-венно небезпечними (див.: Дурманов Н.Д. Указ. Соч. Та ін.)

Величина заподіяної шкоди дозволяє відмежовувати переступив-лення та інші правопорушення. Так, якщо використання посадовою особою своїх службових повноважень всупереч інтересам служби спричинить істотне порушення прав і законних ін-тересов громадян, організацій, суспільства або держави в це-лом, його дії кваліфікуються за ст. 285 КК, а в разі відсутності такої шкоди - є дисциплінарним проступили-ком. Самоуправство, що заподіяло істотну шкоду гражда-нам чи організаціям, кваліфікується за ст. 330 КК, а за відсутності істотної шкоди - по ст. 19.1 КоАП.
Суб'єктивними обставинами, що визначають ступінь про-громадської небезпеки, які можуть вплинути на віднесення діяль-ня до числа правопорушень, є форма вини, мотив і мета.
Так, заподіяння легкої та середньої тяжкості шкоди здоров'ю є кримінально караним, якщо скоєно навмисно (ст. 112, 115 КК). У разі необережного скоєння такого діяння шкода може бути відшкодована у цивільно-правовому по-рядку (ст. 1085 ЦК). Службове підроблення є кримінально нака-зуемое, якщо здійснений з корисливої або іншої особистої заинтере-женням (ст. 292 КК).
Ще однією ознакою, що відрізняє злочину від інших правопорушень, є характер протиправності. Переступив-лення завжди суперечать кримінальному закону. Інші правона-рушення порушують норми інших галузей права. Це можуть бути не тільки закони, а й підзаконні нормативні акти.
Наслідком вчинення злочину є застосування найсуворішою заходи державного примусу - уголов-ного покарання з подальшою судимістю. Інші правонару-шення супроводжуються менш жорсткими заходами впливу. Деякі з них, наприклад штраф, арешт як види адміністра-тивних покарань, за своїм змістом схожі з однойменними-ми кримінальними покараннями, проте вони не тягнуть судимості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Розмежування злочинів та інших правопорушень "
 1. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  розмежування законних і незаконних способів зменшення податкових виплат. Законними способами є вибір місця реєстрації юридичної особи, вибір організаційно-правової форми підприємництва, використання передбачених законом пільг, використання прогалин і суперечностей законодавства [1]. На практиці використовуються й інші прийоми податкового планування, хоча законність деяких
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  розмежування державної власності Російській Федерації на федеральну власність, державну власність республік у складі Російської Федерації, країв, областей, автономної області, автономних округів, міст Москви і Санкт-Петербурга і муніципальну власність "від 27 грудня 1991 р. N 3020-1 / / Відомості РФ. 1992. N 3. Ст. 89 . * (399) Наприклад, відповідачем у справах про
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  розмежування сфер дії ГК і РК. * (400) Аналогічне підставу передбачено ст. 239 ЦК, хоча умови викупу земельної ділянки є іншими. У цих умовах слід виходити з пріоритету норми, закріпленої ст. 32 ЖК. * (401) Конституційність даних змін у законодавстві стосовно до прав тих колишніх членів сім'ї власника житлового приміщення, які виникли до 1 січня
 4. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  розмежування яких найбільш загальним чином можна провести так: умови - це ті вимоги закону, яким повинно відповідати підставу. Як вже зазначалося, зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди не є однорідними і можуть класифікуватися за різними критеріями. В даному випадку важливим є класифікація залежно від того, в результаті яких - протиправних або правомірних -
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  розмежуванні понять "аліменти" і "зміст", вважаючи, що "аліменти - це різновид змісту, тобто більш вузьке поняття, але це утримання, що виплачується певній особі за згодою сторін або рішенням суду "(Пчелінцева Л.М. Сімейне право: Підручник. 4-е вид., перераб. М., 2006. С. 387). Однак чинний Сімейний кодекс вживає ці терміни як синоніми (див., напр., пп. 1 і 2 ст.
 6. § 1. Звернення громадян
  злочинів. Громадянам та громадським об'єднанням належить істотна роль у відстоюванні своїх екологічних прав, ініціюванні кримінальних та адміністративних справ, здійсненні контролю за їх подальшим рухом. Громадяни мають право ставити питання про притягнення до відповідальності винних юридичних і фізичних осіб за екологічні правопорушення. Суд, прокурор, слідчий і орган
 7. § 4. Право як міра свободи і відповідальності особистості
  розмежування інтересів, свого роду "прикордонні стовпи", "віхи", що визначають сфери діяльності окремих осіб і не допускають їх зіткнення. Н . М. Коркунов також вбачав призначення права в поділі і узгодженні інтересів. Він не зводив право до "караючого меча", а заявляв: "Немислимо право, яке цілком і виключно спиралося б на одне примус". Іншими словами, право
 8. § 3. Суб'єкти правовідносин. Правоздатність і дієздатність
  розмежування зазначених властивостей не поширюється. Багато права громадян носять непередаваний характер, їх не може здійснити за недієздатного інша особа (наприклад, одружитися , отримати освіту, укласти трудовий договір і т.д.). На відміну від майнових прав, їх повинен реалізувати сам володар. З цієї точки зору всі права можна поділити на що вимагають особистої участі
 9. 3. Підстави Умови договірної відповідальності
  розмежування абстрактної і конкретної можливості, а також межі між поведінкою, який створив можливість результату і перетворив її в дійсність, то О.С. Іоффе пропонує наступний підхід. Якщо відомі всі обставини, що сприяли настанню результату, то "до числа обставин, які перетворили можливість у дійсність, можуть бути віднесені тільки ті, що заподіює сила яких
 10. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  розмежуванні лотерей залежно від способу їх проведення. Відповідно, виділяються тиражна, безтиражні і комбінована лотереї. Перша з них відрізняється тим, що розподіл призового фонду між усіма учасниками проводиться (після поширення лотерейних квитків) одноразово або по окремих накладами. В останньому випадку стосовно кожного тиражу здійснюються всі його
© 2014-2022  yport.inf.ua