Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Реєстрація незаконних операцій із землею (ст. 170 КК).

Ста-тя 9 Конституції України встановлює, що земля та інші при-рідні ресурси використовуються й охороняються в Російській Феде-рації як основа життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території, і можуть перебувати у приватній , державної, муніципальної чи інших формах власне-сти. Використання земель має здійснюватися способами, що забезпечують не тільки збереження екологічних систем, а й для збереження здатності землі бути засобом вироб-ництва в сільському і лісовому господарстві, основою здійснення господарської та інших видів діяльності (ст. 12 ЗК РФ).
Цивільний кодекс РФ відносить земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти, ділянки лісу і все, що

міцно пов'язане із землею, до нерухомих речей (ст. 130). З со-тримання ст. 131 ГК РФ та інших цивільно-правових норм випливає, що земля може перебувати в господарському обороті в тих межах, як це встановлено в законе1. Вона може бути предметом купівлі-продажу, здаватися в оренду, в заставу для одержання банківських кредитів, вноситися як частки до статутного капіталу комерційної організації, передаватися у господарське відання або оперативне управління, а отже, бути перед-метом підприємницької та іншої економічної діяльності. Тому точний облік земель у Державному земельному када-стре, визначення їх цільового призначення та правового становища, а також їх оцінка мають важливе значення не тільки для регулир-вання земельних відносин, а й для відносин у сфері підприємницькою та іншої економічної діяльності. У зв'язку з цим ст. 170 КК включена в главу, об'єднуючу злочини, що посягають на нормальну економічну діяльність2.
Важливою передумовою раціонального використання та охорони землі як основи життя і діяльності людей є государ-жавного облік і порядок цивільного обороту земель, установ-ленний федеральними законами та підзаконними актами. Тому предметом злочину є державний облік і поря-док цивільного обороту земель в Російській Федерації.
При характеристиці об'єктивної сторони злочину сле-
дме врахувати, що найменування ст. 170 КК вже, ніж її утримуючи-ня. Об'єктивна сторона злочину містить три форми злочинної діяльності: а) реєстрація явно незаконних операцій із землею, б) спотворення облікових даних Державного земельного кадастру; в) навмисне заниження розмірів плати-жей на землю. Всі форми взаємопов'язані між собою.
Реєстрація завідомо незаконних операцій із землею сущест-
венно порушує земельні відносини. Відповідно до ст. 164
ГК РФ і ст. 25, 26 ЗК РФ будь-яка угода з землею підлягає орга-
тельной реєстрації в Єдиному державному реєстрі прав
1 Див: Федеральний закон від 24 липня 2002 р. № 101-ФЗ «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» / / СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018.
2 Викликає подив позиція деяких авторів, які вважають вклю-чення ст. 170 КК в главу про економічні злочини випадковим (див.: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина: підручник / Под ред. А.І. Рарога. М., 2000. С. 195).

На нерухоме майно та угод з ним з дотриманням ви-мог, встановлених в нормах цивільного права. Порядок реєстрації різних угод із землею визначається Федераль-ним законом від 21 липня 1997 р. № 122-ФЗ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» 1. Факт реєстрації є єдиною підставою для полу-чення свідоцтва про право власності на землю.
Реєстрація угод із землею з умисним відступом від встановлених правил є незаконною і може призвести до ви-ведення частини земель з сільськогосподарського обороту, до порушен-нию права власності інших осіб. Тому реєстрація неза-кінних угод із землею є злочином.
Спотворення облікових даних Державного земельного ка кадастр виражається у свідомій фальсифікації облікових дан-них за допомогою неправдивих записів або часткових підробок. У відповідності зі ст. 1 Федерального закону від 2 січня 2000 р. № 28-ФЗ
«Про державний земельний кадастр» 2 Державним зе-
мельня кадастром визнається систематизований звід документованих відомостей, одержуваних в результаті прове-дення державного обліку земельних ділянок: про местополо-жении, цільове призначення та правовий стан земель Рос-ці. Всі земельні ділянки, розташовані на території Рос-ці, підлягають кадастровому обліку, в результаті якого їм присвоюється кадастровий номер3. Спотворення облікових даних
щодо категорії земельної ділянки, її розміру, цільово-
го призначення або правового становища незмінно спричиняє інші порушення у сфері економіки, наприклад заниження або завищення ня нормативної ціни землі, встановленої для покупки, для отримання банківського кредиту під заставу земельної ділянки, для визначення розмірів податку, орендної плати і т.д. У разі спотворення відомостей про цільове призначення землі (земельний
1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
2 СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 149.
3 Див: Правила кадастрового поділу території Російської Федеративної-ції, затв. постановою Уряду РФ від 6 вересня 2000 р. № 660 / / СЗ РФ. 2000. № 37. Ст . 3726. Наказ Федеральної служби земельного ка кадастр Росії від 29 липня 2002 р. № П/301 «Про внесення змін і до-нений до Порядку ведення державного реєстру земель кадастрового районного розділу« Земельні ділянки »/ / РГ. 2002. № 161 .

ділянку сільськогосподарського призначення визначається як го-порті земля) порушується дозвільна система землекористування, що може спричинити висновок незаконної угоди про куп-ле-продажу землі.
Умисне заниження розмірів платежів за землю заклю-чає в заниженні всіх видів оплати за користування землею. Відповідно до Закону РФ від 11 жовтня 1991 р. № 1738-I
«Про плату за землю» 1 використання земель в Російській Федера-
ції є платним. Формами плати є: земельний на-лог, орендна плата, нормативна ціна землі. Власники землі, землевласники і землекористувачі, крім орендарів, обкладаються ються щорічним земельним податком. За землі, передані в арен-ду, справляється орендна плата. Для купівлі й викупу земельних ділянок або для отримання банківського кредиту під заставу землі встановлюється нормативна ціна землі. При визначенні розмі-ра земельного податку, базових розмірів орендної плати та нормативної ціни землі враховується кадастрова оцінка землі2.
Відповідно до російського законодавства органам ис-
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування наданих тавляется право, з урахуванням умов розміщення земельних участ-ков, підвищувати або знижувати ставки податку для окремих катего-рій платників. Умисне заниження розмірів платежів за землю посадовою особою державного або муніципального органу шляхом зменшення оподатковуваної бази, заниження кате-горії землі, зміни призначення земельної ділянки (замість ріллі зазначено «під випас худоби») або незаконного застосування пільг утворюють ознаки даного злочину.
Слід зауважити, що всі три форми злочинної діяльності взаємопов'язані. Спотворення облікових даних Державного зе-мельних кадастру може спричинити навмисне заниження розмі-рів платежів за землю, що, в свою чергу, відіб'ється на законно-сті реєстрованої операції з землею.
Склад злочину - формальний. Злочин визнається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з трьох діянь.
1 ВПС РФ. 1991. № 44. Ст. 1424.
2 Див: постанова Уряду РФ від 15 березня 1997 р. № 319
«Про порядок визначення нормативної ціни землі» / / СЗ РФ. 1997. № 13.
Ст. 1539; Інструкцію Міністерства РФ з податків і зборів від 21 лютого
2000 р. № 56 / / РГ. 2000. № 82, 83.

Суб'єктивна сторона характеризується тільки прямим умис-лом. Особа усвідомлює, що реєструє незаконну оборудку із землею, спотворює облікові дані Державного земельного кадастру, занижує розміри платежів за землю, і бажає вчинити ці дей-наслідком.
Суб'єкт злочину - службова особа, уповноважений-ве регулювати земельні відносини і виконувати контролі-рующие функції, яке, використовуючи своє службове становище, чинить незаконні дії: реєстратор прав на неру-моє майно та угод з ним , посадова особа комітету із земельних ресурсів та землеустрою, посадові особи орга-нів виконавчої влади або органів місцевого само-врядування (місцевої адміністрації), земельних комітетів, податкової служби (див. примітку до ст. 285 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Реєстрація незаконних операцій із землею (ст. 170 КК). "
 1. 12.2. Кримінальна відповідальність за окремі злочини проти особистості, у сфері економіки, проти громадської безпеки та громадського порядку, проти державної влади
  реєстрація незаконних операцій із землею (ст. 170 КК); в) незаконне підприємництво (ст. 171 КК); г) незаконна банківська діяльність (ст. 172 КК); д) контрабанда (ст. 188 КК); е) обман споживачів (ст. 200 КК) та ін Кримінальний кодекс РФ має три статті, що охоплюють злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях: а) зловживання повноваженнями приватними
 2. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  реєстрацію незаконних операцій із землею, незаконну банківську діяльність, лжепредпринимательство, легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, незаконне отримання кредиту, злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості, примус до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення, порушення правил виготовлення та використання
 3. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  реєстрації як індивідуального підприємця, а ст. 50 ЦК, зокрема, встановлює, що юридичними особами можуть бути організації, що переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності (комерційні організації). Юридичні особи, які є комерційними організаціями, можуть створюватися у формі господарських товариств і товариств, виробничих
 4. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  реєстрації або переходу права власності на нерухоме майно. У випадках, передбачених законом, угоди підлягають державній реєстрації (ст. 164 ЦК). На питання, чи належить державна реєстрація угоди до її формі, закон не дає прямої відповіді, а, навпаки, містить відомі підстави як для позитивного, так і для негативної відповіді на нього. Дійсно, з
 5. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  реєстрації, виникає з моменту такої реєстрації (ст. 219 ЦК). При цьому виникає питання про природу новоствореного майна до державної реєстрації права власності на нього, а також виду права на нього. Очевидно, що це майно не може розглядатися як набір будівельних матеріалів, через різницю в якісних характеристиках і вартості. Його міцний зв'язок із землею як один
 6. § 5. Договори продажу нерухомості та підприємства
  реєстрації і визнані законом як об'єктів нерухомості, в тому числі повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інше майно в силу прямої вказівки закону (див. абз. 2 п. 1). Особливе місце серед стаціонарних об'єктів займають житлові приміщення - житлові будинки (їх частини); квартири (їх частини); кімнати, тобто ізольовані приміщення, придатні для
 7. 2. Початкові способи набуття права власності
  реєстрації прав на них (ст. 219 і ст. 131 ЦК). Отже, до моменту такої реєстрації знову створювана нерухома річ юридично не існує. Таке, наприклад, незавершене будівництво. Це останнє можна вважати спеціальним видом нерухомості, бо його тісний зв'язок із землею як основна ознака нерухомості очевидна (пор. ст. 130 ЦК). Однак правовстановлюючої державної
 8. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  реєстрація, обгрунтування нового правомочності, рітуалізірованние дії по фактичному наділення землею), за допомогою яких нове право "вписувалося" в систему вже існуючих відносин. Права на дані в дарування землі вперше були сформульовані в Указі 1566 і зводилися до права змінювати землі, здавати їх в оренду і передавати у придане. Давність (набувальна) стає юридичним
 9. 3. Застава
  реєстрації іпотеки в державних органах, питання, пов'язані з перезалогу одного і того ж майна, старшинством заставодержателів, зазвичай вирішувалися в угоді про іпотеку. --- Див: Римське приватне право: Підручник. С. 341. Основним правом заставного кредитора в разі невиконання боржником зобов'язання у встановлений термін був продаж закладеного
 10. 3. Об'єкти довірчого управління
  реєстрації довірчого управління майном, має визначення відмітних ознак майнових комплексів, які можуть бути кваліфіковані як підприємства. У юридичній літературі нерідко можна зустріти погляд на підприємство як на звичайний об'єкт нерухомості, одну з її різновидів, що видається не зовсім обгрунтованим. --- Див,
© 2014-2022  yport.inf.ua