Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Об'єкти довірчого управління

Об'єктами довірчого управління можуть бути підприємства та інші майнові комплекси, окремі об'єкти, що відносяться до нерухомого майна, цінні папери, права, засвідчені бездокументарними цінними паперами, виняткові права та інше майно. Із так званого іншого майна особливе правило передбачено тільки щодо грошей: "Не можуть бути самостійним об'єктом довірчого управління гроші, за винятком випадків, передбачених законом" (п. 1 і 2 ст. 1013 ЦК). Таким чином, методом "виключення з виключення" гроші все ж зізнаються об'єктом довірчого управління, якщо це встановлено законом.
На перший погляд коло можливих об'єктів довірчого управління представляється необмеженим ("інше майно"). Однак насправді дана обставина свідчить про те, що законодавець не вважав за можливе дати коло об'єктів довірчого управління у вигляді вичерпного переліку, маючи на увазі, що в такій якості може виступати будь-яке майно, що відповідає вимогам, що випливають з усіх норм, що регулюють правовідносини довірчого управління майном. Враховуючи викладене, можна виділити загальні вимоги, пропоновані до всякого майна, що передається в довірче управління, і спеціальні вимоги, що стосуються окремих об'єктів.
До числа загальних можна віднести вимоги, пропоновані до об'єкта довірчого управління.
По-перше, майно в момент його передачі довірчому керуючому не повинно бути закріплено за іншими суб'єктами на праві господарського відання або оперативного управління (п. 3 ст. 1013 ЦК). Як відомо, правом господарського відання володіють тільки державні та муніципальні підприємства, а правом оперативного управління - федеральні казенні підприємства, а також установи, створені як державою чи муніципальній освітою, так і іншими власниками. Існуючий законодавчу заборону на передачу такого майна в довірче управління пояснюється тим, що власник вже розпорядився цим майном, закріпивши його на обмеженому речовому праві за створеними ним юридичними особами, які по суті і здійснюють правомочності власника щодо зазначеного майна. Якщо власник вирішить розпорядитися цим майном іншим способом, наприклад шляхом передачі його в довірче управління, він повинен спочатку анулювати раніше засноване ним відповідне обмежене речове право створеного ним юридичної особи. Це може бути зроблено шляхом вилучення майна у такої юридичної особи, якщо це допускається законодавством. Наприклад, власник майна, закріпленого за казенним підприємством чи установою на праві оперативного управління, право вилучити тільки зайве, невикористовуване або використовується не за призначенням майно та розпорядитися ним на свій розсуд (п. 2 ст. 296 ЦК). Однак найбільш радикальний спосіб зробити майно придатним для передачі в довірче управління - здійснити ліквідацію відповідної юридичної особи, у господарському віданні або оперативному управлінні якого знаходиться це майно. По закінченні ліквідаційної процедури (після внесення запису про припинення юридичної особи до реєстру юридичних осіб) зазначене майно може бути передане власником у довірче управління.
По-друге, враховуючи реальний характер договору довірчого управління майном і та обставина, що одним з істотних умов договору довірчого управління є склад майна, переданого в довірче управління, засновник довірчого управління повинен фактично володіти цим майном в момент укладання договору. У юридичній літературі зустрічаються й інші думки. Так, В.А. Дозорців вказує: "У договорі може бути передбачено, що в довірче управління передаватиметься майно, ще підмет придбання або навіть створенню, тобто майно, що не існуюче в момент укладання договору. Таке майно стане предметом договору - але не предметом довірчого управління. В цьому разі в договорі має бути передбачений критерій, відповідно до яких знову створене або придбане майно включається до складу знаходиться в довірчому управлінні "" * ". Проте договір довірчого управління майном як реальний договір вважається укладеним з моменту передачі майна. Тому або договір не буде визнаний укладеним аж до моменту фактичної передачі майна, щодо якого була домовленість між засновником управління та довірчим керуючим, або ці домовленості залишаться за рамками договору, який набирає чинності тільки щодо майна, фактично переданого довірчого керуючого. У всякому разі, уявити собі ситуацію, що будь-яке майно або його частина є "предметом договору - але не предметом довірчого управління", неможливо.
---
"*" дозорців В.А. Указ. соч. С. 538.
По-третє, майно, передане в довірче управління, повинно містити в собі якості, що дозволяють його відокремити (відособити) від майна як засновника довірчого управління, так і довірчого керуючого. Більш того, ГК (п. 1 ст. 1018) вимагає, щоб це майно відбивалося у довірчого управителя на окремому балансі і щоб по ньому вівся самостійний облік. У зв'язку з цим в юридичній літературі висловлювалася категоричне думку про те, що об'єктом довірчого управління може служити виключно індивідуально-визначене майно, оскільки тільки воно піддається самостійного обліку і може бути дійсно (юридично) відокремлено від іншого майна. З цих же причин крім майна, що визначається родовими ознаками, з числа самостійних об'єктів довірчого управління виключаються рухомі речі (крім цінних паперів) "*".
---
"*" Див, наприклад: Цивільне право: У 2 т. Т. II, напівтім 2: Підручник. С. 121 - 122; дозорців В.А. Указ. соч. С. 538.
Трохи менш категоричний у своїх судженнях з цього приводу В.В. Чубаров, який пише: "У законі не міститься прямої заборони на передачу в довірче управління речей, визначених родовими ознаками ... Однак структура договору, характер взаємин, що складаються між учасниками, а також приблизний перелік об'єктів договору, що дається в ст. 1013 ЦК, не залишають сумнівів у тому, що в довірче управління, як правило, має передаватися індивідуально-визначене майно "" * ".
---
"*" Цивільне право Росії. Частина друга: Зобов'язальне право: Курс лекцій. С. 571.
На наш погляд, при тлумаченні норм ГК про необхідність відокремлення майна, переданого в довірче управління, слід враховувати підвищений ризик втрати майна, який несе засновник довірчого управління, а дана обставина, у свою чергу, робить більш переважним жорсткий підхід до визначення об'єктів довірчого управління. У цьому сенсі цілком виправданим видається висновок Е.А. Суханова про те, що "саме істота довірчого управління не допускає можливості змішування знаходиться в управлінні майна з майном самого керуючого. В іншому випадку неминучими стали б різні непорозуміння і навіть зловживання: змішувалися б не тільки доходи від використання такого майна, але і виникаючі при цьому права та обов'язки, а майно засновника, що знаходиться в управлінні, могло б стати об'єктом стягнення кредиторів за особистими боргами керуючого "" * ".
---
"*" Цивільне право: У 2 т. Т. II, напівтім 2: Підручник. С. 121 - 122.
Що стосується можливості передачі в довірче управління тільки рухомих речей (в якості самостійного об'єкта), то вона повинна бути виключена, "бо відособити їх в юридичному сенсі (шляхом відкриття окремого балансу) неможливо" "*" . Незважаючи на деякий формалізм викладеної позиції, вона вносить чіткість і визначеність в правове регулювання правовідносин, пов'язаних з довірчим управлінням майном.
---
"*" Там же. С. 122.
По-четверте, майно, передане в довірче управління, має мати властивість неспоживаність в процесі його використання, оскільки після закінчення терміну довірчого управління або його припинення з інших підстав довірчий керуючий повинен повернути це майно засновнику довірчого управління (п. 3 ст. 1024 ЦК).
Перераховані вимоги рівною мірою відносяться до всіх об'єктів довірчого управління майном, в тому числі і до тих, які названі в п. 1 ст. 1013 ЦК: підприємствам та іншим майновим комплексам, окремим об'єктам нерухомості, цінних паперів (включаючи бездокументарні), виключних прав. Зважаючи на зазначені вимоги, можна зробити висновок про те, що договір довірчого управління майном в основному розрахований на правовідносини, об'єктами яких виступають підприємства, нерухоме майно, пакети емісійних цінних паперів, комплекси виключних прав. Саме ці види майна потребують постійного професійному управлінні. Що стосується іншого майна (окремі речі, майнові права), то їх участь у майновому обороті має забезпечуватися за допомогою інших типів договірних зобов'язань. Тому навряд чи можна вітати спроби розширювального тлумачення кола можливих об'єктів довірчого управління, засновані на формальному аналізі їх переліку, що міститься у п. 1 ст. 1013 ЦК, які мають місце в сучасній юридичній літературі.
Наприклад, Л.Ю. Міхєєва вважає можливою передачу в довірче управління практично будь-яких майнових прав, оскільки "закон допускає довірче управління майновими правами як самостійними об'єктами", і пропонує механізм такої передачі та подальшого управління майновими правами. "Засновуючи довірче управління, - пише Л.Ю. Міхєєва, - володар, наприклад, права вимоги, забезпеченого заставою, укладає договір з керуючим, згідно з яким право відокремлюється окремо від іншого майна правовласника і передається керуючому. При цьому не відбувається поступки керуючому права, воно зберігається за правовласником, а керуючий зобов'язаний вчиняти дії щодо витребування боргу від зобов'язаної особи. Ряд дій носитиме фактичний характер (звернення до боржника, збір інформації і т.д.). Однак юридичними діями керуючого слід вважати пред'явлення вимоги від імені правовласника, участь в судовому розгляді і т.д. " "*".
---
"*" Міхєєва Л.Ю. Указ. соч. С. 116.
КонсультантПлюс: примітка.
Текст монографії Л.Ю. Михеевой "Довірче управління майном. Коментар законодавства" включений в інформаційний банк станом на 23.08.2001.
Як бачимо, автором описані типові дії повіреного за договором доручення або представника за дорученням. А запропонований "механізм" передачі майнових прав в довірче управління не містить відповідей на елементарні питання, пов'язані не тільки з дотриманням передбачених ГК вимог до об'єктів довірчого управління, а й з особливостями майнових прав як об'єктів цивільного обороту. Зокрема, як можна реально відокремити майнове право (наприклад, право вимоги за зобов'язанням) і тим більше передати його кому-небудь, не оформляючи поступки цього права цессией? Чи можливе таке майно відображати у довірчого управителя на окремому балансі? Яким чином довірчий керуючий буде повертати майнове право засновнику довірчого управління у разі припинення зазначеного правовідносини?
Наступний приклад, наведений Л.Ю. Михеевой, не менше дивовижний. На її думку, "немає перешкод до передачі орендарем свого права оренди в довірче управління ... Зазначене означає, що при необхідності довірчий керуючий зможе вигідно розпорядитися належним орендареві правом використання орендованого майна, продавши його і звернувши в іншу майнову форму. Набувач права отримає можливість використання орендованого майна, а кошти, виручені керуючим від реалізації права, "автоматично" стануть об'єктом довірчого управління. Однак передача орендного права в довірче управління можлива лише за згодою на те орендодавця "" * ".
---
"*" Міхєєва Л.Ю. Указ. соч. С. 117.
КонсультантПлюс: примітка.
Текст монографії Л.Ю. Михеевой "Довірче управління майном. Коментар законодавства" включений в інформаційний банк станом на 23.08.2001.
У зв'язку з викладеним необхідно нагадати, що права орендаря (пов'язані з розпорядженням орендованим майном або правом оренди), які він може реалізувати, звичайно ж, тільки за згодою орендодавця, встановлені ЦК (п. 2 ст . 615), в якому дано вичерпний перелік. До їх числа відносяться: право здавати орендоване майно в суборенду; право передавати свої права та обов'язки за договором іншій особі (перенала), надавати орендоване майно у безоплатне користування, а також право віддавати орендні права в заставу і вносити їх як внесок до статутного капіталу господарських товариств і товариств чи пайового внеску у виробничий кооператив. Серед цих правомочностей відсутнє право передачі орендних прав у довірче управління. І це зрозуміло. Адже передача орендних прав в довірче управління означатиме, що правовласником залишається орендар, який одночасно продовжує нести обов'язки, що випливають з договору оренди, а стало бути як мінімум повинен платити орендодавцю орендну плату, не користуючись орендованим майном, при цьому довірчого керуючого відводилася б лише роль посередника в пошуку особи, яка погодилась би придбати право оренди. При цьому довірчий керуючий, не будучи орендарем майна, не мав би можливості розпорядитися правом оренди. У кращому випадку праці орендаря і довірчого керуючого могли б завершитися перенайма орендованого майна (за згодою орендодавця). Тільки причому ж тут договір довірчого управління майном?
  В обох прикладах (з правом вимоги за зобов'язанням і з правом оренди) розглянуті майнові права не відповідають вимогам, що пред'являються до об'єктів довірчого управління, та й суті правовідносин з довірчого управління майном. Справді, навіщо зобов'язального права вимоги або праву оренди постійне управління? Адже здійснення цих прав означає в першому випадку пред'явлення відповідної вимоги боржникові, а у другому - володіння і користування орендованим майном. Договір довірчого управління майном не може регулювати подібні відносини.
  Майнові права будуть відповідати всім вимогам, що пред'являються до об'єктів довірчого управління, лише в тому випадку, якщо вони виступають як елементи інших повноцінних об'єктів довірчого управління (наприклад, підприємства), або у випадках, прямо вказаних у законі (права, засвідчені бездокументарними цінними паперами , безготівкові гроші).
  З окремих об'єктів довірчого управління, перерахованих в п. 1 ст. 1013 ЦК, найбільш адекватні правовідносин довірчого управління майном підприємства. Як відомо, підприємством як об'єктом прав визнається майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства як майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також права на позначення, індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи і послуги (фірмове найменування, товарні знаки, знаки обслуговування), та інші виключні права (ст. 132 ЦК).
  Важливе значення, особливо для дотримання вимог про форму договору та державної реєстрації довірчого управління майном, має визначення відмітних ознак майнових комплексів, які можуть бути кваліфіковані як підприємства. У юридичній літературі нерідко можна зустріти погляд на підприємство як на звичайний об'єкт нерухомості, одну з її різновидів "*", що видається не зовсім обгрунтованим.
  ---
  "*" Див, наприклад: Комерційне право: Підручник / О.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.С. Ковалевська та ін; Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. СПб., 1997.
  На наш погляд, правильним є ставлення до підприємств як до особливих об'єктів цивільних прав, яким, на відміну від інших об'єктів нерухомості, притаманні такі ознаки, як об'єктивна невизначеність, мінливість, нерозривний зв'язок із суб'єктом. Підприємство віднесено до об'єктів нерухомості не за своїми природними та фізичними властивостями (нерозривний зв'язок із землею, неможливість переміщення без невідповідного збитку цільовим призначенням), а лише в силу прямої вказівки федерального закону (п. 1 ст. 132 ЦК). Дана обставина, у свою чергу, вимагає враховувати специфіку як самих підприємств, так і речових прав на них та угод з ними.
  Основна особливість підприємства, що відрізняє його від інших об'єктів нерухомості, полягає в тому, що до складу майнового комплексу неодмінно входять права вимоги, борги, а також права на позначення, індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи і послуги. Тому будь-яка угода з підприємством включає в свій зміст поступку прав вимоги та переведення боргу, і, отже, оцінка законності угоди з підприємством передбачає обов'язкову перевірку дотримання прав кредиторів його власником, що чинять відповідну угоду.
  Водночас перехід прав та переведення боргу мають місце лише в тому випадку, якщо об'єктом договору довірчого управління дійсно є підприємство, а не інший майновий комплекс, передача якого в довірче управління здійснюється за звичайними правилами, передбаченими щодо нерухомого майна.
  У зв'язку з цим видається, що обов'язковою ознакою підприємства як особливого об'єкта цивільних прав, що відрізняє його від інших майнових комплексів, слід визнати його фактичне використання для здійснення підприємницької діяльності ("підприємство на ходу"), як це передбачено п. 1 ст. 132 ГК. Зовнішнім проявом, наслідком цієї ознаки може бути визнана принципова можливість виділити серед всіх цивільно-правових зобов'язань власника підприємства ті зобов'язання останнього, які пов'язані виключно з діяльністю даного майнового комплексу. І навпаки, у тих випадках, коли така можливість відсутня, майновий комплекс, що є об'єктом угоди, не може бути визнаний підприємством з усіма витікаючими звідси наслідками.
  Наприклад, якщо об'єктом довірчого управління буде цех, що виробляє комплектуючі для основного виробу, то мова може йти лише про частину майна (майновому комплексі), що не є підприємством, оскільки із зобов'язань і виняткових прав власника даного майнового комплексу неможливо виділити ті з них, які пов'язані виключно з діяльністю такого цеху. Водночас договір довірчого управління майнового комплексу філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу юридичної особи у всіх випадках буде являти собою угоду з підприємством, оскільки є можливість ідентифікувати договори юридичної особи, пов'язані виключно з діяльністю відповідних майнових комплексів: всі вони укладені керівником філії по дорученням юридичної особи.
  Застосування такого обов'язкового ознаки підприємства, як фактичне використання відповідного майнового комплексу для здійснення підприємницької діяльності, дозволить звузити сферу дії спеціальних правил про угоди з підприємствами та забезпечити їх застосування лише в дійсно необхідних випадках.
  На жаль, ГК (гл. 53) не містить будь-яких спеціальних правил, що встановлюють особливості договору довірчого управління підприємством. Наприклад, серед обов'язкових умов, дотримання яких необхідно при вчиненні договору довірчого управління майном, не знайшло відображення вимога законодавства про обов'язкове повідомлення кредиторів власника підприємства за його зобов'язаннями, пов'язаними з діяльністю відповідного підприємства, як це зроблено щодо договорів продажу або оренди підприємств. Представляється, проте, що зазначена вимога є обов'язковим і при укладенні договору довірчого управління підприємством. А названі норми можуть застосовуватися в силу аналогії закону.
  Було б корисно законодавчо встановити заборону на довільне виключення зі складу майна підприємства (або включення до складу майна підприємства), переданого в довірче управління, прав вимог і боргів, у тому числі не пов'язаних з діяльністю відповідного виробничого комплексу.
  За загальним правилом до складу майна підприємства входять усі види майна (включаючи права вимоги і борги), призначені (пов'язані) для його діяльності, якщо інше не передбачено законом або договором (п. 2 ст. 132 ЦК). Виняток із загального правила (тобто "інше", передбачене угодою сторін) можуть скласти лише випадки, коли окремі права вимоги або борги з числа тих, які пов'язані з діяльністю підприємства, не передаються контрагенту по угоді.
  Інша трактування відкриє можливість для учасників майнового обороту довільно включати до складу майнового комплексу будь-які права вимоги і борги по всякому зобов'язанню власника підприємства, що призведе до здійснення угод, що укладаються в обхід закону (зокрема, норм, регулюючих поступку вимоги та переведення боргу).
  Називаючи в якості можливих об'єктів довірчого управління окремі об'єкти, що відносяться до нерухомого майна (простіше було сказати - об'єкти нерухомості), законодавець, мабуть, мав на увазі, що на відміну від інших об'єктів, перерахованих в п. 1 ст. 1013 ЦК, які передаються в довірче управління в якості комплексів, пакетів, нерухомість може передаватися в довірче управління і як окремо стоїть (єдиний) об'єкт нерухомого майна, наприклад будівля, споруда або земельну ділянку. Природно, і в цьому випадку мова йде про таку нерухомості, яка потребує постійного управління та експлуатація якої може принести доходи. В іншому випадку (скажімо, коли будинок повністю заселений мешканцями) передача об'єкта нерухомості в довірче управління означатиме, що власник перекладає на плечі довірчого керуючого своє тягар утримання названого об'єкта.
  Як відомо, до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди. До нерухомих речей належать також підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти. Законом до нерухомих речей може бути віднесено й інше майно (п. 1 ст. 130 ЦК).
  Таким чином, всі об'єкти нерухомості можна диференціювати на три категорії. Першу категорію нерухомого майна (нерухомість за природними властивостями) становлять земельні ділянки, ділянки надр та відокремлені водні об'єкти, які відносяться до нерухомого майна як такі, щодо них немає необхідності встановлювати будь-які ознаки, що дозволяють їх кваліфікувати як нерухомості. Крім того, правове становище названих об'єктів нерухомого майна, як правило, визначається спеціальним законодавством (про землю, про воду, про надра). Дана обставина зумовлено особливою роллю, яку відіграють зазначені об'єкти в житті будь-якого суспільства.
  Відмінною рисою правового регулювання таких об'єктів нерухомості, як земля, ділянки надр, водні об'єкти, є визначальне значення публічно-правового регулювання. Саме публічно-правові акти вирішують питання про можливість участі названих об'єктів у майновому обороті і про ступінь такої участі. Дана обставина враховується і Цивільним кодексом Російської Федерації, згідно з яким земля та інші природні ресурси можуть відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої іншими засобами в тій мірі, в якій їх обіг допускається законами про землю та інших природних ресурсах (п. 3 ст. 129 ЦК).
  І тільки в тому випадку, якщо земля, ділянки надр та відокремлені водні об'єкти допущені публічно-правовими актами до участі в майновому обороті, вони визнаються цивільним законодавством оборотоздатні і на них поширюється цивільно-правове регулювання. Отже, тільки в цьому випадку можлива і передача названих об'єктів нерухомості в довірче управління.
  Наприклад, відповідно до п. 1 ст. 260 ГК особи, які мають у власності земельну ділянку, права передавати його, віддавати в заставу або здавати в оренду або розпоряджатися ним іншим чином остільки, оскільки відповідні землі на підставі закону не виключені з обороту або не обмежені в обігу. Зокрема, земельні ділянки та знаходиться на них нерухоме майно можуть надаватися їх власниками іншим особам у постійне або строкове користування (а стало бути, і в довірче управління). Разом з тим особливістю довірчого управління земельними ділянками є те, що використання деяких категорій земель (наприклад, сільськогосподарського призначення) можливе лише в межах, що визначаються їх цільовим призначенням (п. 1 ст. 264, п. 2 ст. 260 ЦК).
  Інша категорія об'єктів нерухомості (нерухомість за фактичними і юридичними властивостями) включає в себе будівлі, споруди, ліси, багаторічні насадження та інші об'єкти, міцно пов'язані із землею, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе. Слід зауважити, що містяться в ЦК спеціальні норми регулювання різних угод з нерухомістю (продаж, оренда та ін.) розраховані в основному саме на цю категорію об'єктів.
  Крім об'єктів, перерахованих у ст. 130 ЦК (будівлі, споруди тощо), законодавство про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним і судова практика відносять до цієї категорії нерухомості (за ознакою міцного зв'язку з землею і неможливості переміщення без невідповідного збитку цільовим призначенням) також об'єкти незавершеного будівництва. Так, у Постанові Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 25 лютого 1998 р. N 8 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав" міститься роз'яснення, згідно з яким за змістом ст. 130 ЦК та ст. 25 Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" не завершені будівництвом об'єкти, які не є предметом чинного договору будівельного підряду, повинні ставитися до нерухомого майна. Тому арбітражним судам рекомендовано при вирішенні спорів про право на не завершені будівництвом об'єкти керуватися нормами, що регулюють правовідносини власності на нерухоме майно та укладення угод з ним, з урахуванням особливостей, встановлених для виникнення права власності на незавершені будівництвом об'єкти і розпорядження ними (п. 16 Постанови) "*".
  ---
  "*" Див: Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, прийняті з квітня 1992 року по листопад 2000 / / Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 2001. N 1. С. 99 - 100.
  До речі сказати, незавершене будівництво - один з найпривабливіших об'єктів довірчого управління майном. Здійснюючи управління таким об'єктом, довірчий керуючий може завершити будівництво, у тому числі шляхом укладення з будівельною організацією договору будівельного підряду в якості замовника, і потім протягом встановленого договором довірчого управління майном терміну використовувати даний об'єкт за його цільовим призначенням на комерційній основі: здача в оренду нежитлових приміщень комерційним організаціям під офіси або для організації складів, передача громадянам жилих приміщень за договорами житлового найму, експлуатація виробничих споруд тощо При цьому всі витрати на будівництво можуть бути відшкодовані довірчим керуючим за рахунок доходів від використання завершених будівництвом об'єктів.
  У третю категорію об'єктів нерухомості потрапляють об'єкти, що не володіють фізичними і юридичними властивостями, характерними для об'єктів другої категорії (нерозривний зв'язок із землею і неможливість переміщення без невідповідного збитку їх цільовому призначенню), однак до них належить застосовувати режим нерухомого майна внаслідок прямої вказівки закону. Так, безпосередньо в ЦК є норми, що поширюють правовий режим нерухомості на підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти (п. 1 ст. 130); підприємства як майнові комплекси, використовувані для підприємницької діяльності (п. 1 ст . 132); житлові приміщення (ст. 558).
  Що стосується нежитлових приміщень, то необхідно вважати, що в період, коли готувався і приймався чинний сьогодні Цивільний кодекс Російської Федерації, нежитлові приміщення всередині будівлі не визнавалися об'єктами нерухомості. З цієї причини угоди з нежитловими приміщеннями (у тому числі договори про їх оренду) не вимагали державної реєстрації, а фактично проводилася в той час в деяких регіонах Росії реєстрація (облік) договорів оренди нежитлових приміщень на підставі правових актів суб'єктів Російської Федерації в судовій практиці не визнавалася і не визнається державною реєстрацією. Дана обставина, зокрема, має своїм наслідком те, що договори оренди нежитлових приміщень, укладені в той період, які не були зареєстровані за правилами місцевого нормотворчості, проте визнаються законними і набрали чинності.
  Нежитлові приміщення набули статусу нерухомого майна лише з введенням в дію Федерального закону від 21 липня 1997 р. "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" "*", що включив нежитлові приміщення до переліку об'єктів нерухомості. При цьому законодавець не подбав про те, щоб відносини, пов'язані з появою нового об'єкта нерухомості, отримали хоч якесь позитивне регулювання: процес розширення переліку об'єктів нерухомості за рахунок нежитлових приміщень не супроводжувався введенням в дію відповідних нових правових норм, що регламентують майновий оборот зазначених об'єктів . Тому, зокрема, не ГК "повинен" у створенні тієї безглуздої законодавчої ситуації, коли договір оренди в цілому, укладений, скажімо, на термін в 11 місяців, обходився без державної реєстрації (ст. 651 ЦК), а такий же договір оренди (або суборенди) окремого приміщення в цьому ж будинку на менш тривалий строк не мав сили до його обов'язкової реєстрації (ст. 609 ЦК). Правда, Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації в даному випадку знайшов можливість для розумного тлумачення названих правових норм: беручи до уваги безсумнівну подібність аналізованих правовідносин, арбітражним судам було рекомендовано застосовувати ст. 651 ГК (за аналогією закону) і до договорів оренди нежитлових приміщень (інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 червня 2000 ). Однак будувати правове регулювання відповідних правовідносин тільки за аналогією закону неможливо, потрібно докладна і детальна регламентація угод з нежитловими приміщеннями.
  ---
  "*" Збори законодавства Російської Федерації. 1997. N 30. Ст. 3594.
   Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 2000. N 7. С. 70.
  Проте в даний час можна констатувати, що такі об'єкти нерухомості, як нежитлові приміщення, в юридичному сенсі не є просто частиною будівель, а являють собою об'єкти нерухомого майна внаслідок того, що вони віднесені до нерухомості в силу прямої вказівки закону (третя категорія об'єктів нерухомості). Цей висновок має те практичне наслідок, що правові норми, призначені для регулювання угод з будівлями і спорудами (зокрема, правила про долю земельної ділянки, на якій знаходиться відповідний об'єкт), не можуть поширюватися на операції, що здійснюються з нежитловими приміщеннями.
  Наступний можливий об'єкт довірчого управління - цінні папери, які можуть мати документарну або бездокументарну форму. Як відомо, цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності. До цінних паперів відносяться: державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесено до цінних паперів (ст. 142, 143 ЦК).
  Бездокументарні цінні папери за своїм змістом являють собою ту ж сукупність прав, що і відповідні звичайні цінні папери, але на відміну від останніх не мають форму документа, який бере участь у майновому обороті як речі, а засвідчуються за допомогою особливого способу фіксації, в тому числі з допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки (ст. 149 ЦК). Тому у випадку з бездокументарними цінними паперами об'єктами майнового обороту є не речі (документи, визнані цінними паперами), а безпосередньо майнові права, зафіксовані певним чином.
  У юридичній літературі зазвичай відзначається відмінність між документарними і бездокументарними цінними паперами (аж до повного неприйняття останніх "*"), причому вказані відмінності видаються настільки істотними, що дана обставина практично виключає застосування до бездокументарні цінних паперів більшості норм, призначених для регулювання обороту цінних паперів документарної форми випуску. В основі такого погляду лежить уявлення про те, що, здійснюючи операції з документарними цінними паперами, їх учасники мають справу з такими об'єктами цивільно-правових відносин, як речі, якщо ж угоди укладаються з приводу бездокументарних цінних паперів, то мається на увазі зовсім інший об'єкт цивільних прав, а саме майнові права.
  ---
  "*" Див, наприклад: Бєлов В.А. Цінні папери в російському цивільному праві / Под ред. проф. Е.А. Суханова. М., 1996. С. 123 - 139.
  З іншого боку, Федеральний закон "Про ринок цінних паперів" "*" регулює операції з цінними паперами як документарній, так і бездокументарній форм випуску однаковим чином, без урахування будь-яких відмінностей між ними. У результаті відповідно до названим Законом, наприклад, покупець бездокументарних цінних паперів набуває їх у власність за звичайним договором купівлі-продажу, що є неможливим в принципі, за визначенням.
  ---
  "*" Див, наприклад: Бєлов В.А. Цінні папери в російському цивільному праві / Под ред. проф. Е.А. Суханова. С. 123 - 139.
  Мабуть, враховуючи потреби майнового обороту, необхідно відмовитися від антагонізму документарній та бездокументарній форм випуску цінних паперів і акцентувати увагу не на розходженні між ними, а, навпаки, на безсумнівному їх схожості та загальних рисах. Скажімо, можна говорити про тотожність сутності емісійних цінних паперів обох форм випуску: інтерес учасників угод, наприклад, з акціями спрямований, звичайно ж, не на документ - паперовий носій і не на спосіб фіксації прав, а на сукупність прав акціонера, виражених в акції (як в документарній, так і в бездокументарній формах). Як правильно відзначає В.А. Дозорців, "для цінного паперу істотне значення має не її речовинний характер. Важливо, що вона висловлює певні права та закріплює їх в об'єктивній формі, притому здійснення їх без підтвердження у цій формі не допускається. Тому спеціальні правила про передачу в довірче управління цінних паперів застосовуються і до прав, посвідчених бездокументарними цінними паперами "" * ".
  ---
  "*" Дозорців В.А. Указ. соч. С. 541.
  Інша справа, що форма цінного паперу (документарна або бездокументарна) з чисто юридико-технічної точки зору дає можливість або, навпаки, створює неможливість застосовувати ті чи інші правила, розраховані виключно на такі об'єкти цивільних прав, як речі або майнові права. Приміром, щодо бездокументарних цінних паперів довірчим керуючим у випадку порушення його прав не може бути застосований їх володарем такий спосіб захисту, як пред'явлення віндикаційного позову, оскільки подібний позов може бути пред'явлений не володіють власника до володіючого невласника тільки відносно індивідуально-визначених речей. Водночас перехід прав за документарній цінним папером не може відбуватися за допомогою чистої цесії. Для цього в обов'язковому порядку потрібно і фактична передача набувачу самого цінного паперу (як речі).
  Таким чином, при здійсненні операцій, в тому числі при укладенні договору довірчого управління, з емісійними цінними паперами документарній та бездокументарній форм випуску необхідно виходити з єдиного об'єкта таких угод (нерозривний сукупність прав) і єдиної сутності емісійних цінних паперів. Що стосується відмінностей у правовому режимі зазначених цінних паперів, то вони виправдані тільки в тому випадку, якщо викликаються необхідністю врахування специфіки відповідно документарній або бездокументарній форм вираження прав, що випливають з цінного паперу.
  У юридичній літературі зверталася увага на те, що з усіх численних видів цінних паперів об'єктами довірчого управління можуть служити в основному емісійні цінні папери. Наприклад, Е.А. Суханов вказує, що "об'єктом довірчого управління виступають головним чином емісійні цінні папери - акції та облігації, бо більшість інших видів цінних паперів, наприклад товаророзпорядчі, використовуються в обороті на основі інших угод. Багато видів цінних паперів, зокрема будь-які векселі і чеки, просто не здатні служити об'єктом аналізованого договору. Тому найбільш поширеним об'єктом управління є корпоративні цінні папери - акції, особливо голосуючі, тобто включають правомочності з управління справами випустив їх товариства-емітента "" * ".
  ---
  "*" Цивільне право: У 2 т. Т. II, напівтім 2: Підручник. С. 122.
  Відповідно до ст. 2 Федерального закону "Про ринок цінних паперів" "*" емісійним цінним папером визнається будь-який цінний папір, в тому числі бездокументарна, яка характеризується одночасно наступними ознаками: закріплює сукупність майнових і немайнових прав, що підлягають посвідченню, поступку і безумовному здійсненню з дотриманням встановлених законом форми і порядку; розміщується випусками, має рівні обсяг і строки здійснення прав усередині одного випуску незалежно від часу придбання цінного паперу. Федеральний закон "Про ринок цінних паперів" відносить до емісійних цінних паперів тільки акції та облігації (як у документарній, так і в бездокументарній формі). Нормативними актами Федеральної комісії з ринку цінних паперів Російської Федерації (далі - ФКЦБ РФ) до числа емісійних цінних паперів віднесено також опціонне свідоцтво та житловий сертифікат .
  ---
  "*" Збори законодавства Російської Федерації. 1996. N 17. Ст. 1918; 1998. N 48. Ст. 5857.
   Вісник Федеральної комісії з ринку цінних паперів Росії. 1997. N 1; 1998. N 1.
  Емісійні цінні папери, як у документарній, так і в бездокументарній формах, відповідають вимогам, що пред'являються ГК (гл. 53) до об'єктів довірчого управління майном: вони відносяться до майна, яке може бути індивідуалізоване (номер, серія, випуск) і осібно від іншого майна їхнього власника, а також довірчого керуючого, який може враховувати їх на окремому балансі; при припиненні довірчого управління вказані цінні папери можуть бути повернуті їх власникові. Крім того, дані цінні папери (природно, не одиничні екземпляри, а їхні пакети) дійсно потребують постійного управлінні: акції дають можливість брати участь в управлінні відповідним акціонерним товариством, а облігації вільно обертаються на ринку.
  Спеціальні правила про довірче управління цінними паперами, що містяться в ЦК (ст. 1025), зводяться до того, що при передачі в довірче управління цінних паперів може бути передбачено об'єднання цінних паперів, переданих в управління різними особами, і що правомочності довірчого керуючого за розпорядженням цінними паперами повинні бути визначені в договорі довірчого управління (мабуть, в якості додаткового істотної умови). Інші особливості довірчого управління цінними паперами визначаються законом.
  Такий закон, який би регулював спеціальним чином правовідносини, пов'язані з довірчим управлінням цінними паперами, до теперішнього часу не прийнятий. Деякі особливі правила встановлені Федеральним законом "Про ринок цінних паперів". Зокрема, в названому Законі (ст. 5) кілька розширено поняття об'єктів довірчого управління цінними паперами: до їх числа віднесені не тільки самі цінні папери, а й грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери, а також грошові кошти та цінні папери, куплені у процесі управління цінними паперами.
  На думку Л.Ю. Михеевой, при довірчому управлінні цінними паперами дійсним його об'єктом є не цінні папери, а майнові права. Вона пише: "По суті в даній ситуації ... відбувається управління майновим правом, яке дана річ (цінний папір) лише засвідчує" "*". А оскільки при довірчому управлінні майновими правами, а одно "при передачі іменного цінного паперу в довірче управління поступки права вимоги не повинно бути", засновник повинен видати "керуючому довіреність (як і у випадку управління майновими правами), наявність якої дозволить останньому робити необхідні дії " .
  ---
  "*" Міхєєва Л.Ю. Указ. соч. С. 120.
   Міхєєва Л.Ю. Указ. соч. С. 121.
  КонсультантПлюс: примітка.
  Текст монографії Л.Ю. Михеевой "Довірче управління майном. Коментар законодавства" включений в інформаційний банк станом на 23.08.2001.
  У зв'язку із зазначеними судженнями Л.Ю. Михеевой слід зазначити, що в іншій роботі (Л.Р. Юлдашбаева) обгрунтовано вказувалося на те, що у випадку з цінним папером, вираженої в документарній формі, "необхідно говорити не про правообладании, а про володіння річчю - цінним папером. Якщо у випадку з класичною річчю - матеріальним предметом - відбувається передача володіння довірчого керуючого, то у випадку з цінними паперами також повинна відбутися передача володіння. Інакше довірчий керуючий не зможе реалізувати свої правомочності з управління цінними паперами, переданими в довірче управління. Адже ... здійснення або передача майнових прав, засвідчених цінним папером, можливі тільки при пред'явленні цінного паперу (документа) "" * ". Л.Р. Юлдашбаева висловлює також сумніви щодо необхідності для довірчого керуючого діяти, здійснюючи довірче управління цінними паперами, на основі довіреності, яка видається правовласником. На її думку, "те, що для управління майновими правами вимагається довіреність, не випливає з положень глави 53 ЦК РФ. На нашу думку, як не потрібно довіреність при здійсненні довірчим керуючим своїх повноважень відносно речей, так і не потрібно довіреність щодо майнових прав " . Свою позицію Л.Р. Юлдашбаева аргументує тим, що довірчий керуючий, здійснюючи управління довіреною йому майном, діє від свого імені, інформуючи при цьому контрагентів, що він здійснює відповідні угоди в якості довірчого керуючого .
  ---
  "*" Юлдашбаева Л.Р. Правове регулювання обігу емісійних цінних паперів (акцій, облігацій). М.: Статут, 1999. С. 187.
   Там же. С. 189.
   Див: Там же.
  Доводи Л.Р. Юлдашбаева представляються обгрунтованими. Довіреністю, як відомо, визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами (п. 1 ст. 185 ЦК). Неможливо, діючи за дорученням, одночасно здійснювати угоди від свого імені. Одне виключає інше.
  Одним з найбільш спірних видів майна (у вітчизняній юридичній літературі), які відповідно до ЦК (ст. 1013) можуть за певних умов служити об'єктами довірчого управління, є гроші. У коло об'єктів довірчого управління майном гроші були введені вже приводившейся нормою, досить незвичайної за своїм змістом: "Не можуть бути самостійним об'єктом довірчого управління гроші, за винятком випадків, передбачених законом" (п. 2 ст. 1013 ЦК). Справа в тому, що при підготовці проекту ЦК не могла не враховуватися реально існуюча банківська практика щодо здійснення так званих трастових операцій. Разом з тим розробники проекту ЦК хотіли підкреслити винятковість таких ситуацій, коли гроші використовуються як об'єкта довірчого управління, оскільки в звичайних ситуаціях використання грошей у майновому обороті опосередковується іншими видами цивільно-правових договорів, що забезпечують хоча б мінімальні гарантії власникам грошових коштів. Підвищений ризик втрати майна, переданого в довірче управління, у поєднанні з відсутністю стабільності в банківській системі і зневажливим ставленням до клієнтів і до чужого майна не міг не викликати побоювань у розробників проекту нового російського ГК.
  Треба сказати, що ці побоювання були не марними. Не встиг проект частини другої Цивільного кодексу стати законом, на основі міститься в ньому (в проекті) виняткового положення, що допускає довірче управління грошима у випадках, встановлених законом, тут же з'явився закон, котрий дозволив використання чужих грошей в порядку їх довірчого управління та перетворив тим самим винятковий випадок, передбачений ЦК, в рядову комерційну операцію. Йдеться про Федеральному законі "Про внесення змін і доповнень до Закону РРФСР" Про банки і банківську діяльність ", прийнятому Державною Думою 7 липня 1995 і підписаному Президентом Російської Федерації 3 лютого 1996" * "(як відомо, частина друга ГК введена в дію з 1 березня 1996 р.).
  ---
  "*" Збори законодавства Російської Федерації. 1996. N 6. Ст. 492.
  Відповідно до ст. 5 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" (у редакції від 3 лютого 1996 р.) всяка кредитна організація (необов'язково банк) серед всіх інших угод може здійснювати і довірче управління грошовими коштами за договором з фізичними та юридичними особами. Можливість для будь-якої кредитної організації виступати в якості довірчого керуючого коштами нічим не обмежена і не обумовлена.
  Ще раніше з'явився Указ Президента РФ від 26 липня 1995 р. N 765 "Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності інвестиційної політики Російської Федерації" "*", який чудесним чином перетворив незаконні фінансові компанії, які збирали гроші громадян і юридичних осіб (по суті займали гроші) , в керуючі компанії так званих пайових інвестиційних фондів, які покликані здійснювати довірче управління грошовими коштами інвесторів (тобто незаконно зібраними грішми громадян та організацій) шляхом інвестування їх у цінні папери, нерухомість, банківські депозити та інше майно. Причому інвестори (тобто обібрані фінансовими компаніями громадяни та організації) за всіма канонами довірчого управління майном як його засновники були позбавлені права давати так званим керуючим компаніям будь-які вказівки або іншим чином втручатися у здійснення ними своїх прав і виконання обов'язків (п. 10 і 11 Указу Президента РФ від 26 липня 1995 р. N 765).
  ---
  "*" Збори законодавства Російської Федерації. 1995. N 31. Ст. 3097.
  Даний Указ в момент його видання суперечив закону, оскільки вводив довірче управління чужими грошовими коштами явочним порядком, в той час як відповідно діяла вже в той період ст. 209 (п. 4) ЦК власник був наділений правом передати своє майно в довірче управління іншій особі - довірчому керуючому. Іншими словами, правовідносини довірчого управління могли виникнути не інакше як з волі власника, а не шляхом нормативного визнання незаконно привласнених коштів пайовим інвестиційним фондом, що знаходяться в довірчому управлінні у незаконній ж фінансової компанії (тепер - керуючої компанії).
  Що стосується правової оцінки грошових коштів як об'єкта довірчого управління, то спектр позицій, висловлених в юридичній літературі, надзвичайно широкий: від повного неприйняття до підтримки і схвалення.
  Так, на думку В.А. Дозорцева, "грошове довірче управління" відрізняється від довірчого управління по главі 53 ГК і взагалі не підпадає під дію його статей 1012 - 1026. "Грошове довірче управління" - це навіть не різновид договору про довірче управління, воно відноситься до договору доручення ... "Довірче управління" та "грошове довірче управління", - робить висновок В.А. Дозорців, - різні види договорів і не зважаючи суперечливості правил про можливість передачі грошей у довірче управління. Розрізняються всі основні елементи правової регламентації "" * ".
  ---
  "*" Дозорців В.А. Указ. соч. С. 540.
  Е.А. Суханов вважає, що виключається можливість використання в якості об'єкта довірчого управління готівки, оскільки вони "не відносяться до індивідуально-визначених речей, а при їх використанні в майновому обороті право власності на відповідні купюри неминуче втрачається і вони не можуть бути повернуті власнику після закінчення терміну договору ... ". Водночас, на думку Є.А. Суханова, "в довірче управління за певних умов можуть бути передані значаться на банківському рахунку (і тим самим юридично відокремлені) безготівкові грошові кошти ... представляють собою зобов'язальне право вимоги клієнта до банку. У цьому сенсі можна говорити про довірче управління банківським рахунком або банківським внеском "" * ".
  ---
  "*" Цивільне право: У 2 т. Т. II, напівтім 2: Підручник. С. 123 - 124.
  З позицією Е.А. Суханова (у частині готівкових коштів) категорично не погоджується Н.С. Ковалевська, яка вказує: "З цього приводу можна навести два заперечення: по-перше, за вказівкою закону гроші можуть бути самостійним об'єктом довірчого управління у випадках, передбачених законом (п. 2 ст. 1013 ЦК), по-друге, як зберігання , так і розрахунки все більш проводяться у безготівковій формі в довірче управління "" * ". Правда, останній аргумент незрозумілий: як готівка, що передаються в довірче управління, можуть раптом перетворитися на безготівкові (мабуть, так само, як і "зберігання").
  ---
  "*" Комерційне право: Підручник / О.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.С. Ковалевська та ін С. 409.
  Не бачить проблем з таким об'єктом довірчого управління, як готівка, і В.В. Чубаров: "Специфіка передачі в довірче управління грошових коштів, тобто речей, визначених родовими ознаками, шляхом передачі їх готівкою полягає в тому, що власник, передавши їх в управління іншій особі, право власності на них втрачає. Натомість він набуває зобов'язальне право вимоги ефективного використання грошової суми, еквівалентної тій, яка була їм передана "" * ". Але ж сенс довірчого управління майном як раз і полягає в тому, що власник зберігає за собою право власності на майно, передане в довірче управління! Якщо ж він "право власності втрачає" і щось отримує взамін, то ми маємо зовсім інший тип правовідносин, ніяк не пов'язаний з довірчим управлінням майном.
  ---
  "*" Цивільне право Росії. Частина друга: Зобов'язальне право: Курс лекцій. С. 572.
  Л.Г. Єфімова журиться з приводу того, що судово-арбітражна практика "негативно відноситься до операцій з довірчого управління безготівковими коштами". "Кредитні організації, - підкреслює Л.Г. Єфімова, - можуть здійснювати довірче управління грошовими коштами (як і цінними паперами) двома способами: за індивідуальними договорами з засновниками управління та знеособлено, шляхом створення спільних фондів банківського управління ..." "*"
  ---
  "*" Єфімова Л.Г. Банківські угоди: право і практика. М., 2001. С. 628.
  І все ж "грошове довірче управління", коли гроші виступають в якості самостійного об'єкта такого управління, строго кажучи, не вкладається в рамки норм, що містяться в гл. 53 ГК. Адже суть зобов'язання, що випливає з договору довірчого управління, полягає в тому, що його засновник передає своє майно на певний строк довірчого керуючого, який зобов'язаний здійснювати управління цим майном в інтересах засновника або вигодонабувача, а при припиненні довірчого управління - повернути це майно засновнику (п . 1 ст. 1012, п. 3 ст. 1024 ЦК).
  Якщо в довірче управління передаються готівкові грошові кошти, то вони просто збільшують майно довірчого керуючого, і навіть у тому випадку, якщо власник вказаних грошей натомість отримує право вимоги до довірчого керуючого (скажімо, повернути засновнику через п'ять років суму, в 5 разів перевищує отриману " * "), то ці правовідносини ніяк не можна кваліфікувати як довірче управління, оскільки за засновником не зберігається право власності на майно, передане в довірче управління. Швидше, зазначені правовідносини нагадують позикові зобов'язання з елементами договору на надання послуг, причому в цьому випадку послугу робить "засновник довірчого управління" шляхом передачі своїх грошових коштів у розпорядження керуючого.
  ---
  "*" Як тут не згадати "Російський дім" Селенга ", АТ" МММ "та інші незаконні фінансові організації, які так і діяли!
  Що стосується безготівкових грошових коштів, тобто коштів на банківському рахунку або депозиті, то такі правовідносини за своєю правовою природою дійсно представляють собою зобов'язальні права вимоги власників рахунків і вкладників до відповідної кредитної організації, які можуть служити об'єктом різних угод як майнові права. Разом з тим передача цих коштів тієї ж кредитної організації, в якій відкрито банківські рахунки і внески, означає, що кредитор, раніше вже надав свої кошти в розпорядження даної кредитної організації, тепер передає їй же свої права вимоги до цієї ж кредитної організації. Таким чином, кредитна організація буде здійснювати "довірче управління" правами вимоги за зобов'язаннями, в яких вона є боржником. Виходить проста річ: уклавши договір довірчого управління безготівковими коштами з кредитною організацією, в якій вони розміщені, власник зазначених коштів позбавляє себе прав вимагати повернення протягом усього терміну "довірчого управління" цих коштів, безумовно йому належать як власнику рахунку або вкладу. Натомість він отримує нічим не гарантоване обіцянку "приростити" відповідну грошову суму. Мабуть, такого роду операції повинні супроводжуватися солідним забезпеченням або страхуванням відповідальності кредитних організацій.
  У зв'язку з викладеним представляється, що законодавець, допустивши застосування грошей як об'єкта довірчого управління, повинен був забезпечити позитивне регулювання відповідних правовідносин. Про це свідчить і право, яке міститься в ЦК (п. 2 ст. 1013), про неможливість використання грошей як самостійного об'єкта довірчого управління, за винятком випадків, передбачених законом. Встановлення у Федеральному законі "Про банки і банківську діяльність" (ст. 5) прямо протилежної правила не є дотримання вимоги ГК. У цих цілях необхідно розробити цілий комплекс норм, які б забезпечили детальне правове регулювання договору довірчого управління грошовими коштами як окремого виду договору довірчого управління майном шляхом введення спеціальних правил, що змінюють (стосовно довірчого управління грошовими коштами) дію загальних правил про довірче управління майном. І зробити це можна тільки на рівні федерального закону, як це і передбачено в п. 2 ст. 1013 ЦК.
  І нарешті, ще один можливий об'єкт довірчого управління майном, названий на ГК (п. 1 ст. 1013), - виняткові права. Як відомо, серед об'єктів цивільних прав особливе місце займають результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них (інтелектуальна власність). Відповідно до ст. 138 ГК у випадках і в порядку, встановлених законом, визнається виключне право (інтелектуальна власність) громадянина чи юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, виконуваних робіт або послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування тощо). Використання результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, які є об'єктами виняткових прав, може здійснюватися третіми особами тільки за згодою правовласника.
  Володарями виняткових прав, здатних служити об'єктом довірчого управління майном, є автори творів науки, літератури і мистецтва, а володарями так званих суміжних прав - виробники фонограм, виконавці творів, постановники та ін; а також патентообладатели, власники товарних знаків, знаків обслуговування, найменувань місць походження товарів.
  Так, відповідно до Закону Російської Федерації "Про авторське право і суміжні права" "*" (ст. 16) автору щодо його твору належать виключні права на використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом (право на відтворення, розповсюдження, на публічний показ або публічне виконання, право на переклад та ін.) Автор права на твір може реалізувати свої майнові права шляхом їх передачі на основі авторського договору про передачу виключних прав або на основі авторського договору про передачу невиключних прав (ст. 30 Закону). Виключні права належать також виконавцю щодо його виконання або постановки, в тому числі право на використання виконання або постановки в будь-якій формі, включаючи право на отримання винагороди за кожний вид використання виконання або постановки (ст. 37 Закону).
  ---
  "*" Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. 1993. N 32. Ст. 1242.
  Зазначені виняткові права відповідають вимогам ЦК (гл. 53), що пред'являються до об'єктів довірчого управління майном: вони можуть бути відокремлені і довірені довірчого керуючого, який, здійснюючи управління названими винятковими правами, може давати дозвіл на використання авторських творів, виконання і постановку, отримувати належне за це авторові чи виконавцеві винагороду і т.д.
  Специфікою авторського права є встановлена законодавством можливість колективного управління винятковими правами авторів і власників суміжних прав. Відповідно до ст. 44 Закону РФ "Про авторське право і суміжні права" в цілях забезпечення майнових прав авторів, виконавців та інших власників суміжних прав можуть утворюватися організації, що управляють майновими правами зазначених осіб на колективній основі. Такі організації створюються безпосередньо власниками авторських і суміжних прав і діють в межах отриманих від них повноважень на основі статуту, який затверджується в порядку, встановленому законодавством.
  Організація, що управляє майновими правами на колективній основі, не має права займатися комерційною діяльністю. Будь-який автор, його спадкоємець або інший володар авторських і суміжних прав вправі передати за договором здійснення своїх майнових прав організації, яка в цьому випадку, якщо управління такою категорією прав належить до її статутної діяльності, зобов'язана прийняти на себе здійснення цих прав на колективній основі. При цьому організація, що управляє майновими правами на колективній основі, повинна вчиняти юридичні дії від імені експонованих нею власників авторських і суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень, зокрема погоджувати з користувачами розмір винагороди та інші умови, на яких видаються ліцензії; надавати ліцензії користувачам, збирати передбачені ліцензіями винагороди і т.п. (Ст. 45, 46 Закону).
  Разом з тим не можна не відзначити, що колективне управління винятковими правами власників авторських і суміжних прав не може бути визнано довірчим управлінням майном. Як правильно зазначає Є.А. Суханов, "передбачене ст. 44 - 47 Закону РФ" Про авторське право і суміжні права "" колективне управління майновими правами "не є різновидом довірчого управління правами, бо воно здійснюється від імені правовласників некомерційними організаціями і стосується здійснення останніми виключно юридичних дій. За своєю юридичною природою відносини правовласників і створених ними організацій, які управляють майновими правами на колективній основі, відносяться до зобов'язань з договору доручення або агентського договору "" * ".
  ---
  "*" Цивільне право: У 2 т. Т. II, напівтім 2: Підручник. С. 120.
  Патентовласники відповідно до Патентним законом Російської Федерації "*" володіють винятковими правами на використання охоронюваних патентами винаходів, корисних моделей промислових зразків (ст. 10). Ці права також можуть служити об'єктом довірчого управління, зокрема здійснюючи управління винятковими правами патентовласника, довірчий керуючий міг би укладати ліцензійні договори, на основі яких інші особи за винагороду отримували б право на використання об'єктів промислової власності.
  ---
  "*" Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. 1992. N 42. Ст. 2319.
  Згідно із Законом Російської Федерації "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" "*" власник товарного знака або знака обслуговування має виключне право користуватися і розпоряджатися товарним знаком, а також забороняти його використання іншими особами (ст. 4). Тут, як і у випадку з винятковими правами патентовласника, не виникає проблем з індивідуалізацією і відокремленням зазначених виключних прав від іншого майна як засновника довірчого управління - власника товарного знака або знака обслуговування, так і довірчого керуючого, оскільки на всякий зареєстрований товарний знак або знак обслуговування видається свідоцтво, яке засвідчує виключне право власника відповідного знака. Діяльність довірчого керуючого з управління винятковими правами на товарний знак або знак обслуговування включає, зокрема, надання за винагороду іншим особам права на використання товарного знака (знака обслуговування) на основі ліцензійних договорів, а також захист названих виняткових прав.
  ---
  "*" Там же. Ст. 2322.
  Об'єктами довірчого управління можуть служити також виняткові права на інші результати інтелектуальної діяльності, наприклад програми для ЕОМ і бази даних, топології інтегральних мікросхем, секційні досягнення і деякі інші. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Об'єкти довірчого управління"
 1. § 8. Довірче управління майном
    об'єкти нерухомості. У подібній ситуації він має право передати за договором в тимчасове користування такі об'єкти за плату, наприклад, за договором оренди, за ліцензійним договором. Однак, якщо він не володіє достатнім досвідом і знаннями, плата за використання його майна може виявитися набагато нижче тих доходів, на які можна було б розраховувати. А так як надходження, отримані в
 2. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
    об'єктом довірчого управління, за винятком випадків, передбачених законом. Такий випадок і передбачений в ч. 1 ст. 5 Закону про ринок цінних паперів. Хоча зобов'язання по зберіганню брокером грошей клієнта Закон пропонує передбачати в договорі комісії, а не довірчого управління, думається, варто погодитися з позицією ФКЦБ і кваліфікувати договір, що містить назване
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    об'єктивної потреби економіки в банках і 2) цілеспрямованого регулювання з боку держави. Потреби економіки зумовлюють існування та розвиток системи банків як кредитних інститутів розрахунково-касових центрів. Регулювання з боку держави спрямовано на впорядкування банківської системи, забезпечення її стабільності та ефективності. Банківська система Російської
 4. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
    об'єктами нерухомості, цінними паперами, приносять, як правило, такий прибуток, якої достатньо для задоволення інтересів всіх учасників ланцюжка відносин: осіб, які надають тимчасово вільні кошти, осіб, їх використовують, і, звичайно, банків, через які проходять («прокручуються») гроші. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    об'єктивному впливі на коливання ринкових цін навколо суспільної вартості, а його кінцева мета зводиться до забезпечення максимального балансу між попитом і пропозицією, повна тотожність яких обумовлює збіг ціни на товар з його суспільною вартістю. Відомо, що зростання цін пов'язане з перевищенням попиту над пропозицією, а їх падіння - з перевищенням пропозиції над попитом,
 6. § 3. Об'єкти довірчого управління
    об'єктів довірчого управління. У п. 1 ст. 1013 ЦК встановлено, що об'єктами довірчого управління можуть бути підприємства та інші майнові комплекси, окремі об'єкти, що відносяться до нерухомого майна, цінні папери, права, засвідчені бездокументарними цінними паперами, виняткові права та інше майно. Таким чином, перелік майна, яке може передаватися в
 7. § 4. Умови, зміст і форма договору довірчого управління
    об'єктом довірчого управління. Крім предмета до числа істотних умов договору довірчого управління майном законом віднесені наступні умови (п. 1 ст. 1016 ЦК): склад майна, яке передається в довірче управління; найменування юридичної особи або ім'я громадянина, в інтересах яких здійснюється управління майном (засновника управління або
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    об'єктів цивільних правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин. Майно як основний об'єкт цивільного (майнового) обігу. Дії та послуги як об'єкти цивільних правовідносин. Охраноспособностью інформація. Результати творчої діяльності та особисті немайнові блага як нематеріальні об'єкти цивільних правовідносин. Речі як
 9. 1. Види договірних зобов'язань щодо передачі виключних прав
    об'єктів виняткових прав надається правовласником користувачеві за договором комерційної концесії (договором франчайзингу) відповідно до ст. ст. 1027 - 1040 ЦК, а довірчого керуючого передається за договором довірчого управління майном (ст. ст. 1012 - 1026 ЦК). Виключні права є одним з об'єктів довірчого управління за прямою вказівкою п. 1 ст.
 10. 2. Суб'єкти відносин довірчого управління
    об'єкт свого обмеженого речового права і ставало б зайвим ланкою між що заснував його власником і реально здійснюють його правомочності довірчим керуючим. Таким чином, ні підприємство чи установа, ні власник їх майна не має права виступати засновниками довірчого управління щодо майна, що знаходиться у них на праві господарського відання або
© 2014-2022  yport.inf.ua