Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Суб'єкти договірних відносин

Сторонами договору довірчого управління майном завжди виступає засновник довірчого управління майном, а також довірчий керуючий. У тих випадках, коли, укладаючи договір, засновник вказує особа, в інтересах якої має здійснюватися довірче управління майном, склад учасників договірних відносин з довірчого управління майном дещо ускладнюється: поряд із засновником управління та довірчим керуючим учасником даних відносин стає вигодонабувач (бенефіціар), положення якого характеризується тим, що він визнається третьою особою, на користь якої укладено договір довірчого управління майном.
Засновником довірчого управління є власник майна, переданого в довірче управління. У випадках, коли довірче управління засновується на підставах, передбачених законом (ст. 1026 ЦК), довірчим керуючим визнається інша особа, зазначене в законі, не є власником майна (ст. 1014 ЦК).
Виходячи з даної формулювання, слід визнати, що в якості засновника довірчого управління не може виступати суб'єкт іншого речового права (крім права власності). Дана обставина має особливе значення для визначення кола правомочностей державних і муніципальних підприємств щодо закріпленого за ними майна, а також установ щодо майна, придбаного ними за рахунок доходів, отриманих від дозволеної власником підприємницької діяльності.
У першому випадку державні та муніципальні унітарні підприємства, як відомо, визнаються суб'єктами права господарського відання та в цій своїй якості володіють, користуються і розпоряджаються закріпленим за ними майном у межах, визначених відповідно до ЦК (ст . 295); нормами, що регламентують право господарського відання державних і муніципальних унітарних підприємств, не заборонена і не обмежена така форма розпорядження майном, як передача його в довірче управління. У зв'язку з цим відсутність серед осіб, визнаних засновниками довірчого управління, суб'єктів права господарського відання, являє собою для державних і муніципальних підприємств обмеження не тільки на участь у договірних відносинах з довірчого управління майном (за суб'єктами), а й на розпорядження подібним чином закріпленим за ними майном.
Що стосується установ, які придбали майно за рахунок доходів від дозволеної власником підприємницької діяльності, то за загальним правилом вони мають право самостійно розпоряджатися таким майном без жодних обмежень. Причому містить це правило норма (п. 2 ст. 298 ЦК) не залишає можливості для введення подібних обмежень законодавством. Однак, враховуючи, що установа як суб'єкт права оперативного управління за жодних умов не може стати власником належного йому майна (у тому числі і придбаного на доходи від дозволеної підприємницької діяльності), воно позбавлене можливості виступати в якості засновника довірчого управління майном (обмеження по суб'єкту).
Цікаво відзначити, що Цивільний кодекс Республіки Казахстан передбачає можливість виступати в якості засновника довірчого управління майном не тільки для власника, а й для суб'єкта іншого речового права, і для компетентного органу, уповноваженого на передачу майна в довірче управління (п. 1 ст. 884 ЦК). Коментуючи дане законоположення, І.У. Жанайдаров вказує: "Засновником довірчого управління на підставі угоди, за загальним правилом, є власник. Відносно державного майна їм може виступити підприємство на праві господарського відання ... казенне підприємство чи установа з дозволу компетентного органу або уповноважений на те державний орган" "* ".
---
"*" Цивільний кодекс Республіки Казахстан (Особлива частина). Коментар / Відп. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басін. Алмати, 2000. С. 476 - 477.
Такий підхід видається досить дивним з тієї причини, що й державні або муніципальні підприємства (суб'єкти права господарського відання), та установи (суб'єкти оперативного управління) створюються власником для виконання певних завдань і у зв'язку з цим наділяються цільової правоздатністю в тій мірі, яка потрібна для виконання статутних цілей і завдань. Передача майна в довірче управління позбавляє державні та муніципальні підприємства, а також установи можливості забезпечити виконання цілей і завдань, передбачених їх статутами, заради чого вони, власне, і були створені власником. У зв'язку з цим видається цілком обгрунтованим висновок, зроблений В.А. Дозорцева: "Носії права оперативного управління або господарського відання не можуть бути засновниками довірчого управління. Категорія не може будуватися у вигляді піраміди або матрьошки. Право оперативного управління та право господарського відання вже припускають здійснення його носіями правомочностей власника. Ці правомочності не можуть бути вторинними, здійснюваними у другому ланці. Тому для установи управління майном, що складається в оперативному управлінні або господарському віданні, цей режим має бути припинений: якщо необхідно, відповідні організації повинні бути ліквідовані, а майно передано в управління на первинній основі "" * ".
---
"*" дозорців В.А. Указ. соч. С. 537.
Розмірковуючи про засновників довірчого управління, В.В. Чубаров звертає увагу на те, що в якості засновника "може виступати як одноосібний власник, так і володарі майна на праві спільної або сумісної власності. Так, подружжя має право передати в довірче управління належить їм на праві спільної власності житловий будинок. В цьому випадку, крім гл. 53 ГК, необхідно керуватися також правилами гл. 16 ГК про право спільної власності та ст. 35 Сімейного кодексу РФ "" * ". У таких ситуаціях виникає множинність осіб на стороні засновника довірчого управління, а всі власники зізнаються солідарними кредиторами.
---
"*" Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій. С. 573.
Разом з тим у деяких випадках правило про те, що засновником довірчого управління може виступати власник майна, набуває дещо умовний характер. Серед можливих об'єктів довірчого управління ГК (ст. 1013) називає не тільки речі, але і права, засвідчені бездокументарними цінними паперами, виняткові права та інше майно. У виняткових випадках, передбачених законом, самостійним об'єктом довірчого управління визнаються гроші (треба розуміти, як готівку, так і безготівкові).
При передачі в довірче управління об'єктів, на які не можуть бути встановлені речові правовідносини, слово "власник" (у контексті ст. 1014 ЦК) набуває сенсу суб'єкта відповідного майнового права, переданого в довірче управління. Раніше в юридичній літературі вже зверталася увага на дану обставину. Так, Е.А. Суханов підкреслював, що в якості засновників довірчого управління можуть також виступати "суб'єкти деяких зобов'язальних і виняткових прав, наприклад вкладники банків та інших кредитних організацій, уповноважені по" бездокументарні цінних паперів ", автори і патентовласника, оскільки належне їм майно у вигляді відповідних прав вимоги або виняткових прав (майнових правомочностей) також може стати об'єктом довірчого управління ... " "*".
---
"*" Цивільне право: У 2 т. Т. II, напівтім 2: Підручник. С. 119 - 120; див. також: Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій. С. 374.
Певним своєрідністю відрізняється засновник за договором довірчого управління державним чи муніципальним майном. Незважаючи на те що такий договір укладається з довірчим керуючим відповідним уповноваженим державним органом або органом місцевого самоврядування, в якості засновника довірчого управління в цьому випадку виступає безпосередньо держава (Російська Федерація або суб'єкт Федерації) або муніципальне утворення, що є власником майна.
Абсолютно особливим чином вирішується питання про засновника довірчого управління при укладанні договору довірчого управління майном з підстав, передбачених законом (ст. 1026 ЦК). Йдеться про ситуації, коли засновується довірче управління майном підопічного, щодо якої введено опіку чи піклування, при необхідності постійного управління його майном (ст. 38 ЦК); в довірче управління передається майно громадянина, визнаного судом безвісно відсутнім (ст. 43 ЦК) ; договір довірчого управління майном спадкодавця полягає виконавцем заповіту (духівниці) і довірчим керуючим (п. 1 ст. 1026 ЦК). У всіх цих випадках права засновника довірчого управління належать не власникові майна, а іншим особам, зазначеним у законі: органу опіки та піклування, душеприказчику.
До числа договорів довірчого управління майном, що укладаються з підстав, передбачених законом, відноситься також договір довірчого управління майном при патронажі над дієздатним громадянином. Згідно п. 3 ст. 41 ГК розпорядження майном, що належить повнолітньому дієздатній підопічному, який за станом здоров'я не може самостійно здійснювати і захищати свої права і виконувати обов'язки (в силу чого над ним встановлюється піклування у формі патронажу), здійснюється піклувальником (помічником) на підставі договору доручення або довірчого управління , укладеного з підопічним. Незважаючи на всю специфіку зазначених правовідносин, вона не стосується засновника довірчого управління, оскільки в цій якості виступає дієздатний громадянин, який є власником майна.
Вигодонабувач (бенефіціар) за загальним правилом є учасником відносин з довірчого управління майном лише в тому випадку, якщо власник-засновник довірчого управління при укладанні договору вкаже певну особу, в чиїх інтересах має здійснюватися довірче управління. За цих умов договір довірчого управління майном укладається за моделлю договору на користь третьої особи (ст. 430 ЦК), а вигодонабувач отримує право вимоги до довірчого керуючого належного виконання ним своїх зобов'язань.
Договір довірчого управління майном, що укладається з підстав, передбачених законом, у всіх випадках є договором на користь третьої особи, стало бути, в цих відносинах завжди бере вигодонабувач.
Цивільний кодекс Російської Федерації (гл. 53) не містить норм, що регламентують правове становище вигодонабувача за договором довірчого управління майном або встановлювати будь-які обмеження для осіб, що у зазначених відносинах в цій якості. Виняток становить лише заборона щодо довірчого керуючого, який, природно, не може бути бенефіціаром за тим же договором довірчого управління майном (п. 3 ст. 1015 ЦК). З цього випливає, що в якості вигодонабувача може виступати будь-яка особа, що визнається суб'єктом цивільного права: фізичні та юридичні особи, держава, муніципальні освіти.
На відміну від російського ГК Цивільний кодекс Республіки Казахстан містить норму про вигодонабувача (п. 3 ст. 884), згідно з якою вигодонабувачем (особою, в інтересах якої здійснюється управління майном) може бути будь-яка особа, що не що є довірчим керуючим, а також держава або адміністративно-територіальна одиниця "*". Зміст цього правила повністю відповідає висновкам, що випливають з російського ГК. Разом з тим в доктрині зустрічаються позиції, які не можуть не викликати сумнівів. Так, І.У. Жанайдаров вказує: "Ми допускаємо, що засновник або закон можуть передбачити невизначене коло вигодонабувачів. Наприклад, при встановленні довірчого управління на користь осіб, плідно займаються науковими дослідженнями в якій-небудь області" .
---
"*" Цивільний кодекс Республіки Казахстан (Особлива частина). Коментар. С. 475.
Цивільний кодекс Республіки Казахстан (Особлива частина). Коментар. С. 475.
Мабуть, в даному випадку ми спостерігаємо змішання понять вигодонабувача як учасника цивільно-правових відносин з довірчого управління майном (яким може бути тільки особа, визнане суб'єктом цивільного права) і мети установи довірчого управління, у якості якої дійсно може виступати необхідність здійснення фінансування наукової діяльності або бажання заохотити науковий колектив за плідну роботу. Однак і в останньому випадку засновник довірчого управління повинен призначити вигодонабувачем суб'єкта цивільного права і визначити цільове призначення одержуваних ним коштів або іншого майна.
Центральний і, безумовно, найцікавіший (з юридичної точки зору) суб'єкт правовідносин з довірчого управління майном - довірчий керуючий.
  Довірчим керуючим може бути індивідуальний підприємець або комерційна організація, за винятком унітарного підприємства. В якості довірчого керуючого не можуть виступати державний орган чи орган місцевого самоврядування. У випадках, коли довірче управління майном здійснюється з підстав, передбачених законом, довірчим керуючим може бути громадянин, який не є індивідуальним підприємцем, або некомерційна організація, за винятком установи (п. 1 і 2 ст. 1015 ЦК).
  Отже, вимоги, пропоновані до довірчим керуючим, можуть бути диференційовані на дві групи: загальні вимоги та спеціальні, передбачені відносно довірчого управління майном з підстав, визначених законом.
  Загальні вимоги полягають у тому, що в якості довірчого керуючого можуть виступати або індивідуальні підприємці, або комерційні організації; з числа останніх виняток зроблено тільки стосовно унітарних підприємств. Логіка законодавця зрозуміла: здійснення ефективного управління довіреним майном передбачає в першу чергу використання його у підприємницькій діяльності. А враховуючи, що довірчий керуючий, керуючи майном, здійснює угоди та інші юридичні і фактичні дії від свого імені, він повинен мати право на заняття підприємницькою діяльністю. Державні і муніципальні підприємства виключені з числа можливих довірчих керуючих, оскільки вони створюються власником для певних завдань і наділяються лише цільової правоздатністю, необхідної їм для виконання зазначених завдань, передбачених статутом. Такий правовий статус не дозволив би названим суб'єктам здійснювати управління майном в повному обсязі, оскільки така діяльність вимагає здійснення будь-яких юридичних та фактичних дій, необхідних для забезпечення ефективного управління майном.
  У другому випадку, коли мова йде про довірче управління майном з підстав, передбачених законом, до довірчого керуючого пред'являються менш жорсткі вимоги: в такій якості можуть виступати також громадяни, які не є підприємцями, а також некомерційні організації, крім закладів. При виключенні з кола довірчих керуючих установ приймалася до уваги передусім субсидіарну відповідальність власника за зобов'язаннями установи при недостатності у останнього грошових коштів (ст. 120 ЦК).
  Ситуації, коли довірче управління майном вводиться з підстав, передбачених законом, як правило, не передбачають використання довіреної майна для підприємницької діяльності, навпаки, тут часто має місце цільове використання майна, що забезпечується цілим рядом обмежень і додаткових обов'язків, що накладаються на довірчого керуючого при здійсненні останнім керування довіреним йому майном. Скажімо, довірчий керуючий за договором довірчого управління майном особи, щодо якої введено опіку чи піклування (п. 1 ст. 38 ЦК), не має права без попереднього дозволу органу опіки та піклування укладати угоди з відчуження майна підопічного (обміну, даруванню, здачі в наймання, в позику або заставу), а також угоди, що тягнуть відмову від належних підопічному прав, розділ його майна та виділ з нього часткою, і будь-яких інших угод, що тягнуть зменшення майна підопічного (п. 2 ст. 37 ЦК).
  При здійсненні довірчого управління майном громадянина, визнаного безвісно відсутнім, повинно виконуватися додаткова вимога, згідно з яким з цього майна видається утримання громадянам, яких безвісно відсутній зобов'язаний утримувати, і погашається заборгованість по інших зобов'язаннях безвісно відсутнього (п. 1 ст. 43 ЦК).
  За таких умов навряд чи можна розраховувати на те, що функції довірчого керуючого погодиться виконувати професійний керуючий - підприємець або комерційна організація, які стурбовані отриманням прибутку (в цьому сенс їх діяльності). Звичайно, в тих нечисленних випадках, коли об'єктами довірчого управління з підстав, передбачених законом, є підприємства, об'єкти нерухомості або інше цінне майно, що використовується в комерційному обороті, а довірче управління засновується на тривалий термін і обіцяє солідну винагороду, залучення професійних керуючих не складе проблеми . Але це швидше виняток із загального правила, основний же коло осіб, які можуть виконувати обов'язки довірчих керуючих, повинен формуватися з числа найближчих родичів і близьких знайомих власників майна, щодо якого засновується довірче управління.
  Найбільш складним є питання про правове становище довірчого керуючого. З одного боку, довірчий керуючий є звичайним учасником цивільно-правового зобов'язання, надає послуги (правда, досить своєрідні) контрагенту. У цьому сенсі реальне здійснення управління майном в інтересах засновника довірчого управління або вигодонабувача являє собою виконання довірчим керуючим зобов'язання, що випливає з договору довірчого управління майном, в рамках відносного (зобов'язального) правовідносини.
  Разом з тим, здійснюючи довірче управління майном, довірчий керуючий вступає в різні правовідносини з третіми особами. Майно, передане в довірче управління, відокремлюються і по суті самостійно (незалежно від його власника) бере участь у майновому обороті. При цьому при здійсненні операцій з цим майном, інших юридичних та фактичних дій довірчий керуючий діє від свого імені, придбані ним в ході здійснення таких дій майнові права і нове майно включаються до складу майна, що перебуває в довірчому управлінні, а виконання зобов'язань, що виникли в результаті угод, укладених довірчим керуючим, проводиться за рахунок довіреної йому майна. Крім того, права довірчого керуючого на відповідне майно забезпечуються абсолютним захистом від дій будь-яких осіб, що допускають їх порушення.
  Всі перераховані ознаки роблять довірчого керуючого (у відносинах з третіми особами) вельми схожим на суб'єктів речових прав на майно. Ця тема досить популярна в юридичній літературі. Деякі автори дійсно вважають, що право довірчого управління слід вважати речовим правом. Наприклад, на думку П.В. Туришева, "відносини довірчого управління мають речове-правову природу, а значить, повинні визнаватися різновидом обмеженого речового права" "*".
  ---
  "*" Туришев П.В. Траст і договір довірчого управління майном: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 15.
  Пропозиція про віднесення правовідносин довірчої власності (трасту) в російській інтерпретації (Указ Президента Російської Федерації від 24 грудня 1993 р. "Про довірчій власності (трасті)") до категорії інших речових прав (неправа власності) вперше було висловлено К.І. Скловський. - Див: Скловський К.І. Власність в цивільному праві. Ставрополь, 1994. С. 77.
  Такий кваліфікації правовідносин довірчого управління майном заважає одне непереборне формальне перешкоду, а саме відсутність права слідування, характерне для всякого речового права. До речі, цю перешкоду усунуто в законодавстві Республіки Казахстан. Згідно п. 2 ст. 891 ЦК Республіки Казахстан перехід права власності на довірене майно не припиняє довірчого управління майном. Звідси в доктрині робиться однозначний висновок про те, що в "відносно об'єктів - індивідуально-визначених речей виникають речові права" "*".
  ---
  "*" Цивільний кодекс Республіки Казахстан (Особлива частина). Коментар. С. 478.
  Необхідно відзначити, що і автори, які є прихильниками зобов'язально-правової концепції правовідносин довірчого управління майном, постійно порівнюють права довірчого керуючого щодо довіреної йому майна з правом господарського відання державних і муніципальних унітарних підприємств. Так, В.А. Дозорців вказує: "Режим довірчого управління майном покликаний замінити господарське відання і оперативне управління, а не існувати в якості додаткової надбудови поряд з ними, утворюючи ще одна ланка в управлінні, дробивши здійснення правомочностей власника на кілька послідовних ланок" "*".
  ---
  "*" Дозорців В.А. Указ. соч. С. 537.
  У зв'язку з цим хотілося б підкреслити, що право довірчого управління майном і право господарського відання об'єднує лише одна обставина: в обох випадках мова йде про професійному управлінні чужим майном в інтересах власника. В іншому ж (з юридичної точки зору) це абсолютно різні, непорівнянні поняття. Право господарського відання виникає шляхом створення його суб'єкта - унітарного підприємства, перед яким власником ставляться певні цілі і завдання (як правило, виробничого характеру) і контролюється їх виконання; такий суб'єкт може бути ліквідований в будь-який момент на розсуд власника. Право довірчого управління виникає з відповідного договору, що укладається власником і довірчим керуючим шляхом їх вільного волевиявлення, і засновується на певний термін. При цьому в якості довірчого керуючого виступає самостійний суб'єкт цивільного права, що не залежить від власника майна. Кожен з цих самостійних інститутів (господарське відання і довірче управління) має власне місце в системі суб'єктивних цивільних прав і свою сферу застосування.
  Видається, що довірчий керуючий не може бути визнаний суб'єктом речового права відносно довіреної йому майна з цілого ряду причин.
  По-перше, правомочності довірчого керуючого випливають не з закону, а з договору довірчого управління майном і встановлюються на певний строк. Як відомо, речові права виникають з підстав, встановлених законом, і носять безстроковий характер.
  По-друге, довірчий керуючий хоча і здійснює правомочності власника щодо майна, переданого в довірче управління, але робить це в межах, передбачених не тільки законом, а й договором. Статус суб'єкта речового права передбачає, що його правомочності визначаються виключно законом.
  По-третє, відсутній такий необхідний ознака речового права, як постійне панування над майном (можливість постійного впливу на нього). Як вже зазначалося, права довірчого керуючого носять терміновий характер, після закінчення терміну, передбаченого договором, довірчий керуючий повинен повернути майно засновнику довірчого управління.
  По-четверте, довірчий керуючий здійснює управління довіреною йому майном не для задоволення власних потреб, як це робить суб'єкт всякого речового права, а в інтересах засновника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).
  По-п'яте, у права довірчого управління майном відсутній необхідний атрибут всякого права - право слідування. Втім, даний аргумент не має вирішального значення для кваліфікації правового статусу довірчого керуючого як суб'єкта зобов'язальних правовідносин. У цілому ряді випадків наділення суб'єктів зобов'язальних правовідносин як правом слідування, так і речове-правовим захистом свідчить лише про використання певних прийомів законодавчої техніки, що не може свідчити про зміну правової природи відповідних правовідносин (наприклад, право оренди, право застави).
  По-шосте, незважаючи на те, що, здійснюючи управління довіреним майном, вчиняючи угоди та інші юридичні і фактичні дії, довірчий керуючий діє від свого імені, він щоразу повинен ідентифікувати себе в очах контрагента як саме довірчого керуючого майном, діє на підставі договору та в інтересах засновника довірчого управління або вигодонабувача. Тим самим він свідчить, що діє не як суб'єкта речового права, а лише виконує свої обов'язки перед засновником довірчого управління та вигодонабувачем.
  По-сьоме, серед майна, яке може бути самостійним об'єктом довірчого управління, зустрічаються такі його види, які зовсім виключають існування будь-яких речових правовідносин: права на бездокументарні цінні папери, безготівкові грошові кошти, виняткові права. За таких умов єдине і цілісне регулювання правовідносин, пов'язаних з довірчим управлінням майном, може бути забезпечено виключно нормами зобов'язального права.
  Крім того, коли міркують про речове-правову природу довірчого управління майном, зазвичай не беруть до уваги довірче управління майном з підстав, передбачених законом. А адже управління довірчим керуючим майном зовсім не означає здійснення ним усіх правомочностей власника. Навпаки, таке довірче управління має строго певне цільове призначення, наприклад здійснення за рахунок майна виплат громадянам, яких повинен був містити громадянин, визнаний безвісно відсутнім (п. 1 ст. 43 ЦК).
  Таким чином, здійснюючи управління довіреним майном і вступаючи в різні взаємини з третіми особами, довірчий керуючий діє в якості суб'єкта зобов'язальних правовідносин в інтересах засновника довірчого управління та вигодонабувача. Разом з тим, будучи титульним власником відповідного майна, він отримує абсолютний захист від незаконних дій третіх осіб. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Суб'єкти договірних відносин"
 1. 2. Суб'єкти та об'єкти договору позики
    суб'єктів цього договору, який розрахований на застосування до позикових відносин з участю як громадян, так і організацій. Тому правильним буде висновок про те, що за загальним правилом у ролі позикодавця або позичальника за договором позики може виступати будь-яку особу, визнане суб'єктом цивільних прав (фізична особа, юридична особа, держава: Російська Федерація і суб'єкт Російської
 2. 2. Суб'єктний склад договору
    суб'єкту договірних відносин. Проте в юридичній літературі коло можливих учасників договору фінансування під відступлення грошової вимоги (у тому числі і на стороні клієнта) нерідко обмежується лише комерційними організаціями та індивідуальними підприємцями. Так, наприклад, Е.А. Суханов пише: "Договори факторингу використовуються виключно в підприємницькому обороті,
 3. § 4. Передача органам місцевого самоврядування інших державно-владних та адміністративно-владних повноважень.
    суб'єктом відносин з органами державної влади. Тому деякі державні повноваження можуть передаватися органам місцевого самоврядування на основі договорів (угод) публічно-правового характеру. Наприклад, прийняття спільного рішення органів державної влади суб'єкта Російської Федерації і муніципалітету про будівництво дороги, телефонізації або про створення якої-небудь
 4. § 3. Окремі джерела муніципального права
    суб'єкти РФ. Звідси необхідність закріплення в російській Конституції модельної конструкції місцевого самоврядування, що є базовою для суб'єктів РФ. --- Див: Російське законодавство: проблеми і перспективи. М., 2001. С. 176. Таким чином, в основі ієрархії муніципального законодавства знаходиться Конституція РФ. В її нормах місцеве самоврядування
 5. § 2. Місцева адміністрація
    суб'єктів Федерації. Місцева адміністрація утворюється для реалізації повноважень місцевого самоврядування. Вона, як правило, є органом загальної компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності та наділяється правами юридичної особи. Наприклад, відповідно до Положення про адміністрацію муніципального освіти міста Пушкіна, затвердженим постановою Пушкінського
 6. § 1. Поняття комерційного права
    суб'єктивного (особистого) ознаки. Комерційні відносини - це відносини, що регулюються цивільним правом, учасниками яких є спеціальні суб'єкти цивільного права - підприємці (особи, які здійснюють підприємницьку діяльність). На підприємців і відносини з їх участю в рамках цивільного права поширюється особливий нормативно-правовий режим. Комерційне право.
 7. § 2. Джерела комерційного права
    суб'єктивне. Суб'єктивні і елементи цієї системи - галузі законодавства, оскільки тексти складових їх нормативних актів компонуються законодавцем довільно, виходячи з практичної доцільності. Одні нормативні акти містять переважно норми однієї галузі права, наприклад, цивільний, кримінальний кодекси. Такі нормативні акти іменують галузевими і відносять до основних галузей
 8. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    суб'єктивні права, об'єктами яких виступають речі, до зобов'язальних же - права на вчинення певних дій або права на пред'явлення до контрагента вимог про вчинення ним певних дій. Для здійснення речових прав суб'єкту - носію таких прав в цілому ряді випадків не потрібно вступати в договірні та інші зобов'язальні правовідносини з іншими особами. Наприклад,
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    суб'єкти підприємницької діяльності вільні в укладенні договору. Для такого договору не має значення, від кого виходить ініціатива укласти договір. Сторона договору самостійно знаходить свого контрагента, використовуючи в цих цілях рекламу, комерційні пропозиції, комерційне представництво та інші можливі форми пошуку партнера, переконується в його надійності, платоспроможності,
 10. § 3. Виконання зобов'язань
    суб'єктів, що діють у сфері підприємництва. Так, якщо зобов'язання встановлено між сторонами у зв'язку із здійсненням ними підприємницької діяльності, то одностороння відмова від зобов'язання та зміну його умов допускаються також у випадках, передбачених договором. Зі сказаного випливає, що зобов'язання, що виникло з договору, учасниками якого є лише громадяни -
© 2014-2022  yport.inf.ua