Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Зміст і виконання договору про передачу ноу-хау

Володар ноу-хау зобов'язаний передати покупцеві ноу-хау шляхом вручення йому за актом опису ноу-хау в певний день після отримання (надходження на рахунок власника) винагороди (або його паушальною частини). Володар повинен розкрити ноу-хау з повнотою, ідентичною тій, яка забезпечила отримання ефекту від демонстрації ноу-хау, підтвердженого висновками вітчизняних і (або) зарубіжних експертів (якщо така демонстрація мала місце). Володар зобов'язується без додаткової оплати надати покупцеві допомогу в з'ясуванні змісту ноу-хау шляхом дачі необхідних консультацій. Володар зобов'язаний протягом терміну дії договору не передавати ноу-хау третім особам без згоди покупця.
Основне право володаря - право на отримання винагороди.
Покупець ноу-хау зобов'язаний прийняти від володаря за актом передане ноу-хау і сплатити йому винагороду. Основними правами покупця є використання ноу-хау якими способами і в будь-яких комерційних цілях, а також передача його за винагороду третім особам.
До числа істотних умов, зазвичай узгоджується сторонами і породжують ряд їхніх додаткових прав і обов'язків, належать умови, що забезпечують конфіденційність договору, звітність та контроль за використанням ноу-хау, сплату податків, наслідки удосконалення ноу-хау та забезпечення належної якості продукції, виробленої з його використанням.
Покупець ноу-хау протягом строку дії договору, а також після його закінчення або дострокового розірвання зобов'язується вживати всіх необхідних заходів щодо збереження конфіденційності ноу-хау, не передавати її третім особам або передавати з умовою дотримання конфіденційності будь-які матеріали або їх копії, отримані від власника. Після закінчення терміну дії або дострокового розірвання договору покупець зобов'язується повернути власникові всі отримані від нього матеріали і документи, включаючи їх копії. В аналогічному порядку допускається передача ноу-хау покупцем своїм філіям, представництвам або іншим організаціям з попереднім письмовим повідомленням власника.
Зі свого боку, володар ноу-хау також зобов'язаний вживати всіх необхідних заходів до забезпечення конфіденційного характеру ноу-хау протягом строку дії договору або до його дострокового розірвання.
Покупець один раз на звітний період (квартал, рік) зобов'язується направляти власникові виписки з бухгалтерських книг з інформацією про обсяги виробництва та цінах на продукцію, що випускається ним, його філіями та представництвами з використанням ноу-хау по договором з власником і всім іншим договорами з третіми особами, включаючи дочірні організації. Володар ноу-хау право один раз на квартал знайомитися (особисто або через представника) з бухгалтерською звітністю покупця в цілях перевірки регулярності та обгрунтованості звітності в частині, що стосується використання переданого ноу-хау.
За угодою сторони можуть покласти обов'язок по сплаті податків з платежів за договором на володаря або на покупця (за рахунок володаря).
Володар і покупець протягом терміну дії договору зобов'язуються інформувати один одного про вдосконалення ноу-хау і передавати їх один одному (за бажанням партнера) з дотриманням конфіденційності і за окрему винагороду, яке встановлюється угодою сторін.
Якість продукції, виробленої з використанням ноу-хау, має бути не нижче якості, встановленого для виробів, що виготовляються з його використанням.
Дострокове зміна і розірвання договору можливе, зокрема, при невикористанні або недостатньому обсязі комерційної реалізації ноу-хау. Сторони вправі достроково змінити або розірвати договір з дотриманням взаємних зобов'язань та відшкодуванням збитків, якщо подібне розривання не обумовлено форс-мажорними, тобто надзвичайними і невідворотними при даних умовах обставинами (стихійними явищами природи, військовими діями, ембарго, страйками тощо). Про передбачуваний розірвання договору сторони зобов'язуються інформувати один одного у строк, встановлений договором.
Відповідальність сторін за порушення договірних зобов'язань визначається їх угодою. За невиплату в строк паушального винагороди покупець сплачує власнику договірну неустойку в певному відсотку від суми платежу. Можливо стягнення неустойки у формі пені за кожний день прострочення платежу. Після закінчення встановленого (наприклад, місячного) строку власник може вимагати від покупця повного відшкодування збитків (з заліком або без зарахування неустойки). За марна відмову від прийняття ноу-хау по акту на покупця також може бути покладена відповідальність у формі одноразової неустойки в процентному численні від суми паушального винагороди. Договірні неустойки та зобов'язання з відшкодування збитків можуть бути передбачені також за несплату роялті по роках використання ноу-хау.
Відповідальність володаря ноу-хау за його непередачу може наступити відповідно до договору у формі неустойки (пені), що обчислюється в певному відсотку від суми паушального винагороди, а також відшкодування збитків покупця при простроченні понад певного (наприклад , місячного) терміну. При цьому володар ноу-хау зобов'язаний повернути покупцеві паушальна винагороду з відсотками (згідно ст. 395 ЦК).
У разі недобросовісності володаря, неідентичності змісту переданого ноу-хау тієї інформації, ефект від використання якої був продемонстрований покупцю і підтверджений двостороннім актом і (або) укладенням вітчизняних та (або) зарубіжних експертів, володар зобов'язується повернути Паушальний винагороду і сплатити договірну неустойку. При цьому володар презюміруется сумлінним (в сенсі п. 3 ст. 10 ЦК). Для застосування до володаря зазначених санкцій покупець повинен спростувати цю презумпцію і довести недобросовісність володаря, представивши, зокрема, належно завірені безперечні висновки експертів того ж рівня.
Володар ноу-хау і його покупець несуть взаємну відповідальність за недотримання зобов'язань щодо збереження конфіденційності переданої інформації. Така відповідальність виражається у формі відшкодування збитків у повному обсязі, включаючи реальні збитки та упущену вигоду.
Додаткова література
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя. Договори про виконання робіт і надання послуг. М., 2002.
Дозорців В.А. Законодавство і науково-технічний прогрес. М., 1978.
Зенін І.А. Наука і техніка в цивільному праві. М., 1977.
Ринг М.П. Договори на науково-дослідні та конструкторські роботи. М., 1967.
Штумпф Г. Договір про передачу ноу-хау. М., 1976.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Зміст і виконання договору про передачу ноу-хау "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Зміст і застосування законів, діяльність місцевого самоврядування; згідно ст. 24 органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані забезпечити кожному можливість ознайомлення з документами і матеріалами, безпосередньо зачіпають його права та свободи, якщо інше не передбачено законом; в ст. 32 встановлено, що громадяни Російської Федерації мають право обирати і бути
 2. § 3. Окремі джерела муніципального права
  утримання та поточного ремонту житлового фонду та прибудинкових територій. --- Див: Російська газета. 2001. 22 берез. Муніципальні правові акти. До числа підзаконних джерел муніципального права відносяться акти муніципальних утворень, органів місцевого самоврядування. Заняття правотворчої діяльністю випливає з правової природи місцевого самоврядування
 3. § 1. Муніципальна власність
  утримання муніципального житлового фонду; 4) пасажирський транспорт та інше майно, призначені для транспортного обслуговування населення в межах поселення; 5) майно, призначене для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах поселення; 6) об'єкти, а також пожежне обладнання та спорядження, призначені для забезпечення первинних заходів з гасіння
 4. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  зміст правовідносини (сукупність обов'язків неспроможного боржника і прав вимоги кредиторів), об'єкт правовідносини (дії боржника по пропорційного задоволення вимог кредиторів зі свого майна). Таким чином, в рамках законодавства про неспроможність (банкрутство) слід виділяти сукупність норм, що регулюють відносини неспроможного боржника і
 5. § 4. Акціонерні товариства
  вмістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут явно недостатньо, оскільки на практиці довелося б у кожному конкретному випадку визначати ту міру змін, яка дозволила б вважати їх новою редакцією або
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  зміст діяльності установи і мати право дорадчого голосу при засновниках, але не має права розпоряджатися майном громадської установи, якщо такого права не надано йому засновниками. Для вирішення різних питань соціального спрямування за місцем проживання чи навчання можуть створюватися такі громадські організації, як орган громадської самодіяльності. Вони не мають
 7. § 4. Правовий режим цінних паперів
  зміст документа як цінного паперу. Ознаками майнового засвідчуваних прав означає, що цінні папери не можуть мати своїм змістом моральні, моральні обов'язки, а також адміністративні обов'язки, встановлювані в порядку підлеглості, і будь-які інші відносини, які не є предметом регулювання цивільного права. Наприклад, випущена муніципальним органом влади
 8. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  змісті). Відносини, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, обумовлюють відповідну правову форму - договір у сфері підприємництва. При визначенні поняття торгової угоди використовуються два різних критерію такої угоди - об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивно-торговельною є угода, якої закон надає торговий характер незалежно від того, ким вона
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  змісту угод нормами комерційного права проявляються, з одного боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в посиленні захисту інтересів учасників торгової угоди і в пред'явленні до змісту самої торгової угоди особливих вимог. При укладанні договорів у сфері підприємництва повинні дотримуватися певні умови, закріплені ГК. При цьому
 10. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  утримання та збереження заставленого майна (ст. 343 ЦК). Вона покладається на заставодавця або заставодержателя залежно від того, у кого з них знаходиться закладене майно. Зміст цього обов'язку, якщо інше не передбачено законом або договором, полягає в наступному: 1) страхувати за рахунок заставника закладене майно у повній його вартості від ризиків втрати і пошкодження, а
© 2014-2022  yport.inf.ua