Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Створення і управління фондом

Фонд створюється за рішенням його засновників, якими можуть бути фізичні та юридичні особи (комерційні та некомерційні організації), а також публічно-правові утворення, якщо інше не заборонено законом. Так, засновниками благодійних фондів не вправі виступати публічно-правові утворення, а також їх унітарні підприємства та установи, бо інше означало б нецільове використання громадського майна (ст. 8 Закону про благодійну діяльність та благодійні організації). Не виключено створення фонду єдиним засновником.
Засновники фонду не зобов'язані брати участь у його діяльності і, як правило, не роблять цього. Однак найважливішим обов'язком засновників є передача майнового внеску до статутного капіталу фонду, хоча закон не встановлює вимог до мінімального розміру такого внеску або до мінімального розміру статутного капіталу фонду. Тому в ролі засновників фонду не можуть виступати особи, які тільки організовують його діяльність, але не внесли внесок у майно фонду. На жаль, при створенні перших російських благодійних фондів такі особи нерідко ставали керівниками або займали інші відповідальні посади в фондах, отримуючи можливість безконтрольно розпоряджатися майном, отриманим від благодійників.
Єдиним установчим документом фонду служить статут, затверджений його засновниками. Крім відомостей, загальних для всіх юридичних осіб, в статуті фонду повинні міститися дані про цілі його діяльності, про органи фонду, їх компетенції, про порядок призначення та звільнення посадових осіб фонду (наприклад, за згодою або затвердження опікунської ради), про долю майна фонду у разі його ліквідації. Закон обмежує можливість внесення змін до статуту фонду його виконавчими органами, що ускладнює зміна статусу фонду всупереч волі його засновників. Подібні зміни можуть бути самостійно внесені органами фонду лише у випадках, коли це прямо дозволено статутом, затвердженим засновниками фонду, а при відсутності таких вказівок - тільки за рішенням суду за наявності передбачених законом умов (п. 1 ст. 119 ЦК).
Джерелами утворення майна фонду є передусім добровільні внески його засновників, пожертвування інших осіб та ін Для поповнення свого майна фонд може використовувати результати своєї підприємницької діяльності. Фонд стає власником майна, переданого йому засновниками або іншими жертводавцями, які не купують ніяких прав на майно фонду (п. 3 ст. 48, п. 4 ст. 213 ЦК). Тим самим виключається і взаємна відповідальність за боргами фонду та його засновників. Ні за яких умов фонд не може розподіляти отримане майно між своїми засновниками або працівниками.
Засновники вправі і повинні контролювати дотримання цільового характеру використання майна фонду. З цією метою у фонді з числа його засновників або їх представників, а також інших авторитетних осіб створюється піклувальна рада (п. 4 ст. 118 ГК; п. 3 ст. 7 Закону про некомерційні організації). Будучи волеобразующім органом фонду, піклувальна рада здійснює нагляд за всією діяльністю фонду, її виконавчих органів та посадових осіб. У фонді також утворюються колегіальний (правління, рада тощо) і одноосібний (президент, голова і т.д.) виконавчі (волевиявлятися) органи, зазвичай призначаються або затверджуються засновниками або опікунською радою. При наявності зацікавленості керівника чи іншої посадової особи фонду в здійсненні угоди від імені фонду така угода підлягає попередньому схваленню опікунської ради під страхом визнання її недійсною (ст. 27 Закону про некомерційні організації).
Фонди можуть реорганізовуватися на підставі рішення їх засновників та (або) призначеного ними опікунської ради за загальними правилами цивільного законодавства. Проте вони не можуть бути змінені на інші види юридичних осіб. Закон передбачає особливий порядок ліквідації фондів. З метою запобігання можливих зловживань у використанні майна фондів, особливо при їх самоліквідації, перелік підстав ліквідації фондів визначається законом, а не статутом конкретного фонду, причому ліквідація допускається лише за рішенням суду, але не в добровільному порядку (п. 2 ст. 119 ЦК; п. 2 ст. 18 Закону про некомерційні організації). Залишок майна фонду направляється на цілі, передбачені його статутом, або на благодійні цілі, а при неможливості його використання для цих цілей звертається в доход держави (п. 1 ст. 20 Закону про некомерційні організації). Фонд може бути оголошений банкрутом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Створення і управління фондом "
 1. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  створені і в інших формах, передбачених законами, отже, перелік легальних організаційних форм некомерційних організацій не закритий, що відрізняє їх від комерційних організацій. Діяльність некомерційних організацій регулює цілий ряд спеціальних нормативних актів, серед яких центральне місце займають Федеральні закони «Про громадські об'єднання» [1] та «Про
 2. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
  створення нового продукту і доведення його до освоєння у виробництві чи іншій сфері діяльності. Сам процес створення і впровадження нового продукту (інноваційний процес), як було показано вище, характеризується наявністю відповідних стадій. Тому участь особи в цьому процесі може відбуватися або в рамках однієї (кількох) стадії, або виражатися в його участі у всіх стадіях. У першому
 3. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
  створення і використання яких не відповідає вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних та інших норм або завдає шкоди охоронюваним законом правам та інтересам громадян, юридичних осіб і держави. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 122 Особливою формою об'єкта інвестиційної діяльності є
 4. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  створення юридичної особи і відмовити в його реєстрації за формальної наявності всіх необхідних документів (часом він, до речі, навіть перевіряє відповідність поданих установчих документів закону), при цьому від засновників не вимагається одержання дозволів або санкцій від будь-яких органів. Тут же слід сказати про так зване повідомному способі, використовуваному, зокрема, при
 5. § 8. Унітарна підприємство
  створені кількома суб'єктами, які мали б в їх капіталі свої частки участі (вклади, паї тощо), що підтверджує легальне їх визначення і сама назва (фр. unitaire, лат. unitas - єдність); вони мають особливий майновий статус: власником їх майна є засновник, вони ж, у свою чергу, володіють даним майном на основі обмеженого (вужчого за обсягом правомочностей
 6. § 3. Об'єкти права публічної власності
  створеним органами влади відповідного публічного освіти; інші передбачені федеральними законами земельні ділянки та передбачені федеральними законами землі. Всі інші землі знаходяться поза розмежованою публічної власності. Розпорядження ними відповідно до Федерального закону "Про введення в дію Земельного кодексу Російської Федерації "здійснюється органами місцевого
 7. § 1. Поняття житлового права і система його джерел
  створення більш досконалого механізму регулювання житлових відносин, зазначені глави ДК слід було б скасувати і в переробленому вигляді включити відповідні норми в ЖК. У цьому випадку ЖК виступав би в якості основного і більш повноцінного джерела правового регулювання всієї сукупності житлових відносин. Був можливий і інший варіант, при якому сфера дії норм ЖК обмежувалася
 8. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  створенні умов для реалізації основних життєвих потреб і зберегли здатність до самообслуговування у побуті. До таких, зокрема, відносяться особи, які досягли 65 років; інваліди I групи , досягли 55 років, подружні й сімейні пари з числа зазначених осіб. З громадянами, яким у встановленому порядку надаються житлові приміщення в спеціальних будинках, розриваються договори соціального
 9. § 1. Поняття і значення договору довірчого управління майном
  створення нового суб'єкта права, володіє спеціальною правоздатністю, - унітарного підприємства (установи). Новостворений суб'єкт має певним ступенем залежності від свого засновника, який встановлює предмет діяльності учреждаемого ним особи, контролює використання майна, має право здійснити його ліквідацію. Водночас відносини з довірчого управління
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  створення фондів прокату садівниками, городниками і дачниками з метою забезпечення засновників садівничих, городницьких об'єднань сучасними засобами виробництва, що застосовуються при зведенні та ремонті житлових будов, житлових будинків, господарських будівель і споруд, благоустрій та обробці садових, городніх та дачних земельних ділянок (ст. 11 Федерального
© 2014-2022  yport.inf.ua