Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів


55.1. Податкове повідомлення-рішення про визначення суми
грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення
223
контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.
Процедура адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби є дворівневою.
55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
Державна податкова адміністрація України - для державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які у свою чергу є контролюючими органами вищого рівня для державних податкових інспекцій;
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи - для інших митних органів.
Статтею у загальному вигляді регламентовано порядок скасування рішень контролюючих органів шляхом адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яких інших рішень контролюючого органу в сфері оподаткування.
Податкове повідомлення-рішення - це письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків: 1) сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими актами законодавства, контроль за виконанням яких покладено на органи державної податкової служби; 2) або внести відповідні зміни до податкової звітності (докладніше див. коментар до пп. 14.1.157 Кодексу).
Податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах - це письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену документом
іноземної держави, за яким здійснюється погашення такої суми грошового зобов'язання відповідно до Міжнародного договору України (докладніше див. коментар до пп. 14.1.158 Кодексу).
Скасування податкових повідомлень-рішень контролюючих органів характеризується процедурою адміністративного оскарження. Оскарження рішень контролюючих органів - це оскарження платником податку податкового повідомлення-рішення про визначення сум грошового зобов'язання платника податків або будь-якого рішення контролюючого органу в порядку і строки, встановлені цим Кодексом, за процедурами адміністративного оскарження, або в судовому порядку (докладніше див. коментар до пп. 14.1.7 Кодексу).
Адміністративне оскарження надає право платникові податків вирішити податковий спір, не звертаючись до органів судової влади, але й не позбавляє його права звернутися з позовом до суду. Таке право закріплене й в Основному Законі - Конституції України (ст. 55).
У разі скасування раніше прийнятого органом державної податкової служби рішення про нарахування сум податкового зобов'язання або податкового боргу податкові повідомлення або податкові вимоги вважаються відкликаними з дня прийняття рішення про скасування сум податкового зобов'язання або податкового боргу. У разі скасування лише в певній частині раніше прийнятого рішення органу державної податкової служби про нарахування суми податкового зобов'язання або податкового боргу попередньо надіслане податкове повідомлення або податкова вимога вважаються відкликаними від дня отримання платником податків нового податкового повідомлення або відповідної податкової вимоги, що містять нову суму податкового зобов'язання (податкового боргу).
За своїм визначенням, контролюючий орган - це державний орган, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і
зборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу.
До контролюючих органів вищого рівня віднесені Державна податкова служба України і Державна митна служба України.
Державна податкова служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів. Державна податкова служба забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, державної політики у сфері контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, здійснює міжгалузеву координацію в цій сфері.
Основними завданнями податкової служби є:
- здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі), а також за додержанням законодавства з питань регулювання виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких перебуває у податковій заставі;
- здійснення в межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;
- формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;
- роз'яснення законодавства серед платників податків із питань оподаткування, інших платежів;
- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та впровадження у справах про адміністративні правопорушення;
- запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
- забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків;
- розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;
- ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
- розподіл спирту між суб'єктами господарювання - резидентами України в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання та здійснення контролю за його цільовим використанням.
Податкова служба виконує безпосередньо, а також організовує роботу підпорядкованих органів державної податкової служби, щодо яких є контролюючим органом вищого рівня. Завданнями цих органів є:
- здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);
- внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
- прийняття нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування у випадках, передбачених законом;
- формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;
- роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;
- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.
До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова служба України, державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби). У складі органів державної податкової служби знаходиться відповідний спеціальний підрозділ з боротьби із податковими правопорушеннями - податкова міліція.
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи є Держмитслужба.
Основні завдання Держмитслужби:
- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в галузі митної справи;
- забезпечення захисту економічних інтересів України;
- виконання вимог законодавства з питань митної справи, здійснення контролю за додержанням таких вимог митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями, юридичними і фізичними особами;
- організація і забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення митних процедур з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
- забезпечення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
- забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких покладено відповідно до законодавства на митні органи, у разі ввезення (пересилання) товарів і транспортних засобів на митну територію України або їх вивезення (пересилання) з митної території України;
- застосування заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, дотримання передбачених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України;
- організація та проведення у межах своїх повноважень боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил;
- здійснення разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності;
- сприяння у межах своїх повноважень захисту прав споживачів товарів;
- здійснення контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів і транспортних засобів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем та виконують інші операції з такими товарами;
- забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в галузі митної справи та виконання зобов'язань, передбачених Міжнародними договорами України з питань митної справи, що укладені в установленому законом порядку.
Держмитслужба, відповідно до покладених на неї завдань, організовує та контролює діяльність підпорядкованих митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій і є щодо них контролюючим органом вищого рівня.
Органи державної податкової служби розглядають скарги платників податків щодо податкових повідомлень-рішень про суми грошових зобов'язань з податків і зборів (обов'язкових платежів), дій чи бездіяльності посадових осіб податкових органів. Для оскарження рішення податкової інспекції необхідно звертатися зі скаргою до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а рішень останніх - до Державної податкової адміністрації України.
Щодо галузі митної справи, то, відповідно до чинного законодавства, безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України, а контролюючим органом і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в цій галузі - вищим за рівнем управління для інших митних органів - є Державна митна служба України. Оскарження повідомлень-рішень або будь-яких інших рішень підпорядкованих Держмитслужбі митних органів здійснюються шляхом звернення платників податків зі скаргою до Державної митної служби України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів"
 1. Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України
  4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах: 4.1.1. Загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу. 4.1.2. Рівність усіх платників перед законом, недопущення будь- яких проявів податкової дискримінації -
 2. Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державної податкової служби
  49.1. Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків. 49.2. Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи
 3. Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій
  53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої у письмовій формі, зокрема на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація була змінена або скасована. 53.2. Виключено. 53.3. Платник податків може оскаржити до суду як правовий акт індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу,
 4. Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів
  56.1. Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. 56.2. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України,
 5. Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
  67.1. Підставами для зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичної особи, її відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб є: 67.1.1. повідомлення чи документальне підтвердження державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу юридичної особи. У разі коли
 6. Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
  78.1. Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: 78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової
 7. Стаття 94. Адміністративний арешт майна
  94.1. Адміністративний арешт майна платника податків (далі -арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом. 94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин: 94.2.1. платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі; 94.2.2. фізична особа, яка має
 8. Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків
  98.1. Під реорганізацією платника податків у цій статті розуміється зміна його правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання: 98.1.1. зміна найменування платника податків, а для господарських товариств - зміна організаційно-правового статусу товариства, що тягне за собою зміну їх коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України та/або
 9. Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
  1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння
 10. Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами
  1. Надання громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності -
© 2014-2022  yport.inf.ua