Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 185.1. Злісне ухилення від надання інвестору або контролюючому органу інформації, визначеної законодавством Російської Федерації про цінні папери Коментар до статті 185.1

Об'єкт злочину - встановлений порядок захисту інтересів інвесторів.
Згідно з Федеральним законом від 5 березня 1999 р. N 46-ФЗ "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів" (1), Федеральному закону від 22 квітня 1996 р. N 39 - ФЗ "Про ринок цінних паперів" (2), Федеральному закону від 26 грудня 1995 р. N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (3) та іншим нормативним актам учасники ринку цінних паперів (власники, емітенти, професійні учасники: брокери, дилери , реєстратори і т.д.) зобов'язані у встановлених випадках надавати інвесторам і контролюючим органам певну інформацію, в тому числі:
--- ---
(1) РГ. 1999. 11 березня.
(2) РГ. 1996. 25 квітня.
(3) РГ. 1995. 29 дек.
А) про емітента, тобто про юридичну особу або органі виконавчої влади або органі місцевого самоврядування, несучого від свого імені зобов'язання перед власниками цінних паперів по здійсненню прав, закріплених ними. Наприклад, відомості про дату реєстрації емітента; наявність у нього афілійованих осіб, дочірніх і залежних товариств; змісті установчих, реєстраційних, дозвільних та внутрішніх документів, в тому числі річних звітів товариства;
б) про фінансово- господарської діяльності емітента. Наприклад, дані щоквартального звіту емітента, включаючи бухгалтерську звітність; повідомлення про істотні факти, що стосуються фінансово-господарської діяльності емітента (реорганізація емітента, дата закриття реєстру суспільства, строки виконання зобов'язань емітента перед власниками акцій, рішеннях загальних зборів, виплати дивідендів);
в) про цінні папери. Наприклад, відомості про державну реєстрацію випуску цінних паперів та державний реєстраційний номер цього випуску; про ціни і котируваннях цінних паперів; про їх оцінку рейтинговим агентством;
г) про угоди та інших операціях з цінними паперами. Наприклад, дані про придбання певного відсотка акцій; відомості про добровільне або обов'язковій пропозиції власникам акцій у разі консолідації великого пакета цінних паперів.
Інформація може надаватися інвесторові або контролюючому органу особисто в усній або письмовій формі, в електронному вигляді, публікуватися через засоби масової інформації, в Інтернеті або надсилатися поштою.
Порядок, обсяг, форма і строки забезпечення або надання інформації визначаються відповідними нормативними актами. Так, відповідно до п. 1.11 Положення про розкриття інформації емітентами емісійних цінних паперів (затв. Наказом Федеральної служби з фінансових ринків від 10 жовтня 2006 р. N 06-117/пз-н) (1) емітенти, цінні папери яких включені фондовій біржею в котирувальний список, зобов'язані публікувати в стрічці новин повідомлення про істотний факт не пізніше одного дня з дати прийняття такого рішення.
---
(1) Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 2007. N 4.
Інвестор - це фізична або юридична особа, об'єктом інвестування якого є емісійні цінні папери.
Контролюючим є федеральний орган виконавчої влади по ринку цінних паперів, що здійснює функції щодо прийняття нормативних правових актів, контролю і нагляду у сфері фінансових ринків.
Об'єктивна сторона злочину виражається в наступних діях (бездіяльності): 1) злісному ухиленні від надання інформації, яка містить дані про емітента, про його фінансово-господарської діяльності та цінних паперах, угодах та інших операціях з цінними паперами особи, зобов'язаної забезпечити зазначеною інформацією інвестора або контролюючий орган; 2) надання завідомо неповної або помилкової інформації, надалі у вигляді великої шкоди громадянам, організаціям або державі, причинного зв'язку.
Злісне ухилення - це оціночне поняття, яке встановлюється судом у кожному конкретному випадку з урахуванням всіх обставин справи. Про злостности ненадання інформації може свідчити: істотне порушення строків її надання; повторне її ненадання, пряма відмова у її наданні, створення перешкод в отриманні відомостей і т.д.
Під наданням інвестору або контролюючому органу завідомо неповної інформації розуміється передача таких відомостей не в тому обсязі, який встановлений чинним законодавством.
Під наданням неправдивої інформації розуміється передача відомостей, що не відповідають дійсності в повному обсязі або частково.
Діяння, поєднане з підробкою офіційних документів, що надають права або звільняють від обов'язків, необхідно кваліфікувати за сукупністю зі ст. 327 КК РФ.
Злочин є закінченим в момент заподіяння великої шкоди громадянам, організаціям або державі. Склад злочину матеріальний.
Згідно з приміткою до ст. 185 КК РФ під великим збитком необхідно розуміти суму, що перевищує один мільйон рублів. З якісної сторони збиток виражається в реальних майнових втратах і упущену вигоду.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу. Особа усвідомлює, що здійснює діяння, що порушують права інвесторів, передбачає можливість чи неминучість заподіяння великої шкоди громадянам, організаціям або державі, і бажає цього.
Суб'єкт злочину спеціальний - осудна фізична особа, яка досягла віку шістнадцяти років, яка зобов'язана забезпечити надання інформації. Як правило, це керівник виконавчого органу емітента, професійного учасника ринку цінних паперів, власник цінних паперів.
За ненадання емітентом чи професійним учасником ринку цінних паперів інвестору на його вимогу передбаченої законодавством інформації або надання недостовірної інформації передбачена адміністративна відповідальність (ст. 15.19 КоАП РФ). На відміну від злочину (ст. 185.1 КК РФ) адміністративне правопорушення не тягне настання наслідків у вигляді великої шкоди і не характеризується ознакою злостности.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 185.1. Злісне ухилення від надання інвестору або контролюючому органу інформації, визначеної законодавством Російської Федерації про цінні папери Коментар до статті 185.1 "
 1. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 2. § 12. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  статтях аналізованої групи КпАП, якщо вони вчинені з корисливої або іншої особистої зацікавленості, можуть кваліфікуватися як злочини за ст. 285 КК (зловживання посадовими повноваженнями). На відміну від всіх інших статей гл. 14 КпАП домінуюче початок диспозицій ст. 193, 193, 1932 укладено в регламентації недержавних та приватноправових інтересів. Стаття 193 КпАП
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 5. 3. Застава
  ухилення від реєстрації можуть бути оскаржені зацікавленими особами до суду. В іншому названий Указ відтворює окремі положення, що містяться в проекті Федерального закону "Про іпотеку", внесеному Урядом на розгляд Державної Думи. Причому відтворюються далеко не головні з цих положень, введення яких в дію дозволило б поліпшити кардинальним чином
 6. 7. Права та обов'язки сторін
  статтях, присвячених змісту підряду. Зазвичай такі статті однозначно закріплюють обов'язки або права конкретної сторони за договором. Однак можна вказати і на випадки, коли відповідна стаття, встановивши певну обов'язок, надають підряднику і замовнику можливість угодою між собою визначити, на кого з них вона буде покладена. Таким чином, мова йде про поєднання
 7. Стаття 50. Виправні роботи Коментар до статті 50
  злісного ухилення від відбування покарання особою, засудженою до виправних робіт, суд може замінити невідбуте покарання обмеженням волі, арештом або позбавленням волі з розрахунку один день обмеження волі за один день виправних робіт , один день арешту за два дні виправних робіт або один день позбавлення волі за три дні виправних робіт. Сформулювавши в ч. 4 ст. 50 КК
 8. Стаття 74. Скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну Коментар до статті 74
  злісним невиконанням цих обов'язків. Простим ухиленням від виконання покладених на засудженого обов'язків визнається їх одноразове невиконання без поважних причин або вчинення порушення громадського порядку, за яке на засудженого накладається адміністративне стягнення. У разі невиконання умовно засудженим вимог, встановлених судом, а також за наявності інших
 9. Стаття 169. Перешкоджання законній підприємницькій або іншій діяльності Коментар до статті 169
  185, 185.1, 193, 194, 198, 199 і 199.1) визнаються вартість, збиток, дохід або заборгованість в сумі, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч рублів, особливо великим - один мільйон рублів. З якісної сторони великий збиток утворюють як реальні майнові втрати, так і упущена вигода, тобто доходи, які індивідуальний підприємець або юридична особа отримали б, якби не були
 10. Стаття 312. Незаконні дії щодо майна, підданого опису чи арешту або підлягає конфіскації Коментар до статті 312
  злісно ухиляється від сплати штрафу. У такому випадку, якщо штраф призначений в якості основного покарання, судовий пристав-виконавець відповідно до ч. 2 ст. 32 ДВК РФ направляє до суду подання про заміну штрафу іншим видом покарання відповідно до ч. 5 ст. 46 КК РФ. Відносно засудженого, злісно ухиляється від сплати штрафу, призначеного як додаткове покарання,
© 2014-2022  yport.inf.ua