Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 209. Основні поняття

Охорона праці - система збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, яка включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи .
Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на работоспособ-ність і здоров'я працівника.
Шкідливий виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працівника може привести до його захв-ванию.
Небезпечний виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працівника може привести до його трав-ме.
Безпечні умови праці - умови праці, при яких вплив на працюючих шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів виключено або рівні їх впливу не перевищують встановлених нормативів.
Робоче місце - місце, де працівник повинен перебувати або куди йому необхідно прибути в зв'язку з його роботою і яке прямо або побічно перебуває під контролем роботодавця.
Засоби індивідуального та колективного захисту працівників - технічні засоби, що використовуються для запобігання або зменшення впливу на працівників шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, а також для захисту від забруднення.
Сертифікат відповідності організації робіт з охорони праці - документ, що засвідчує відповідність проведених роботодавцем-лем робіт з охорони праці державним нормативним вимогам охорони праці.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Виробнича діяльність - сукупність дій працівників із застосуванням засобів праці, необхідних для перетворення ресурсів в готову продукцію, що включають в себе виробництво та переробку різних видів сировини, будівництво, надання различ-них видів послуг.
Вимоги охорони праці - державні нормативні вимоги охорони праці, в тому числі стандарти безпеки праці, а також вимоги охорони праці, встановлені правилами та інструкціями з охорони праці.
(Частина десята введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ, в ред. Федерального закону від 24.07.2009 N 206-ФЗ)
Державна експертиза умов праці - оцінка відповідності об'єкта експертизи державним нормативним вимогам охорони праці.
(Частина одинадцята введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Атестація робочих місць за умовами праці - оцінка умов праці на робочих місцях з метою виявлення шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів і здійснення заходів щодо приведення умов праці у відповідність з державними норматив-ними вимогами охорони праці. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться в порядку, встановленому федеральним орга-ном виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці.
(Частина дванадцята введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Стандарти безпеки праці - правила, процедури, критерії та нормативи, спрямовані на збереження життя і здоров'я робіт-ників у процесі трудової діяльності та регламентують здійснення соціально-економічних, організаційних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, реабілітаційних заходів у галузі охорони праці.
(Частина тринадцята введена Федеральним законом від 24.07.2009 N 206-ФЗ)
Професійний ризик - ймовірність заподіяння шкоди здоров'ю в результаті впливу шкідливих і (або) небезпечних виробництв -ських чинників при виконанні працівником обов'язків за трудовим договором або в інших випадках, встановлених цим Кодексом, іншими федеральними законами. Порядок оцінки рівня професійного ризику встановлюється федеральним органом вико-навчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
(Частина чотирнадцята введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 238-ФЗ)
Управління професійними ризиками - комплекс взаємопов'язаних заходів, що включають в себе заходи з виявлення, оцінки та зниження рівнів професійних ризиків. Положення про систему управління професійними ризиками затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
(Частина п'ятнадцята введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 238-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 209. Основні поняття"
 1. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
  основний предмет вивчення порівняй-тельного правознавства. Поняття типології та класифікації правових систем сучасності. Юридичні критерії правової типології та класифікації. Поняття правової системи в порівняльному правознавстві: «національна правова система» і «сім'я правових систем». Класифікація правових систем. Критерії формування джерел, структури, основних понять і
 2. Контрольні запитання до розділу 5
  понять "політичний режим" і "форма держави". 3. Вплив змін у політичному режимі на форму держави. 4. Ознаки демократичного режиму. "Закриті" демократії. 5. Як має поводитися меншість в умовах демократичного політичного режиму? Як виявити і об'єктивувати волю більшості при демократичному режимі? 6. Поняття "безпосередня демократія". 7.
 3. Стаття 25.7. Понятий
  понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 4. Стаття 25.7. Понятий
  понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 5. Контрольні запитання до розділу 1
  1. Поняття "конституційне право". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 6. Контрольні питання
  основні види правомірної поведінки. 2. Юридичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 3. Правові механізми попередження та вирішення кримінальних конфліктів. 4. Поняття, ознаки та види правопорушення. 5. Склад правопорушення. 6. Поняття і підстави юридичної відповідальності. 7. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 8. Вина - необхідна
 7. Контрольні питання
  поняття «колізії колізій»? 10. Який зміст поняття «колізійне право»? 160 Звеков В.П. Указ соч. С.
 8. Криміналістика: основні поняття
  основні
 9. Поняття і основні види угод
  основні види
 10. Контрольні питання і завдання
  основні елементи грошової системи. 4. Які правові акти складають правову основу грошової си стеми? 5. Які методи регулювання грошової системи? 6. У яких формах здійснюються розрахунки в Російській Федерації? 7. Що таке «грошова реформа»? 8. У яких випадках проводиться емісія готівки? 9. Розкрийте поняття касових операцій. Які правила їх прове
 11. Контрольні запитання до розділу 6
  1. Поняття політичної партії. 2. Функції політичних партій. 3. Класифікація політичних партій. 4. Поняття "групи тиску". 5. Організаційна структура політичних партій. 6. Основні види партійних систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
 12. Контрольні питання
  основні інститути цивільного права феодальної Білорусі 2. Назвати основні інститути кримінального права Білорусі періоду феодалізму 3. Визначити суттєва відмінність таких понять як система права і галузь права 4. Перерахувати основні риси спадкового
 13. Глава 25. ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СПАДКОВОГО ПРАВА
  Глава 25. ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СПАДКОВОГО
 14. Вопрос_8. Поняття та ознаки юридичної особи як суб'єкта цивільних правовідносин. Засоби індивідуалізації юридичної особи. Співвідношення поняття «юридична особа» з поняттями «організація» і «підприємство».
  Поняття «юридична особа» з поняттями «організація» і
 15. Поняті у виконавчому провадженні
  поняті, перекладачі, фахівці. Понятий у виконавчому провадженні - це особа, яка запрошується для участі у вчиненні виконавчих дій у якості свідка, що посвідчує правильність дотримання законних процедур і сам факт вчинення дій, що у юридичних документах. ---
 16. Контрольні питання до § 5.15
  1. Поняття і сфера застосування договору комісії. 2. Основні права та обов'язки
 17. Контрольні питання і завдання
  основні види валютних операцій. 8. Які валютні операції здійснюються без обмежень? 9. Які основні права та обов'язки резидентів при проведенні валютних операцій? 10. Розкрийте поняття валютного контролю та структуру органів ва лютного контролю. 11. Які права та обов'язки органів та агентів валютного
 18. Тема 7. Європейське право і порівняльне правознавство
  основні етапи розвитку європейського права. Джерела європейського права. Основні документи Європейського Союзу. Маастрихтський і Амстердамський договори. Право Ради Європи. Основні документи Ради Європи. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 р. Європейський правовий простір і порівняльне правознавство. Перспективи розвитку європейського права.
© 2014-2022  yport.inf.ua