Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 370. Право професійних спілок на осуще ствления контролю за дотриманням трудового законодавець-ства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, виконанням умов колективних догово-рів, угод

(в ред. Федерального закону від 30.06 .2006 N 90-ФЗ)
Професійні спілки мають право на здійснення контролю за дотриманням роботодавцями та їх представниками трудо-вого законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, виконанням ними умов колектив-них договорів, угод.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавці зобов'язані в тижневий термін з дня отримання вимоги про усунення виявлених порушень повідомити в відпо- ствующий профспілковий орган про результати розгляду даної вимоги і вжиті заходи.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Для здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять нор-ми трудового права, виконанням умов колективних договорів, угод загальноросійські професійні спілки та їх об'єд-нання можуть створювати правові та технічні інспекції праці профспілок, які наділяються повноваженнями, передбаченими положеннями, які затверджуються загальноросійськими професійними спілками та їх об'єднаннями.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Міжрегіональне, а також територіальне об'єднання (асоціація) організацій професійних спілок, що діють на території суб'єкта Російської Федерації, можуть створювати правові та технічні інспекції праці професійних спілок, кото-які діють на підставі прийнятих ними положень відповідно до типового положення відповідного загальноросійського об'єднання професійних спілок.
Профспілкові інспектори праці у встановленому порядку мають право безперешкодно відвідувати будь-яких роботодавців (органі-зації, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також роботодавців - фізичних осіб), у яких ра-ботают члени даного професійної спілки чи профспілок, що входять в об'єднання, для проведення перевірок додержання трудо-вого законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, законодавства про професійні спілки, виконання умов колективних договорів, угод.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Профспілкові інспектори праці, уповноважені (довірені) особи з охорони праці професійних спілок мають пра- во:
здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства та інших нормативних правових актів, содер-службовців норми трудового права;
проводити незалежну експертизу умов праці та забезпечення безпеки працівників;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
отримувати інформацію від керівників та інших посадових осіб організацій, роботодавців - індивідуальних підприемців про стан умов і охорони праці, а також про всі нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
захищати права і законні інтереси членів професійної спілки з питань відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю на виробництві (роботі);
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
пред'являти роботодавцям вимоги про припинення робіт у випадках безпосередньої загрози життю і здоров'ю працівни-ків;
направляти роботодавцям подання про усунення виявлених порушень трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, обов'язкові для розгляду;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
здійснювати перевірку стану умов і охорони праці, виконання зобов'язань роботодавців, передбачених колектив-ними договорами та угодами;
брати участь у роботі комісій з випробувань і прийому в експлуатацію засобів виробництва в якості незалежних екс-пертів;
(в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
брати участь у розгляді трудових спорів, пов'язаних з порушенням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, зобов'язань, передбачених колективними договорами та угодами, а так-же зі змінами умов праці;
(в ред. Федерального закону від 30.06. 2006 N 90-ФЗ)
брати участь у розробці проектів федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, зако-нів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, нормативних правових актів органів місцевого само-врядування , що містять норми трудового права;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
брати участь у розробці проектів підзаконних нормативних правових актів, що встановлюють державні нормативні вимоги охорони праці, а також погоджувати їх у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
звертатися до відповідних органів з вимогою про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудового законодав-ства та інших актів, що містять норми трудового права, приховуванні фактів нещасних випадків на виробництві.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Професійні спілки, їх інспекції праці при здійсненні зазначених повноважень взаємодіють з федеральним орга-ном виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодав-ства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, та його територіальними органами, іншими Феде-ральних органами виконавчої влади, що здійснюють функції по контролю і нагляду у встановленій сфері діяльно- сти.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Уповноважені (довірені) особи з охорони праці професійних спілок мають право безперешкодно перевіряти соблю-дення вимог охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду посадовими особами організацій, роботодавцями - індиві-дуальними підприємцями пропозиції про усунення виявлених порушень вимог охорони праці.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 370. Право професійних спілок на осуще ствления контролю за дотриманням трудового законодавець-ства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, виконанням умов колективних догово-рів, угод "
 1. Стаття 378. Відповідальність за порушення прав професійних спілок
  професійних спілок, несуть відповідальність згідно з цим Кодексом та іншими федеральними законами. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 2. Стаття 352. Способи захисту трудових прав і свобод
  статтями); громадський контроль професійних спілок (див. ст. ст. 370 - 373 і коммент. до них); Федеральним законом від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ передбачена судовий захист трудових прав працівника. Розгляд трудових спорів віднесено до підвідомчості судів ст. 22 ЦПК. Справи про поновлення на роботі та справи про вирішення колективних трудових спорів розглядаються районним судом в
 3. Стаття 29. Представники працівників
  професійні спілки та їх об'єднання, інші профспілкові організації, передбачені статутами загальноросійських, міжрегіональних профспілок, або інші представники, обрані працівни-ками у випадках, передбачених цим Кодексом. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Інтереси працівників при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору,
 4. Стаття 1. Цілі і завдання трудового законодавства
  правових умов для досягнення оптимально-го узгодження інтересів сторін трудових відносин, інтересів держави, а також правове регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин по: організації праці та управління працею ; працевлаштування у даного роботодавця; професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників
 5. Стаття 29. Представники працівників
  правового статусу є найважливішими умовами забезпечення реального захисту інтересів працівників у сфері праці. Згідно ч. 1 ст. 29 представниками інтересів працівників у соціальному партнерстві можуть бути тільки: а) професійні спілки, їх об'єднання, інші профспілкові організації, передбачені статутами загальноросійських, міжрегіональних профспілок, б) інші представники, обрані
 6. Стаття 352. Способи захисту трудових прав і свобод
  стаття передбачає способи захисту як трудових прав, так і свобод, тобто її завдання і сенс повністю відповідають положенням міжнародних актів і Конституції щодо захисту прав і свобод громадян. Згідно ч. 1 ст. 17 Конституції в Російській Федерації визнаються і гарантуються права і свободи людини і громадянина відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. В
 7. Стаття 378. Відповідальність за порушення прав професійних спілок
  правопорушення. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності встановлюється федеральними законами. Справи про адміністративні правопорушення в галузі трудових відносин розглядає федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці. Штрафи накладаються державними інспекторами праці. 6. Порушення законодавства про працю особою, раніше підданим
 8. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. Від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони праці та термін
 9. Стаття 411. Орган, який очолює страйк
  право скликати збори (конференції) працівників, отримувати від роботодавця інформа-цію з питань, що зачіпають інтереси працівників, залучати фахівців для підготовки висновків зі спірних питань. Орган, який очолює страйк, має право призупинити страйк. Для відновлення страйку не вимагається повторний розгляд колективного трудового спору примирною комісією
 10. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  370 ТК передбачає право професійних спілок контролювати дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Відповідно до колишньої редакції ст. 195 це право вони реалізовували шляхом подачі заяви працедавцю про порушення трудових прав працівників керівником організації або його заступником. Чинна редакція коментованої
© 2014-2022  yport.inf.ua