Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 374. Гарантії працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи

Коментар до статті 1. Надання певних гарантій працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи, засноване на положеннях Конвенції МОП N 135 "Про захист прав представників працівників на підприємстві та їм надаються" (1971). Відповідно до положень Конвенції представники працівників на підприємстві користуються ефективним захистом від будь-якої дії, яка може завдати їм шкоди, включаючи звільнення, засноване на їхньому статусі чи на їхній діяльності як представників працівників, або на їх членство в профспілці, або на їхній участі в профспілкової діяльності в тій мірі, в якій вони діють відповідно до законодавства, або колективними договорами, або інших спільно погоджених умов.
Представникам працівників надаються на підприємстві відповідні можливості, що дозволяють їм швидко і ефективно виконувати свої функції.
Важливість наданих гарантій полягає в тому, що профспілкові працівники за родом своєї діяльності повинні протистояти роботодавцю, роз'яснювати іншим працівникам їх права та обов'язки, не допускати ущемлення трудових прав працівників. Саме тому роботодавці прагнуть всіляко позбутися незручних для них профспілкових лідерів з тим, щоб згорнути діяльність профспілкової організації, звести її активність до мінімуму.
2. Слід зазначити, що порівняно з законодавством про професійні спілки обсяг гарантій, наданих працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи, істотно знижений.
Зроблено це з метою гармонізації трудових відносин, виходячи з принципів і норм, закладених у Конституції РФ.
3. Конституційний Суд РФ у своїй Постанові від 24 січня 2002 р. N 3-П визначив, що
"відповідно до статті 37 (частина 1) Конституції Російської Федерації працю вільний; кожен має право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності і професію. Ці та інші положення статті 37 Конституції Російської Федерації, що закріплюють гарантії вільного праці, кореспондують з положеннями Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права: беруть участь у даному Пакті держави, згідно з пунктом 1 його статті 6, визнають право на працю, що включає право кожної людини заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується, і зроблять належні кроки до забезпечення цього права.
Положення статті 37 Конституції Російської Федерації, обумовлюючи свободу трудового договору, право працівника і роботодавця за допомогою узгодження воль встановлювати його умови і вирішувати питання, пов'язані з виникненням, зміною та припиненням трудових відносин, разом з тим виступають як конституційно-правової міри цієї свободи, межі якої сторони не вправі порушувати. Тому , укладаючи трудовий договір, роботодавець зобов'язаний забезпечити працівникові умови праці відповідно до зазначених вимог Конституції Російської Федерації, а працівник - особисто виконувати визначену угодою трудову функцію, дотримуючись які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку.
Федеральний законодавець , регулюючи питання виникнення, зміни та припинення трудових відносин, з метою забезпечення конституційної свободи трудового договору в силу статей 71 (пункт "в") і 72 (пункт "к" частини 1) Конституції Російської Федерації правомочний передбачати негативні правові наслідки невиконання стороною прийнятих на себе зобов'язань за трудовим договором, адекватні ступеню порушення прав і законних інтересів іншої сторони, в тому числі умови розірвання трудового договору з ініціативи однієї зі сторін. Однак при цьому він повинен враховувати і інші захищаються Конституцією Російської Федерації соціальні цінності.
Конституція Російської Федерації гарантує свободу економічної діяльності, підтримку конкуренції, визнання і захист так само приватної, державної, муніципальної та інших форм власності в якості однієї з основ конституційного ладу Російської Федерації (стаття 8) і закріплює право кожного на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності (стаття 34, частина 1), а також право кожного мати майно у власності, володіти, користуватися і розпоряджатися ним як одноособово, так і спільно з іншими особами (стаття 35, частини 1 і 2).
Зазначені конституційні права припускають наявність у роботодавця (фізичної або юридичної особи) ряду конкретних правомочностей, що дозволяють йому в цілях здійснення ефективної економічної діяльності та раціонального управління майном самостійно, під свою відповідальність приймати необхідні кадрові рішення (підбір, розстановка, звільнення персоналу). Тому, передбачаючи відповідно до вимог статті 37 Конституції Російської Федерації гарантії трудових прав, в тому числі спрямовані проти можливого довільного звільнення працівника, законодавець не має права встановлювати такі обмеження, які ведуть до спотворення самої істоти свободи економічної (підприємницької) діяльності. Інша суперечило б положенням статті 55 Конституції Російської Федерації, відповідно до яких захист прав і свобод одних не повинна приводити до заперечення або применшення прав і свобод інших, а можливі обмеження допомогою федерального закону повинні переслідувати конституційно значимі цілі і бути пропорційними
Конституція Російської Федерації гарантує кожному право на об'єднання, включаючи право створювати професійні спілки для захисту своїх інтересів, свободу діяльності громадських об'єднань (стаття 30, частина 1). З даної конституційної норми у взаємозв'язку зі статтею 37 Конституції Російської Федерації випливає обов'язок держави забезпечувати свободу діяльності профспілок з метою належного представництва та захисту соціально-трудових прав громадян, пов'язаних спільними виробничими, професійними інтересами.
Оскільки вільне здійснення громадянами трудової діяльності може бути складно в силу необхідності поєднання роботи з виконанням цих значущих для держави і суспільства функцій, законодавець вправі передбачити заходи соціального захисту працівників, що входять до складу профспілкових органів і не звільнених від основної роботи. Встановлення для таких працівників додаткових гарантій, включаючи механізм ефективного контролю за правомірністю дій роботодавця при їх звільненні, має істотне значення для реалізації права на створення профспілок як самостійних і незалежних об'єднань трудящих - одного з основних прав в демократичній правовій державі.
Обов'язок держави забезпечувати трудящим належний захист проти будь-яких дискримінаційних дій, спрямованих на обмеження свободи об'єднання в галузі праці, права організацій трудящих вільно обирати своїх представників, випливає і з положень Конвенції МОП N 87 1948 року про свободу асоціації та захист права на організацію (статті 2 і 3), а також Конвенції МОП N 98 1949 щодо застосування принципів права на організацію і укладення колективних договорів, згідно з якою такий захист застосовується, зокрема, щодо дій, що мають на меті "звільняти чи будь-яким іншим способом завдавати шкоди трудящому на тій підставі, що він є членом профспілки чи бере участь у профспілковій діяльності" (підпункт "б "пункту 2 статті 1).
Таким чином, встановлюючи додаткові гарантії для працівників, що входять до складу профспілкових органів і не звільнених від основної роботи, при звільненні їх з ініціативи роботодавця, законодавець - в силу вимог статей 1 (частина 1), 7, 8 (частина 1), 17 (частина 3), 19 (частини 1 і 2), 30 (частина 1), 34 (частина 1), 35 (частина 2), 37, 38 (частини 1 і 2) і 55 (частина 3) Конституції Російської Федерації - повинен забезпечувати баланс відповідних конституційних прав і свобод, що є необхідною умовою гармонізації трудових відносин в Російській Федерації як соціальному правовій державі, що становить правову основу справедливого узгодження прав та інтересів працівників і роботодавців як сторін у трудовому договорі і як учасників соціального партнерства ".
4. Відповідно до коментарів статтею звільнення з ініціативи роботодавця відповідно до п. п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 81 ТК керівників (їх заступників) виборних колегіальних органів первинних профспілкових організацій, виборних колегіальних органів профспілкових організацій структурних підрозділів організацій, не звільнених від основної роботи, допускається крім загального порядку звільнення лише за попередньою згодою відповідного вищого виборного профспілкового органу.
Звертає на себе увагу те, що заборона на звільнення з ініціативи роботодавця у визначених законом випадках поширюється не на всіх членів виборних профспілкових органів, не звільнених від основної роботи, а тільки на керівників колегіальних виборних профспілкових органів та їх заступників.
Як відомо, в організації може діяти профком як колегіальний орган профспілки або профспілковий представник. На профспілкового представника, обраного працівниками, гарантії ст. 374 ТК також не поширюються. Звільнення керівників може проводитися без попередньої згоди відповідних профспілкових органів, за винятком випадків звільнення за п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК (скорочення чисельності або штату працівників організації); п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК (невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатом атестації); п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК (неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення).
Постановою Конституційного Суду РФ від 24 січня 2002 р. N 3-П визнані не відповідними Конституції РФ, її ст. 19 (ч. ч. 1 і 2), 34 (ч. 1), 35 (ч. 2), 37 (ч. 1), 46 (ч. 1) і 55 (ч. 3), ч. 2 ст . 235 КЗпП і п. 3 ст. 25 Закону про профспілки в тій частині, в якій ними допускається без попередньої згоди відповідних виборних профспілкових органів звільнення працівників, що входять до складу профспілкових органів і не звільнених від основної роботи, в разі вчинення ними дисциплінарних проступків, які відповідно до закону підставою для розірвання з ними трудового договору з ініціативи роботодавця.
На цій же підставі слід визнати не відповідає Конституції РФ норму ст. 374 ТК, що передбачає можливість звільнення працівників, що входять до складу профспілкових органів і не звільнених від основної роботи, в разі неодноразового невиконання ними без поважних причин трудових обов'язків, крім загального порядку звільнення лише за попередньою згодою відповідного вищого виборного профспілкового органу.
Іншими словами, норма про необхідність отримання попередньої згоди на звільнення працівника, що входить до складу профспілкових органів і не звільненого від основної роботи, у разі неодноразового невиконання ним без поважних причин трудових обов'язків, передбачена ст. 374 ТК, застосовуватися не повинна.
До внесення в ТК відповідних змін і доповнень при застосуванні цієї норми слід керуватися наступним. З метою всебічного урахування всіх обставин, пов'язаних зі звільненням конкретного працівника, роботодавцю слід звернутися до вищестоящого профспілковий орган для отримання згоди на звільнення цього працівника за п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК. Однак якщо профспілковий орган відмовить у дачі згоди на звільнення, то ця обставина сама по собі не позбавляє роботодавця права розірвати трудовий договір з працівником за п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК, а також не може служити підставою для визнання звільнення незаконним.
Разом з тим в ході судового розгляду роботодавець зобов'язаний довести законність звільнення такого працівника і неправомірність відмови профспілкового органу дати згоду на звільнення.
5. Конституційний Суд РФ перевірив відповідність Конституції РФ ч. 1 ст. 374 ТК, т.к. вона передбачає необхідність одержання попередньої згоди відповідного вищого виборного профспілкового органу, а не врахування думки, як це передбачається для рядових працівників.
Конституційний Суд РФ у своєму Визначенні від 4 грудня 2003 р. N 421-О вказав, що
"відповідно до статті 30 (частина 1) Конституції Російської Федерації кожен має право на об'єднання, включаючи право створювати професійні спілки для захисту своїх інтересів; свобода діяльності громадських об'єднань гарантується. З названої конституційної норми випливає обов'язок держави забезпечувати свободу діяльності профспілок з метою належного представництва та захисту соціально-трудових прав громадян, пов'язаних спільними професійними інтересами.
Обов'язок держави забезпечувати зазначеним категоріям громадян належний захист проти будь-яких дискримінаційних дій, спрямованих на обмеження свободи об'єднання профспілок у галузі праці, випливає і з положень статей 2 і 3 Конвенції МОП N 87 1948 року про свободу асоціації та захист права на організацію, підпункту "б" пункту 2 статті 1 Конвенції МОП N 98 1949 року про застосування принципів права на організацію і на введення колективних договорів, статей 1 і 2 Конвенції МОП N 135 1971 року про захист прав представників працівників на підприємстві та їм надаються , а також пункту "a" статті 28 Європейської соціальної хартії (переглянутої) від 3 травня 1996 року, яка підписана Росія 14 вересня 2000 року.
  За змістом наведених конституційних положень і норм міжнародного права, встановлення законодавцем для працівників, що входять до складу профспілкових органів (у тому числі їх керівників) і не звільнених від основної роботи, додаткових гарантій при здійсненні ними профспілкової діяльності як спрямованих на виключення перешкод такої діяльності слід розглядати в якості особливих заходів їх соціального захисту. Отже, частина перша статті 374 Трудового кодексу Російської Федерації, що закріплює в якості такої гарантії обов'язковість отримання роботодавцем попередньої згоди вищого виборного профспілкового органу на звільнення працівників, що входять до складу профспілкових органів (включаючи їх керівників) і не звільнених від основної роботи, за своїм змістом спрямована на державний захист від втручання роботодавця в здійснення профспілкової діяльності, у тому числі за допомогою припинення трудових правовідносин. По суті дана норма встановлює абсолютну заборону на звільнення перелічених категорій профспілкових працівників без реалізації встановленої в ній спеціальної процедури припинення трудового договору.
  ... Роботодавець, який вважає за необхідне з метою здійснення ефективної економічної діяльності організації вдосконалити її організаційно-штатну структуру шляхом скорочення чисельності або штату працівників, для отримання згоди вищого виборного профспілкового органу на звільнення працівника, який є керівником (його заступником) виборного профспілкового колегіального органу і не звільненого від основної роботи, зобов'язаний подати мотивоване доказ того, що майбутнє звільнення такого працівника обумовлено саме зазначеними цілями і не пов'язане із здійсненням ним профспілкової діяльності.
  У разі відмови вищестоящого профспілкового органу в згоді на звільнення роботодавець має право звернутися із заявою про визнання його необгрунтованим в суд, який при розгляді справи з'ясовує, чи виробляється в дійсності скорочення чисельності або штату працівників (що доводиться роботодавцем шляхом порівняння старої і нової чисельності або штату працівників), чи пов'язано намір роботодавця звільнити конкретного працівника із зміною організаційно-штатної структури організації або з здійснюваної цим працівником профспілковою діяльністю. При цьому відповідний профспілковий орган зобов'язаний надати суду докази того, що його відмова заснований на об'єктивних обставинах, що підтверджують переслідування даного працівника з боку роботодавця з причини його профспілкової діяльності, тобто звільнення носить дискримінаційний характер. І тільки в разі винесення судом рішення, що задовольняє вимогу роботодавця, останній має право видати наказ про звільнення ".
  Враховуючи викладене, Суд визначив, що
  "Норма частини першої статті 374 Трудового кодексу Російської Федерації, що передбачає звільнення з ініціативи роботодавця відповідно до пункту 2 статті 81 цього Кодексу керівників (їх заступників) виборних профспілкових колегіальних органів організації, її структурних підрозділів (не нижче цехових і прирівняних до них), що не звільнених від основної роботи, тільки з попередньої згоди вищого профспілкового органу, - за своїм конституційно-правовим змістом і цільовим призначенням - спрямована на захист державою свободи профспілкової діяльності і не перешкоджає судовому захисту прав роботодавця на свободу економічної (підприємницької) діяльності в разі відмови відповідного вищого профспілкового органу дати попереднє мотивоване згоду на звільнення такого працівника.
  Виявлений Конституційним Судом Російської Федерації в сьогоденні Визначенні конституційно-правовий зміст даної норми в силу статті 6 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" є загальнообов'язковим, що виключає будь-яке інше її тлумачення в судовій та іншої правозастосовчій практиці ".
  6. Кодекс передбачає, що за відсутності вищого виборного профспілкового органу звільнення зазначених працівників провадиться за дотриманням порядку, встановленого ст. 373 ТК.
  Дана норма покликана впорядкувати становище профспілкових структур, оскільки за відсутності вертикального підпорядкування всередині профспілки і виникненні профспілок, які не мають виборних органів на рівні вище організації, можливість звільнення працівників - членів виборних органів таких профспілок була утруднена.
  Водночас зазначена норма не гарантує від необгрунтованих звільнень і переслідувань за профспілкову діяльність членів профкомів новостворених профспілок, що ще не встигли визначитися в системі та ієрархії профспілкових структур та об'єднань.
  Частина 3 ст. 374 відтворює ч. 6 ст. 25 Закону про профспілки. Вона передбачає, що члени виборних профспілкових органів, не звільнені від основної роботи в даній організації, звільняються від неї для участі в якості делегатів скликаються професійними спілками з'їздів, конференцій, а також для участі в роботі їх виборних органів. Умови звільнення від роботи і порядок оплати часу участі в зазначених заходах визначаються колективним договором, угодою.
  У колективному договорі можуть бути передбачені випадки звільнення від роботи членів виборних колегіальних органів профспілкових організацій, не звільнених від основної роботи на час короткострокової профспілкового навчання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 374. Гарантії працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи"
 1. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
    374. 2. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам див. коментар. до ст. 375. 3. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст. 376. 4. Ряд гарантій працівникам, обраним до профспілкових органів і не звільненим від виконання трудових обов'язків, закріплюється в угодах. У Галузевому угоді з транспортного будівництва
 2. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
    гарантії майнових прав профспілок; 2) гарантії працівникам, які входять до складу профспілкових органів і не звільненим від основної роботи; 3) гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним (делегованим) до профспілкових органів; 4) гарантії права на працю працівникам, є членами профспілкових органів; 5) обов'язки, що покладаються на роботодавця щодо створення
 3. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
    працівників, які є членами профспілки, у зв'язку з невідповідністю займаній посаді проводиться з урахуванням мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації відповідно до ст. 373 Трудового кодексу РФ. Крім того, за наявності профспілки при проведенні атестації до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник виборного органу
 4. Стаття 41. Гарантії співробітнику поліції, обраному (призначеному) в законодавчий (представницький) або виконавчий орган державної влади або в орган місцевого самоврядування
    гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "), а також час роботи в якості звільненого профспілкового працівника, на виборній посаді у виборному органі первинної профспілкової організації (ч. 2 ст. 375 ТК РФ, ч. 3 ст. 26 Федерального закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 3. Про поняття "органи місцевого
 5. Стаття 29. Представники працівників
    працівників. Насамперед, це профспілки та їх об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації та профспілки діють через свої органи. Згідно із Законом про профспілки - це органи, утворені відповідно до статуту профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок або положенням про
 6. Стаття 31. Інші представники працівників
    працівників можуть брати участь у системі соціального партнерства лише в тому випадку, коли в організації немає первинних профспілкових організацій або жодна профспілкова організація не об'єднує більше половини працівників даного роботодавця і жодна з них не уповноважена представляти інтереси всіх працівників (див. коментар. до ст . ст. 30, 37). У зазначених випадках можливі два варіанти
 7. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
    стаття присвячена положенню первинної профспілкової організації, її значенням у системі соціального партнерства. 2. Первинна профспілкова організація (її орган) діє в організації (у конкретного роботодавця) і представляє в соціальному партнерстві інтереси своїх членів. Однак при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та
 8. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
    працівників. Відповідно до ст. 29 ТК інтереси працівників під час такого обговорення представляє орган первинної профспілкової організації. Працівники, які не є членами профспілки, можуть уповноважити орган первинної профспілкової організації на вираження їхньої думки при обговоренні правил внутрішнього трудового розпорядку. Якщо в організації первинна профспілкова організація відсутня або
 9. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
    працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення для проведення зборів (конференцій), надати
 10. 4. Повідомлення профспілки і врахування її думки
    працівників та служби зайнятості про проведення заходів щодо скорочення чисельності або штату, необхідно повідомити і профспілка. А в деяких випадках доведеться і погоджувати з ним питання звільнення деяких працівників. Але про все по порядку. Так, згідно зі ст. 82 Трудового кодексу РФ роботодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити виборному органу первинної профспілкової організації про майбутній
 11. Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
    працівників. Законодавство про працю, що діяло до прийняття ТК, що не визначало порядок ні отримання згоди, ні врахування думки органів професійних спілок при прийнятті роботодавцем рішень, які зачіпають істотні інтереси працівників. Склалася цікава ситуація: надаючи профспілкам право на участь у прийнятті майже всіх рішень, прийнятих роботодавцем, законодавець не
 12. Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця
    стаття прямо наказує, які документи повинні бути представлені роботодавцем виборному органу первинної профспілкової організації при вирішенні питання про облік думки профспілкового органу про звільнення працівника. Це проект наказу про звільнення, а також копії документів, що дали роботодавцю підстави для прийняття такого рішення. У разі припинення трудового договору за п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК
 13. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
    працівників; при вирішенні питання про звільнення працівників, які є членами профспілки, з підстав, зазначених у п. п. 2, 3 або 5 ч. 1 ст. 81 ТК; при проведенні атестації, яка може послужити підставою для звільнення працівника. 2. Згідно ч. 1 коментованої статті роботодавець не пізніше ніж за 2 місяці до початку проведення заходів щодо скорочення чисельності або штату працівників,
 14. Стаття 299. Тривалість вахти
    працівників до роботи понад тривалість робочого часу, встановленого графіками роботи на вахті, до прибуття зміни. Залучення до понаднормової роботи здійснюється відповідно до правил, передбачених ст. 99 ТК, тобто за умови письмової згоди працівника і з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації. Переробка робочого часу оплачується як
 15. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
    гарантій прав працівників на охорону праці; заслуховувати на засіданнях комітету керівників та інших працівників організації, які допустили порушення вимог охорони праці, що призвели за собою важкі наслідки, і вносити роботодавцю пропозиції про притягнення їх до відповідальності відповідно до законодавства РФ; брати участь у підготовці пропозицій до розділу колективного договору
 16. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
    складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про явку осіб, що у розгляді справи, про повідомлення
 17. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
    складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про явку осіб, що у розгляді справи, про повідомлення
 18. Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
    працівників до надурочних робіт у випадках, не передбачених ч. 2 ст. 99 (ст. 99); визначення переліку посад працівників з ненормованим робочим днем (ст. 101); про поділ робочого дня на частини з тим, щоб загальна тривалість робочого часу не перевищувала встановленої тривалості щоденної роботи. Такий поділ проводиться роботодавцем на підставі локального
 19. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
    працівників керівником організації або його заступником. Чинна редакція коментованої статті надає представницьким органам працівників право звертатися до роботодавця із заявою про порушення також керівником структурного підрозділу або його заступником трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, умов колективного договору, угоди. 2.
© 2014-2022  yport.inf.ua