Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу

Коментар до статті 1. Законодавець в Трудовому кодексі визначив коло питань для прийняття рішень, за якими роботодавець враховує думку профспілкового органу, а саме: про введення і про скасування режиму неповного робочого часу (ст. 74);
про залучення працівників до надурочних робіт у випадках, не передбачених ч. 2 ст. 99 (ст. 99);
визначення переліку посад працівників з ненормованим робочим днем (ст. 101);
про поділ робочого дня на частини з тим, щоб загальна тривалість робочого часу не перевищувала встановленої тривалості щоденної роботи. Такий поділ проводиться роботодавцем на підставі локального нормативного акта, прийнятого з урахуванням думки виборного профспілкового органу даної організації (ст. 105);
про визначення порядку та умов виплати працівникам (за винятком працівників, які отримують оклад або посадовий оклад) за неробочі святкові дні, в які вони не залучалися до роботи, додаткової винагороди (ст. 112);
про залучення працівників до робіт в неробочі святкові дні у випадках, не передбачених ч. 2 ст . 113 (ст. 113);
про встановлення з урахуванням виробничих і фінансових можливостей роботодавця додаткових відпусток для працівників (ст. 116);
про затвердження графіка відпусток (ст . 123);
про введення системи оплати та стимулювання праці, в т.ч. підвищення оплати за роботу в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, понаднормову роботу (ст. 135);
про затвердження форми розрахункового листка (ст. 136);
про встановлення конкретних розмірів підвищеної оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці (ст. 147);
про встановлення конкретних доплат за роботу в вихідні та неробочі святкові дні (ст. 153);
про встановлення конкретних розмірів заробітної плати в нічний час (ст. 154);
про введення та застосування систем нормування праці (ст. 159);
про прийняття локальних нормативних актів, що передбачають введення, заміну і перегляд норм праці (ст. 162);
про введення заходів, що запобігають масові звільнення працівників (ст. 180);
про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку (ст. 190);
про визначення форм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників , затвердження переліків необхідних професій та спеціальностей (ст. 196);
про затвердження інструкцій з охорони праці для працівників (ст. 212);
про встановлення норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, поліпшують в порівнянні з типовими нормами захист працівників від наявних на робочих місцях шкідливих і (або) небезпечних факторів, а також особливих температурних умов або забруднення (ст. 221);
про затвердження порядку застосування вахтового методу (ст. 297);
про збільшення тривалості вахти до 3 місяців (ст. 299);
про затвердження графіка роботи на вахті (ст. 301);
про встановлення надбавки за вахтовий метод роботи (ст. 302);
про визначення розміру, умов та порядку компенсації витрат на оплату вартості проїзду і провезення багажу до місця використання відпустки і назад для осіб, які працюють в організаціях, що не відносяться до бюджетної сфери, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (ст. 325);
про визначення розміру, умов та порядку компенсації витрат, пов'язаних з переїздом, особам, які працюють у роботодавців, що не відносяться до бюджетної сфери, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (ст. 326).
Звертає на себе увагу, що в ст. ст. 101, 135, 136, 147, 153, 154, 159, 162, 190, 196 ТК згадуються представницькі органи працівників.
При застосуванні названих норм на практиці може виникнути питання про те, чи потрібне врахування думки відповідного виборного профспілкового органу в тому випадку, якщо закон передбачає прийняття рішення з урахуванням думки представницького органу працівників, і навпаки.
Відповідно до ст. 29 ТК представниками працівників є: професійні спілки та їх об'єднання, інші профспілкові організації, передбачені статутами загальноросійських профспілок, або інші представники, обрані працівниками.
При цьому передбачається, що працівники, які не є членами профспілки, мають право уповноважити орган первинної профспілкової організації представляти їх інтереси у взаєминах з роботодавцем (ст. 30 ТК).
За відсутності в організації первинної профспілкової організації, а також за наявності профспілкової організації, що об'єднує менше половини працівників, на загальних зборах (конференції) працівники можуть доручити представлення своїх інтересів зазначеної профспілкової організації чи іншому представнику (ст. 31 ТК).
Іншими словами, правом представляти і захищати інтереси працівників відповідно до законодавства і сформованою практикою володіють насамперед професійні спілки. При недостатній показності профспілки (менше половини працюючих в організації) або при прийнятті відповідного рішення працівниками, які не є членами профспілки, створюються виборні представницькі органи працівників.
Міжнародна практика виходить з того, що права представницьких органів - як профспілкових, так і непрофсоюзних - рівні.
Виходячи з цього аналізований питання має бути вирішене таким чином. У тих випадках, коли відповідно до ТК потрібно облік думки представників працівників, відповідні консультації повинні бути проведені з будь-яким представником, уповноваженим працівниками - професійною спілкою або іншим органом, обраним працівниками.
Правоту даного висновку підтвердив і законодавець, який вказав, що процедура врахування думки представницького органу працівників і виборного органу первинної профспілкової організації єдина і визначається ст. 372 ТК.
2. Крім випадків, визначених ТК, колективним договором або локальними нормативними актами, можуть бути встановлені й інші питання, при вирішенні яких необхідний облік думки відповідного профспілкового органу. Крім того, ст. 8 ТК встановлює, що колективний договір (угода) може передбачити прийняття локальних нормативних актів, що містять норми трудового права, за погодженням з представницьким органом працівників.
Це означає, що можуть бути визначені випадки, коли потрібно не врахування думки, а згоду профспілки на прийняття того чи іншого локального нормативного акта, що зачіпає суттєві права й інтереси працівників. Відсутність такого узгодження тягне недійсність прийнятого акту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу "
 1. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  прийняття зазначеного рішення, направлялися в виборний орган відповідної первинної профспілкової організації; - роботодавець провів додаткові консультації з профспілкою в тих випадках, коли цей орган висловив незгоду з ймовірним звільненням працівника - членом профспілки; - був дотриманий місячний термін для розірвання трудового договору, який обчислюється з дня отримання працедавцем
 2. Стаття 299. Тривалість вахти
  вжити всіх заходів для організації доставки вахтового (змінного) персоналу в найкоротший
 3. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  вжити заходів щодо їх усунення, повідомивши про це заявника. Тривалість терміну розгляду роботодавцем заяви профспілкового органу (іншого представницького органу) складає один тиждень (див. ст. 370 і коммент. До неї). 3. За допущені порушення трудових прав працівників роботодавець зобов'язаний застосувати до керівника організації, керівнику структурного підрозділу організації, їх
 4. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення для
 5. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  роботодавця допускаються з урахуванням думки виборного профспілкового органу, членами якого вони є. Галузевою тарифною угодою по машинобудівному комплексу Російської Федерації на 2008 - 2010 роки закріплено надання уповноваженим (довіреною) особам профспілки з охорони праці для виконання покладених на них функцій оплачуваної вільного часу (в розмірі середнього
 6. Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права
  стаття містить обов'язкову вимогу, що пред'являється до локальних нормативних актів: вони не повинні погіршувати становище працівників порівняно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами. При цьому враховується і нормотворчість суб'єктів РФ. Стаття 8 передбачає, що в тих випадках, коли локальні
 7. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  думки під час обговорення правил внутрішнього трудового розпорядку. Якщо в організації первинна профспілкова організація відсутня або об'єднує менше половини її працівників, вони на загальних зборах (конференції) можуть доручити представлення своєї позиції щодо проекту правил внутрішнього трудового розпорядку діючої профспілкової організації чи іншого представнику (див. ст . 31 і коммент. до
 8. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  прийнятті роботодавцем рішення про скороченні чисельності або штату працівників; при вирішенні питання про звільнення працівників, які є членами профспілки, з підстав, зазначених у п. п. 2, 3 або 5 ч. 1 ст. 81 ТК; при проведенні атестації, яка може послужити підставою для звільнення працівника . 2. Згідно ч. 1 коментованої статті роботодавець не пізніше ніж за 2 місяці до початку
 9. 4. Повідомлення профспілки та врахування її думки
  рішення потрібно узгодити з профспілковим органом . Про це також сказано в ст. 82 Трудового кодексу РФ. Іншими словами, звільнити члена профспілки можна тільки після отримання від профспілки мотивованої думки на підставі ст. 373 Трудового кодексу
 10. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  стаття присвячена положенню первинної профспілкової організації, її значенням у системі соціального партнерства. 2. Первинна профспілкова організація (її орган) діє в організації (у конкретного роботодавця) і представляє в соціальному партнерстві інтереси своїх членів . Однак при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та
 11. Стаття 29. Представники працівників
  рішенням профспілкового органу. 2. Інтереси працівників організації при здійсненні соціального партнерства представляє первинна профспілкова організація. Це загальне правило. У тому випадку, коли така організація не створена або не об'єднує більшість працівників, відповідно до ст. 31 ТК можуть бути обрані інші представники (див. коментар. до ст. 31) . 3. На федеральному, регіональному,
 12. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на роботу
  прийняти рішення про невідповідність працівника дорученій йому роботі тільки в період строку, встановленого для випробування. Визнавши результати випробування незадовільними, роботодавець може розірвати трудовий договір з працівником. Про розірвання з працівником трудового договору у зв'язку з незадовільними результатами випробування роботодавець зобов'язаний попередити його не пізніше ніж за 3 дні.
 13. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні колективних переговорів та укладенні
 14. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  роботодавця, у відокремленому структурному підрозділі організації. В інших випадках залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні допускається з письмової згоди працівника і з урахуванням думки виборного профспілкового органу даної організації. Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться за письмовим розпорядженням роботодавця. У зв'язку з
 15. Стаття 31. Інші представники працівників
    прийнято російським законодавством: як ч. 2 коментованої статті, так і ст. 16 Закону про профспілки, яка проголошує співпрацю принципом відносин між профспілками, первинними профспілковими організаціями та іншими представницькими органами працівників. Профспілки мають право висувати кандидатури своїх представників для обрання в інші представницькі органи організації (п. 2 ст.
 16. Стаття 74. Зміна визначених сторонами умов трудового договору з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці
    прийняття локальних нормативних актів (див. коментар. до неї). Про введення в цих випадках режиму неповного робочого часу, так само як і про зміну інших умов, передбачених трудовим договором, працівники повинні бути повідомлені роботодавцем у письмовій формі не пізніше ніж за 2 місяці до його введення. Однак при відмові працівника від продовження роботи на умовах неповного робочого дня
© 2014-2022  yport.inf.ua