Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 72.2 Тимчасове переведення на іншу роботу

Коментар до статті 72.1. Стаття 72.2 спеціально присвячена тимчасовому переведенню на іншу роботу. Вона передбачає можливість тимчасового переведення на іншу роботу за згодою сторін (ч. 1) і з ініціативи роботодавця без згоди працівника у випадках, передбачених законом (ч. ч. 2, 3).
2. Відповідно до ч. 1 коментованої статті за угодою сторін, укладеною в письмовій формі, працівник може бути тимчасово переведений на іншу роботу у того ж роботодавця. Закон не називає конкретних підстав, за якими допускається такий переклад, а тому він можливий по будь-якої підстави, в т.ч. як на вакантну посаду (місце роботи) у даного роботодавця, так і для заміщення тимчасово відсутнього працівника в межах терміну, встановленого законом. Як загальне правило, цей термін не повинен перевищувати одного року. Виняток встановлено для випадків переведення на іншу роботу для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким відповідно до закону зберігається місце роботи. У цьому випадку термін переказу може бути і більше одного року. Він залежить від часу виходу на роботу заміщає працівника.
У межах встановлених законом строків сторони визначають конкретний термін, протягом якого працівник буде виконувати роботу, не обумовлену при укладенні трудового договору.
По закінченні визначеного сторонами терміну тимчасового переведення на іншу роботу роботодавець може, а на вимогу працівника зобов'язаний надати йому колишню роботу. Однак якщо термін тимчасового переведення закінчився, а працівник не наполягає на наданні колишньої роботи і продовжує працювати, то умова про тимчасовий характер перекладу втрачає силу. У цьому випадку робота по посади (професії, спеціальності), на яку працівник був тимчасово переведений, вважається для нього постійною і роботодавець не має права без згоди працівника перевести його на колишню або іншу роботу.
3. Тимчасове переведення на іншу роботу слід відрізняти від виконання працівником за дорученням роботодавця обов'язків тимчасово відсутнього працівника поряд з роботою, обумовленою трудовим договором. На відміну від тимчасового переведення на іншу роботу, який допускається як на вакантну посаду (місце роботи), так і для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається посада (місце роботи), виконання працівником обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своїх основних обов'язків допускається тільки для заміщення працівника, за яким зберігається посада (місце роботи) (наприклад, на час відрядження, відпустки, тимчасової непрацездатності). Виконання працівником за дорученням роботодавця обов'язків тимчасово відсутнього працівника поряд з роботою, обумовленою трудовим договором, на відміну від тимчасового переведення на іншу роботу не обмежена будь-яким строком. Цей термін визначається за згодою сторін. Угода сторін про тимчасове переведення на іншу роботу не може бути розірвана достроково в односторонньому порядку працівником або роботодавцем, як це має місце при виконанні працівником разом зі своєю роботою обов'язків тимчасово відсутнього працівника (див. коментар. До ст. 60.2).
4. Частина 2 коментованої статті передбачає підстави, за якими роботодавець має право перевести працівника тимчасово на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди. Закон не встановлює вичерпного переліку таких підстав, однак чітко визначає їх характер - це виняткові випадки, що ставлять під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього населення або його частини. До них, зокрема, відносяться катастрофи природного або техногенного характеру, виробничі аварії, нещасні випадки, повені, землетруси і т.п.
Тільки за наявності зазначених надзвичайних обставин можливий тимчасовий переклад працівника без його згоди на іншу роботу і в разі простою, під яким розуміється тимчасове призупинення роботи з причин економічного, технологічного, технічного або організаційного характеру, а також у разі необхідності запобігання знищення або псування майна або для заміщення відсутнього працівника (ч. 3 ст. 72.2). Іншими словами, тимчасове переведення працівника без його згоди на роботу, не обумовлену трудовим договором, може бути визнаний обгрунтованим лише за умови, що це необхідно у зв'язку з надзвичайними обставинами, які ставлять під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього населення або його частини. Якщо ж потреба в тимчасовому переведенні працівника на іншу роботу викликана, наприклад, такими причинами, як поломка обладнання, несвоєчасна доставка сировини або матеріалів і інш., І це не пов'язано з надзвичайними обставинами, передбаченими ч. 2 коментованої статті, то такий переклад допускається тільки за згодою сторін. Як роз'яснив Пленум Верховного Суду РФ у постанові від 17 березня 2004 р. N 2, при застосуванні ч. 2 та ч. 3 ст. 72.2 ТК, що допускають тимчасове переведення працівника на іншу роботу без його згоди, судам слід мати на увазі, що обов'язок довести наявність обставин, з якими закон пов'язує можливість такого переведення, покладається на роботодавця (п. 17).
5. Тривалість одного (кожного) переведення на іншу роботу без згоди працівника у випадках, коли такий переклад необхідний у зв'язку з надзвичайними обставинами, які ставлять під загрозу життя чи нормальні життєві умови населення, не повинен перевищувати одного місяця. Однак такий переклад може носити неодноразовий характер. Це правило відноситься і до випадків тимчасового переведення на іншу роботу для заміщення відсутнього працівника, тобто переведення на іншу роботу для заміщення відсутнього працівника у зв'язку з надзвичайними обставинами не обмежений одним місяцем протягом календарного року.
Робота, на яку працівник переведений у зв'язку з названими обставинами (в т.ч. для заміщення тимчасово відсутнього працівника), повинна відповідати його кваліфікації. Якщо ж у даній ситуації необхідний переклад на іншу роботу, що вимагає більш низької кваліфікації, то такий переклад допускається тільки з письмової згоди працівника.
6. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу у всіх випадках, передбачених ст. 72.2, допускається тільки у того ж роботодавця, з яким він перебуває у трудових відносинах. При цьому при переведенні працівника на іншу роботу без його згоди, тобто у випадках, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 72.2, оплата праці повинна провадитися по виконуваній роботі, але не нижче середнього заробітку за попередньою роботою.
У всіх випадках неприпустимий переведення на іншу роботу, протипоказану працівникові за станом здоров'я.
7. Стаття 72.2 надає роботодавцю безумовне право переводити працівників без їх згоди на не обумовлену трудовим договором роботу у виняткових випадках, що ставлять під загрозу життя чи нормальні життєві умови населення. У зв'язку з цим працівник не може відмовитися від такого переведення, якщо він здійснений відповідно до встановлених вимог і у працівника немає для відмови від переведення поважних причин.
Відмова від виконання роботи при перекладі, скоєному з дотриманням закону, визнається порушенням трудової дисципліни, а невихід на роботу - прогулом.
При цьому слід враховувати, що в силу абз. 5 ст. 219, ч. 7 ст. 220 ТК працівник не може бути підданий дисциплінарному стягненню за відмову від виконання роботи у разі виникнення небезпеки для його життя і здоров'я внаслідок порушення вимог охорони праці, за винятком випадків, передбачених законами, до усунення такої небезпеки або від виконання важких робіт і робіт із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, не передбачених трудовим договором. Оскільки Трудовий кодекс не містить норм, що забороняють працівнику скористатися названим правом і тоді, коли виконання таких робіт викликано перекладом внаслідок надзвичайних обставин, відмова працівника від тимчасового переведення на іншу роботу в порядку ст. 72.2 із зазначених вище причин є обгрунтованим (див. п. 19 Постанови Пленуму ВС РФ від 17 березня 2004 р. N 2).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 72.2 Тимчасове переведення на іншу роботу "
 1. Контрольні питання до § 7.3
  тимчасову роботу. 6. Відмінність перекладу від переміщення на роботу в тому самому підприємстві. 7. Припинення трудового договору з: а) ініціативи працівника; б) об'єктивним обставинам; в) ініціативи адміністрації. 8. Трудова книжка, її
 2. Відмова від переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  тимчасовому переведенні на іншу роботу на термін більше чотирьох місяців або в постійному перекладі; 2) працівник відмовився від переведення, і цей факт документально зафіксований. Зафіксувати відмову можна одним із таких способів. Перший - у письмовій формі скласти для працівника пропозицію про переведення на іншу роботу. У даному документі доцільно не тільки вказати пропоновану роботу,
 3. 3.6. Звільнення у порядку переведення, зміна власника й інші підстави звільнення працівника
  переведення працівника за його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду) (п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ), 2) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зі зміною підвідомчості (підпорядкованості) організації або її реорганізацією (п. 6 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ), 3)
 4. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. До ст. Ст. 72.2, 74). К
 5. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  тимчасово і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку. У зміст трудового договору входять умови, що визначають права і обов'язки працівника і роботодавця. Зазначені умови можуть бути безпосередніми (встановлюваними угодою сторін)
 6. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  переведенням на іншу роботу. Умови та порядок переведення на іншу роботу регулюються гл. 12 ТК (див. коментар. До ст. Ст. 72 -
 7. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  переведенням працівника до іншого роботодавця або на виборну роботу (посада); - у зв'язку з відмовою працівника від продовження роботи через зміну власника (реорганізації) організації, через зміни певних умов трудового договору; - у зв'язку з відмовою від переведення на іншу роботу за медичними показаннями, а також в іншу місцевість разом з
 8. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  тимчасове зміна трудової функції працівника та (або) структурного підрозділу, в якому працює працівник (якщо структурний підрозділ було зазначено в трудовому договорі), при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Як випливає зі змісту наведеної норми, зміна інших умов, визначених трудовим договором
 9. Відмова від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем
  переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Така підстава застосовно у разі, коли організація територіально переміщається, тобто переїжджає в іншу місцевість. Природно, таке переміщення повинно бути документально підтверджено рішенням повноважного органу. А під іншою місцевістю в даному випадку слід розуміти місцевість за межами адміністративно-територіальних
 10. § 3. Особливості зміни правового режиму земель запасу
  перекладі земельної ділянки зі складу земель запасу в іншу категорію земель. Переклад земель запасу в землі промисловості та іншого спеціального призначення здійснюється органами місцевого самоврядування - муніципальними районами. Це єдина дія по зміні цільового призначення, яке самостійно здійснюється органами місцевого
 11. 8.8. Переведення земель з однієї категорії в іншу
  іншу
 12. § 3. Зміна цільового призначення земельних ділянок
  перекладу земель та земельних ділянок з однієї категорії в іншу. Дані відносини регулюються Федеральним законом від 21 грудня 2004 р. "Про переведення земель або земельних ділянок з однієї категорії в іншу". Для переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу зацікавленою особою подається клопотання про переведення земель з однієї категорії в іншу або
 13. Стаття 103. Землі запасу
  перекладу земельної ділянки зі складу земель запасу в іншу категорію земель див. Федеральний закон від 21.12.2004 N 172-ФЗ. 2. Використання земель запасу допускається після переведення їх в іншу категорію, за винятком випадків, якщо землі запасу включені в межі мисливських угідь, та інших передбачених федеральними законами випадків. (в ред. Федерального закону від 24.07.2009 N 209-ФЗ)
 14. 8.8.3. Оформлення документів для переведення земель в іншу категорію
    перекладі земельних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу вказуються (ст. 2 Закону N 172-ФЗ): - кадастровий номер земельної ділянки; - категорія земель, до складу яких входить земельна ділянка, і категорія земель, переведення до складу яких передбачається здійснити; - обгрунтування переведення земельної ділянки зі складу земель однієї категорії в іншу; - права на земельну
 15. § 11. Особливості зміни правового режиму земель промисловості та іншого спеціального призначення
    переклад здійснюється за клопотанням виконавчих органів державної влади або органів місцевого
 16. 8.8.4. Особливості сплати земельного податку при перекладі земель в іншу категорію
    переведення земель з однієї категорії в іншу, зміни виду дозволеного використання земельної ділянки), якщо не відбулося змін результатів державної кадастрової оцінки земель внаслідок виправлення технічних помилок, судового рішення тощо, внесених зворотним числом на зазначену дату. Тому такі зміни, як переведення земель з однієї категорії в іншу, зміна виду
 17. Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
    тимчасово відсутнього працівника. Суміщення професій (посад) - це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою за професією (посадою), визначеної трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у того ж роботодавця протягом встановленої для нього тривалості робочого дня (зміни). Як правило, працівникові доручається суміщення вакантної
 18. Стаття 8. Віднесення земель до категорій, переведення їх з однієї категорії в іншу
    переведення земель з однієї категорії в іншу встановлюється федеральними законами. 2. Категорія земель вказується в: 1) актах федеральних органів виконавчої влади, актах органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і актах органів місцевого самоврядування про надання земельних ділянок; 2) договорах, предметом яких є земельні ділянки, 3)
 19. 8.8.1. Загальні правила
    переклад з однієї категорії в іншу, сказано в ст. 8 ЗК РФ. До них відносяться: - землі, що знаходяться у федеральній власності (переклад здійснює Уряд РФ); - землі, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федерації, і землі сільськогосподарського призначення, що знаходяться в муніципальній власності (переклад здійснюється органами виконавчої влади суб'єктів Російської
 20. Стаття 145. Переміщення засудженого військовослужбовця по службі
    переводитися до нового місця військової служби, крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації. Заборона, що випливає зі змісту покарання, поширюється тільки на підвищення в займаної посади. 2. Військове командування має право за своїм розсудом переводити засудженого військовослужбовця в період відбування покарання на посади, не пов'язані з керівництвом підлеглими,
© 2014-2022  yport.inf.ua