Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.Б. Фогельсона. КОМЕНТАР до страхового законодавства, 2002 - перейти до змісту підручника

Стаття 927. Добровільне та обов'язкове страхування

Коментар до статті 927
§ 1. Страхування - це різновид відносин щодо захисту інтересів (див. коментар до ст. 2 Закону). У коментарі до ст. 4 Закону показано, що інтереси, яким може бути надана страховий захист, повинні володіти наступними властивостями:
(а) можуть бути застраховані тільки суб'єктивні інтереси;
(б) можливість їх страхування має бути юридично визнана.
Є і третя властивість, якою повинен володіти інтерес, щоб його можна було застрахувати:
(в) він не повинен суперечити правилам ст. 928 ГК.
Стаття, що встановлює правило, за яким страхування інтересів, що володіють цими трьома властивостями, має здійснюватися на підставі договорів.
З цього правила є ряд виключень - взаємне страхування, яке може здійснюватися без договору, на підставі членства в товаристві взаємного страхування (ст. 968 ЦК), обов'язкове державне страхування, яке може здійснюватися безпосередньо на підставі законів та інших правових актів (ст. 969 ЦК), деякі інші спеціальні види страхування, для яких правила гл. 48 застосовуються, якщо спеціальними законами не передбачено інше (обов'язкове медичне, державне пенсійне, обов'язкове соціальне). Цей перелік винятків є вичерпним. Для здійснення будь-яких інших видів страхування необхідний договір.
Таким чином, страхові відносини (крім наведених винятків) можуть виникати не з будь-яких підстав, передбачених у ст. 8 ГК, а тільки з угоди. Тобто для виникнення страхових відносин необхідно, щоб один або декілька учасників цивільного обороту вчинили дії, спрямовані на виникнення цих відносин (ст. 153 ЦК). Як правило, такі дії вчиняють обидві сторони договору - страхувальник і страхувальник - при його укладенні. Однак у тих випадках, коли укладення договору для однієї із сторін обов'язково (особисте страхування, обов'язкове страхування), таке волевиявлення може зробити і одна особа, подавши позов до суду з вимогою про спонукання до укладення договору (ст. 445 ЦК). Причому такою особою не обов'язково повинен бути майбутній страхувальник - в якості особи, яка вимагає укласти договір страхування, може виступати і майбутній вигодонабувач (п. 1 ст. 937 ЦК).
§ 2. Договір страхування - двостороння угода. З боку страхувальника в ньому завжди виступає або дієздатний громадянин, або юридична особа, а іншою стороною договору страхування (страховиком) повинна виступати організація, яка задовольняє вимогам, що випливають із ст. 6 Закону та ст. 938 ГК. З цього правила є лише один виняток - сострахование, передбачене в ст. 953 ЦК, при якому з боку страховика в угоді можуть брати участь кілька осіб.
На практиці часто зустрічаються багатосторонні договори страхування. У коментарі до ст. 2 Закону вже згадувалися тристоронні договори страхування ризику непогашення кредиту, які підписують позичальник, банк і страховик. При виникненні спорів це створює невизначеність. По-перше, такий договір легко сплутати з поручительством. По-друге, іноді буває неясно, хто є страхувальником - банк або позичальник. Від вирішення цього питання залежить дійсність договору, так як страхувальником у договорі страхування підприємницького ризику може бути тільки банк, а в договорі страхування відповідальності - тільки позичальник, і трудність в однозначному визначенні страхувальника викликає невизначеність у тлумаченні правової природи договору.
Іноді кілька страхувальників з'являються в договорах страхування життя і здоров'я працівників підприємства. Це робиться для зниження податкового тягаря, так як є певні податкові пільги у випадках, коли не підприємство страхує життя і здоров'я працівника, а він сам страхує своє життя і здоров'я. З цією метою роботодавець збирає з працівників довіреності та укладає зі страховиком договір страхування від імені групи громадян. Кожному працівникові при цьому видається поліс, але договір страхування підписується у формі одного документа, тобто полягає один багатосторонній договір. Це суперечить вимозі цієї статті про двостороннє характері договору страхування. Набагато краще в такому випадку не укладати договір страхування у формі одного документа, а скористатися правилом ст. 940 ГК про укладення договору шляхом обміну документами. Підприємству слід подати одну заяву від імені групи страхувальників, а поліси слід вручити кожному працівникові під розписку. У цьому випадку виникає не один багатосторонній договір страхування, а багато двосторонніх, так як волевиявленням страховика є видача поліса, а волевиявленням страхувальника - розписка в його отриманні. У такій ситуації вимога про двостороннє характері договору не буде порушено.
§ 3. Будь-які види страхових інтересів можуть бути застраховані за договорами тільки двох типів - майнового страхування (ст. 929 ЦК) або особистого страхування (ст. 934 ЦК). Це не означає, що не можуть існувати змішані договори (п. 3 ст. 421 ЦК). У практиці полягають, наприклад, договори автотранспортного страхування, в яких одночасно страхуються як сама автомашина, так і життя і здоров'я пасажирів.
Правила ГК, що регулюють ці два типи договорів страхування, істотно розрізняються, і тому частини змішаного договору, що відносяться до майнового і до особистого страхування, повинні бути до такої міри відокремлені, щоб кожну з них можна було зіставити з відповідними правилами. Якщо такого відокремлення в змішаному договорі зроблено не буде, можливі помилки можуть призвести до недійсності договору в цілому. Якщо ж кожна з частин буде достатньо відособлена, помилка може торкнутися тільки відповідної частини договору. Наприклад, важливо пам'ятати, що в договорах страхування майна (ст. 930 ЦК) і в договорах особистого страхування (ст. 934 ЦК) різні вимоги пред'являються до осіб, на користь яких укладається договір. Тому в змішаному договорі частина, що відноситься до страхування майна, як правило, повинна полягати в користь однієї особи, а частина, що відноситься до особистого страхування, - на користь іншого.
Договір медичного страхування важко однозначно віднести до одного з зазначених типів. З одного боку, Умови ліцензування відносять його до особистого страхування (п. 2.3.1 Умов ліцензування), з іншого боку, Закон РФ "Про медичне страхування громадян у Російській Федерації" "*" кваліфікує його як страхування витрат (ст. 3 Закону) , а страхування витрат, як буде ясно з коментаря до ст. 929, - це майнове страхування.
---
"*" ВПС РРФСР. 1991. N 27. Ст. 920.
Однак зазначена невизначеність не створює особливих проблем, так як медичне страхування має особливим режимом регулювання та правила гл. 48 застосовуються до нього, оскільки інше не передбачено спеціальним, згаданим вище Законом (ст. 970 ЦК).
§ 4. Публічність договору особистого страхування полягає, по-перше, в тому, що страховик зобов'язаний укладати договір з кожним, хто до нього звернеться (ст. 426 ЦК). Відмовитися від укладення договору особистого страхування страховик може, тільки довівши, що у нього відсутня можливість його укласти (п. 3 ст. 426 ЦК). Така можливість виключається у страховика у випадках:
(а) якщо у нього немає відповідної ліцензії - це безумовна підстава для відмови;
(б) якщо співвідношення між його власними засобами і страховою сумою (так званий "ліміт відповідальності по одному ризику") не дозволяє йому прийняти на себе зобов'язання по сплаті необхідної страхової суми (п. 1 ст. 27 Закону, п. 3.6 Умов ліцензування). Проте дотримання ліміту відповідальності можна забезпечити шляхом перестрахування (п. 2 ст. 27 Закону). Отже, страховик, який відмовляється укласти публічний договір через перевищення ліміту відповідальності, повинен бути готовий довести, що й договір перестрахування він не в змозі укласти.
По-друге, публічність договору особистого страхування обмежує можливості страховика по варьированию умов договору. Якщо при укладанні договорів особистого страхування для певної категорії страхувальників страховик застосовує певні Правила страхування (ст. 943 ЦК) і страхові тарифи (п. 2 ст. 954 ЦК), то він зобов'язаний застосовувати ті ж Правила і тарифи до всіх страхувальникам цієї категорії (п . 2 ст. 426 ЦК). Це не означає, що дані Правила і тарифи повинні застосовуватися до всіх страхувальникам взагалі. Важливо лише, щоб не виявлялося перевагу одному страхувальнику перед іншим (абз. другий п. 1 ст. 426 ЦК). Зокрема, тарифи можуть змінюватися залежно від об'єкта страхування, застрахованої особи та небезпеки, від якої страхування проводиться (п. 2 ст. 954 ЦК).
§ 5. Страхування може бути обов'язковим або добровільним. Обов'язковою визнається страхування, встановлене в порядку, передбаченому ст. 935 ГК.
Добровільним є страхування, при якому права і обов'язки його учасників виникають тільки в результаті вільного волевиявлення двох сторін договору страхування - страхувальника і страховика. Крім обов'язкового і добровільного, існують ще три правові форми, в яких здійснюється страхування (див. коментар до ст. 3 Закону).
Обов'язкове страхування, так само як і добровільне, надається за договорами, які укладаються за правилами гл. 48. Ця норма виключає можливість виникнення страхових відносин лише на вимогу закону без волевиявлення сторін, крім вже розглянутих вище взаємного, обов'язкового державного страхування і деяких спеціальних видів страхування, для яких правила гл. 48 ЦК застосовуються субсидиарно стосовно спеціалізованим законам про ці види страхування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 927. Добровільне та обов'язкове страхування "
 1. § 4. Страхування
  927 ГК, про те, що договір особистого страхування є публічним договором. Відповідно до зазначеної статті публічним визнається договір, що укладається комерційною організацією і встановлює її обов'язки з продажу товарів, виконання робіт та надання послуг, що така організація за характером своєї діяльності повинна надавати щодо кожного, хто до неї звернеться. При цьому
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 4. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  стаття потребує зміни за моделлю п. 4 ст. 218 ГК. Доцільно закріпити в ст. 219 ГК норму про те, що право власності на об'єкт нерухомості виникає з моменту придбання ним ознак, зазначених у п. 1 ст. 130 ГК. Це правило в найбільшій мірі відповідає інтересам власника і в той же час, як і у випадку з п. 4 ст. 218 ГК, потребують від нього зареєструвати право власності
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 6. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  стаття породжує ілюзію того, що право спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку виникає автоматично одночасно з набуттям по тому чи іншому підставі права власності на окреме житлове приміщення в будинку. Тим часом насправді цього статися в принципі не може, якщо взяти до уваги закріплення самим же ЦК та іншими законами вимоги,
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 8. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільному
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 10. 2. Свобода договорів
    статтях ЦК. З певною часткою умовності можна стверджувати, що будь-яка з імперативних норм ГК, що відносяться до договорів, являє собою спосіб обмеження свободи договорів. Насамперед такі винятки відносяться вже до основного питання - про свободу укладання договору. У суворо визначених випадках допускається примушування до укладення договору. При цьому в силу п. 1 ст. 421 ГК сюди включаються
© 2014-2022  yport.inf.ua