Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 56. Обов'язок доказування

1. У теорії процесуального права під доведенням зазвичай розуміється вся доказова діяльність суду та інших суб'єктів. Вона включає в себе різні стадії: визначення предмета доказування; збирання доказів (виявлення доказів, їх збір та подання в суд); дослідження доказів у суді; оцінку доказів * (115). У ч. 1 коментованої статті термін "доведення" вживається для позначення процесуальної діяльності сторін з відстоювання перед судом за допомогою судових доказів своїх вимог і заперечень.
2. На суд у змагальному процесі у справах про захист частноправового інтересу не повинні покладатися обов'язки по збиранню доказів і по встановленню за своєю ініціативою дійсних обставин справи, оскільки така мета доказування не завжди досяжна в силу об'єктивних труднощів відновлення справжньої картини минулих подій. Не випадково в кримінальному процесі діє презумпція невинності, що припускає невинність підозрюваного особи, поки не буде доведено зворотне, навіть якщо це особа насправді вчинила злочин.
Покладення обов'язку на суд встановлювати дійсні обставини справи з власної ініціативи та незалежно від активності самих сторін могло б призвести до того, що всупереч вимозі про неупередженість він об'єктивно діяв би в інтересах одного боку, до того ж не обов'язково правою в суперечці. Фактично це і мало місце в цивільному судочинстві до внесення змін у цивільне процесуальне законодавство Федеральним законом від 30 листопада 1995
3. У цивільному процесі також діє презумпція, згідно з якою на відповідача не може бути покладена відповідальність, якщо позивач не довів обставини, що підтверджують його вимоги. Винятки з цього загального правила можуть бути передбачені лише федеральним законом, зокрема за допомогою встановлення доказової презумпції.
Доказательственная презумпція не звільняє позивача від обов'язку подавати докази, але перерозподіляє тягар доведення. Наприклад, згідно з п. 1 ст. 152 ГК громадянин вправі вимагати по суду спростування ганьблять його честь, гідність чи ділову репутацію відомостей, якщо хто поширив такі відомості не доведе, що вони відповідають дійсності. По такому справі позивач зобов'язаний довести лише сам факт поширення компрометуючих його відомостей відповідачем, обов'язок щодо доказування інших фактів лежить на відповідачеві .
По справах, що виникають з публічних правовідносин, обов'язки по доведенню обставин, що стали підставою для прийняття нормативного акта, його законності, а також законності оспорюваних рішень і дій відповідних органів та осіб, покладаються на органи та особи , акти і дії яких оскаржуються (ч. 1 ст. 249 ЦПК). При розгляді та вирішенні таких справ суд відповідно до вимог ч. 3 і 4 ст. 246, ч. 2 ст. 249 ЦПК не пов'язаний підставами і доводами заявлених вимог , має право за своєю ініціативою витребувати докази з метою правильного вирішення справи.
4. Невиконання сторонами обов'язки по доведенню може привести до несприятливих для них матеріально-правових наслідків. Для позивача вони полягають у повну або часткову відмову йому в позові, для відповідача - в задоволенні (повному або частковому) заявлених до нього вимог.
5. Суб'єктами прав і обов'язків по доведенню є не тільки сторони (ст. 38 ЦПК), а й інші особи , що у справі (див. коментар до ст. 34 і 35 ЦПК). Перш за все це відноситься до третьої особи із самостійними вимогами (ст. 42 ЦПК), до прокурора і іншим суб'єктам, що звернулися до суду на захист прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб (ч. 2 ст. 4, 45, 46 ЦПК).
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача.
Відповідно вони зобов'язані довести обставини, якими обгрунтовують свої вимоги.
Прокурор та інші суб'єкти, які звернулися на захист інтересів інших осіб, також користуються при доведенні правами і несуть обов'язки позивача. Але якщо заяву подано в інтересах конкретної особи, воно саме залучається до участі в процесі в якості позивача з відповідним комплексом процесуальних прав та обов'язків. У зв'язку з цим несприятливі матеріально-правові наслідки невиконання ініціатором порушення справи обов'язки по доведенню будуть поширюватися лише на позивача.
6. Змагальна форма процесу повинна забезпечити реалізацію спільних завдань та цілей цивільного судочинства (ст. 2 ЦПК), що відображають суспільні потреби та інтереси в охороні законності і правопорядку в сфері цивільних та інших правовідносин, а це передбачає захист судом дійсно порушених або неправомірно оспорюваних прав, свобод і охоронюваних законом інтересів. Отже, і по справах про захист частноправового інтересу суд не повинен бути пасивним спостерігачем процесуального протиборства сторін, байдуже очікують результату їх змагання.
Зберігаючи незалежність, об'єктивність і неупередженість, суд зобов'язаний здійснювати керівництво процесом, роз'яснювати особам, які беруть участь у справі, їх права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій, надавати їм сприяння в реалізації прав, створювати умови для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення обставин справи і правильного застосування законодавства (ст. 12 ЦПК). Для цього, зокрема, з урахуванням вимог і заперечень сторін і підлягає застосуванню норми матеріального права він визначає предмет доказування у справі, розподіляє тягар доказування між сторонами, має право з власної ініціативи ставити на обговорення обставини, що входять в предмет доведення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 56. Обов'язок доведення"
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. § 2. Захист нематеріальних благ
  обов'язку в натурі, а також міри відповідальності у вигляді відшкодування збитків і виплати неустойки для захисту нематеріальних благ неприйнятні, що обумовлено природою нематеріальних благ як духовних цінностей позаекономічного характеру. Інша справа, що зазначені заходи захисту та відповідальності можуть застосовуватися поряд із заходами щодо захисту нематеріальних благ, якщо подібним порушенням порушені
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 4. § 4. Порядок і наслідки визнання угоди недійсною
  статтях закону говориться лише про недійсність угод, але не вказується на те, до оспорімих або до нікчемних відноситься та чи інша угода (див., наприклад, ст. 331, 339, 362, п. 2 ст. 930 ЦК). Другим критерієм розмежування оспорімих і нікчемних угод є коло осіб, які можуть заявляти про недійсність угоди. Стосовно до оспорімим операціях це можуть робити лише зазначені в
 5. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  стаття потребує зміни за моделлю п. 4 ст. 218 ЦК. Доцільно закріпити в ст. 219 ГК норму про те, що право власності на об'єкт нерухомості виникає з моменту придбання ним ознак, зазначених у п. 1 ст. 130 ЦК. Це правило в найбільшій мірі відповідає інтересам власника й у Водночас, як і у випадку з п. 4 ст. 218 ГК, потребують від нього зареєструвати право власності
 6. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
  зобов'язаний повернути або відшкодувати власнику всі доходи, які він здобув і повинен був здобути за весь час незаконного володіння. На відміну від нього сумлінну власник майна несе подібну обов'язок лише з того моменту, коли він дізнався про неправомірність свого володіння або отримав повістку за позовом власника про повернення майна * (1073). Застосовуючи дану норму, необхідно враховувати
 7. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  стаття поміщена в гол. 23 "Забезпечення виконання зобов'язань", і тому неустойка розглядається насамперед як спосіб забезпечення виконання зобов'язань, який носить акцесорних характер по відношенню до основного зобов'язання. Крім цього, неустойка за своєю юридичною природою одночасно є і формою цивільно-правової відповідальності, оскільки: по- перший, стягується
 8. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  обов'язки учасників майнового обороту можуть визначатися умовами договорів, то протиправним слід вважати порушення договорів, які суперечать законодавству . Наприклад, у цивільному праві можуть відбуватися угоди, не передбачені і не врегульовані прямо ні законом, ні іншими правовими актами, але відповідні загальним засадам і змісту цивільного законодавства; в
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 10. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  обов'язки носять зустрічний, взаємопов'язаний і взаімообусловлівают характер * (4). Тому даний договір є двосторонньо-зобов'язуючим, тобто продавець-боржник покупця і навпаки. Основні обов'язки сторін полягають у передачі товару продавцем у власність покупця і у його приймання і оплаті покупцем, при цьому обов'язки продавця передати товар у власність покупця
© 2014-2022  yport.inf.ua