Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 89. Права працівників в сфері забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця

Коментар до статті 1. Закріплення прав працівника, що забезпечують захист його персональних даних, спрямоване на збереження повної і точної інформації про нього.
2. Згідно ст. 14 Закону про персональні дані суб'єкт персональних даних має право на отримання відомостей про оператора, про місце його знаходження, про наявність у оператора персональних даних, що відносяться до відповідного суб'єкту персональних даних, а також на ознайомлення з такими персональними даними. Суб'єкт персональних даних має право вимагати від оператора уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення у випадку, якщо персональні дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо їх захисту. Відомості про наявність персональних даних повинні бути надані суб'єкту персональних даних оператором в доступній формі, і в них не повинні міститися персональні дані, що відносяться до інших суб'єктів персональних даних. Доступ до своїх персональних даних надається суб'єкту персональних даних або його законному представнику при зверненні або при отриманні запиту суб'єкта персональних даних або його законного представника. Запит повинен містити номер основного документа, що посвідчує особу суб'єкта персональних даних або його законного представника, відомості про дату видачі зазначеного документа і видав його органі і власноручний підпис суб'єкта персональних даних або його законного представника. Запит може бути направлений і в електронній формі і підписаний електронним цифровим підписом. Суб'єкт персональних даних має право на отримання при зверненні або при отриманні запиту інформації, що стосується обробки його персональних даних, в т.ч. містить: 1) підтвердження факту обробки персональних даних оператором, а також мета такої обробки; 2) способи обробки персональних даних, що застосовуються оператором; 3) відомості про осіб, які мають доступ до персональних даних або яким може бути надано такий доступ; 4) перелік оброблюваних персональних даних і джерело їх отримання; 5) строки обробки персональних даних, в т.ч. терміни їх зберігання; 6) відомості про те, які юридичні наслідки для суб'єкта персональних даних може спричинити за собою обробка персональних даних.
3. Оператор зобов'язаний повідомити суб'єкта персональних даних або його законному представнику інформацію про наявність персональних даних, що відносяться до відповідного суб'єкту персональних даних, а також надати можливість ознайомлення з ними при зверненні суб'єкта персональних даних або його законного представника або протягом 10 робочих днів з дати отримання запиту суб'єкта персональних даних або його законного представника. У разі відмови в наданні суб'єкту персональних даних або його законному представнику при зверненні або при отриманні запиту суб'єкта персональних даних або його законного представника інформації про наявність персональних даних про відповідному суб'єктові персональних даних, а також таких персональних даних оператор зобов'язаний дати в письмовій формі вмотивовану відповідь у термін, що не перевищує 7 робочих днів з дня звернення суб'єкта персональних даних або його законного представника або з дати отримання запиту суб'єкта персональних даних або його законного представника. Оператор зобов'язаний безоплатно надати суб'єкту персональних даних або його законному представнику можливість ознайомлення з персональними даними, що відносяться до суб'єкта персональних даних, а також внести в них необхідні зміни, знищити або блокувати відповідні персональні дані по наданні суб'єктом персональних даних або його законним представником відомостей, що підтверджують, що персональні дані, які відносяться до відповідного суб'єкту і обробку яких здійснює оператор, є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки. Про внесені зміни та вжиті заходи оператор зобов'язаний повідомити суб'єкта персональних даних або його законного представника і третіх осіб, яким персональні дані цього суб'єкта були передані (див. ст. 20 Закону про персональні дані).
4. У разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій з ними оператора оператор зобов'язаний здійснити блокування персональних даних з моменту звернення до нього або з моменту отримання запиту на весь період перевірки. У разі підтвердження факту недостовірності персональних даних оператор на підставі документів, поданих суб'єктом персональних даних або його законним представником, зобов'язаний уточнити персональні дані і зняти блокування. У разі виявлення неправомірних дій з персональними даними оператор в термін, що не перевищує 3 робочих днів з дати такого виявлення, зобов'язаний усунути допущені порушення. У разі неможливості усунення допущених порушень в термін, що не перевищує 3 робочих днів з дати виявлення неправомірності дій з персональними даними, оператор зобов'язаний знищити персональні дані. Про усунення допущених порушень або про знищення персональних даних оператор зобов'язаний повідомити суб'єкта персональних даних або його законного представника (див. ст. 21 Закону про персональні дані).
5. Працівник має право отримувати у роботодавця копії документів, пов'язаних з роботою: копії наказів про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, довідки про середній заробіток та ін (див. коментар. До ст. 62).
6. Застрахований працівник має право: отримати безкоштовно один раз на рік в органах Пенсійного фонду РФ за місцем проживання або роботи відомості, що містяться в його індивідуальному особовому рахунку; отримати безкоштовно у роботодавця копію відомостей про себе, поданих роботодавцем до Пенсійного фонду РФ для індивідуального (персоніфікованого) обліку; в разі незгоди з відомостями, що містяться в його індивідуальному особовому рахунку, звернутися із заявою про виправлення зазначених відомостей до органів Пенсійного фонду РФ, включаючи його правління, або в суд (ст. 14 Закону про індивідуальний обліку).
Працівник має право вимагати внесення змін і виправлень до трудової книжки відповідно до Правил ведення і зберігання трудових книжок. Так, у разі виявлення неправильного або неточного запису у трудовій книжці виправлення її провадиться за місцем роботи, де була внесена відповідна запис, або роботодавцем за новим місцем роботи на підставі офіційного документа роботодавця, який допустив помилку. Роботодавець зобов'язаний у цьому випадку надати працівникові при його зверненні необхідну допомогу. Якщо організація, яка справила неправильну або неточну запис, реорганізована, виправлення проводиться її правонаступником, а у разі ліквідації організації - роботодавцем за новим місцем роботи на підставі відповідного документа. Якщо неправильне або неточна запис у трудовій книжці проведена роботодавцем - фізичною особою, яка є індивідуальним підприємцем, і діяльність його припинена в установленому порядку, виправлення здійснюється роботодавцем за новим місцем роботи на підставі відповідного документа. Виправлені відомості повинні повністю відповідати документу, на підставі якого вони були виправлені. У разі втрати такого документа або невідповідності його фактично виконувалася роботі виправлення відомостей про роботу здійснюється на підставі інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці. Свідчення свідків не можуть служити підставою для виправлення внесених раніше записів, за винятком записів, щодо яких є судове рішення (п. п. 27 - 29 Правил ведення і зберігання трудових книжок).
7. Персональні дані працівника висвітлюються при проведенні атестації працівника, яка проводиться як у випадках, визначених федеральними законами (ст. 26 Федерального закону від 29 грудня 1994 р. N 78-ФЗ "Про бібліотечну справу" / / Відомості Верховної. 1995. N 1. Ст . 2; ст. 21 Федерального закону від 20 серпня 1993 р. N 5663-1 "Про космічну діяльність" / / РГ. 1993. N 186; ст. 25 Закону про залізничний транспорт та ін.), так і у випадках, встановлених локальними нормативними актами.
При атестації дотримуються загальні правила її проведення: на кожного працівника, який підлягає атестації, не пізніше ніж за 2 тижні до її початку безпосереднім керівником підготовляється подання, що містить всебічну оцінку: відповідності професійної підготовки працівника кваліфікаційним вимогам за посадою і розряду оплати його праці; його професійної компетентності; ставлення до роботи та виконання посадових обов'язків; показників результатів роботи за минулий період. Атестується працівник повинен бути заздалегідь, не менше ніж за 2 тижні до атестації, ознайомлений з представленими матеріалами. Оцінка його діяльності та рекомендації комісії заносяться в атестаційний лист. Атестаційний лист і подання на працівника, який пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі. За результатами проведеної атестації комісія виносить рекомендацію про відповідність працівника певної посади.
8. Надання працівникові можливості оскаржити до суду неправомірні дії або бездіяльність роботодавця забезпечує захист і відновлення порушеного права працівника.
Суб'єкту персональних даних надано право оскаржити дії чи бездіяльність оператора в уповноважений орган із захисту персональних даних або до суду, якщо суб'єкт персональних даних вважає, що оператор здійснює обробку персональних даних з порушенням вимог Закону про персональні дані або іншим чином порушує його права і свободи. Він має право на захист своїх законних прав та інтересів, в т.ч. і на відшкодування збитків та (або) компенсацію моральної шкоди в судовому порядку (див. ст. 17 Закону).
Про матеріальну відповідальність роботодавця за збиток, заподіяний працівнику внесенням до трудової книжки неправильної або не відповідає законодавству формулювання причини звільнення, див. коментар. до ст. 234; про відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові, див. коментар. до ст. 237.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 89. Права працівників в сфері забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця "
 1. Ознайомлення працівника з локальними нормативними актами
  працівника під підпис з усіма локальними нормативними актами, діючими у роботодавця і пов'язаними з трудовою діяльністю працівника. Такі правила встановлені ст. 68 Трудового кодексу РФ. Згідно з вимогами трудового законодавства обов'язковими для ознайомлення є: - правила внутрішнього трудового розпорядку (ст. 68 Трудового кодексу РФ); - правила зберігання і використання
 2. 18.6. Державне регулювання роботи з персональними даними
  правам суб'єктів персональних даних зберігає відомості про власників (володарях) масивів персональних даних, які отримали ліцензію. Відкликання ліцензії Ліцензія підлягає відкликанню уповноваженим органом, який видав ліцензію, у випадках: порушення умов ліцензії; подачі держателем (власником) масиву персональних даних заяви про припинення ліцензованої діяльності; ліквідації та
 3. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення для проведення зборів (конференцій), надати
 4. Стаття 87. Зберігання та використання персональних даних працівників
  правах працівника, що забезпечують захист персональних даних, що зберігаються в роботодавця; обов'язки працівника в цілях забезпечення достовірності його персональних даних; відповідальності за порушення норм, що регулюють обробку і захист персональних даних працівників, і
 5. Стаття 1461. Службова топологія
  права на топологію або відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку з створенням такої
 6. 18.2. Суб'єкти та об'єкти інформаційних правовідносин
  цілях, повинні бути встановлені необхідні гарантії забезпечення їх захисту, не допускається об'єднання масивів персональних даних, зібраних держателями (володарями) в різних цілях, для автоматизованої обробки
 7. Контрольні питання до § 7.8
  працівників. 2. Яке законодавство реалізує матеріальну відповідальність працівників перед роботодавцем? 3. Назвіть умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
 8. 18.3. Правові основи роботи з персональними даними
  цілях інформаційного забезпечення суспільства можуть створюватися загальнодоступні масиви персональних даних (довідники, телефонні книги, адресні книги тощо). 2. У загальнодоступні масиви персональних даних з письмової згоди суб'єкта можуть включатися такі персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові, рік і місце народження, адреса, номер контактного телефону, відомості про професію, інші
 9. Контрольні питання
  забезпеченням захисту державної таємниці? 11. У чому полягають особливості інформаційних відносин в галузі комерційної таємниці? 12. У чому полягає правовий режим комерційної таємниці? 13. Як охороняється комерційна таємниця у трудових відносинах? 14. У чому полягають особливості інформаційних відносин в області персональних (конфіденційних) даних? 15. Які правові підстави роботи
 10. 42. Загальні положення законодавства про працю
    права кожного працівника на справедливі умови праці, рівність прав і можливостей працівників; 3) забезпечення права кожного працівника на своєчасну та в повному розмірі виплату справедливої заробітної плати, просування по роботі з урахуванням продуктивності праці, кваліфікації та стажу роботи за спеціальністю, а також на професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та
 11. 2.2. Скорочення штату або чисельності працівників
    працівників організації. Порядок звільнення за скороченням штату чимось схожий з звільненням при ліквідації підприємства (відокремленого підрозділу). Наприклад, також необхідно повідомити працівників про майбутнє звільнення, в тій же сумі виплатити вихідну допомогу. Але в той же час процедура звільнення за скороченням штату має велику кількість обмежень і нюансів, які потрібно враховувати
 12. Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
    працівника видавати йому копії документів, пов'язаних з роботою, в т.ч. і документів про нараховані та фактично сплачених страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування. Перелік документів (копій документів), перелічених у ч. 1 ст. 62, не є вичерпним. Крім названих роботодавець зобов'язаний за письмовою вимогою працівника видати йому та інші документи, якщо вони необхідні
© 2014-2022  yport.inf.ua