Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 12. Збори кредиторів

1. Учасниками зборів кредиторів з правом голосу є конкурсні кредитори і уповноважені органи, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів. У зборах кредиторів має право брати участь без права голосу представник працівників боржника, представник засновників (учасників) боржника, представник власника майна боржника - унітарного підприємства, представник саморегулівної організації, членом якої є арбітражний керуючий, затверджений у справі про банкрутство, представник органу з контролю (нагляду) , які вправі виступати з питань порядку зборів кредиторів.
У випадках, якщо у справі про банкрутство бере участь єдиний конкурсний кредитор або уповноважений орган, рішення, що відносяться до компетенції зборів кредиторів, приймає такий кредитор або уповноважений орган.
Організація і проведення зборів кредиторів здійснюються арбітражним керуючим.
Конкурсні кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, мають право голосу на зборах кредиторів:
в ході спостереження;
в ході фінансового оздоровлення і зовнішнього управління у разі відмови від реалізації предмета застави або винесення арбітражним судом ухвали про відмову в задоволенні клопотання про реалізацію предмета застави в ході відповідної процедури, що застосовується у справі про банкрутство.
Конкурсні кредитори в частині вимог, які забезпечені заставою майна боржника та з яких вони не мають права голосу на зборах кредиторів, вправі брати участь у зборах кредиторів без права голосу, у тому числі виступати з питань порядку зборів кредиторів .
2. До виключної компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішень:
про введення фінансового оздоровлення, зовнішнього управління та про зміну терміну їх проведення, про звернення з відповідним клопотанням до арбітражного суду;
про затвердження та зміну плану зовнішнього управління;
про затвердження плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості;
про затвердження додаткових вимог до кандидатур адміністративного керуючого, розпорядника майна, конкурсного керуючого ;
про вибір арбітражного керуючого або саморегулівної організації, з членів якої арбітражним судом затверджується арбітражний керуючий;
про встановлення розміру та порядку виплати додаткової винагороди арбітражному керуючому;
про збільшення розміру фіксованої суми винагороди арбітражного керуючого;
про вибір реєстроутримувача з числа акредитованих саморегулюючої організацією арбітражних керуючих реестродержателей;
про укладення мирової угоди;
про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва;
про утворення комітету кредиторів, про визначення його кількісного складу, про обрання членів комітету кредиторів та про дострокове припинення повноважень комітету кредиторів;
про віднесення до компетенції комітету кредиторів питань, рішення по яких відповідно до цього Закону приймаються зборами кредиторів або комітетом кредиторів, за винятком питань, які відповідно до цією статтею віднесені до виключної компетенції зборів кредиторів;
про обрання представника зборів кредиторів.
Питання, що належать відповідно до цього Федеральним законом до виключної компетенції зборів кредиторів, не можуть бути передані для вирішення іншим особам або органам.
3. Конкурсний кредитор, уповноважений орган володіють на зборах кредиторів числом голосів, пропорційним розміру їх вимог до загальної суми вимог за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, включених до реєстру вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів відповідно до цього Закону.
Підлягають застосуванню за невиконання або неналежне виконання зобов'язання неустойки (штрафи, пені), відсотки за прострочення платежу, збитки у вигляді упущеної вигоди, а також інші майнові та (або) фінансові санкції, в тому числі за невиконання обов'язків по сплаті обов'язкових платежів, для цілей визначення кількості голосів на зборах кредиторів не враховуються.
4. Збори кредиторів правомочним у разі, якщо на ньому присутні конкурсні кредитори і уповноважені органи, включені до реєстру вимог кредиторів і володіють більш ніж половиною голосів від загального числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів, включених до реєстру вимог кредиторів. Повторно скликане збори кредиторів правомочним у разі, якщо на ньому присутні конкурсні кредитори і уповноважені органи, включені до реєстру вимог кредиторів і володіють більш ніж тридцятьма відсотками голосів від загального числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів, включених до реєстру вимог кредиторів, за умови, що про час і місце проведення зборів кредиторів конкурсні кредитори і уповноважені органи були належним чином повідомлені у відповідності з цим законом.
5. У разі, якщо збори кредиторів не проведено арбітражним керуючим у строки, встановлені пунктом 3 статті 14 цього Закону, збори кредиторів може бути проведене особою або особами, які вимагають його скликання.
6. За рішенням зборів кредиторів або тимчасового керуючого реестродержатель, провідний реєстр вимог кредиторів, при проведенні зборів кредиторів може здійснювати наступні функції:
перевіряти повноваження і реєструвати осіб, які беруть участь у зборах кредиторів;
забезпечувати встановлений порядок голосування;
підраховувати голоси;
складати протокол про підсумки голосування.
7. Протокол зборів кредиторів складається у двох примірниках, один з яких направляється до арбітражного суду не пізніше ніж через п'ять днів з дати проведення зборів кредиторів, якщо інший строк не встановлений цим Законом.
У разі проведення зборів кредиторів у порядку, передбаченому пунктом 5 цієї статті, протокол зборів кредиторів складається в трьох примірниках, перший з яких направляється до арбітражного суду, другий - арбітражному керуючому не пізніше ніж через п'ять днів з дати проведення зборів кредиторів. Третій примірник протоколу зборів кредиторів зберігається у особи, яка проводила збори.
До протоколу зборів кредиторів повинні бути додані копії:
реєстру вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів;
бюлетенів для голосування;
документів, що підтверджують повноваження учасників зборів;
матеріалів, представлених учасникам зібрання для ознайомлення і (або) затвердження;
документів, що є доказами , що свідчать про належне повідомлення конкурсних кредиторів та уповноважених органів про дату і місце проведення зборів кредиторів;
інших документів на розсуд арбітражного керуючого або на підставі рішення зборів кредиторів.
Оригінали зазначених документів підлягають зберіганню арбітражним керуючим або реєстроутримувачем до завершення провадження у справі про банкрутство, якщо інший строк не встановлений цим Законом, і представляються на вимогу арбітражного суду або в інших передбачених федеральним законом випадках.
Арбітражний керуючий зобов'язаний забезпечити доступ до копій зазначених документів особам, бере участі у справі про банкрутство, а також представнику працівників боржника, представнику засновників (учасників) боржника, представнику власника майна боржника - унітарного підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 12. Збори кредиторів "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 4. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 5. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 6. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  Сторони зобов'язання. Сторонами зобов'язання є кредитор і боржник. В якості кожної з сторін можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб (п. 1 ст. 308 ЦК) * (1118). Як і всяке відносне правовідношення, зобов'язання встановлюється між строго певними особами. Зобов'язання не створює обов'язків для осіб, що не беруть участь в ньому в якості сторін (для третіх осіб)
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. 23. Майнова відповідальність кооперативу
  Стаття 37 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» закрепляетімущественную відповідальність кооператіва.Кооператів, як юридична особа, відповідає за зобов'язаннями всім своїм майном (ст. 56 ГК РФ), якщо інше не передбачено законодавством. За своїми зобов'язаннями кооператив відповідає, перш за все, власними (не запозиченими) засобами. За загальним правилом кооператив не відповідає по
© 2014-2022  yport.inf.ua