Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003 - перейти до змісту підручника

Глава 5 Тактика допиту і очної ставки

Стаття 187. Місце і час допиту
1. Допит проводиться за місцем провадження попереднього слідства. Слідчий має право, якщо визнає це необхідним, провести допит в місці перебування допитуваного.
2. Допит не може тривати безперервно більше 4 годин.
3. Продовження допиту допускається після перерви не менш ніж на одну годину для відпочинку і прийняття їжі, причому загальна тривалість допиту протягом дня не повинна перевищувати 8 годин.
4. При наявності медичних показань тривалість допиту встановлюється на підставі висновку лікаря.
Стаття 188. Порядок виклику на допит
1. Свідок, потерпілий викликається на допит повісткою, в якій вказуються, хто і в якій якості викликається, до кого і за якою адресою, дата і час явки на допит, а також наслідки неявки без поважних причин.
2. Повістка вручається особі, що викликається на допит, під розписку або передається за допомогою засобів зв'язку. У разі тимчасової відсутності особи, що викликається на допит, повістка вручається повнолітньому члену її сім'ї або передається адміністрації за місцем його роботи або за дорученням слідчого іншим особам і організаціям, які зобов'язані передати повістку особі, що викликається на допит.
3. Особа, що викликається на допит, зобов'язана з'явитися в призначений термін або заздалегідь повідомити слідчого про причини неявки. У разі неявки без поважних причин особа, що викликається на допит, може бути піддано приводу або до нього можуть бути застосовані інші
174

заходи процесуального примусу, передбачені статтею 111 цього Кодексу.
4. Особа, яка не досягла шістнадцяти років, викликається на допит через його законних представників або через адміністрацію за місцем його роботи або навчання. Інший порядок виклику на допит допускається лише у разі, коли цього вимагають обставини кримінальної справи.
5. Військовослужбовець викликається на допит через командування військової частини.
Стаття 189. Загальні правила проведення допиту
1. Перед допитом слідчий виконує вимоги, передбачені частиною четвертою статті 164 цього Кодексу. Якщо у слідчого виникають сумніви, чи володіє допитувана особа мовою, на. якою ведеться провадження у кримінальній справі, то він з'ясовує, якою мовою допитувана особа бажає давати свідчення.
2. Задавати навідні запитання забороняється. В іншому слідчий вільний при виборі тактики допиту.
3. Допитувана особа вправі користуватися документами і записами.
4. З ініціативи слідчого чи за клопотанням допитуваного особи в ході допиту можуть бути проведені фотографування, аудіо-та (або) відеозапис, кінозйомка, матеріали яких зберігаються при кримінальній справі і після закінчення попереднього слідства опечатуються.
5. Якщо свідок з'явився на допит з адвокатом, запрошеним їм для надання юридичної допомоги, то адвокат присутній при допиті, але при цьому не має права ставити питання свідку і коментувати його відповіді. Після закінчення допиту адвокат має право робити заяви про порушення прав і законних інтересів свідка. Зазначені заяви підлягають занесенню до протоколу допиту.
Стаття 190. Протокол допиту
1. Хід і результати допиту відображаються в протоколі, який складається згідно зі статтями 166 і 167 цього Кодексу.
2. Показання допрашіваемого'ліца записуються від першої особи і по можливості дослівно. Питання та відповіді на них записуються в тій послідовності, яка мала місце в ході допиту. В
175

протокол записуються всі питання, в тому числі й ті, які були відведені слідчим або на які відмовилося відповідати допитувана особа, із зазначенням мотивів відводу чи відмови.
3. Якщо в ході допиту допитуваному особі пред'являлися речові докази і документи, оголошувалися протоколи інших слідчих дій і відтворювалися матеріали аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки слідчих дій, то про це робиться відповідний запис у протоколі допиту. У протоколі також повинні бути відображені показання допитуваного особи, дані при цьому.
4. Якщо в ході допиту проводилися фотографування, аудіо-та (або) відеозапис, кінозйомка, то протокол має також містити:
1) запис про проведення фотографування, аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки;
2) відомості про технічні засоби, про умови фотографування, аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки і про факт призупинення аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки, причини і тривалості зупинки їх запису;
3) заяви допитуваного особи з приводу проведення фотографування, аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки;
4) підписи допитуваного особи і слідчого, що засвідчують правильність протоколу.
5. Допитуваним особою в ході допиту можуть бути виготовлені схеми, креслення, малюнки, діаграми, які долучаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідний запис.
6. Після закінчення допиту протокол пред'являється допитуваному особі для прочитання або за його прохання оголошується слідчим, про що в протоколі робиться відповідний запис. Клопотання допитуваного про доповнення і про уточнення протоколу підлягає обов'язковому задоволенню.
7. У протоколі вказуються всі особи, що брали участь у допиті. Кожен з них повинен підписати протокол, а також всі зроблені до нього доповнення та уточнення.
8. Факт ознайомлення з показаннями та правильність їх запису допитувана особа засвідчує своїм підписом у кінці протоколу. Допитувана особа підписує також кожну сторінку протоколу.
176

9. Відмова від підписання протоколу допиту або неможливість його підписання особами, які брали участь у допиті, засвідчується в порядку, встановленому статтею 167 цього Кодексу.
Стаття 191. Особливості допиту неповнолітнього потерпілого або свідка
1. Допит потерпілого шш свідка віком до чотирнадцяти років, а за розсудом слідчого і допит потерпілого і свідка у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років проводяться за участю педагога. При допиті неповнолітнього потерпілого або свідка має право бути присутнім його законний представник.
2. Потерпілі і свідки у віці до шістнадцяти років не попереджаються про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань. При роз'ясненні зазначеним потерпілим і свідкам їх процесуальних прав, передбачених відповідно статтями 42 і 56 цього Кодексу, їм вказується на необхідність говорити правду.
Стаття 192. Очна ставка
1. Якщо в свідченні раніше допитаних осіб є істотні протиріччя, то слідчий вправі провести очну ставку. Очна ставка проводиться відповідно до статті 164 цього Кодексу.
2. Слідчий з'ясовує у осіб, між якими проводиться очна ставка, чи знають вони один одного і в яких стосунках перебувають між собою. Допитуваним особам по черзі пропонується дати показання по тим обставинам, для з'ясування яких проводиться очна ставка. Після дачі свідчень слідчий може задавати питання кожному з допитуваних осіб. Особи, ^ між якими проводиться очна ставка, можуть із дозволу слідчого задавати питання один одному.
3. У ході очної ставки слідчий вправі пред'явити речові докази та документи.
4. Оголошення показань допитуваних осіб, які у протоколах попередніх допитів, а також відтворення аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки цих свідчень допускаються лише після дачі показань зазначеними особами або їх відмови від дачі показань на очній ставці.
5. У протоколі очної ставки свідчення допитуваних осіб записуються в тій черговості, в якій вони давалися. Кожне з доп-

рашіваемих осіб підписує свої свідчення, кожну сторінку протоколу і протокол у цілому.
Стаття 424. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
Дзвінок неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, що не знаходиться під вартою, до прокурора, слідчого, дізнавачу або до суду проводиться через його законних представників, а якщо неповнолітній міститься в спеціалізованому закладі для неповнолітніх - через адміністрацію цієї установи.
Стаття 425. Допит неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
1. Допит неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого не може продовжуватися без перерви більше 2 годин, а в цілому більше 4 годин на день.
2. У допиті неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого бере участь захисник, який має право ставити йому запитання, а по закінченні допиту знайомитися з протоколом і робити зауваження про правильність та повноту зроблених у ньому записів.
3. У допиті неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, який не досяг віку шістнадцяти років або досяг цього віку, але страждає психічним розладом або відстає в психічному розвитку, участь педагога чи психолога обов'язково.
4. Прокурор, слідчий, дізнавач забезпечують участь педагога чи психолога в допиті неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого за клопотанням захисника чи за власною ініціативою.
5. Педагог або психолог має право з дозволу прокурора, слідчого, дізнавача задавати питання неповнолітньому підозрюваному, обвинуваченому, а по закінченні допиту знайомитися з протоколом допиту і робити письмові зауваження про правильність та повноту зроблених у ньому записів. Ці права прокурор, слідчий, дізнавач роз'яснюють педагогу або психолога перед допитом несовершенноле? Пні-го підозрюваного, обвинуваченого, про що робиться відмітка у протоколі.
6. Порядок, встановлений частинами першою, другою, третьою і п'ятою цієї статті, поширюється і на проведення допиту неповнолітнього підсудного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 5 Тактика допиту і очної ставки "
 1. § 1. Криміналістична тактика і її система
  глава 40 озаглавлена «Технологія (але не тактика - авт.) Отримання зразків для порівняльного дослідження» 1. При розгляді цього питання видається конче необхідним висловити свою думку про таке не так давно введеному в діючий кримінально-процесуальний закон джерелі судових доказів, як «контроль і запис переговорів» (ст. 186 КПК РФ). На наше глибоке переконання, це
 2. § 2. Тактичний прийом як основа слідчої тактики і проблеми його допустимості; тактична операція
  глава - це, по суті, питання про те, як мислить слідчий, здійснюючи кримінальне переслідування. І без його розгляду вивчати безпосередньо тактику окремих слідчих дій, складову найбільш складну і відповідальну частину тактики всього кримінального переслідування, в принципі методологічно
 3. § 1. Допит: поняття, сутність, види
  глава, присвячена допиту, починалася з констатації: «Свідчення свідків є найважливішим доказовим матеріалом при розслідуванні кримінальних справ». Аналогічна констатація містилася і в наступному підручнику: «Самим випробуваним і старим з усіх нині застосовуються засобів розслідування злочинів є допит». У третьому за часом видання підручнику «Криміналістика» (1950)
 4. § 2. Загальні положення тактики допиту
  тактики допиту »(ч. 1 ст. 189 КПК). Крім необхідним обгрунтовувати свою думку (повторимо: закон поганий, але він - закон), все ж скажемо, що дане положення ні в якому разі не можна розцінювати як своєрідну індульгенцію для слідчих на застосування будь-яких тактичних прийомів. Проблеми допустимості тактичних прийомів допиту вельми складні і неоднозначні, і тому будуть детально
 5. § 5. Тактика допиту в конфліктній ситуації «із суворим суперництвом»
  тактики допиту в строго конфліктної ситуації. І в цьому зв'язку нам представляється необхідним розгляду конкретних прийомів впливу на доп-рашіваемого в ситуації, що розглядається предпослать кілька слів про сутність, цілі та формах впливу на особистість. У процесі багатовікової соціальної практики викристалізувалися два основні методи впливу на особистість - переконання і
 6. § 2. Загальні положення тактики слідчого експерименту та перевірки показань на місці
  допити, проведення очної ставки, призначення експертизи). 2. Визначити реальну можливість проведення передбачуваного слідчого експерименту. Для цього в свою чергу необхідне рішення трьох взаємопов'язаних питань: по-перше, чи не буде проведення планованих досвідчених дій принижувати честь і гідність учасників експерименту та інших присутніх при ньому осіб і створювати небезпеку
 7. Глава 9 Обов'язкові тактичні операції при розслідуванні злочинів
  тактиці їхнього проведення. Слідча тактика - узагальнений криміналістикою передовий досвід багатьох поколінь слідчих. Про те, як нам вдалося сприйняти і передати його, судити
 8. Основна література з криміналістичної тактиці
    тактики 'Баєв О Я Криміналістична тактика і кримінально-процесуальний закон. Воронеж, 1977. Баєв О. Я. Тактика слідчих дій. 2-е вид. Воронеж, 1995. Гол. 1. Баєв О. Я Зміст і форми криміналістичної тактики. Воронеж, 1975. Баранов А. П., Цвєтков С. І. Комп'ютерні системи підтримки прийняття слідчим тактичних рішень. М., 1992. Бахін В. II
 9. Рекомендована література
    тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с. 4. Зорін Г. А. Психологічний контакт при виробництві допиту: Учеб. посібник. - Гродно: Гродно. ун-т, 1986. - 71 с. 5. Комарков В. С. Психологічні основи очної ставки: Текст лекцій. - Х., 1976. - 28 с. 6. Коновалова В. Є. Допит: Тактика і психологія: Учеб.
 10. § 2. Психологічні особливості слідства у справах неповнолітніх
    ватажка »злочинного угруповання. Ми повинні знати, що неповнолітні з різних причин намагаються приховати дійсних організаторів таких угруповань і нерідко їх провину беруть на себе. Відомо, що організаторами злочинних груп неповнолітніх, як правило, виступають раніше засуджені дорослі або близькі до повноліття юнаки, які вже притягувалися до кримінальної та
© 2014-2022  yport.inf.ua