Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Книга перша., 2006 - перейти до змісту підручника

6. Типізація договірних форм

Принципова схема договору зводиться до того, що кожна зі сторін абсолютно вільно висловлює свою волю. І тоді, коли виражені таким чином волі збігаються, тобто кожна зі сторін згодна із запропонованою іншою редакцією його умов, договір вважається укладеним. Зазначена система ідеальна для разових угод. Інша річ, якщо укладання договору стає частиною підприємницької діяльності однієї або обох сторін. Розробка від початку і до кінця умов кожного з сотень, а часом і тисяч ув'язнених учасником обороту договорів в оптовій чи роздрібній торгівлі, при наданні послуг транспортом загального користування, при банківському обслуговуванні, страхуванні тощо, а одно ув'язнення, хоча і відносно невеликого числа, але на значну суму договорів, пов'язана з цим необхідність вирішувати складні технічні та фінансові питання (приклад - договір будівельного підряду) - все це зажадає витрати великих зусиль і тривалого часу. До зазначеного слід додати необхідність вирішити і основну проблему - укласти узгоджені сторонами рішення в рамки чинного законодавства.
Перший із способів уникнути зазначених наслідків полягає у використанні в різних видах типізації договірних форм. Така типізація пов'язана насамперед з розробкою примірних зразків. Цьому питанню присвячена, зокрема, спеціальна стаття ГК (ст. 427). Зазначена стаття відноситься в рівній мірі до випадків розробки формуляра договору та включення до якої-небудь документ окремих зразкових умов договору. Використання примірних форм тягне за собою певні правові наслідки. У цьому зв'язку відповідна стаття вказує на два обов'язкові ознаки примірних форм: по-перше, вони повинні бути розроблені для договорів відповідного виду, тобто в необхідних межах спеціалізовані, і, по-друге, опубліковані у пресі. Останнє пов'язано з безумовною презумпцією: кожен з контрагентів знав про існування таких зразкових форм.
Якщо врахувати, що п. 3 ст. 427 ЦК допускає виклад зразкових умов у вигляді примірного договору або будь-якого іншого документа, то залишається тільки один вирішальний ознака орієнтовних умов - опублікування у пресі. Мається на увазі, що мова йде про їх видання у вигляді окремої брошури, на сторінках газети чи журналу тощо Головне - доступність видання всім і кожному. Саме це дає підстави припустити, що потенційний контрагент до моменту укладення договору був вже знайомий з такого роду зразковими умовами.
В останні роки стали видаватися різного роду збірники примірних договорів, розраховані на застосування для відносин головним чином між підприємцями "*". Їх авторами є або окремі особи, або організації, зокрема - наукові чи науково - технічні інститути. Оцінюючи цю практику, слід мати на увазі, що "зразкові договори", про які йде мова, являють собою звичайні зразки договорів та в рамки ст. 427 ЦК не вкладаються.
---
"*" Прикладом може служити "Збірник зразків банківських документів" / Укладач Л.Г. Єфімова М., 1995. У збірнику наведено зразки договорів про довірче управління майном, поручительство, заставу валютного депозиту, лізинг обладнання, факторинг, кредитному договорі, договорі про відкриття і ведення кореспондентського рахунку в іноземній валюті, про встановлення кореспондентських відносин, валютного вкладу, депозитного договору, договорів про розрахунково - касовому обслуговуванні з використанням документів в електронній формі, про збереження комерційної та банківської таємниці та ін
Стаття 427 ЦК чітко розрізняє дві ситуації. Одна з них має місце тоді, коли сторони включили в свій договір посилання на конкретні зразкові умови. При іншої, складнішої, відсилання до яких-небудь зразковим формам відсутня, але самі зразкові умови (формуляр договору) існують.
Не викликає жодних сумнівів, що при колізії орієнтовних умов з тими, які включені в договір, останні володіють безумовним пріоритетом. Отже, значення набувають випадки, при яких відсутні і посилання до певних зразковим умов (договорами), і конкуруючі з ними умови в самому договорі.
У самій загальній формі відповідь на поставлене питання дана в п. 2 ст. 427, який передбачає, що в цьому випадку відповідні умови розглядаються як звичай ділового обороту, але лише за умови, якщо вони відповідають загальним до нього вимогам, передбаченим як у ст. 5 ГК (а це означає, що зразкову умова повинна являти собою склалося і широко застосовується у відповідній галузі правило поведінки), так і в п. 5 ст. 421 ГК (відповідне умова не може конкурувати ні з умовами, зафіксованими в договорі, ні з диспозитивної нормою закону).
Немає сумнівів у тому, що наведені вимоги, пропоновані до зразковим умов, не відтвореним в договорі, здатні істотно обмежити використання примірних форм. Досить вказати на те, що якщо зразкові умови відповідають ознакам звичаю ділового обороту, вони будуть застосовані до сторін і незалежно від його відповідності ознаками, властивим зразковим умов договору.
До цього слід додати, що в ряді випадків примірні форми договорів затверджуються компетентними органами. Можна навести ряд прикладів. Одним з них служать Рекомендації про порядок розпорядження земельними частками і майновими паями, схвалені Урядом РФ 1 лютого 1995 "*". Таким додатком служать зразкові договори оренди земельної частки (двох-та багатосторонні), купівлі - продажу земельної частки, а також дарування майнового паю. Рекомендаційний характер самого акту і, отже, додатків до нього означає, що застосування відповідних примірних договорів залежить від волі сторін. І все ж зазначені договори відрізняються від звичайних примірних тим, що засновані хоча і не на авторитеті сили, але в силі авторитету органу, який їх рекомендував.
---
"*" Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 7. Ст. 534.
Аналогічний характер носять і деякі затверджені на більш низькому рівні зразкові договори. Так, можна вказати на затверджений Урядом Москви Примірний інвестиційний контракт на реконструкцію автозаправної станції "*". Обов'язковість цього акту для заключающих контракти виключається, оскільки він виходить від органу, до компетенції якого не входить прийняття цивільно - правових норм, крім тих, які видані в межах, встановлених ст. 72 Конституції РФ. Це ж відноситься до затвердженого Урядом Москви Примірного договору оренди майнового комплексу автозаправної станції .
---
"*" Див: Вісник мерії Москви. 1996. N 7. С. 42.
Див: Вісник мерії Москви. 1996. N 7. С. 42.
У всіх перерахованих випадках відповідні договірні форми носять необов'язковий для сторін характер, тобто є безсумнівно зразковими, розробленими відповідними органами зі спеціальними застереженнями про їх природу. Один з них - розіслане Міністерством архітектури, будівництва, житлово - комунального господарства РФ Керівництво від 10 червня 1992 р. по складанню договорів підряду на будівництво в Російській Федерації, додатком до якого служить Договір підряду на будівництво. У Керівництві спеціально підкреслено, що відповідний акт є методичною розробкою і не носить директивного характеру. З приводу ж договору зазначено, що всі використані в ньому положення, сама форма договору, розподіл обов'язків прийняті умовно і можуть бути змінені і доповнені на розсуд сторін "*".
---
"*" Див: Будівництво. М.: Стрікс, 1996. С. 56.
Нарешті, слід врахувати і ще одна обставина. Вказівка в якості обов'язкової передумови використання орієнтовних умов їх відповідності ознаками звичаїв ділового обороту при буквальному застосуванні відповідної норми означає, що п. 2 ст. 427 ГК не можна застосовувати до відносин, в яких принаймні одна із сторін не є підприємцем. Тим часом саме в цій області, тобто стосовно договорів громадян, примірні форми використовуються дуже часто.
З урахуванням зазначених обставин має сенс врахувати і практику, що склалася в окремих країнах, а також у сфері зовнішньоекономічних зв'язків.
Виступаючи у справі Schoeder Music Publishing Co Ltd V.Macandli (1974) "*", суддя Diplock звернув увагу на існування двох категорій стандартних форм договорів. Перша включає договори, умови яких хоча і прийняли стандартну форму, але являють собою результат ретельних переговорів між сторонами або, більш часто, між організаціями, що представляють інтереси сторін. Такі договори широко використовуються при великих комерційних операціях і можуть значно полегшити комерційну діяльність. Прикладами служать чартери, страхові поліси і стандартні умови, застосовувані для великих угод у торгівлі товарами.
---
"*" Приведено в кн.: Bradgate R. Drafting Standart Terrms of Trading, Longman.
Інша категорія іноді іменується "договорами приєднання". Умови договорів цієї категорії дуже рідко узгоджуються: замість цього їх готує одна сторона, яка ефективно впливає на іншу сторону: "Якщо хочете робити зі мною бізнес, Ви повинні прийняти мої умови".
Спільним для зазначених двох категорій, застосовуваних і в нашій, і в інших країнах, служить те, що вони спрямовані на типізацію договірних форм. А істотна відмінність між цими категоріями висловлює метод досягнення відповідної мети. При цьому корінь відмінностей лежить в прямо протилежному ставленні до принципу свободи договорів.
Типізація при першому варіанті цілком укладається в рамки зазначеного принципу, а при другому вступає з ним у колізію, що повинно знайти відображення в правовому регулюванні договорів "*".
---
"*" Див ст. 11 гл. III.
Зразкові умови мають дещо спільне і поряд з цим принципові особливості порівняно зі "стандартними умовами", використовуваними в міжнародній торгівлі. Так, п. 2 ст. 2.19 Принципів міжнародних комерційних договорів називає стандартними умовами "положення, підготовлені однією стороною попередньо для загального і неодноразового використання і приємним фактично без переговорів з іншою стороною" "*".
---
"*" Принципи міжнародних комерційних договорів. С. 64 - 65.
Враховуючи вимоги, що пред'являються до стандартних умов як таким, коментатори Принципів міжнародних комерційних договорів зазначають: "Вирішальним є не те, як вони представлені за формою, наприклад, чи містяться вони в окремому документі або в самому договорі , надруковані вони друкарським способом або зберігаються тільки в пам'яті комп'ютера тощо, а також не те, ким вони підготовлені (самої стороною, підприємницької або професійної асоціацією тощо), і не їх обсяг (включають вони повний набір умов, що покривають майже всі істотні аспекти договору або тільки одне або два умови, що відносяться, наприклад, до виключення відповідальності та Арбітражу). Вирішальним є той факт, що вони розроблені попередньо для загального і повторюваного використання і що вони фактично використовуються в даному випадку однієї стороною без переговорів з іншою стороною. Остання вимога безумовно відноситься тільки до стандартних умов як таким, які інша сторона повинна акцептувати в цілому, в той час як інші умови цього ж договору цілком можуть бути предметом переговорів між сторонами "" * ".
---
"*" Принципи міжнародних комерційних договорів. С. 65.
Співвідношення між зразковими і стандартними умовами можна проілюструвати на прикладі трьох варіантів, які можуть виникнути при використанні тих і інших на практиці. Припустимо, що сторони дійшли висновку про необхідність відтворити в договорі відповідні зразкові умови або помістити в договорі відсилання до них. Стаття 427 ЦК (п. 1), допускаючи такий варіант, передбачає, що при цьому відбувається перетворення орієнтовних умов, завдяки їх відтворенню або відсилання до них у договорі, у договірні умови. Аналогічну відповідь слід і стосовно до стандартних умов у міжнародній торгівлі, які виступають у вигляді різного роду проформ. З цього приводу було висловлено вельми цікаве положення. Так, Шмиттгофф вказував: "Загальним для всіх різновидів типових проформ є їх застосування тільки за згодою сторін договору купівлі - продажу, а також можливість внесення до них змін договірними сторонами" "*". Це означає, що відповідний варіант відмінностей не виключає.
---
"*" Шмиттгофф Експорт: право і практика міжнародної торгівлі. М.: Юрид. літ., 1993. С. 51.
І зразкові умови за ЦК, і стандартні умови міжнародної торгівлі розглядаються як пропозиції укласти договір. Відповідно повинен послідувати аналогічний відповідь і стосовно до другого варіанту, коли договором передбачено пряму відмову від відповідних умов: і "зразкові" і "стандартні" умови в такому разі до уваги не приймаються "*".
  ---
  "*" Інтерес представляє одну зі справ, розглянутих у свій час ВТАК. У ньому йшлося про рукописний (машинописному) виправленні Типографського формуляра. Було визнано, що виправлений варіант користується перевагою (див.: Розенберг М.Г. Тлумачення договорів в практиці Зовнішньоторговельної Арбітражної комісії при Торгово - промисловій палаті / / Зовнішня торгівля. 1981. N 3. С. 41 - 42).
  Розбіжності з'являються при третьому варіанті. Він припускає, що в договорі немає яке б то не було згадка (в позитивному або в негативному сенсі) про стандартні або примірних умовах. Стосовно до стандартних умов міжнародної торгівлі, як це випливає з наведеного їх визначення, все зводиться до того, що тоді вступає в дію "стандартну умову". В основі такого висновку лежить незаперечна презумпція: оскільки сторони знали про відповідний умови, вони своїм мовчанням підтвердили бажання мати таку умову в договорі. Значить, та ж формула буде звучати інакше: "Приходьте, укладемо договір на моїх умовах, якщо не переконаєте мене в іншому".
  Інше рішення приведено стосовно до зразковим умов у ЦК. Пункт 2 ст. 427 Кодексу визнає, що за відсутності відсилання до них у договорі вони можуть застосовуватися до відносин сторін як звичаю ділового обороту. Правда, в цій якості ними можна керуватися тільки при їх відповідності вимогам, що містяться в п. 1 ст. 5 і в п. 5 ст. 421 ГК. Таку вказівку безсумнівно звужує підставу застосування примірних умов, оскільки суд повинен попередньо встановити, чи можна розглядати умова, про який йде мова, як "склалося і широко застосовується в якій-небудь області підприємницької діяльності".
  Є, однак, і ще одна принципова відмінність. Зразкове умова, що не було відтворено в договорі, з точки зору черговості його застосування стоїть на останньому місці. Це означає, що їм можна керуватися тільки у випадку, якщо за своїм змістом воно не суперечить не тільки імперативною, а й диспозитивної нормі ЦК (це випливає з п. 5 ст. 421 ЦК).
  Слід зазначити, що стандартні умови, про які йшла мова, досить широко поширені в міжнародній, а також національній практиці ряду країн. Так, Шмиттгофф "*", маючи на увазі Англію в якості розробника найважливіших стандартних договорів, тільки у відношенні готових виробів (шерсть, какао, бавовна, джут, метали, каучук, цукор і ін) назвав 12 спеціалізованих асоціацій. У тій же книзі згадуються в якості найбільш відомих дев'ять загальних умов і проформ, розроблених Європейської Економічної Комісією ООН, а також спеціально виділено кілька проформ і загальних умов, розроблених в рамках інших міжнародних організацій та асоціацій.
  ---
  "*" Див: Шмиттгофф Указ. раб. С. 51 - 52.
  Одну з проформ становить Правове керівництво по складанню міжнародних контрактів на будівництво промислових об'єктів, розроблених в рамках ЮНСІТРАЛ. Про обсяг рекомендацій з використання стандартизованих умов у ньому можна судити з того, що в Правовій керівництві висвітлені питання, пов'язані з процедурою укладення контракту, передачею технології, визначенням ціни та умов платежу, постачанням обладнання та матеріалів, субпідряду, перевіркою і випробуваннями в процесі виробництва, з переходом ризику, передачею власності, страхуванням, забезпеченням виконання зобов'язань, відшкодуванням збитків, відповідальністю сторін, призупиненням будівництва та ін
  Таким чином, на наш погляд, в майбутньому належить створення особливого режиму саме для стандартних договірних умов і формулярів, маючи на увазі, що такі стандартні умови повинні презюміроваться як погоджені сторонами з усіма витікаючими звідси наслідками.
  Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Так, п. 3 ст. 940 ЦК надає страховику при укладанні договорів страхування право застосовувати розроблені ним або об'єднанням страховиків стандартні форми договору (страхового полісу) з окремих видів договорів. Природно, що для розробки примірних форм в режимі ст. 427 ГК учасники цивільного обороту не потребують закріплення за ними особливого права, зокрема за угодою між собою сторони можуть включати будь-яка не протизаконне становище, в тому числі і без його відтворення, шляхом простої відсилки. Відповідно наведена стаття має значення при створенні для такого роду стандартних форм, а одно при перевезеннях, купівлі - продажу окремих об'єктів, наданні послуг органами зв'язку тощо особливого режиму, про який йшла мова.
  При цьому слід мати на увазі, що чинне цивільне законодавство містить певні гарантії для контрагентів боку, що розробила стандартні умови. Маються на увазі норми, що складають зміст ст. 428 ГК. Ця остання, що видається дуже важливим, в принципі допускає використання договорів приєднання і разом з тим убезпечує від посягань права та законні інтереси контрагентів, в тому числі і тих, хто укладає такий договір на основі стандартної форми у межах підприємницької діяльності. При створенні такого спеціального режиму матиме значення і така новела, яка, подібно статті 2.20 Принципів міжнародних комерційних договорів, надасть контрагенту право оскаржити міститься в стандартній формі "несподіване умова" - те, яке "сторона не могла б розумно очікувати".
  У відносинах між організаціями, а також організаціями та громадянами протягом тривалого часу широко використовувалися типові договори. Їх розробляли стосовно до всього певного виду договорів, або до однієї з його різновидів, або до певного виду товарів, робіт або послуг.
  Типові договори, і в цьому сенсі вони можуть конкурувати з зразковими умовами, покликані спростити процес укладення конкретних договорів, що може виявитися важливим у випадках, коли передбачається масове використання на практиці однотипних договірних форм.
  Однак існує вельми важлива відмінність типових договорів від зразкових. Укладаючи конкретний договір на основі зразкового, сторони вільні у виборі будь-якого іншого, відмінного від примірного договору, варіанти. Інша річ - типові договори, які затверджуються державним органом, який в силу своєї компетенції має право встановлювати обов'язкові для сторін правила і саме так чинить, стверджуючи типовий договір. Таким чином, з точки зору його юридичної сили, немає підстав для протиставлення типового договору іншим актам органу, що затвердив типовий договір. З цієї причини в вертикальної ієрархії будь-який типовий договір залежно від того, хто саме його затвердив, займає одне місце з постановою Уряду або актом міністерства, іншого органу виконавчої влади.
  При цьому зазначений ознака - обов'язковість - має ключове значення. Саме він визначає природу і режим відповідної форми. З цієї причини назва договору саме по собі значення не має.
  Поки ще зразкові умови використовуються в основному в таких же випадках, що і раніше. Разом з тим іноді вони замінюють собою типові договори та інші правові акти (окремі містяться в них норми). Інтерес в цьому сенсі представляють Правила постачання газу споживачам Російської Федерації, затверджені Постановою Уряду РФ 30 грудня 1994 "*". У них міститься вказівка на те, що ці Правила визначають відносини між постачальником, споживачем і газорозподільної організацією за винятком розділу VIII, містить зразкові умови, обов'язкові для всіх юридичних осіб, що у відносинах поставки - споживання газу.
  КонсультантПлюс: примітка.
  Постанова Уряду РФ від 30.12.1994 N 1445 "Про затвердження Правил поставки газу споживачам Російської Федерації" втратило чинність у зв'язку з виданням Постанови Уряду РФ від 05.02.1998 N 162 "Про затвердження Правил поставки газу в Російській Федерації".
  ---
  "*" Збори законодавства Російської Федерації. 1995. N 2. Ст. 152.
  Можна навести деякі інші випадки таких же договорів.
  Типові договори можуть складатися з двох видів умов. Одні з них встановлюють права та обов'язки сторін, в той час як інші визначають, які умови, а в окремих випадках і як повинні фіксуватися в договорі.
  Відповідно існували до останнього часу типові договори виступали в одній з трьох форм. Перша з них полягала в тому, що типовий договір представляв у закінченому вигляді самостійний нормативний акт. Так, наприклад, замість видання правил, положення або іншого подібного акту Рада Міністрів РРФСР Постановою від 1 лютого 1964 затвердив різні типові договори побутового підряду та побутового замовлення "*". Аналогічну роль грав Типовий договір на передачу підприємствами та організаціями своїх науково - технічних досягнень іншим підприємствам і організаціям і на надання їм допомоги у використанні запозиченого і передового досвіду, затверджений Держкомітетом з науки і техніки СРСР 12 січня 1978 .
  ---
  "*" Див: СП РРФСР. 1965. N 1. Ст. 2.
  "*" Див: Збірник нормативних актів з цивільного законодавства. Ч. 2. М.: Юрид. літ., 1984. С. 185 - 188.
  Можна послатися також на ряд затверджених Держпостачем СРСР Примірних договорів на поставку продукції за прямими тривалим господарським зв'язкам, на організацію матеріально - технічного постачання виробничого об'єднання (комбінату), підприємства, на комплектування обладнанням та виробами споруджуваного і реконструюється Союзглавкомплектов (див. відповідно: Збірник нормативних актів з матеріально - технічного постачання. Ч. 2. М.: Юрид. літ., 1976. С. 130 - 139, 142 - 149, а також: Збірник нормативних актів з цивільного законодавства. Ч. 2. С. 54 - 56).
  Типові договори подібного виду можуть бути затверджені і на більш низькому рівні - те, на якому приймаються нормативні акти, зазначені в п. 7 ст. 3 ГК (маються на увазі акти міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади). Наприклад, Договір на здачу Держкоммайном РФ в оренду будівель, об'єктів, споруд і нежитлових приміщень, що є федеральною власністю, затверджений Держкоммайном РФ "*".
  КонсультантПлюс: примітка.
  Розпорядження Держкоммайна РФ від 28.01.1993 N 148-р "Про введення в дію" Порядку здачі та переоформлення договорів на оренду будівель, споруд та нежитлових приміщень у житлових будинках, що знаходяться на балансі підприємств, організацій, установ, військових частин Міністерства оборони Російської Федерації, Міністерства безпеки Російської Федерації, Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, Федерального управління залізничних військ Російської Федерації, Федерального агентства урядового зв'язку та інформації при Президентові Російської Федерації "втратило чинність у зв'язку з виданням розпорядження Мингосимущества РФ від 16.09.1998 N 1199-р" Про визнання таким, що втратив чинність, розпорядження Держкоммайна Росії від 28 січня 1993 р. N 148-Р ".
  ---
  "*" Див: Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств Російської Федерації. 1994. N 3.
  При другій формі типовий договір виступає в якості додатку до певного нормативного акту і в основному відтворює окремі його пункти, перетворені в притаманну договорами модель. Так, наприклад, додатком до Типового положення "Про порядок укладення господарських договорів та видачі внутріміністерскіх замовлень на проведення науково - дослідних, дослідно - конструкторських і технологічних робіт", затвердженим Державним комітетом СРСР по науці і техніці від 5 серпня 1969 "*", служив однойменний типовий договір.
  ---
  "*" Див: Збірник нормативних актів з цивільного законодавства. Ч. 2. С. 176 і сл.
  Нарешті, при третій формі всі її значення зводилося лише до вказівки граф, що включають суттєві умови конкретного договору. Таким традиційно був типовий річний договір підряду на капітальне будівництво, що становив додаток до Правил про договори підряду на капітальне будівництво. Всі його зміст зводився до найменування сторін, вказівкою їх адресатів, платіжних реквізитів, а також до встановлення вартості доручаються підряднику за договором робіт "*".
  ---
  "*" Див, наприклад: Збірник нормативних актів по господарському законодавству. М.: Юрид. літ., 1969. С. 379.
  Типовий договір, що передбачає безпосередню трансформацію норм в договірні умови, дає можливість органу, який затвердив типовий договір, здійснювати більш широкий контроль над що складається договірної практикою. Якщо до цього додати, що відступу від типового договору визнаються недійсними в силу ст. 168 ЦК ("Недійсність угоди, що не відповідає закону або іншим правовим актам"), є підстави зробити висновок, що типовий договір з його обмеженнями сфери вільного волевиявлення контрагентів може вступити в певне протиріччя з вимогами ринкового господарства.
  Враховуючи цю обставину, ГК, на відміну від свого попередника, жодного разу не включив до глави, присвячені окремим видам договорів, відсилання до типових договорів "*". Новий Кодекс згадує про типові договори лише одного разу і стосовно до специфічної ситуації. Маються на увазі публічні договори, для яких саме деталізація створює гарантії для споживача. Пункт 4 ст. 426 ЦК допускає прийняття Урядом РФ правил, обов'язкових для сторін, які укладають публічний договір, тільки у випадках, передбачених законом. Як можливу різновиди таких правил поруч із положеннями тощо названі типові договори. Оскільки наведена норма носить винятковий характер, можна зробити висновок, що затверджувати типовий договір, що припускає висновок на його основі саме публічного договору, має Уряд РФ. У всіх інших випадках затверджувати такий договір може будь-який з органів, зазначених у ст. 3 ГК, і в порядку, передбаченому в тій же статті для видання відповідним органом цивільно - правових норм.
  ---
  "*" Див про них п. 6 гл. III.
  Відсилання до типових договорів лише у вкрай рідкісних випадках використовується законодавцем. Одне з небагатьох виключень складає Закон "Про державне регулювання в галузі видобутку та використання вугілля, про особливості соціального захисту працівників організацій вугільної промисловості" від 17 травня 1996 р. "*". Стаття 11 Закону передбачає, що "Типові умови довгострокових договорів поставки вугілля та (або) продукції його переробки визначаються Урядом Російської Федерації".
  ---
  "*" Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 26. Ст. 3033. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6. Типізація договірних форм"
 1. § 3. Окремі джерела муніципального права
    договірному, а на законодавчому механізмі. Водночас договірна практика розмежування предметів ведення і повноважень вкрай важлива в так званих сложноустроенную суб'єктах Федерації (Іркутська, Тюменська області), до складу яких входять інші суб'єкти Федерації. І ті, й інші мають рівний статус, рівні предмети ведення і повноваження, в тому числі у сфері місцевого самоврядування.
 2. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
    договірній основі, інші питання, передбачені регламентом палати, рішеннями міської Думи. Керує роботою колегії голова Рахункової палати. Склад колегії затверджується міською Думою. Засідання колегії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання колегії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від встановленого числа членів колегії.
 3. § 2. Місцева адміністрація
    договірній основі наукові організації, вчених і фахівців до вирішення проблем з питань місцевого значення; взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також з посадовими особами та громадянами з предметів свого ведення; бере участь у розробці проектів угод, договорів муніципального освіти міста з
 4. § 1. Поняття комерційного права
    формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької діяльності. Громадяни та юридичні особи самостійно, тобто
 5. § 2. Джерела комерційного права
    договірне (тобто саморегулювання за рамками визначеного законом) регулювання, що грунтується на невиліковним цінності інтересу та ініціативи підприємців, і відповідно повинна бути звужена сфера «нормативного адміністрування». [1] СЗРФ. 1996. № 1. ст. 1. [2] СЗ РФ. 1995. № 22. ст. 1977. [3] СЗ РФ. 1996. № 6. ст. 492. [4] Яковлєв В.Ф Галузева диференціація та
 6. § 2. Оренда
    договірних відносинах із продавцем майна, проте наділений по відношенню до нього низкою прав і обов'язків. Зокрема, відповідно до п. 1 ст. 668 ЦК, якщо інше не передбачено договором фінансової оренди, майно, що є предметом цього договору, передається продавцем безпосередньо орендареві в місці знаходження останнього. Орендар має право пред'явити безпосередньо продавцеві майна
 7. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    договірних зобов'язань за участю підприємців встановлені вилучення із загального правила про повне відшкодування збитків. Наприклад, за порушення зобов'язань за договором енергопостачання стягуються збитки тільки в обсязі реального збитку (п.1 ст. 547 ЦК); обмеження обсягу відповідальності в частині відшкодування збитків встановлені для відповідальності перевізника за втрату, нестачу і пошкодження
 8. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
    договірна форма, представлена найважливішим засобом регулюються-вання - цивільно-правовим договором. У сфері створення, виробництва та реалізації інноваційних продуктів найбільш значуще місце займають договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Ліцензійні договори і договори комерційної концесії в меншій мірі можуть бути задіяні
 9. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
    договірних зобов'язань між банками і клієнтом. Можливість вибору оптимального в конкретній ситуації варіанту робить комерційні банки особливо привабливими для осіб, які бажають використовувати свої капітали для отримання додаткових доходів без ведення будь-якої виробничо-господарської діяльності. Способи залучення комерційними банками коштів інших осіб. Такими
 10. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
    договірних зобов'язань, сторони тим не менш має право передбачити в договорі іншу форму безготівкових розрахунків. У цих випадках зазначена в законі або банківських правилах певна форма безготівкових розрахунків застосовується, якщо в договорі не передбачено порядок розрахунків між сторонами. У позадоговірних відносинах за участю підприємців застосовуються або платіжні доручення - для
© 2014-2022  yport.inf.ua