Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінського, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Книга перша., 2006 - перейти до змісту підручника

4. Утримання

Утримання, як уже зазначалося, є новим (порівняно з ЦК 1964 р.) способом забезпечення виконання зобов'язань. Істота зазначеного способу полягає в тому, що кредитору, у якого знаходиться річ, що підлягає передачі боржникові або зазначеній ним особі, надано право у разі невиконання боржником у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов'язаних з цією річчю витрат та інших збитків утримувати її у себе до тих пір, поки відповідне зобов'язання боржником не буде виконано (ст. 359 ЦК).
Особливість такого забезпечення виконання зобов'язання, як утримання, полягає в тому, що кредитор наділений правом утримувати річ боржника до виконання останнім його зобов'язання безпосередньо, тобто для реалізації цього права кредитору не потрібно, щоб можливість утримання речі боржника була передбачена договором. Правда, норми про утримання все ж носять диспозитивний характер, оскільки сторонам надано право передбачити в договорі умову, що виключає застосування названого способу забезпечення виконання зобов'язання (п. 3 ст. 359).
У ролі кредитора, що займає правом утримувати річ боржника, може виявитися зберігач за договором зберігання, який очікує оплати послуг, пов'язаних із зберіганням речі, перевізник за договором перевезення, що не видає вантаж одержувачеві до повного розрахунку за здійснене перевезення, підрядник, який не передав замовнику створену ним річ до оплати виконаної роботи, і т.п.
У підприємницьких відносинах утриманням речі боржника можуть забезпечуватися також його зобов'язання, не пов'язані з оплатою утримуваної речі або відшкодуванням витрат на неї та інших збитків.
Кредитор не позбавляється права утримувати знаходиться у нього річ навіть у тих випадках, коли після того, як ця річ виявилася у кредитора, права на неї придбані іншим особою (яка не боржником).
Якщо, незважаючи на вжиті кредитором заходи щодо втримання речі, боржник тим щонайменше не виконає своє зобов'язання, то кредитор має право звернути стягнення на утримувану їм річ (ст. 360). При цьому вартість речі, обсяг і порядок звернення на неї стягнення на вимогу кредитора визначаються відповідно до правил, встановлених для задоволення вимог заставодержателя за рахунок заставленого майна (ст. 349 - 350).
У деяких випадках стосовно окремих видів договірних зобов'язань ЦК з урахуванням конкретних обставин, пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням боржником своїх зобов'язань, наділяє кредитора правом утримувати його майно. Так, відповідно до ст. 712 за договором підряду при невиконанні замовником обов'язку сплатити встановлену ціну або іншу суму, належну підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право на утримання відповідно до ст. 359 і 360 Кодексу результату робіт, а також належать замовнику обладнання, переданої для переробки (обробки) речі, залишку невикористаного матеріалу та іншого опинилося у нього майна замовника до сплати замовником відповідних сум. За договором доручення повірений, який діє у ролі комерційного представника, має право відповідно до ст. 359 Кодексу утримувати знаходяться у нього речі, які підлягають передачі довірителю, в забезпечення вимог за договором доручення (п. 3 ст. 972). За договором комісії комісіонер має право утримувати знаходяться у нього речі, які підлягають передачі комітенту або особі, зазначеній комітентом, в забезпечення своїх вимог за договором комісії. У разі оголошення комітента неспроможним (банкрутом) зазначене право комісіонера припиняється, а його вимоги до комітента в межах вартості речей, які він утримував, задовольняються відповідно до ст. 360 Кодексу нарівні з вимогами, забезпеченими заставою (п. 2 ст. 996).
Однак наявність в ГК спеціальних норм, що наділяють кредиторів за окремими видами зобов'язань правом утримання майна боржника, зовсім не означає, що за іншими видів договірних зобов'язань кредитори таким правом не користуються. Навпаки, правом утримання володіє всякий кредитор по будь-якому договірному зобов'язанню, за винятком лише тих випадків, коли договором передбачено інше (п. 3 ст. 359).
В ряді випадків Кодекс (знову стосовно окремих видів договірних зобов'язань) наділяє кредитора не правом утримання, а правом продажу знаходиться у нього майна боржника. Приміром, якщо інше не передбачено договором підряду, при ухиленні замовника від прийняття виконаної роботи підрядник має право після закінчення місяця з дня, коли згідно з договором результат роботи повинен був бути переданий замовнику, і за умови подальшого дворазового попередження замовника продати результат роботи, а виручену суму, за вирахуванням всіх належних підрядчику платежів, внести на ім'я замовника в депозит в порядку, передбаченому ст. 327 ЦК (п. 6 ст. 720). За договором зберігання при невиконанні поклажодавцем свого обов'язку взяти назад річ, передану на зберігання, у тому числі при його ухиленні від отримання речі, зберігач має право, якщо інше не передбачено договором, після письмового попередження поклажодавця самостійно продати річ за ціною, що склалася в місці зберігання, а якщо вартість речі за оцінкою перевищує сто встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці, продати її з аукціону в порядку, передбаченому ст. 447 - 449 Кодексу (п. 2 ст. 899). За договором комісії в разі скасування доручення комітент зобов'язаний у строк, встановлений договором, а якщо такий строк не встановлений, негайно розпорядитися своїм які у віданні комісіонера майном. Якщо комітент не виконає цього обов'язку, комісіонер має право здати майно на зберігання за рахунок комітента або продати його за можливо більш вигідною для комітента ціною (п. 3 ст. 1003).
Як співвідносяться право утримання і право продажу майна боржника? Чи не є право продажу, поряд з правом утримання, самостійним способом забезпечення виконання відповідних зобов'язань?
На наш погляд, при відповіді на дані питання необхідно враховувати, що правом продажу наділені кредитори, що володіють в силу ст. 358 ГК правом утримання майна боржника. Тому за відсутності спеціальних норм про право продажу кредитор як суб'єкт права утримання мав би задовольняти свої вимоги в порядку, передбаченому для задоволення вимог, забезпечених заставою. Іншими словами, кредитор відповідно до ст. 349 - 350 ГК мав би звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на удерживаемое їм майно боржника, яке за рішенням суду підлягало б продажу з відкритих торгів. При наявності ж права продажу кредитор уповноважений на односторонні дії, пов'язані із зміною або припиненням договірного зобов'язання. Отже, право продажу майна боржника за своєю правовою природою - це міра оперативного впливу. У плані ж співвідношення з правом утримання право продажу, яким наділяються кредитори за окремими видами договірних зобов'язань, являє собою спеціальне правило, що виключає дію загального правила про порядок задоволення вимог кредитора за рахунок утримуваного майна боржника, передбаченого ст. 360 ЦК.
Відродження права утримання в якості самостійного способу забезпечення виконання зобов'язань викликало неоднозначну оцінку в юридичній літературі, а іноді і непорозуміння сутності цього інституту і його місця в системі обязательственно - правових відносин. Наприклад, на думку А.А. Рубанова, суть цього інституту зводиться до санкціонування незаконного володіння : "По суті, п. 1 ст. 359 ГК юридично санкціонує незаконне володіння річчю. Кредитор, у володінні якого знаходиться річ, зобов'язаний її передати іншій особі. Оскільки він не робить передачі, він порушує свій обов'язок, і його володіння стає незаконним. Однак ЦК надає йому право не передавати річ. Звичайно ж, це робиться в певних цілях і на певних умовах. Але проте це - санкціонування володіння, яке є незаконним "" * ".
--- ---
"*" Див: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша: Науково - практичний коментар. С. 565.
Залишається неясним, як можна визнавати незаконним володіння річчю, якщо право кредитора її утримувати прямо передбачено Кодексом. І як можна кваліфікувати як правопорушення дії кредитора щодо утримання майна боржника, якщо вони не тільки не суперечать закону, а навпаки, повністю йому відповідають?
Відрадно відзначити, що останнім часом в юридичній літературі з'явилися праці нового покоління цивілістів, що відрізняються глибиною дослідження такого способу забезпечення зобов'язань , як право утримання майна боржника. Необхідно б звернути увагу на опубліковані роботи С.В. Сарбаш, випускника Російської школи приватного права при Президенті Російської Федерації, який присвятив праву утримання свій дипломний проект на здобуття ступеня магістра приватного права "*".
---
"*" См ., наприклад: Сарбаш С.В. Утримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань / / Юрист. 1995. N 5/6.
С.В. Сарбаш переконливо показав, що право утримання з сучасного російському цивільному праву не є результатом запозичення аналогічних інститутів зарубіжного законодавства, а навпаки, являє собою національний інститут, тривалий час формувався у вітчизняній правовій доктрині. Основними ж джерелами цього цивільно - правового інституту з'явилися римське право, дореволюційний російське звичайне право, цивільне законодавство Російської Імперії (особливо таких її частин, як Фінляндія і Прибалтійські губернії), теоретичні праці російських цивілістів, і насамперед М.М. Каткова "*". Звичайно ж, при підготовці відповідних норм про право утримання в процесі роботи над проектом Цивільного Уложення Російської Імперії російські цивілісти враховували і відповідні законоположення зарубіжного законодавства (швейцарського, німецького, італійського та ін.)
--- ---
"*" Катков М.М. Поняття права утримання в римському праві. Київ, 1910.
У проекті Цивільного Уложення (ГУ) норми, що регламентують право утримання, були зосереджені в підрозділі VII Відділення 1 Глави III "Виконання зобов'язань" (ст. 1642 - 1645). Як і за чинним нині ГК, в проекті ГУ поряд з общегражданским правом утримання виділялося право утримання, що виникло з зобов'язання , сторони якого діють як підприємці ("право утримання між торговцями"). Різниця між ними полягала в колі вимог, забезпечуваних правом утримання.
У першому випадку особа, яка зобов'язана передати певне рухоме майно, була вправі утримати його у себе у вигляді забезпечення доти, поки йому не будуть відшкодовані зроблені ним витрати на майно або заподіяні майном збитки або ж не буде надано відповідне забезпечення (ст. 1642).
У другому випадку ("право утримання між торговцями") дія права утримання поширювалося на товари, процентні та інші цінні папери у забезпечення всякого роду вимог, строк яких настав, хоча б вони не мали відношення до удерживаемому майну (ст. 1643).
Пояснюючи значення права утримання як способу забезпечення виконання зобов'язань (реалізації вимог верителя), російські цивілісти - укладачі проекту ГУ вважали за необхідне дати відповідь на три істотних питання: 1) які вимоги користуються цього роду забезпеченням; 2) які предмети служать забезпеченням; 3) у порядку здійснюється це забезпечення "*".
---
"*" Див: Цивільне Покладання. Проект. Т. 2 / За ред. І.М. Тютрюмова. СПб., 1910. С. 235.
При відповіді на перше питання підкреслювалося, що, по-перше, правом утримання забезпечуються відомі вимоги в силу закону (а не за угодою сторін). Для цього в наявності має бути особливе підставу, яким в області зобов'язальних відносин є непередбачене виникнення вимоги, вартого забезпечення. Право утримання, по-друге, має дію не тільки щодо сторони, що має право вимагати повернення утримуваного майна, а й у ставленні її кредиторів, тобто третіх осіб, і тому воно може бути надане в забезпечення тільки тих вимог, які по справедливості повинні користуватися старшинством перед іншими вимогами. Зазначалося, що названим двом умовам повністю задовольняють лише вимоги про відшкодування витрат і збитків, заподіяних утримуваним майном (тут мова не йшла про право утримання між торговцями): "Хто отримує майно в позику, або приймає його від третьої особи, як повірений, або як законний представник господаря, той не тільки не в змозі передбачити всіх тих випадковостей у майбутньому, з огляду на які він може бути поставлений в необхідність провести витрати на майно, або понести збитки в своєму власному майні, але в більшості випадків не має навіть можливості потурбуватися договірним забезпеченням що може виникнути на його користь вимоги "" * ".
---
"*" Див: Цивільне Покладання. Проект. Т. 2. С. 235.
Відповідь на друге питання полягало в тому, що в якості предмета права утримання може виступати тільки рухоме визначене майно, що підлягає поверненню в силу того ж підстави, за яким воно надійшло у володіння особи, зобов'язаної повернути майно. При поверненні майна замінного може виникнути питання про залік зустрічної вимоги, але не про утримання. Рівним чином, якщо справа йде не про повернення чужого, а про обов'язкову видачу іншій свого майна, то відмова у видачі може грунтуватися на невиконанні договору особою, що вимагає видачі, але не праві утримання.
  Що ж до відповіді на третє питання (про порядок здійснення права утримання), то укладачами проекту ГУ підкреслювалося, що право утримання може бути все здійснено лише в негативній формі: шляхом невиконання зобов'язання, що складається в передачі утримуваного майна. Право утримання не включає в себе ні невизнання зобов'язання, ні домагання на погашення зобов'язання. Не може бути мови про будь-позитивному дії з боку зобов'язаної особи щодо здійснення права утримання. Цікаво судження російськихцивілістів про те, що "утримує майно не вправі продати майно з метою виручити наступне йому, а лише має право не повертати, поки не отримає задоволення від супротивної сторони. Після повернення майна він не має права взяти його назад, хоча б мав до того повну можливість, ні навіть вимагати судовим порядком зворотної передачі його собі для здійснення права утримання "" * ".
  ---
  "*" Див: Цивільне Покладання. Проект. Т. 2. С. 236.
  І тільки в тому випадку, коли інші кредитори власника утримуваного майна звертали на вказане майно стягнення, що утримує чуже майно в порядку здійснення права утримання отримував право переважного задоволення своїх вимог за рахунок зазначеного майна (ст. 1645 проекту ГУ).
  Представляється надзвичайно цікавим спробувати відповісти на питання, поставлені дореволюційними російськими цивилистами, з позиції чинного цивільного законодавства.
  Отже, питання перше: які вимоги можуть користуватися забезпеченням у вигляді права утримання чужого майна? Як і в колишні часи, за загальним правилом утриманням речі, що підлягає передачі боржникові або особі, їм зазначеному, можуть бути забезпечені вимоги кредитора з оплати цієї речі або відшкодування пов'язаних з нею витрат та інших збитків. Забезпечення зазначених вимог утриманням речі, крім іншого, має стимулювати кредитора до вживання заходів до її схоронності.
  Якщо ж мова йде про кредиторів і боржників, діючих як підприємців, правом утримання речі боржника можуть бути забезпечені й інші вимоги, що виникли з підприємницького зобов'язання, в тому числі і не пов'язані з оплатою речі або відшкодуванням витрат на неї та інших збитків (п. 1 ст. 359). І тут доречна аналогія з відповідними положеннями проекту ГУ, що обмежують коло забезпечуються вимог тими, які виникли між торговцями з їх "ділових зносин".
  Відповідь на друге питання (про предмет права утримання) не представляється настільки очевидним, як це було раніше, коли проект ГУ прямо передбачав, що утриманню підлягало лише "особливо певне рухоме майно" (ст. 1642). Чинний ЦК говорить про можливість утримання речі (п. 1 ст. 359). Це означає, що предметом утримання ні за яких умов не можуть бути визнані майнові права. Поняття "річ" ж, як відомо, включає в себе як рухомі, так і нерухомі речі. У зв'язку з цим виникає питання: чи може служити предметом утримання нерухомість? Якщо обмежити аналіз тільки нормами, що регламентують безпосередньо право утримання (ст. 359 і 360 ЦК), то ми не знайдемо там перешкод для утримання нерухомого майна.
  Разом з тим здійснення кредитором права утримання з подальшим зверненням стягнення на удерживаемое майно являє собою цивільно - правову угоду. Операції з землею та іншим нерухомим майном підлягають обов'язковій державній реєстрації (ст. 164 ЦК), що суперечить суті правовідносин, що виникають при здійсненні кредитором права утримання майна. Та й ст. 131 ГК, а також інші закони не включають право утримання в перелік обтяжень нерухомого майна, що підлягають державній реєстрації. На наш погляд, викладені обставини не дозволяють включати в коло речей, які можуть служити предметом утримання, нерухоме майно.
  Що стосується рухомих речей, включаючи гроші та цінні папери, то з кола предметів права утримання слід було б виключити гроші, які, як відомо, відносяться до замінних речей. "Утримання" кредитором грошей, що підлягають передачі боржникові, тобто несплата останньому, може мати місце в якості дій суб'єкта зустрічного виконання зобов'язання у відповідь на неподання контрагентом зумовленого цим зобов'язанням виконання за сіналлагматіческій договором (ст. 328 ЦК), однак подібні дії кредитора не є здійсненням права утримання в сенсі ст. 359 ГК. Якщо ж мова йде про безготівкових грошових коштах, то вони, як майнові права вимоги за договором банківського рахунку, ні за яких умов не можуть служити предметом права утримання.
  Мабуть, з кола предметів права утримання необхідно також виключити речі, що визначаються родовими ознаками. В силу їх замінності, на наш погляд, такі речі не можуть бути обумовлений як "річ, що підлягає передачі боржникові", як того вимагає п. 1 ст. 359 ГК. Хоча при належній індивідуалізації такого майна (наприклад, 50 тонн бензину певною цистерні N. ..) воно може служити предметом утримання з боку кредитора.
  У підсумку аналізу чинного законодавства ми приходимо до того ж висновку, що і дореволюційні російські цивілісти: предметом права утримання може бути певне рухоме майно за винятком грошей.
  Відповідь на третє питання (про порядок здійснення права утримання) в умовах сучасного законодавства відрізнятиметься значною своєрідністю. На відміну від концепції права утримання, закладеної в основу проекту ГУ, відповідно до якої права вимоги кредитора забезпечувалися власне утриманням майна боржника без будь-якої можливості отримати задоволення за рахунок цього майна (скажімо, шляхом його продажу), чинний ЦК, навпаки, наділяє кредитора правом задовольнити свої вимоги шляхом звернення стягнення на удерживаемое майно в порядку, передбаченому для заставних відносин.
  Разом з тим право утримання не переростає в право застави, яке виникає (на відміну від істинного застави) з факту знаходження у кредитора майна боржника, як вважають деякі автори "*". Законодавець, формулюючи норму, що міститься в ст. 360 ГК, використовував відомий юридико - технічний прийом: замість визначення особливого порядку звернення стягнення на предмет утримання він запозичив відомий і зарекомендував себе на практиці порядок звернення стягнення на заставлене майно, проте це аніскільки не змінює природу регульованих правовідносин.
  ---
  "*" Див, наприклад: Павлодский Е.А. Застава та іпотека / / Господарство право. 1997. N 2. С. 82.
  За своєю правовою природою право утримання значно відрізняється від права застави. По-перше, підставою виникнення права застави є, як правило, договір і, як виняток, пряма вказівка в законі. Підставою ж виникнення права утримання визнається знаходження у кредитора майна боржника. По-друге, утримання не володіє таким невід'ємною ознакою застави, як право слідування, навпаки, вибуття майна з фактичного володіння кредитора припиняє право утримання, тому суб'єкт права утримання, на відміну від заставодержателя при закладі, не наділений правом витребувати предмет утримання у третіх осіб. По-третє, істотними умовами договору застави є предмет застави та його оцінка, в той час як утримання майна являє собою односторонню угоду, а предмет відрахування не індивідуалізується.
  Поширення порядку звернення стягнення на предмет застави на задоволення вимог кредитора, що утримує майно, крім усього іншого, означає, що в разі неспроможності (банкрутства) боржника майно, що становить предмет утримання, підлягає включенню до конкурсної масу, а кредитор натомість отримує право задовольнити свої вимоги за рахунок всього майна боржника в третьому привілейовану чергу. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Утримання"
 1. § 1. Поняття комерційного права
    утримання кредитором майна боржника (ст. 359 ЦК); захист порушеного права шляхом списання потерпілим у безспірному порядку заборгованості з рахунку платника (ст. 854 ЦК); захист порушеного права шляхом пред'явлення претензії до правопорушника і деякі інші. [1] Садиков О.Н. Принципи нового цивільного законодавства СРСР / / Радянська держава і право. 1991. № 10. С. 20;
 2. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    утримання і банківська гарантія. При цьому не можна сказати, що ці способи забезпечення були абсолютно невідомими російському цивільному праву та практиці: утримання вже протягом тривалого часу використовується, наприклад, у транспортному законодавстві (перевізник може утримувати вантаж до тих пір, поки не будуть внесені провізні платежі), а банківська гарантія використовувалася і раніше, але
 3. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
    утримання, відхилення від їхнього повернення, іншої прострочення в їхній сплаті або безпідставного отримання або заощадження за рахунок іншої особи. Відсотки, передбачені п. 1 ст. 395 ГК, підлягають сплаті незалежно від того, чи отримані чужі грошові кошти згідно з договором або за відсутності договірних відносин. Як користування чужими грошовими коштами слід кваліфікувати також
 4. § 2. Оренда
    утримання ним витрат на усунення недоліків з орендної плати не покриває завданих орендарю збитків, він має право вимагати відшкодування непокритою частини збитків. Договір прокату - договір, відповідно до якого орендодавець, здійснює здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату в
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
    утримання чужих грошових коштів, ухилення від їх повернення, іншої прострочення в їхній сплаті або безпідставного отримання або заощадження за рахунок іншої особи. У випадках комерційного кредиту користування чужими грошовими коштами припиняється виконанням сторонами своїх обов'язків за договором. Внаслідок порушення умов договору з боку користувача чужими грошовими коштами у нього
 6. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК; залишення завдатку у задаткоодержувача або повернення його у подвійному розмірі - ст. 381 ГК. Аналіз змісту ст. 12 та ряду інших статей ЦК дозволяє сформулювати поняття способів захисту цивільних прав такий спосіб: під способами захисту цивільних прав розуміються такі передбачені Цивільним кодексом та іншими законами
 7. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
    утримання брокером, чинним на підставі договору не доручення, а комісії, можливе стосовно будь-яких клієнтів, а не тільки є підприємцями, і не залежить від того, чи діє такий брокер як комерційного представника (п. 2 ст. 996 ЦК). За загальним правилом, за угодою, укладеної комісіонером з третьою особою, набуває права і стає зобов'язаним сам комісіонер, а
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    утримання, відступне, пред'явлення позовів. Домагання одних кредиторів задовольняються довільно на шкоду інтересам інших, як правило, фізичних осіб - вкладників. Після відкликання ліцензії у кредитної організації Банк Росії має право прийняти рішення про її ліквідацію і звернутися до арбітражного суду з відповідним позовом. Але закон не покладає на Банк Росії обов'язок вирішити питання про ліквідацію
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    утримання осіб, щодо яких винесено судове рішення про привід, законодавчому регулюванні проникнення приставів у житлові приміщення. По-третє, необхідне спрощення процедур розгляду справ. Нагромадження різних процедур, як, наприклад, зараз йде справа з арештом майна, веде лише до більшого відтворенню порушень, збільшення часу, необхідного як для дотримання
 10. § 2. Види цінних паперів
    утриманні - абз. 1 п. 2 ст. 160 КТМ). На противагу публічної достовірності і зумовленого нею початку обмеження заперечень абстрактність діє і при деяких ректа-паперах, зокрема при іменних векселі та іменних коносаментах, а також на користь першого набувача паперу. Тому, якщо лежить в підставі права з іменного соло-векселя каузальна угода незначна або ефективно
© 2014-2022  yport.inf.ua