Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Умови відповідальності за шкоду, заподіяну публічною владою

На відміну від загальних умов відповідальності за заподіяння майнової шкоди, заснованої на принципі генерального делікту, розглянута відповідальність як першої умови свого наступу передбачає незаконність дій чи бездіяльності органів публічної влади або їх посадових осіб, яку повинен довести потерпілий. При цьому мається на увазі протиріччя дій названих органів і осіб не лише закону у власному розумінні слова, а й іншим правовим актам, тобто протиправність їх дій чи бездіяльності.
Слід підкреслити, що такий відступ від принципу генерального делікту, що покладає на потерпілого тягар доведення протиправності дій заподіювача шкоди, має глибокі підстави. Адже мова йде про дії органів влади або їх посадових осіб, які не тільки мають односторонньо-обов'язковий, владний характер, а й за самою своєю природою нерідко зачіпають чиюсь майнову сферу і неминуче тягнуть применшення будь-яких майнових прав, аж ніяк не стаючи в силу одного цього факту протиправними. За справедливим зауваженням А.Л. Маковського, "влада не може бути створена і існувати тільки для роздачі нагород і пряників", а виконання її органами або посадовими особами своїх функцій у межах наданих їм повноважень завжди правомірно, навіть якщо при цьому відбувається заподіяння шкоди. Неправомірними ці дії стають лише при їх вчиненні без повноважень або з їх перевищенням або при зловживанні ними (1).
---
(1) Обгрунтовуючи ці справедливі положення, автор тим не менш вважає, що при заподіянні шкоди діями посадових осіб (а не в силу видання правових актів) тягар доведення їх правомірності має бути покладено на відповідні органи публічної влади (див.: Маковський А.Л . Указ. соч. С. 104 - 107). Тим самим будь-які шкідливі дії посадових осіб презюмують неправомірними, з чим неможливо погодитися.
Заподіяння шкоди діями органів публічної влади можливо головним чином у формі прийняття (видання) ними будь-якого владного, правового акта (наказу, інструкції, вказівки і т.д.), тоді як шкідливі дії посадових осіб, навпаки, зазвичай складаються в їх протиправній поведінці або в усних розпорядженнях, хоча можуть полягати і у видачі ними відповідних письмових розпоряджень, які в силу їх обов'язкового характеру підлягають виконанню громадянами або юридичними особами (1). Таким чином, під незаконними діями органів публічної влади та посадових осіб слід розуміти не тільки прийняття ними незаконних нормативних або індивідуальних правових актів, а й їхні реальні дії, що носять протиправний характер.
---
(1) Так, суд визнав незаконними та суперечать Конституції РФ дії працівників ГИБДД з евакуації належать громадянам автомобілів на штрафний майданчик (див.: БВС РФ. 1997. N 6. С. 9), що стало підставою для відшкодування заподіяної їм майнової шкоди.
Протиправною може бути не тільки неналежне здійснення публічної владою її прав, що виражається в неправомірних діях її органів або їх посадових осіб, а й невиконання владою її обов'язків, що виражається в їх бездіяльності (ст. 1069 ЦК). Прикладами цього є неправомірну відмову у видачі необхідного дозволу або документа, відмова у державній реєстрації і т.д., що спричинили майнову шкоду для потерпілого.
Акти органів влади передбачаються законними, тому для покладання майнової відповідальності в даному випадку необхідно попереднє визнання таких актів недійсними в судовому порядку (ст. 13 ЦК). Визнання ненормативного акта недійсним і відшкодування завданої цим шкоди виробляються в одному судовому процесі. Нормативні акти можуть бути визнані судом недійсними тільки у випадках, прямо передбачених законом, а позов про відшкодування заподіяної у зв'язку з цим шкоди зазвичай розглядається в іншому судовому процесі (1).
---
(1) Див: Коментар частині другій Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. М., 1996. С. 274 - 275 (автор відповідного розділу - К.Б. Ярошенко).
Відшкодування майнової шкоди, заподіяної громадянам та юридичним особам у результаті видання незаконного акту державного органу або органу місцевого самоврядування (ст. 1069 і ст. 16 ЦК), має своєю підставою доведеність протиріччя змісту такого акта нормам закону чи іншого правового акта (указу Президента РФ або постанови Уряду РФ). При цьому необов'язково йдеться про акти цивільно-правового характеру, але завжди - про акти, які зачіпають майнову сферу громадян або юридичних осіб. Інакше кажучи, протиправність такого акта може лежати і за межами цивільного права, однак породжені його прийняттям майнові наслідки завжди носять цивільно-правовий характер.
Закон не містить будь-яких інших застережень, що стосуються умов відповідальності за шкоду, заподіяну публічною владою. З цього випливає, що дана відповідальність будується за загальними правилами деліктної відповідальності, в тому числі заснована на засадах вини заподіювача шкоди - органу влади або посадової особи, яка передбачається (п. 2 ст. 1064 ЦК). Практично спростування цієї презумпції для заподіювача, щодо якої доведено незаконність його дій (або прийнятого ним правового акта), навряд чи можливо, бо посадові особи та органи публічної влади зобов'язані знати закон (законодавство у широкому сенсі) і підпорядковувати йому свої дії.
Особливі вимоги до встановлення вини заподіювача шкоди пред'являються в разі її заподіяння при здійсненні правосуддя (тобто суддями в результаті розгляду і вирішення ними конкретних цивільних і кримінальних справ). Така шкода може бути відшкодована тільки при встановленні вини судді у винесенні незаконного рішення (вироку чи іншого судового акта) вироком суду, що набрав законної сили (п. 2 ст. 1070 ЦК). За відсутності такого вироку відшкодування шкоди виключається. Справа в тому, що інший (загальний) порядок застосування деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну при здійсненні правосуддя, міг би бути використаний для оскарження судових рішень в обхід встановлених для цього процесуальних процедур.
Разом з тим мова тут йде тільки про прийняття судових актів, які дозволяють справу по суті (рішень і вироків). Тому, наприклад, при заподіянні шкоди незаконним судовим актом про накладення арешту на майно або протиправною дією судді, взагалі не вираженим в судовому акті (порушенням розумних строків судового розгляду, несвоєчасним повідомленням про слухання справи або несвоєчасним врученням документів, що призвів до пропуску строків для оскарження, і т.п.), вина судді може бути встановлена не тільки вироком, а й іншим судовим рішенням, винесеним при розгляді вимоги потерпілого про відшкодування заподіяної йому шкоди. При цьому правило п. 2 ст. 1064 ЦК, що встановлює презумпцію вини заподіювача шкоди, тут не діє (1).
---
(1) Див: Постанова КС РФ від 25 січня 2001 р. N 1-П "У справі про перевірку конституційності положення пункту 2 статті 1070 Цивільного кодексу Російської Федерації у зв'язку з скаргами громадян І.В. Богданова, А.Б. Зернова , С.І. Кальянова і Н.В. Труханова "/ / Вісник КС РФ. 2001. N 3.
Викладені вище спеціальні вимоги до порядку встановлення вини судді при здійсненні правосуддя не поширюються на випадки заподіяння шкоди громадянам та юридичним особам судовими органами, передбачені п. 1 ст. 1070 ЦК та пов'язані з порушенням конституційного права громадян на свободу та особисту недоторканність, оскільки вони також представляють собою спеціальний делікт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Умови відповідальності за шкоду, заподіяну публічною владою "
 1. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  домовлену нормами Конституції РФ, федеральних законів, законів суб'єктів РФ, статутів муніципальних утворень необхідність органів місцевого самоврядування відповідати за своє юридично і політично значиме поводження в установленому порядку та діяти відповідно до покладених на них обов'язками, а у разі відхилення - зазнавати певних позбавлення. Муніципальної-правова
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  домовляються необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів здійснюється через банки та інші кредитні організації. Правові відносини підприємців з комерційними банками та іншими кредитними організаціями також опосередковуються договорами, оскільки ці відносини засновані на
 3. § 1. Загальні положення
  умовах ринкової економіки капіталістичного суспільства можливі ризики господарювання падають на підприємців, які ризикують не тільки своїми капіталами, вкладеними у справу, але і результатами праці та засобами багатьох осіб, пов'язаних з ними і які стоять за ними як за товаровладельцами та виробниками. Даючи легальне визначення поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п.
 4. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  домовлено такими принципами: 1) будь адміністративний контроль за органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки в порядку та у випадках, передбачених конституцією або законом; 2) будь адміністративний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування, як правило, призначений лише для забезпечення законності та дотримання конституційних принципів. Проте
 5. § 3. Метод цивільного права
  домовлені його поведінкою). На тлі такого плюралізму очевидно переважають соціально-позитивні юридичні факти (договори та інші угоди, акти державних, муніципальних і судових органів, придбання майна, створення результатів інтелектуальної діяльності) і лише в самому кінці згадуються соціально-негативні юридичні факти (безпідставне збагачення і заподіяння шкоди), а
 6. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  умовою дотримання цілей установи. Усі юридичні особи та індивідуальні підприємці можуть здійснювати свою діяльність після реєстрації установчих документів, яка виробляється в нормативно-явочному порядку. У англосаксонській правовій системі інститут юридичної особи сформувався в рамках прецедентного права. На відміну від романо-германської правової сім'ї система загального
 7. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  умова появи нового суб'єкта права (що характерно для юридичних осіб), а наслідок його появи. Тому якщо з якихось причин громадянин не буде зареєстрований ніде, він все одно залишається суб'єктом цивільного права. Можливість всякого громадянина бути суб'єктом цивільного права пов'язують із визнанням за ним особливої властивості - громадянської правосуб'єктності - і складається з
 8. § 2. Правове становище публічних утворень
  умовлених суб'єктної специфікою. Рівні початку участі публічних утворень у цивільному обороті проявляються в наступному. По-перше, встановлено заборону на здійснення властивих публічним утворень владних повноважень. Наприклад, публічна освіта не може зобов'язати іншого учасника цивільного обороту вступити з ним у договірні відносини, оскільки свобода договору (абз. 1 п. 1 ст.
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її вчинення. По-третє, необхідно, щоб волевиявлення на угоду було прибраний в необхідну законом форму. Нарешті,
 10. § 5. Умовні угоди
  умовою. Умовна операція містить в собі умову (condicio), тобто визначення, за допомогою якого наступ або припинення дії угоди з волі сторін поставлено в залежність від майбутнього невідомого обставини * (554). Проте й саме ця обставина також називається умовою. Закон вживає термін "умова "як у першому (пп. 1 і 2 ст. 157 ГК:" Угода вважається укладеною під ...
© 2014-2022  yport.inf.ua