Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 5. Найважливіші особливості регулювання права власності


Регулювання права власності зазнає у процесі своєї еволюції ряд принципових змін. Традиційне визнання виняткових правомочностей володіння, користування і розпорядження майном відповідає загальним цілям і завданням експлуатації та захисту приватної власності. Разом з тим на сучасній стадії державно-монополістичного капіталізму правовий режим власності значно змінюється. Цей процес, об'єктивно викликаний розвитком суспільного виробництва і потребами економіки, протікає в декількох напрямках.
1. Істотно змінюються пріоритети держави в регулюванні окремих форм власності. З розвитком економічних відносин господарське значення індивідуальної власності все більш відступає на задній план. Переважаючими і вирішальними в галузі підприємництва та регулювання виявляються колективні форми власності. Об'єднання капіталів відбувається шляхом їх інвестування в колективну приватну влас-
213
ственность товариств або товариств (компаній, корпорацій) як основних учасників цивільного обороту. Ще більш розвиненою формою стає колективна публічна власність, що належить державі, її адміністративно-територіальним утворенням і державним господарським організаціям (публічним установам чи корпораціям та ін.) Відповідно основна увага в регламентуванні приділяється суб'єктам приватної та державної власності, що формується в результаті створення економічно потужних об'єднань, монополій, з одного боку, і небачено зростаючої господарської діяльності самої держави - з іншого. Належна їм власність і становить основний предмет регулювання в нормативних актах.
Концентрація і централізація капіталу веде до виникнення найпотужніших господарських об'єднань, що переростають в монополії. У сфері юридичного регулювання їх діяльності виникає і стає все більш великим спеціальне законодавство, присвячене акціонерним товариствам та іншим частнокапиталистическим об'єднанням, що приділяє, зокрема, особливу увагу їх корпоративному майну. Разом з тим переростання монополістичного капіталізму в державно-монополістичний супроводжується небувалим розширенням форм і масштабів безпосередньої участі держави в економіці в якості суб'єкта господарювання, одного з найбільших власників. Державне підприємництво викликає до життя законодавство щодо створення і використання фонду державного майна, зокрема, на договірних засадах.
В результаті центр ваги в регулюванні відносин власності все більш переноситься на суміжні правові інститути та норми зобов'язального права, юридично опосередковують відносини з експлуатації майнових об'єктів. У рамках цих інститутів і норм - акціонерного права, фінансового права, промислової власності, виконання підрядних робіт по замовленнях держави і пр. - визначаються умови формування, управління та використання різних видів майна.
2. Відбувається істотне розширення кола об'єктів права власності: поряд з речовими об'єктами цього права, складовими спочатку основну майнову цінність, отримує охорону велика кількість нематеріальних («некорпораль-них») об'єктів. Законодавець і доктрина прагнуть затвердити нове, «розширене» поняття об'єктів права власності, поширюючи його, зокрема, на «безтілесне майно».
До таких об'єктів, що не володіє явним речовим характером, відносять в першу чергу об'єкти, що отримали, як було зазначено в § 2, найменування промислової, фінансової та комерційної власності і які відіграють величезну і всі зростаючу роль у функціонуванні всієї системи господарства. У тому, щоб господарські операції з цими об'єктами набули характеру відно-
214
шений власності, зацікавлені насамперед суспільства і компанії, що широко використовують ці об'єкти у своїй діяльності. В іншому випадку ці правовідносини залишалися б переважно зобов'язальними і позбулися б тієї правового захисту, якою користуються об'єкти власності.
В цілому основна увага законодавця в регулюванні відносин власності все більше переходить на рухомі об'єкти, що представлені як товарними продуктами виробництва, так і зазначеними об'єктами промислової, фінансової та комерційної власності. Саме вони складають нині основну майнову цінність в господарському обороті, тоді як раніше таке значення надавалося нерухомості, насамперед земельної власності, яку і мав на увазі в першу чергу законодавець, регламентуючи власність.
3. Важливою рисою сучасної регламентації відносин власності, що одержує усе більший розвиток, виступає диференціація регулювання стосовно до різних об'єктів і суб'єктів права. У результаті такого процесу спеціалізації юридичного регулювання власності - у відповідності зі специфікою природи, функцій і призначення майна, а також відмінностей у становищі власників - виникають все більш самостійні і мають все менше загальних ознак форми (варіанти) права власності.
Ця тенденція правового регулювання багато в чому пов'язана з тим, що відносини власності регулюються не тільки нормами самого інституту власності, але все більш широко також нормами цілого ряду суміжних інститутів цивільного та адміністративного права. Особливо значна тут роль норм законодавства про торгові товариства, в першу чергу акціонерного законодавства; законодавства про використання природних ресурсів - земельного, гірського, водного, лісового та ін; фінансового законодавства, в першу чергу законодавства про цінні папери; атомного законодавства; законодавства про об'єкти промислової власності.
Норми таких законодавчих актів розраховані на той чи інший коло власників, ними передбачається право останніх на володіння рядом специфічних - за своєю природою і / або призначенням - майнових об'єктів (природних ресурсів, цінних паперів, атомної сировини та пр.), а також особливий режим їх придбання, експлуатації, відчуження, захисту та ін, відмінний від загального порядку. Цими правовими інститутами не регламентується сама динаміка майнових відносин між учасниками господарського обороту з передачі та застосуванню майнових об'єктів, як це робиться нормами зобов'язального права. Ними визначаються загальні організаційно-господарські передумови володіння відповідними об'єктами власності, а також спеціальні умови їх господарського обігу. Це істотно розширює нормативну базу регулювання відносин власності
215
ності, а головне - встановлює безліч правових режимів відносин власності, неоднакових за правилами придбання, володіння та використання різних майнових об'єктів.
Разом з тим відбувається і диференціація прав власності в залежності від суб'єктів права. У рамках так званої публічної власності виділяються національна, або державна, регіональна (муніципальна, комунальна та інших адміністративно-територіальних одиниць), церковна та інші види, а в рамках приватної власності - колективна (акціонерна, кооперативна та ін.), сімейна, індивідуальна або власність окремих фізичних осіб і т. д.
В результаті такої диференціації регулювання по об'єктах і суб'єктам права виникають різні юридичні режими власності. Значною мірою або майже повністю вони не збігаються між собою по конкретному колу і змістом власницьких правомочностей і все більше віддаляються від правил «класичного» общецівілістіческого прототипу.
Найважливішим напрямком перебудови законодавства і доктрини стає, таким чином, дезінтеграція права власності - розпад на окремі функціонуючі правомочності, поширювані на неоднакові об'єкти і суб'єкти права. У доктрині все ширше і наполегливіше проводиться ідея про зникнення єдиного поняття права власності, його трансформації, розщеплення колись єдиного суб'єктивного права власності на окремі «права власності», що характеризуються «своїм» комплексом власницьких правомочностей, характерних для тих чи інших об'єктів. Відповідно до такої концепції змінюється сама традиційна конструкція права власності в цивільно-пра-разі виникнення правової доктрині.
4. Зазнає значних змін сутність права власності як права абсолютного, що протистоїть «будь-якому і кожному». У правовий режим власності вводяться значні і все розширюються за своїм обсягом адміністративно-правові обмеження правомочностей власника на користь інших власників і держави. По суті, вони позбавляють це суб'єктивне право його абсолютного характеру.
У період промислового капіталізму право власності розглядалося в принципі як юридична можливість повного і всебічного панування над річчю, вільне і необмежене право власника експлуатувати майно на монопольних засадах за своїм розсудом. Можливі вилучення допускалися лише як виняток на підставі спеціальних актів держави. Це знайшло своє відображення в ст. 544 ФГК, яка встановлює, що «власність є право користуватися і розпоряджатися речами найбільш абсолютним способом, з тим щоб користування не було таким, яке заборонене законами або регламентами».
У період монополістичного капіталізму ідея «вільної» і «недоторканною» приватної власності не відповідає інтересам
216
панівного класу. У виняткові правомочності вводяться істотні обмеження. Саме право власності трактується вже в сенсі надання особі можливості чинити з річчю, як йому завгодно, але лише в міру несуперечливий його дій, з одного боку, публічним інтересам, тобто інтересам усього суспільства і держави, а з іншого боку - приватним інтересам інших власників . Принцип обмежень обгрунтовується новими соціальними функціями власності та необхідністю встановлення такого режиму користування власниками своїми правомочностями, який не порушував би зазначені «публічні» та «приватні» інтереси.
Використовувані численні юридичні обмеження правомочностей власника носять непрямий або прямий характер.
Непрямі обмеження проявляються, по-перше, в актах заборонного і обмежувального регулювання цивільних угод з експлуатації майна. Це стосується як окремих напрямків підприємництва, так і здійснення деяких операцій - у вигляді заборон на виробництво понад встановлені квот, проведення експортно-імпортних операцій в рамках їх контингентування та ліцензування і т. д., і т. п. По-друге, у введенні спеціального антимонопольного законодавства та законодавства з боротьби з недобросовісною конкуренцією, що забороняє певні способи і методи підприємництва, пов'язані з використанням власниками свого майна.
Прямі обмеження правомочностей власника щодо володіння та використання проявляються, по-перше, у закріпленні законом прав держави на примусове відчуження майна (див. § 6) і, по-друге, у встановленні примусового режиму експлуатації майна з боку держави або інших власників у формі державно-правових та приватно-правових сервітутів (див. § 8).
Введення зазначених обмежень обумовлюється в кінцевому рахунку особливостями розвитку сучасного капіталістичного виробництва та економіки, посиленням господарсько-регулюючих функцій держави як «комітету» з управління «загальними справами всього класу буржуазії» 6, а також здійсненням ним в широких масштабах, особливо починаючи з 50-х років, власного підприємництва.
Встановлення правил про відчуження майна і публічно-правових сервітути викликано інтенсивним здійсненням державою функцій самостійного суб'єкта господарювання, участю в різних видах виробничо-комерційної діяльності.
Загальне визнання і широке застосування отримує націоналізація майна приватних власників, насамперед їх земельної власності. Такий захід, відома «класичного» законодавству як виняткова, стає в сучасних
Енгельс Ф. Анти-Дюрінг / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. - Т. 20. - С. 426. 217
умовах універсальною і деталізується в обширному законодавстві. На такий нормативній основі центральними та місцевими органами управління вилучаються у власність держави земля для будівництва, а також окремі підприємства і види виробництва.
Широко поширена практика введення численних публічних сервітутів в громадських інтересах - національних та місцевих, яка грунтується на нормах адміністративного законодавства («адміністративні сервітуту») щодо забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, судноплавства, будівництва та експлуатації об'єктів інфраструктури , містобудування та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього середовища і т. д. В інтересах юридичних осіб публічного права - державних органів і державних господарських організацій - встановлюється примусове використання приватної власності для прокладки доріг, зведення ліній електропередачі та зв'язку, газо-і нафтопроводів, будівництва громадських будівель і споруд, транспортного сполучення з ними і т. д. З іншого боку, виключається вільна експлуатація власниками землі та інших видів майна, що шкодить «публічним» інтересам, причому здійснення ними будівельних та багатьох інших робіт ставиться в залежність від отримання спеціальних адміністративних дозволів.
  Важливі обмеження права власності пов'язані також з дією приватно-правових сервітутів. Причиною їх широкого застосування є зростаюча необхідність забезпечення «нормального» спільного функціонування підприємств в умовах небувалого розширення їх діяльності та крайнього загострення конкуренції. Обмеження експлуатації землі та інших об'єктів, що знаходяться в безпосередній близькості один від одного, стає необхідним в інтересах функціонування підприємств і зміцнення системи господарства в цілому.
  Виходячи з провозглашаемого принципу про недопущення порушення прав та інтересів інших власників, держава вводить у використання майна нормативні обмеження, що випливають з так званого права сусідства. Юридично це здійснюється на основі введення приватно-правових сервітутів.
  Концепція обмеження прав власника в інтересах третіх осіб отримала вельми повне закріплення вже в ГГУ. У § 903, що встановлює, що «власник речі владний ... розпоряджатися річчю на свій розсуд і усувати інших від усякого на неї впливу », визначається разом з тим, що це можливо,« наскільки тому не перешкоджають закон або права третіх осіб ». Нині для обгрунтування обмежень найчастіше використовується доктрина про те, що власник, як і інші носії прав, не повинен зловживати своїм правом, порушуючи чужі законні інтереси. При цьому нерідко робляться посилання на спеціальні положення про зловживання правами, що містяться в деяких
  218
  цивільних кодексах, як, наприклад, у § 226 ГГУ і ст. 2 ШГК.
  Особливе значення приватно-правові сервітути мають для діяльності підприємств, в інтересах яких насамперед і встановлюються такі норми. Виключається за законом використання власником своїх прав на ділянку, здатне утруднити чи перешкодити діяльності розташованих поблизу підприємств: йому забороняється прийняття заходів проти шкідливого впливу на його ділянку сусідніх підприємств. Наприклад, згідно з § 906 ГГУ, власник не може перешкодити проникненню на його ділянку газу, пари, запаху, диму, кіптяви, тепла, шуму, струсу та інших подібних впливів з іншої ділянки, якщо це не обмежує або незначно спирає його в користуванні своєю ділянкою або обумовлюється звичайної за місцевими умовами і за положенням іншої ділянки його експлуатацією. Ще більші обмеження земельної власності передбачаються в § 691 ШГК: «Кожен власник нерухомості зобов'язаний дозволити прокладку водопроводів, труб для осушення, газових і тому подібних, так само як електричних, повітряних або підземних проводів ... оскільки прокладка без використання його ділянки не може бути проведена зовсім або лише з надмірними витратами ».
  Важливий напрямок в обмеженні прав власності становить також звуження просторової сфери дії правомочностей земельного власника. У XIX - початку XX століття панівною була концепція, що знаходить і понині своє відображення в ст. 552 ФГК, про те, що «власність на земельну ділянку включає в себе і власність на все, що знаходиться над ним, і на все, що знаходиться під ним». У період імперіалізму остаточно затверджується концепція обмеження приватної власності в просторі, відповідно до якої надра землі і повітряний простір вилучаються зі сфери дії прав поземельних власників.
  Наприклад, у Франції гірське законодавство починаючи з закону від 21 квітня 1910 визнає державною власністю надра землі, а закон від 31 травня 1924 р., що регулює використання авіації, перетворив на публічну власність повітряний простір. У ФРН, згідно з § 905 ГГУ, власники позбавляються права перешкодити діяльності третіх осіб на такій висоті і глибині, де закінчується їх реальний інтерес. В Англії за ст. 40 закону про цивільну авіацію допускаються польоти над будь власністю на розумній з урахуванням обставин висоті і т. д.
  Експлуатація надр і повітряного басейну підпорядковується режиму публічного, в першу чергу адміністративного, права. У більшості країн встановлюється концесійний режим розвідки і видобутку копалин, заснований на наданні державою спеціального дозволу. У багатьох державах родовища деяких корисних копалин, зокрема сировини для атомної промисловості, юридично оголошуються державною власністю.
  219
  Обмеження правомочностей власника стають, таким чином, невід'ємною частиною всього правового регулювання власності. Втручання держави в цю сферу, здійснюване переважно в інтересах підприємництва великих підприємств або самої держави, яким приносяться в жертву інтереси дрібних і середніх власників, підноситься як прояв турботи про охорону та подальшому розвитку «господарського публічного порядку». Правовою основою заходів з обмеження «вільної» приватної власності служать не тільки загальні положення цивільного законодавства, а й спеціальні адміністративні акти військового, земельного, гірського, водного та інших видів законодавства.
  § б. Підстави набуття права власності
  1. Право власності виникає, як і будь-яке інше цивільне правовідношення, на підставі норм права і за наявності певних юридичних фактів - підстав (або способів) придбання цього права. Їх регулювання в буржуазному праві відображає прагнення полегшити всім приватним власникам доведення і захист свого права в господарському обороті, забезпечити особливі інтереси поземельних власників у разі тривалого фактичного володіння нею або відбуваються природних змін із землею і, нарешті, гарантувати економічні інтереси власників при націоналізації майна.
  Визначення і регулювання піддається широке коло юридичних підстав набуття права власності, що поділяються доктриною та судовою практикою на первісні і похідні способи відповідно до вироблених ними критеріями такої класифікації. В основу розмежування покладено критерій правонаступництва, тоді як критерій волі до уваги не береться: якщо придбання права власності відбувається не в порядку правонаступництва, в наявності початкове придбання, а якщо в порядку правонаступництва - придбання похідне.
  Під первинними мають на увазі такі способи, при яких право власності виникає вперше, оскільки об'єкт не знаходився раніше в чиєїсь власності, або ж виникає самостійно, незалежно від права і волі попереднього власника, яка не береться до уваги. Тому порядок придбання визначається тільки законом, але не угодою сторін або ж односторонніми вольовими діями колишнього власника.
  До таких юридичних способів відносяться виробництво речі, переробка або специфікація речей, придбання плодів власниками або сумлінними власниками речі, прирощення (з'єднання або змішання) речей, привласнення безхазяйних речей, набувальна давність володіння (яку в літературі іноді зараховують до похідних способів). Практична значущість
  220
  цих способів в господарському обороті неоднакова, але правила регулювання кожного з них в національних системах права дуже близькі за змістом, хоча в ряді випадків і розрізняються.
  Під похідними маються на увазі такі способи, при яких право власності набувача виникає в силу його переходу від попереднього власника, тобто в порядку правонаступництва. Цей перехід права відбувається в більшості випадків з волі колишнього власника, але в деяких випадках - і всупереч його волі.
  Похідними способами набуття власності з волі правопредшественника, прямо їм вираженої або передбачуваної, є договір і односторонні угоди. До способів набуття власності, здійснюваним всупереч волі правопредшественника, відносяться націоналізація, конфіскація і реквізиція. Ці останні способи, а також привласнення безхазяйного майна визнаються тільки за державою.
  Класифікація способів придбання права власності на первісні і похідні має важливий юридичний та економічний зміст. Юридичне її значення полягає в тому, що при початкових способах, коли право власності набувача не грунтується на праві іншого суб'єкта - правопредшественника, воно виникає в повному обсязі. При похідних ж способах діє загальний принцип, згідно з яким право власності, будучи похідним від права, що належав правопредшествен-нику, переходить до особи в тому обсязі, який був у колишнього власника. Зокрема, зважаючи виникає правонаступництва воно переходить з усіма речовими обременеііямі. Винятки з цього правила спеціально встановлюються законом. Це відноситься, наприклад, до обличчя, сумлінно приобретающему річ від неправомірного особи.
  Юридична класифікація способів придбання права власності має й інші наслідки. Зокрема, віднесення доктриною і практикою націоналізації до похідних способів використовується для обгрунтування вимог до держави власників націоналізованих об'єктів про «справедливу» майнової компенсації.
  2. З початкових та й усіх взагалі правових способів придбання права власності вирішальне значення має матеріальне виробництво - створення нових речей на основі використання матеріалів, що належать самому виробнику або іншим особам. Виникнення права власності на виготовлену річ, вироблену власником матеріалів у дозволених законом формах, вважається настільки очевидним і до того ж менш інших оспорюваним на практиці випадком, що ні піддається спеціальному юридичній нормуванню.
  Серед первинних способів спеціально регулюється законодавством виникнення права власності на річ, вироб-; веденням в результаті переробки (специфікації) чужих мате-
  221
  ріалів, коли переробний здійснює відповідні дії без узгодження з власником матеріалу. Питання про право власності в цьому випадку вирішується в усіх системах права на основі порівняння вартості матеріалу і роботи. Власником речі визнається виготовлювач, якщо вартість його роботи перевищує вартість матеріалів, що належать іншій особі, але він зобов'язаний відшкодувати останньому вартість матеріалів. В інших випадках власником перероблених матеріалів вважається власник цих матеріалів, зобов'язаний, проте, оплатити виконану роботу (ст. 570-571 ФГК; § 950 ГГУ; ст. 726 ШГК; англоамериканской практика).
  Під придбанням плодів мається на увазі право власника плодопріносящей речі на її «плоди» (ст. 547-550 ФГК;
  § 99, 987-993 ГГУ; ст. 642 ШГК), до яких відносять вироблені річчю природні продукти, наприклад приплід худоби, урожай сільськогосподарських культур та ін, або принесені річчю в результаті її використання юридичні плоди - доходи, як, наприклад, орендна плата та ін
  Відповідно до загального принципу, воспринятому з римського права (superficies solo cedit) та чинному в усіх досліджуваних системах права, результати споруди, насадження та інших робіт, вироблених на ділянці власника і нерозривно пов'язаних з ним, вважаються «з'єднаними» із землею, тобто належать земельному власнику надалі до доведення протилежного (ст. 553-555 ФГК; § 946 ГГУ; англо-американська судова практика). У праві ФРН уточнюється, що власнику земельної ділянки присвоюється право власності на рухому річ, що стала «істотною частиною» нерухомості, тобто міцно з'єднану з нею.
  Найбільш частим випадком з'єднання рухомості з нерухомістю є зведення будівлі або споруди власником ділянки з чужих матеріалів або зведення будівлі або споруди на чужій ділянці власником матеріалу, що найчастіше буває в процесі здійснення підрядних будівельних робіт. Будова розглядається тоді як частина земельної ділянки і надходить у власність його власника.
  При з'єднанні рухомих речей власником стає особа, яка є власником головною з об'єдналися частин (ст. 566-569 ФГК; § 997 ГГУ; п. 2 ст. 727 ШГК). Особливим випадком сполуки є змішання речей, при якому вони не можуть бути індивідуалізовані і виділені, як, наприклад, при з'єднанні нафти або зерна різних власників. Якщо жоден з змішуються об'єктів не є головним, то їх власники зізнаються власниками виниклої речі (ст. 573 ФГК; § 948 ГГУ; п. 1 ст. 727 ШГК; англо-американська судова практика).
  Присвоєнням безгоспних речей вважається заволодіння речами, що не мали власника (res nullius) або добровільно залишеними власником з наміром відмовитися від права соб-
  222
  ственности (res derehctae). Приватні особи, як це визнається § 958 ГГУ і судовою практикою Франції, можуть стати суб'єктами привласнення тільки рухомих речей. Держава визнається суб'єктом присвоєння у відношенні не тільки рухомих, але і нерухомих речей, зокрема землі.
  Юридичною підставою визнання власності на безхазяйні речі вважається заволодіння ними. До основних випадкам такого заволодіння відносяться видобуток корисних копалин, рибальство і полювання, збирання дикорослих рослин і т. д. Але способи присвоєння обмежуються спеціальним законодавством - гірським, сільським, лісовим, водним, про охорону навколишнього середовища та ін
  Зі способом придбання права власності на безхазяйні речі зближуються способи присвоєння рухомої речі, що вийшла з володіння власника, що залишається невідомим у момент її виявлення іншою особою, тобто привласнення захованої речі (скарбу) або залишеної речі (знахідки). Оскільки передбачається можливість виявлення власника, право власності визнається лише після закінчення певного часу і при здійсненні певних дій, наприклад публічного сповіщення в праві ФРН і т. д.
  В силу положень про набувальної давності підставою виникнення права власності вважається факт тривалого володіння майном, що відповідає передбаченим у законі умовам (ст. 2229, 2262-2265 ФГК; § 937 ГГУ; англо-американ-* кевкаючи судова практика).
  Неоднаково вирішується питання про об'єкти (рухомих або нерухомих), які можуть бути придбані у власність в силу набувальної давності, а також необхідних для цього термінів володіння.
  За французьким законодавством (ст. 2262-2265 ФГК) придбання за давності застосовується тільки до нерухомості. Термін набувальної давності встановлено в 30 років з початку володіння, після закінчення якого власник, навіть недобросовісний, не зобов'язаний вказувати підстави придбання майна і стає власником (ст. 2262). Якщо ж володіння спирається на основу - юридичний акт про перенесення права власності - і було встановлено сумлінно, діють, за ст. 2265, укорочені терміни набувальною давністю в 10 і 20 років, в залежності від місця проживання дійсного власника щодо об'єкта - в тому ж окрузі чи іншому. Сумлінність власника передбачається, і обличчя, що посилається на недобросовісність, повинно це довести (ст. 2268).
  До рухомого майна набувальна давність застосовується лише в одному випадку - коли особа сумлінно володіє річчю, придбаної від особи, яка не уповноваженої на її відчуження, тобто коли річ була вкрадена у власника або втрачена ім. Добросовісний власник речі стає відповідно до ст. 2279 ФГК її власником після закінчення трирічної дав-
  223
  ності - терміну, наданого власнику для пред'явлення позову про повернення речі.
  У ФРН та Швейцарії рухоме майно служить єдиним об'єктом права власності, придбаного за давністю володіння. Необхідна давність володіння встановлена в десять років, після закінчення яких сумлінний власник визнається власником (§ 937 ГГУ; ст. 728 ШГК). Сумлінним суди вважають особа, яка, не проявляючи грубої недбалості, розглядало себе протягом цього строку володіння як власника.
  В силу системи поземельної запису придбання по давності права власності на нерухомість виключено: власником нерухомості визнається в даний момент той, хто занесений в поземельну книгу. Разом з тим визнається так звана «книжкова давність»: запис особи в поземельну книгу, що здійснює володіння як власника протягом 30 років, вже не може бути оскаржена, якщо, зрозуміло, не була анульована в цей період. Це право визнається навіть у тому випадку, якщо внесений до книги отчуждатель майна не був власником, а набувач діяв недобросовісно (§ 900 і 927 ГГУ; ст. 662 ШГК).
  В Англії придбання права власності за набувач-ної давності застосовується тільки до нерухомого майна і потрібно 12-річне добросовісне володіння.
  Дія норм про набувальної давності послаблюється, таким чином, щодо рухомості постановами про охорону добросовісних набувачів, а щодо нерухомості - веденням поземельних книг, як, наприклад, у ФРН.
  3. У ряді похідних способів, як і всієї системи підстав набуття права власності в цілому, особливе місце займають способи договірні, коли право виникає в результаті договору набувача з власником або уповноваженою ним особою. До них відносяться перш за все договір купівлі-продажу, а також деякі інші види договорів, зокрема підряду та позики, юридично опосередковують в обороті основну частину операцій по перенесенню права власності.
  Усе більше застосування отримують використовувані державою примусові способи перенесення права власності-націоналізація, конфіскація і реквізиція.
  Націоналізацією є відчуження майна у приватних власників на користь держави, здійснюване на підставі спеціального акта компетентного державного органу. Вона зачіпає переважно галузі та виробництва, що вимагають великих і довгострокових вкладень або найбільш постраждалі від кризових явищ і стали нерентабельними, в яких підприємства знаходяться під загрозою закриття. До практики націоналізації окремих виробництв або галузей широко вдавалися і вдаються багато європейських держав, зокрема Англія, Франція, Італія, Австрія та ін
  224
  Розгляд націоналізації як похідного способу набуття власності служить в юридико-теоретичному відношенні обгрунтуванням виплати відшкодування колишнім власникам майна. Законодавство визначає умови і порядок націоналізації як заходи, що проводиться в суспільних інтересах і під умовою виплати власнику майна, що націоналізується компенсації «за справедливе і попереднє відшкодування» (ст. 545 ФГК). Як показує практика, висока компенсація за відчужуване майно дозволяє приватному капіталу не тільки зберегти, а й зміцнити свої позиції в економіці. Власники націоналізованого майна, отримали компенсацію, мають можливістю реінвестувати капітал в виробництва і галузі, що приносять високі прибутки. Власність ж держави, що виникає в результаті її примусового відчуження і приобретающая характер «колективної», зберігає свою природу в системі економічних відносин. За словами Ф. Енгельса, чим більше продуктивних сил візьме в свою власність сучасна держава, «тим повніше буде його перетворення в сукупного капіталіста і тим більше число громадян буде воно експлуатувати» 7.
  Спірним в буржуазній доктрині є питання про оцінку конфіскації і реквізиції в якості первісних або похідних способів набуття власності.
  Конфіскація являє собою звернення майна у власність держави у вигляді конкретно-карального акту, застосовуваного до приватних власників як санкції за скоєне правопорушення, на умовах безоплатного вилучення конфіскованого майна.
  Реквізиція, будучи оплатним зверненням майна у власність держави через настання надзвичайних обставин, використовується відносно рідко.
  Зрощування економічних інтересів держави та приватнокапіталістичних товариств (компаній) виявляється і в прямо протилежному напрямку - приватизації державної власності. Це - передача на договірних засадах державної власності [майна так званих державних товариств (компаній), публічних установ або корпорацій] у власність власників приватного капіталу, розпродаж державно-капіталістичної власності, її роздержавлення. Така практика має місце в Англії, Франції, ФРН, Португалії та ряді інших країн.
  Приватизація входить в арсенал новітніх засобів регулювання економіки, процесу її вимушеного реформування насамперед через нездатність в ряді випадків державного сектора забезпечити нормальну ефективність виробництва і його конкурентоспроможність, а також задовольнити споживчий попит.
  7 Енгельс Ф. Анти-Дюрінг / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч.-Т. 20.-С. 290.
  225
  Одночасно вона використовується і як інструмент вирішення політичних завдань.
  Використовується кілька способів приватизації. Вона здійснюється або шляхом продажу приватному власнику - індивідуальним або колективним комерсанту - зазвичай невеликих або середніх товариств (компаній); або за допомогою публічного продажу на відкритому фінансовому ринку акцій, що належать великим державним товариствам або компаніям; або, нарешті, з використанням механізму викупу акцій державних товариств або компаній власним персоналом, коли акціонерами колишніх державних господарських організацій стають тисячі індивідуальних вкладників - робітників і службовців. Застосовуються і комбіновані способи приватизації. Але у всіх випадках вона проводиться, як правило, на вигідних для набувачів фінансових умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. Найважливіші особливості регулювання права власності"
 1. § 1. Підряд
    найважливіші особливості: по-перше, вона настає лише за провину виконавця, і, по-друге, він несе відповідальність, якщо інше не зазначено в договорі, лише в межах вартості виконаних
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    особливості розгляду економічних суперечок зумовили необхідність не тільки установи особливої судової системи, а й прийняття спеціального законодавства, що регламентує самий порядок розгляду справ в арбітражних судах. В даний час арбітражні суди формуються та здійснюють свою діяльність на підставі Федерального конституційного закону від 28 квітня 1995 р. № 1-ФКЗ «Про
 3. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
    найважливіші постанови Уряду, які стосуються приватизації. Постанови Уряду, як правило, деталізували, конкретизували ідеї, закладені в законах і указах Президента [22]. Нема-ловажное значення мали й нормативні акти Держкоммайна РФ. Кількість виданих ним актів величезне. Багато з них були ретельно підготовлені, скрупульозно регламентували окремі етапи приватизації,
 4. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
    найважливіші правила чинного цивільного законодавства. Тому як у навчальній літературі, так і на лекціях і практичних заняттях висвітлюються засади цивільно-правового регулювання. Однак знати досконало весь правовий масив цивільно-правових норм неможливо. До того ж в окремих своїх частинах він схильний до частих змін, встежити за якими теж непросто. У зв'язку з цим
 5. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
    найважливіші класифікації юридичних осіб. 1. Критерієм однієї виступає наявність або відсутність у засновників (учасників) юридичної особи майнових прав відносно даної юридичної особи. Виходячи з цього всі юридичні особи поділяються на дві групи. У рамках першої групи юридичних осіб їх засновники (учасники) зберігають майнові права у зв'язку з участю в освіті їх
 6. § 1. Поняття, види і елементи договору зберігання
    найважливіші підстави, за якими проводиться виділення видів зберігання. Насамперед закон розрізняє звичайне зберігання та спеціальні види зберігання. Звичайне зберігання регулюється загальними положеннями про зберігання (§ 1 гл. 47 ЦК), які при всій їх диференціації стосовно особливостей зберігання окремих видів майна, різних підставах і умов зберігання розраховані на традиційні
 7. § 4. Зміст сімейних правовідносин
    найважливіші з них. По-перше, багато права учасників сімейних правовідносин виступають одночасно як їх обов'язки в інших сімейних правовідносинах. Найбільшою мірою це характерно для батьківського правовідносини. Батьки не тільки має право виховувати своїх дітей, піклуватися про їх фізичний і моральний розвиток, виступати на захист їх прав і законних інтересів, а й зобов'язані це робити
 8. § 2. Основні права людини і громадянина
    найважливіші відмітні особливості закріплених в російській Конституції основних прав і свобод полягають у тому, що вони дані людині від природи, носять природний і невідчужуваний характер, виступають як найвищої соціальної цінності, є безпосередньо діючими, перебувають під захистом держави, відповідають міжнародним
 9. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
    найважливіші соціальні цінності. Честь - дорожче життя. Колись через честі йшли на дуель, в таких поєдинках загинули Пушкін, Лермонтов. Уявлення про чесне і безчесному - ще один стрижень моралі. Вищим законом і вищим судом для особистості є власна совість, яка по праву вважається найповнішим і найглибшим виразом моральної сутності людини. Мораль має внутрішній і
 10. Глава 20 Покладання 1649 р. як звід феодального права
    найважливіші галузі державного управління. Ці норми можна умовно віднести до адміністративних. Прикріплення селян до землі (гл. XI "Суд про селян"), посадські реформа, що змінила положення "білих слобод" (гл. XIX), зміна статусу вотчини й маєтки в нових умовах (гл.XVI, XVII), регламентація роботи органів місцевого самоврядування (гл.XXI), режим в'їзду і виїзду (гл.VI) - всі ці
© 2014-2022  yport.inf.ua