Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 2. Вексель


1. У сучасному торговельному обороті велике поширення отримали векселя. Поштовхом до розвитку вексельних відносин послужила практика банкірів-міняйл середньовічної Італії з переказу грошей з одного місця в інше. Купець, вирушаючи на ярмарок і не ризикуючи брати з собою в дорогу готівку, вносив банкіру грошову суму у своїй валюті та натомість отримував від нього лист, в якому банкір просив свого адресата, теж банкіра, виплатити пред'явнику листи певну, точно вказану суму в місцевій валюті. Так з'явилися три учасники вексельних відносин:
векселедавець (трасант), платник (трасат) і векселедержатель (ремітент), а документ (тобто лист одного банкіра до іншого), що оформляє ці відносини, отримав назва переказного векселя, або тратти (lettre de change, die Tratte, der Gezogene, bill of exchange).
Спочатку відносини всіх учасників операції носили фідуціарні характер, і тільки значно пізніше вони перетворюються на правовідносини, що регулюються нормами торгового права. Сучасний перекладної вексель містить наказ векселедавця іншій особі - платнику сплатити векселедержателю або його при-
413
Казу певну, зазначену у векселі суму грошей у встановлений термін або за пред'явленням векселя векселедержателем.
У середні ж століття в торговому обороті з'явився документ, якому надавалася сила векселі і який став називатися «простий вексель» (billet a l'ordre, der eigene Wechsel, promissory note). На відміну від переказного векселя, у вексельних відносинах за простим векселем беруть участь дві особи: векселедавець і векселедержатель. Простий вексель, на відміну від переказного, містить нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця заплатити певну, пойменовану у векселі суму векселедержателю або його наказу за пред'явленням документа або у встановлений термін. Таким чином, векселедавець і платник збігаються в одній особі.
У всіх країнах вже в середні століття почало розвиватися національне вексельне законодавство, причому червоною ниткою в еволюції правових норм проходить ідея максимального захисту вексельного кредитора.
З розвитком вексельного обігу відсутність уніфікації створювало серйозні труднощі в обслуговуванні міжнародних розрахунків, і перші уніфікаціонним роботи в міжнародному масштабі в області вексельного права були зроблені на початку XX століття, коли на Гаазької конференції в 1912 році були вироблені Єдиний вексельний статут і конвенція про введення його в дію. Вибухнула перша світова війна перешкодила проведенню в життя намітилася уніфікації. Тільки в 1930 році на Женевській конференції були прийняті конвенції про уніфікацію вексельного права, згідно з якими держави, що приєдналися до них, зобов'язалися на своїй території в якості національного ввести Однаковий вексельний закон (ЕВЗ). Серед прийнятих були також Конвенція про гербовий збір стосовно простих і переказних векселів і Конвенція про дозвіл колізійних питань про переказний і простий векселі. Однак, хоча Женевські конвенції і мали дуже велике значення в міжнародній уніфікації вексельного права, проведена уніфікація була універсальної, оскільки поширювалася тільки на інститути вексельного права в рамках правових систем країн континентальної Європи, зовсім не зачіпаючи правового регулювання вексельних відносин в країнах загального права.
Все держави прийнято умовно ділити на чотири групи. До першої групи належать країни: а) офіційно приєдналися до Женевської конвенції та на виконання її издавшие національні закони, які відтворюють ЕВЗ (Австрія, Бельгія, Франція, ФРН, Греція, Данія, Італія, Монако, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Японія), б) що не приєдналися до Женевської конвенції, але видали на основі ЕВЗ свої національні закони (Аргентина, Гондурас, Ірак, Ісландія, Індонезія, Туніс, Туреччина та деякі інші).
До другої групи держав, законодавство яких у своїй
414
основі має англійський закон про векселі 1882 року, відносяться держави, правові системи яких сприйняли принципи англійського права (Англія, Австралія, Нова Зеландія, Індія Ізраїль, США, Пакистан, Уганда, а також інші країни - в прощ ^ лом англійські колонії).
До третьої групи віднесені країни, вексельні закони яких в своїй основі мають старе французьке право, що діяло у Франції до женевської уніфікації (Домініканська Республіка, Іран, Йорданія, Люксембург і деякі інші).
У четверту групу входить ряд країн Латинської Америки, вексельне законодавство яких не було уніфіковано і в значній мірі відрізняється від всіх перерахованих варіантів (Чилі, Мексика).
Така множинність систем вексельного права створює значні труднощі в міжнародній торгівлі при виробництві міжнародних розрахунків. Під егідою ООН у рамках ЮНСІТРАЛ завершені роботи над створенням Конвенції про міжнародні прості та міжнародні переказні векселі. За задумом авторів, конвенція не торкається матеріального права держав і повинна поширюватися тільки на вексельні відносини в міжнародних розрахунках.
2. За своєю правовою природою вексель в країнах континентального права являє собою грошову цінний папір, а в країнах загального права він кваліфікується як оборотний документ.
У векселі завжди зафіксовано грошове зобов'язання, сума якого визначена. Якщо документ містить вказівку на невизначену суму, то він не може бути кваліфікований як векселя. Відповідно до приписів ЕВЗ поняття юридичної та математичної визначеності збігаються і юридично певної визнається вже арифметично обчислена сума, в той час як англійська закон про векселі 1882 року і ЕТК (ст. 3-106) визнають де-юре певної математично визначну суму.
Грошове зобов'язання, яке випливає з векселя, по праву країн континентальної Європи повинно бути абстрактним; праву же Англії і США категорія абстрактних зобов'язань не відома, а зобов'язання, не оформлене у вигляді акта «за печаткою», визнається дійсним тільки за наявності зустрічного задоволення. Щодо векселів презюміруется, що вексель видано за надане зустрічне задоволення, а для виключення сумнівів з цього питання на векселях пишеться, що зустрічне задоволення отримано.
Грошове зобов'язання, що міститься у векселі, має бути абсолютно безумовним, і небудь вказівка на умову платежу перетворює вексель в просте боргове зобов'язання.
3. Вексель відноситься до категорії цінних паперів, до яких законодавство пред'являє надзвичайно суворі вимоги щодо їх форми. У законах всіх країн міститься перелік
415
елементів (реквізитів), без яких документ не визнається векселем. Найбільш докладно і імперативно питання про кількість реквізитів врегульовано в УВЗ, відповідно до якого вексель повинен мати такими реквізитами: 1) «вексельної міткою (тобто словом« вексель »мовою, на якому складено весь текст документа); 2) безумовним наказом чи зобов'язанням заплатити певну грошову суму; 3) найменуванням платника; 4) зазначенням строку платежу; 5) найменуванням особи, якій або наказу якої повинен бути здійснений платіж; 7) зазначенням дати і місця складання векселя; 8) підписом векселедавця. Відсутність одного із зазначених реквізитів позбавляє документ вексельної сили, якщо тільки інше не передбачено національним законодавством.
Англійський закон про векселі містить вимогу про обов'язкову наявність в документі тільки чотирьох реквізитів: безумовного наказу про платіж грошової суми; найменування платника; найменування особи, якій або наказу якої повинен бути здійснений платіж, або вказівки на те , що вексель виставлений на пред'явника; підписи векселедавця.
У ст. 3-104 ЕТК вказується, що векселем може бути визнаний будь-який письмовий документ, який підписаний його упорядником, містить безумовне обіцянку або наказ заплатити певну грошову суму, повинен підлягати сплаті до запитання або в певний термін і підлягати оплаті пред'явнику або відповідно до наказу.
4. Залежно від способу легітимації уповноваженої особи (вексельного кредитора) векселя діляться на пред'явницькі, ордерні та іменні. За векселем на пред'явника право на отримання платежу має будь пред'явник документа; по ордерному - перша особа, пойменоване в документі, або інша особа, «кому воно накаже», або його наказу; за іменним векселем - тільки особа, зазначена у векселі.
Якщо ЕВЗ вимагає вказівки у векселі найменування того, кому або за наказом кого має бути здійснений платіж, і тим самим не передбачає можливості звернення векселі на пред'явника (що часто ігнорується судовою практикою), то англійський закон про векселі допускає пред'явницькі векселі. Більш того, в праві Англії та США оборотними документами визнаються тільки представницькою і ордерний, але разом з тим у комерційній практиці допускається виставлення іменного векселя, який виписується на ім'я певної особи з застереженням «не наказу» або іншим рівнозначним формулюванням, і, незважаючи на істотне обмеження оборотоздатності такого документа, на нього поширюється дія законодавства про оборотних документах.
5. Механізм дії векселя полягає в наступному. Видаючи вексель ремітенту, трасант стає зобов'язаним перед ремитентом. Він відповідає за платіж і за акцепт векселя плат-
416
шиком. Переказні векселі пред'являються трасату для акцепту який вчиняється на самому векселі простий підписом або з додаванням слова «акцептовано». З моменту акцепту тратти трасат відповідає за платіж по ній, проте у разі неплатежу трасатом трасант несе відповідальність перед ремитентом у порядку регресу. Таким чином, перед векселедержателем виявляються зобов'язаними дві особи: платник і векселедавець.
Розширення кола суб'єктів вексельних відносин відбувається при передачі прав на отримання платежу. Передача права взагалі можлива в порядку загальногромадянської цесії, однак цей спосіб має істотний недолік, оскільки при цесії право вимоги передається від цедента до цессионарию з усіма обтяження-ми і пороками. Зазначений недолік усувається при передачі права вимоги за допомогою цінних паперів. Право до правонаступника передається без будь-яких обтяжень, в «чистому» вигляді. Право на отримання платежу за векселем на пред'явника передається шляхом простого вручення цінного паперу новому держателю. Для передачі права вимоги за ордерному векселем необхідно крім передачі папери вчинити на ній передавальний напис, звану індосаментом. Особа, яка вчиняє індосамент, називають індосантом, а особа, на користь якого здійснюється індосамент, - индоссатора. Правове значення індосаменту полягає в тому, що з його вчиненням у вексельних відносинах з'являється новий вексельний кредитор - индоссатора і новий вексельний боржник - індосант, який відповідає за платіж за индоссированному їм векселем перед индоссатора. З цього випливає, що кожен новий індосамент, створюючи нового боржника, підвищує надійність векселя, і найбільш надійними векселями є документи, що мають безперервний ряд індосаментів.
Надійність векселя підвищується при створенні відносин вексельного поручительства (аваль). УВЗ допускає, що в якості аваліста може виступати будь-яка особа, в тому числі і векселедавець, платник або один з індосантів. Аваль оформляється у вигляді підпису, супроводжуваної словами «вважати за аваль» або іншими формулюваннями, з яких випливає намір особи виступати в якості аваліста. Аваль вчиняється на зворотному боці векселя або на приклеєному до векселя додатковому аркуші - алонжі. В принципі аваліст відповідає солідарно з основним вексельним боржником, виконання обов'язків якого він гарантував, а сплативши вексель, аваліст набуває всі права особи, зобов'язання якої він виконав. Інститут вексельного поручительства не відомий праву Англії, в той час як ЕТК в ст. 4-416 передбачає можливість надання гарантії платежу з обігового документу.
6. У разі належного виконання вексельним боржником вексельного зобов'язання вексельні відносини припиняються платежем. Платіж за векселем може бути отриманий тільки по пред-
417
явищі документа. До оплати вексель повинен бути пред'явлений вчасно. Якщо у векселі строк платежу визначено конкретним днем, то вексель повинен бути пред'явлений в цей день; векселя з платежем за пред'явленням, згідно УВЗ, повинні бути пред'явлені протягом року, а по праву Англії - в розумний час з моменту видачі. Прострочення в пред'явленні векселя до платежу звільняє від відповідальності всіх, крім платника, зобов'язаних за векселем осіб.
Термін, на який виставлено вексель, може бути продовжений. Таке продовження терміну називається пролонгацією. Пролонгація може бути внедоговорной і договірної. Позадоговірна пролонгація має місце у випадку дії обставини непереборної сили, оголошення мораторію, законодавчої заборони, встановленого іноземною державою. Договірна пролонгація буває простий, прямий, або кваліфікованої, і непрямої. При простій пролонгації сторони домовляються про відстрочення платежу за векселем без внесення зміни в текст документа. При прямій, або кваліфікованої, пролонгації зміна терміну платежу оформляється внесенням зміни в текст векселя. Така зміна робиться на зворотному боці векселя або на алонжі. З встановленням нового терміну вексель може бути пред'явлений до платежу тільки по настанні пролонгованої терміну. При непрямої пролонгації замість векселя, термін платежу по якому вже настав або наближається, видається новий вексель, який повинен в точності відтворювати колишній, але, на відміну від замінного векселя, містити нову умову про термін платежу.
  7. У разі порушення нормального процесу обігу векселя (відмови в акцепті тратти, відмови в платежі) у держателя векселя з'являється право пред'явлення прямого позову до векселедавця і платнику і регресного позову до інших вексельними боржникам. Пред'явленню позову має передувати процесуальна дія, що здійснюється вексельним кредитором, - вексель повинен бути опротестований. Згідно УВЗ, протест векселя - публічно-правовий акт, який засвідчує відмову в акцепті або платежі. Акт протесту задовольняється нотаріусом або іншим рівнозначним установою. Правильно досконалий протест є достатнім і достовірним доказом відмови зобов'язаної особи в акцепті або платежі векселя.
  В Англії та США процедурою, аналогічною протесту в континентальному праві, є нотифікація. Суть цієї процедури полягає в повідомленні всіх вексельних боржників про факт відмови акцептувати або оплатити вексель.
  Крім зазначених норм, спрямованих на максимальний захист вексельного боржника, процесуальним законодавством передбачається спрощений порядок розгляду спорів, що виникають у зв'язку з векселями.
  418
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Вексель"
 1. § 2. Місцева адміністрація
    векселів, взаємозаліків, натурального покриття платежів до місцевого бюджету і т.д. Фінансовий відділ (управління). Він організовує бюджетно-фінансову політику муніципальних утворень, вносить пропозиції про розмежування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, здійснює заходи щодо зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів, розглядає кошторису структурних підрозділів місцевої
 2. § 1. Поняття комерційного права
    векселів і т. п. Договірні форми у сфері підприємництва проявляють себе як особливі угоди і відносини (торгові), наприклад, договір поставки - як спеціальний підприємницький договір купівлі-продажу; відповідальність підприємця за порушення зобов'язання, що наступає, за загальним правилом, незалежно від вини і т. п. Нарешті, охоронні правові інститути також часто проявляють
 3. § 4. Правовий режим цінних паперів
    векселя, чеки. Участь у зверненні таких цінних паперів позбавляє від необхідності фізичного переміщення товарів і грошових коштів від Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 167 одних суб'єктів до інших. Враховуючи ж обсяги товарно-грошового обігу в сфері комерції, це означає, що саме підприємці
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
    векселем розглядається законодавцем як різновид позикового зобов'язання, про що свідчить включення чисто бланкетной, нерегулятівной, норми - ст. 815 ЦК - в гол. 42 «Позика і кредит», § 1 «Позика». За угодою сторін, як зазначено в ст. 815 ГК, позика може бути оформлений векселем. Але внаслідок того, що вексель є цінним папером, що володіє якостями оборотоспособности і
 5. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
    векселя. Нотаріальне посвідчення угод і договорів має для підприємця велике практичне значення, оскільки забезпечує додаткові гарантії законності та дійсності угод. Це особливо важливо при зав'язуванні контактів, укладення договорів з контрагентами, з якими ще не доводилося співпрацювати, здійсненні операцій на великі суми або з приводу дорогих об'єктів.
 6. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
    векселі »[4]. Велике значення для правового регулювання випуску та обігу має фінансове законодавство (зокрема, законодавство про банки, валютне та інвестиційне законодавство). Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 128 Нормативні акти Президента РФ, Уряду РФ та інших федеральних
 7. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
    векселів і деяких інших (ст. 5, 6 Закону РФ «Про банки і банківську діяльність»). Відмінність професійних учасників від інших посередників на ринку цінних паперів полягає в тому, що перші здійснюють операції з цінними паперами в якості основного і виняткового виду діяльності. Крім того, професійними, а, отже, спеціально ліцензованим, є тільки ті види
 8. § 4. Валютні біржі
    векселі, акредитиви та інші), фондові цінності (акції, облігації) та інші боргові зобов'язання, виражені в рублях і іноземній валюті; - дорогоцінні метали (золото, срібло, платина і метали платинової групи) та природні дорогоцінні камені (алмази, рубіни, смарагди, сапфіри і олександрити), а також перли. Учасниками валютних відносин, що складаються на валютному ринку, в
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних та юридичних осіб; 6) купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах; 7) залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів; 8) видача банківських гарантій. Цей перелік є вичерпним. Однак деякі з наведених тут операцій можуть відбуватися не тільки кредитними, а й
 10. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
    векселів та інших цінних паперів; - використання кредитних ресурсів Банку Росії, а також інших комерційних банків; - залучення грошових коштів до статутного капіталу банку шляхом емісії додаткових акцій. Можливі й інші види пасивних операцій комерційних банків. Конкуренція з інвестиційними фірмами, іншими структурами, що залучають грошові кошти, типу недержавних
© 2014-2022  yport.inf.ua