Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Книга перша., 2006 - перейти до змісту підручника

2. Вертикальна ієрархія норм про договори

Вертикальна ієрархія має двояке значення. Вона покликана дати відповіді на питання про те, на якому саме рівні - федеральному, суб'єкта Федерації або муніципальному - повинен бути прийнятий відповідний акт і до якого саме виду цей акт відноситься. Перший з цих питань висвітлюється в п. 4 цієї глави.
Стаття 3 ГК не тільки перераховує різні види федеральних актів, які можуть містити норми, що регулюють цивільні відносини, а й передбачає право на видання та межі дії кожного з вхідних в зазначений перелік актів, тим самим зумовлюючи то , що можна іменувати вертикальною ієрархією джерел права.
Слідом за п. 2 ст. 76 Конституції РФ ГК (п. 2 ст. 3) закріплює безумовне верховенство федеральних законів. Це особливо чітко проявляється стосовно до визначення предмета цивільного права. Їм визнаються відносини, що регулюються цивільним законодавством, тобто, як уже зазначалося, мова йде саме про ГК та інших федеральних законах. Особливе положення федеральних законів полягає в тому, що вони можуть бути видані по будь-якого питання, якщо інше не передбачено Конституцією Російської Федерації або федеральними конституційними законами. Федеральні закони разом з тим володіють по відношенню до решти актам, переліченим в ст. 3 ГК, абсолютним пріоритетом. Виняток становить Конституція РФ, яка в силу її п. 1 ст. 15 має вищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території Російської Федерації. При цьому закони та інші правові акти, прийняті в Російській Федерації, не повинні суперечити Конституції РФ. До цього слід додати, що відповідно до п. 3 ст. 76 Конституції РФ федеральні закони не можуть суперечити федеральним конституційним законам.
Нагляд за дотриманням відповідності правових актів Конституції РФ здійснює Конституційний Суд РФ (ст. 125 Конституції РФ, а також гол. IX Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" "*").
---
"*" Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1994. N 13. Ст. 1447.
Стаття 3 ГК обмежується відносно указів Президента Російської Федерації встановленням того, що вони не повинні суперечити Кодексу та іншим законам. Конституція РФ лише самим загальним чином визначає напрями діяльності Президента Російської Федерації (ст. ст. 83 - 89). У п. 3 ст. 90 Конституції РФ, присвяченому прийнятою Президентом РФ актам, передбачено, що його укази обов'язкові для виконання на всій території Російської Федерації і не повинні суперечити Конституції РФ, а також федеральним законам. Відсутність у Конституції РФ переліку питань, які підлягають регулюванню тільки законом, дозволяє тлумачити правотворчу діяльність Президента РФ досить широко. За відсутності законодавчого регулювання з того чи іншого питання, а також прямої вказівки на можливість його врегулювання тільки законом Президент, не виходячи за рамки ст. ст. 80 - 90 Конституції РФ, може опережающе видати нормативний указ з відповідного питання. Однак видання такого указу не є перешкодою для ухвалення закону з того ж питання. При цьому зміст закону не може бути обмежене змістом відповідного акта Президента "*".
---
"*" Див: Коментар до Конституції Російської Федерації / Відп. ред. Л.А. Окуньков. М.: БЕК, 1995. С. 398 (автор - Постовий Н.В.)
КонсультантПлюс: примітка.
Коментар до Конституції Російської Федерації (за ред. Л.А. Окунькова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво БЕК, 1996.
Стосовно до регулювання договірних відносин можна вказати на досить велику кількість норм ГК, що містять відсилання виключно до законів. Так, наприклад, в силу п. 2 ст. 332 ГК тільки законом може бути здійснено встановлення "законної неустойки" із забороною не тільки її зменшення, але і збільшення контрагентами, тільки законом може бути визначено перелік майна громадян, яке не можна взагалі здавати в заставу або здача якого в заставу обмежена (п. 2 ст . 336 ЦК). Якщо укладено договір найму житлового приміщення в будинках державного і муніципального житлового фонду, то у випадках, коли цей найм має соціальний характер, паралізувати (виключити) дію Цивільного кодексу можуть тільки акти, що становлять житлове законодавство (п. 3 ст. 672 ЦК). Пункт 2 ст. 525 ЦК містить відсилання до законів про поставку товарів для державних потреб, а подібні відносини в галузі будівництва повинні регулюватися законом про підряди для державних потреб (ст. 768 ЦК).
Постанови Уряду Російської Федерації, що містять норми цивільного права, в силу тієї ж ст. 3 (п. 4) ГК можуть бути видані "на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів, указів Президента Російської Федерації". Наведена норма відповідає ст. 115 Конституції Російської Федерації. Ця остання передбачає, що Уряд Російської Федерації видає обов'язкові до виконання постанови на підставі та на виконання Конституції Російської Федерації, федеральних законів, нормативних указів Президента Російської Федерації.
Необхідність видання відповідного акта на урядовому рівні передбачена в ряді законів. Так, наприклад, Закон від 17 травня 1996 р. "Про державне регулювання в галузі видобутку і використання вугілля, про особливості соціального захисту організацій вугільної промисловості" передбачив, що "типові умови довгострокових договорів поставок вугілля та (або) продукції його переробки визначаються Урядом Російської Федерації "" * ".
---
"*" Збори законодавства Російської Федерації. 1996. N 26. Ст. 3033.
Разом з тим акти Уряду, що регулюють договірні відносини, можуть застосовуватися у всіх випадках, коли у відповідній нормі ЦК міститься пряма вказівка на можливість видання з даного питання "закону чи іншого правового акта". Стосовно до "публічних договорів" Уряд Російської Федерації може у випадках, передбачених у законі, видавати правила, обов'язкові для сторін при укладенні та виконанні таких договорів (п. 4 ст. 426 ЦК). При цьому Закон РФ "Про захист прав споживачів" "*" доповнив свою вказівку на те, що відносини у сфері захисту прав споживачів регулюються цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими федеральними законами і правовими актами, спеціальної застереженням. Вона полягає в тому, що Уряд РФ не має права доручати федеральним органам виконавчої влади приймати акти, що містять норми про захист прав споживачів.
---
"*" Збори законодавства Російської Федерації. 1996. N 3. Ст. 140.
Укази Президента РФ і постанови Уряду РФ відрізняються за юридичною силою від закону, зокрема, тим, що у разі суперечності вищестоящому акту (Кодексу чи іншому закону) суд, який встановив зазначене протиріччя, не тільки може, але і зобов'язаний застосувати натомість указу чи постанови Уряду відповідно Кодекс або відповідний закон.
З цієї причини один з додатків до Постанови Уряду РФ від 24 грудня 1994 "Про ліцензування окремих видів діяльності" "*" (Додаток 1 "Перелік видів діяльності, на здійснення яких потрібна ліцензія, і органів, уповноважених на ведення ліцензійної діяльності ") відповідно до Закону про порядок введення першої частини Цивільного кодексу РФ не може застосовуватися. Справа в тому, що перелік видів діяльності, якими юридичні особи та громадяни - підприємці можуть займатися і відповідно укладати договори тільки на основі спеціального дозволу (ліцензії), як передбачено в п. 1 ст. 49 ГК, визначається неодмінно законом.
---
"*" Збори законодавства Російської Федерації. 1995. N 1. Ст. 91.
У даному випадку мало значення те, що на відміну від всієї першої частини нового Кодексу, яка набрала чинності з 1 січня 1995 р., його четверта глава, в якій поміщена ст. 49, відповідно до Федерального закону від 30 листопада 1994 р. "Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" "*" почала діяти раніше, а саме з 8 грудня 1994 Отже, із зазначеного моменту затверджувати перелік підлягають ліцензуванню видів діяльності і тим самим визначати можливість укладення відповідними особами, пов'язаних з відповідною діяльністю договорів Уряд вже не могло. З цієї причини в разі, коли, наприклад, у справі про визнання договору недійсним виникає питання про те, підлягала чи відповідна діяльність ліцензуванню або ні, слід брати до уваги ст. 4 введеного закону, за якою видані до введення в дію частини першої Кодексу нормативні акти Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і застосовувані на території Російської Федерації постанови Уряду СРСР з питань, які, відповідно до частини першої Кодексу, можуть регулюватися лише федеральними законами, мають силу лише до введення в дію відповідних законів. Отже, підлягають ліцензуванню можуть вважатися тільки ті види діяльності, які встановлені органом, що володів необхідною компетенцією в силу раніше діючого законодавства, а якщо мова йде про акт, що приймається після 8 грудня 1994, - тільки законом РФ. Відповідне положення має значення для визначення дійсності договорів, для укладання яких необхідно мати ліцензію.
---
"*" Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1994. N 32. Ст. 3302.
Зазначена обставина, на жаль, не було враховано Президією Вищого Арбітражного Суду РФ в одному з розглянутих ним справ. У ньому виникли питання про необхідність ліцензування відповідної діяльності (з публічного показу кінофільмів). В якості підстави для позитивного висновку про обов'язкове ліцензування діяльності, що явилася предметом відповідного договору, було зазначено Постанова Уряду РФ від 24 грудня 1994 При цьому Президія вказаного суду особливо відзначив, що в силу введеного закону постанови, прийняті до набрання чинності ЦК, в Зокрема на рівні Уряду РФ, продовжують діяти після 1 січня 1995 При цьому не було прийнято до уваги, що гл. 4 ГК, що допускає можливість введення обов'язковості ліцензування тільки законом, до моменту видання відповідного акта Уряду РФ вже діяла "*".
---
"*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1997. N 2. С. 92.
Як вже зазначалося, до числа нормативних ГК відніс крім актів правових (законів, указів Президента РФ і постанов Уряду РФ) також акти міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади (у загальноприйнятій раніше термінологією - "відомчі акти "). У п. 7 ст. 3 ЦК передбачено, що органи виконавчої влади можуть видавати акти, які містять норми цивільного права, у випадках і в межах, передбачених Кодексом, іншими законами та іншими правовими актами, тобто як указами Президента РФ, так і постановами Уряду РФ. Отже, видання будь-якого відомчого акта повинне бути засноване на вказівці, що міститься в акті правовому. Так, один з найважливіших для банківського законодавства актів - Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації від 9 липня 1992 року "*" - був виданий Центральним банком РФ за дорученням, що містяться в Постанові Президії Верховної Ради Російської Федерації та Уряду Російської Федерації від 25 травня 1992 м. Як приклад можна послатися і на ст. 9 Закону "Про валютне регулювання та валютний контроль" . У цій статті передбачено право Центрального банку РФ видавати "нормативні акти, обов'язкові до виконання в Російській Федерації резидентами і нерезидентами".
---
"*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1993. N 4.
Див: Відомості Російської Федерації. 1992. N 23. Ст. 1252.
Див там же. 1992. N 45. Ст. 2544.
Або інші приклади. Так, в силу ст. 6 Закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" "*" цьому Банку надано право з питань, віднесених до його компетенції, видавати нормативні акти, обов'язкові для федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, всіх юридичних і фізичних осіб. В силу Постанови Уряду РФ "Про делегування повноважень Уряду РФ з управління та розпорядження об'єктами федеральної власності" розпорядженням Держкоммайна РФ від 21 квітня 1994 було затверджено Тимчасове положення про узгодження заставних угод " .
---
"*" Див: Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств Російської Федерації. 1994. N 12. С. 41 і сл.
Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 18. Ст. 1593.
Видання відомчих актів може бути передбачено і підзаконними правовими актами. Так, наприклад, Правила надання послуг телеграфного зв'язку, затверджені Постановою Уряду РФ від 23 квітня 1994 "*", встановлюють, що інструкції, вказівки та інші нормативні акти, що регулюють процеси надання послуг телеграфного зв'язку і не зачіпають права споживачів, видаються Міністерством зв'язку Російської Федерації у встановленому ним порядку і є обов'язковими для всіх господарюючих суб'єктів.
  КонсультантПлюс: примітка.
  Постанова Уряду РФ від 23.04.1994 N 374 "Про затвердження Правил надання послуг телеграфного зв'язку" втратило чинність у зв'язку з виданням Постанови Уряду РФ від 28.08.1997 N 1108 "Про затвердження Правил надання послуг телеграфного зв'язку".
  ---
  "*" Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1994. N 2. Ст. 96.
  ЦК містить кілька посилань до різного роду правилам без конкретизації того, хто саме повинен їх затверджувати, обмежившись вказівкою на необхідність відповідності закону, прямо названим на певній статті Кодексу. Так, в силу п. 2 ст. 784 ГК умови перевезення вантажів, пасажирів і багажу визначаються транспортними статутами та кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами. У п. 1 ст. 263 ГК передбачено необхідність при забудові земельних ділянок (маються на увазі, природно, укладені в таких випадках договори) дотримуватися містобудівні та будівельні норми і правила, в п. 1 ст. 754 ЦК міститься відсилання - до обов'язкових для сторін будівельним нормам і правилам, в п. 2 ст. 835, п. 1 ст. 836 і в ряді інших статей Кодексу - до банківських правилам. Такого роду відсилання зазвичай мають на увазі акти, які приймаються міністерствами та іншими федеральними органами виконавчої влади. Прикладом можуть служити всі ті ж будівельні норми і правила (БНіП), з урахуванням яких укладаються договори будівельного підряду. Основоположним для них є СНиП 10-01-94 "Система нормативних документів у будівництві. Основні положення", затверджений Постановою Держбуду РФ від 17 травня 1994 "*" В
  цьому СНіП, зокрема, визначено склад відповідних нормативних документів. У їх число входять на рівні Федерації, крім Сніпов, також державні стандарти РФ в галузі будівництва, зведення правил з проектування та облаштування, а також керівні документи системи. Перші з них охоплюють обов'язкові вимоги, що включають цілі, які повинні бути досягнуті, і принципи, якими слід керуватися при створенні будівельної продукції; другий - обов'язкові та рекомендовані положення, що визначають конкретні параметри та характеристики окремих частин будівель і споруд, будівельних виробів і матеріалів (конкретна мета - забезпечення єдності при розробці, виробництві та експлуатації відповідної продукції); третій включають рекомендовані, а четверті - як обов'язкові, так і рекомендовані нормативні документи з відповідного кола питань.
  ---
  "*" Окреме видання. Мінбуд Російської Федерації. М., 1994.
  Нормативні акти федеральних органів виконавчої влади, які зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, встановлюють правовий статус організацій або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції РФ. Крім того, вони повинні бути в обов'язковому порядку (крім актів, що містять відомості, що становлять державну таємницю або носять конфіденційний характер) офіційно опубліковані.
  При порушенні хоча б одного з цих двох вимог (державної реєстрації та офіційного опублікування) акт не визнається набрав чинності, а це, в свою чергу, означає, що такий акт не може служити джерелом для регулювання відповідних правовідносин, в тому числі договірних, застосування санкцій до громадян, посадовим особам і організаціям за невиконання його розпоряджень. На вказаний акт не можна посилатися при вирішенні спорів "*". З цього випливає, що і договірне умова, що містить відсилання до такого роду акту, визнається недійсним. Однак у випадку, коли певна норма відповідного акта відтворена в договорах з посиланням або без посилання на нього, таку умову зберігає силу і може бути визнано дійсним, якщо воно не суперечило діяли при укладенні договору і обов'язковим для сторін правовим актам.
  ---
  "*" Див: Указ Президента Російської Федерації від 23 травня 1996 р. "Про порядок опублікування і набрання чинності актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України. 1996. N 22. Ст. 2663).
  Станом на 22 лютого 1996 році всього Міністерством юстиції РФ було зареєстровано 1036 відомчих нормативних актів. Серед них чимало актів, які мають пряме відношення до договорів. Прикладом можуть служити Правила перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, затверджені Наказом Міністерства транспорту РФ від 8 серпня 1995 р., Правила реєстрації договорів про поступку товарного знаку та ліцензійних договорів та про надання права на створення товарних знаків, затверджені 26 вересня 1995 Комітетом Російської Федерації по патентах і товарних знаків, Правила користування системами комунального водопостачання та каналізації в Російській Федерації, затверджені Наказом Міністерства будівництва РФ від 11 серпня 1995 р., та ін "*"
  КонсультантПлюс: примітка.
  Наказ Мінбуду РФ від 11.08.1995 N 17-94 "Про затвердження правил користування системами комунального водопостачання та каналізації в Російській Федерації" втратив чинність у зв'язку з виданням Наказу Держбуду РФ від 19.02.1999 N 36 "Про правила користування системами комунального водопостачання та каналізації в Російської Федерації ".
  ---
  "*" Див: Перелік нормативних актів міністерств і відомств, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Російської Федерації / Укладачі Т.Н. Хомчик і Л.В. Соловйова. М.: Спарк, 1996.
  ГК вельми чітко визначає як саму вертикальну ієрархію нормативних актів, так і гарантії її здійснення. Насамперед мається на увазі п. 5 ст. 3 Кодексу, який встановив: "У разі суперечності указу Президента Російської Федерації або постанови Уряду Російської Федерації цьому Кодексу чи іншому закону застосовується цей Кодекс або відповідний закон". Гарантії, про які йде мова, закріплені в ст. 12 ГК. Мова йде про те, що одним із способів захисту цивільних прав визнається незастосування судом акта державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону. Слід врахувати також ст. 13 ЦК, яка допускає у випадках, передбачених законом, визнання судом недійсними поряд з ненормативними також нормативних актів, які не відповідають закону або іншим правовим актам і порушують цивільні права та охоронювані законом інтереси громадянина чи юридичної особи. Загальна вказівка на цей рахунок міститься в п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8. Мається на увазі, що підставою для ухвалення рішення суду про визнання недійсним ненормативного, а у випадках, зазначених у законі, і нормативного акта служать в рівній мірі як його невідповідність закону чи іншому правовому акту, так і порушення його виданням цивільних прав і охоронюваних законом інтересів громадянина і юридичної особи, які звернулися до суду. При цьому в зазначеній постанові особливо передбачена можливість заявляти свої вимоги поряд з російськими також для іноземних громадян і юридичних осіб (якщо інше не передбачено законом) "*".
  ---
  "*" Див п. п. 6 - 7 зазначеної Постанови (Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 9. Ст. Ст. 6 - 7).
  Як приклад можна вказати на визнання Верховним Судом РФ недійсним Правил реєстрації автомототранспортних засобів і причепів до них в Державній автоінспекції, затверджених Наказом МВС РФ від 26 грудня 1994 р. Підставою для цього послужило посилення режиму реєстрації договорів купівлі - продажу автотранспортних засобів, яке, що важливо підкреслити, "неправомірно обмежує права громадян". При цьому Верховний Суд РФ визнав за необхідне особливо вказати на протиріччя Правил ст. ст. 161 і 218 ГК "*".
  ---
  "*" Див: Судова практика у цивільних справах (1993 - 1996 рр.). / Под ред. В.М. Жуйко. М.: Городець, 1997. С. 54 - 56. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Вертикальна ієрархія норм про договори"
 1. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
    вертикальну), галузеву (горизонтальну), федеративну і комплексну. --- Іноді законодавство зводять тільки до системи законів, звертаючи увагу на їх особливий статус в середовищі інших правових актів. Див: Поленіна С.В. Теоретичні проблеми системи радянського законодавства. М., 1979; вона ж. Нове в системі законодавства Російської Федерації / /
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    вертикальну систему більш централізованої влади. У цій ситуації той фактор, що муніципальні освіти об'єктивно позбавлені прагнення до ослаблення єдиної державності, територіального відокремлення дає додаткові переваги, але особливої ролі при цьому, як видається, не грає. З точки зору теорії муніципального права неминуче виникає питання про те, чи можна "вмонтувати"
 3. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    вертикальних "відносин, передбачених п. 3 ст. 2 ГК; не повинна суперечити суті регульованого таким чином (тобто за допомогою аналогії закону) відносини; вимагає наявності подібності між відносинами, які потребують правового регулювання, і відносинами, які безпосередньо регулює застосовувана норма; при регулюванні цивільних відносин допускається тільки при застосуванні
 4. 4. Горизонтальна ієрархія правових норм
    вертикальної ієрархії. З цього безпосередньо випливає, що горизонтальна ієрархія у всіх випадках слід за вертикальною, чільною. Горизонтальна ієрархія норм досі обмежувалася двояким проявом. Перше з них зводиться до вимоги: новий закон має пріоритетом по відношенню до раніше виданим. Йдеться про відомого з часів римського права принципі: lex posterior
 5. 5. Звичай, звичай ділового обороту, звичаю в правовому регулюванні договорів
    вертикальній структурі. В силу п. 5 ст. 421 ГК вони грають роль договірного умови, якщо інше не передбачено договором або диспозитивної нормою. На відміну від ст. 5 ГК, яка не допускає протиставлення звичаїв ділового обороту, крім договору, законодавству, в п. 5 ст. 421 ГК відсутня вказівка, на якому саме рівні повинен бути прийнятий акт, чи йде мова, таким чином, тільки про
 6. 6. Типізація договірних форм
    вертикальної ієрархії будь-який типовий договір залежно від того, хто саме його затвердив, займає одне місце з постановою Уряду або актом міністерства, іншого органу виконавчої влади. При цьому зазначений ознака - обов'язковість - має ключове значення. Саме він визначає природу і режим відповідної форми. З цієї причини назва договору саме по собі значення не
 7. 11. Застосування норм договірного права за аналогією
    вертикальної ієрархії. Сторони можуть відступити від застосування норм, що регулюють подібні відносини. І навпаки, вони не можуть вчинити подібним чином при відсильною нормі. Таким чином, відсильна норма - частина правового регулювання, а аналогія - лише спосіб заповнення його прогалин. З цього, зокрема, випливає, що при першій ситуації правове регулювання виявляється більш
 8. 2. Джерела правового регулювання договору
    вертикальну, так і горизонтальну ієрархію актів. Мається на увазі, що будь-які акти, в тому числі і прийняті на рівні закону, не повинні суперечити законам, які присвячені захисту прав споживачів і таким чином виконують роль спеціальних по відношенню до всіх інших - загальним. З урахуванням прагнення законодавця до захисту слабкої сторони - споживача Постановою Пленуму Верховного Суду РФ від
 9. Тема 2.4. Державні органи Російської Федерації
    вертикальної системи, що функціонує в межах виключних повноважень Російської Федерації і предметів її спільного з суб'єктами господарювання (ст. 77 Конституції); д) засновується структура державних органів і правовий статус найважливіших федеральних органів державної влади Росії: Президента, палат Федеральних Зборів, Уряду, Конституційного Суду , Верховного Суду, Вищого
 10. § 1. Підряд
    ієрархію техніко-економічних документів, що діють в будівництві. На найвищому рівні цієї системи знаходяться федеральні СНиП (будівельні норми і правила), державні стандарти в сфері будівництва, зведення правил по проекту-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 297 рованию та будівництва.
© 2014-2022  yport.inf.ua