Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Види ліцензійних договорів

Залежно від наявності патентно-правової охорони розрізняються, зокрема, ліцензії патентні та безпатентні (коли за заявкою патент ще не видано, але вже є рішення про його видачу). Поряд з оплатним існують ліцензії, що передаються ліцензіату безкоштовно. З інших підстав розрізняють відкриті і примусові ліцензії. Найбільше практичне значення мають виняткові (у тому числі повні) і невиключні ліцензії, а також субліцензії. Відповідно цьому розрізняються і види ліцензійних договорів.
Відкрита ліцензія - це подане патентообладателем в Роспатент заяву про надання будь-якій особі права на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Розмір патентного мита за підтримання чинності патенту зменшується в цьому випадку на 50% починаючи з року, наступного за роком публікації відомостей про таку заяву. Особа, яка виявила бажання використовувати зазначені винахід, корисну модель або промисловий зразок, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. У разі якщо власник патенту протягом двох років з дати такої публікації не отримував пропозицій у письмовій формі про укладення договору про платежі, після закінчення двох років він може подати до органу з інтелектуальної власності клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому випадку патентна мито за підтримку патенту в силі підлягає доплаті за період, що минув з дати публікації відомостей про заяву, і надалі сплачується у повному розмірі (п. 2 ст. 13 Патентного закону).
Примусова ліцензія - це ліцензія, яка надається у разі, якщо запатентовані винахід чи промисловий зразок не використовуються або недостатньо використовуються патентовласником та особами, яким передані права на них, протягом чотирьох років з дати видачі патенту (а запатентована корисна модель протягом трьох років з дати видачі патенту), що призводить до недостатнього пропозицією відповідних товарів або послуг на товарному ринку або ринку послуг.
У подібному випадку будь-яка особа, яка бажає і готове використовувати запатентовані винахід, корисну модель або промисловий зразок, при відмові патентовласника від укладення з цією особою ліцензійного договору на умовах, відповідних до усталеної практики, має право звернутися до суду з позовом до патентовласникові про надання примусової невиключної ліцензії на використання на території Російської Федерації таких об'єктів, вказавши в позовних вимогах пропоновані їм умови надання такої ліцензії, у тому числі обсяг використання, розмір, порядок і терміни платежів. У разі якщо власник патенту не доведе, що невикористання чи недостатнє використання об'єкта зумовлена важливими причинами, суд приймає рішення про надання зазначеної ліцензії і про умови її надання. Сумарний розмір платежів має бути встановлений не нижче, ніж ціна ліцензії, зазвичай обумовлена при порівнянних обставинах.
Дія примусової невиключної ліцензії може бути припинена в судовому порядку відповідно з позовом патентовласника, якщо обставини, що зумовили надання такої ліцензії, перестануть існувати і їх виникнення є малоймовірним. У цьому випадку суд встановлює строк і порядок припинення користування особою, яка одержала примусову невиключну ліцензію, що виникли у зв'язку з отриманням такої ліцензії правами (п. 3 ст. 10 Патентного закону).
У разі якщо власник патенту не може використовувати винахід, на який він має виключне право, не порушуючи при цьому прав володаря іншого патенту на винахід або корисну модель, який відмовився від укладення ліцензійного договору на умовах, відповідних до усталеної практики , власник патенту має право звернутися до суду з позовом до володаря іншого патенту про надання примусової невиключної ліцензії на використання на території Російської Федерації винаходу або корисної моделі володаря іншого патенту. У позовних вимогах патентовласник повинен в цьому випадку вказати пропоновані їм умови надання такої ліцензії, у тому числі обсяг використання, розмір, порядок і терміни платежів. Все це допускається в разі, якщо винахід, на який власник патенту має виключне право, являє собою важливе технічне досягнення, що має істотні економічні переваги перед винаходом або корисною моделлю володаря іншого патенту.
При наданні відповідно до рішення суду зазначеної ліцензії сумарний розмір платежів має бути встановлений не нижче, ніж ціна ліцензії, зазвичай обумовлена при порівнянних обставинах. У цьому випадку власник патенту на винахід або корисну модель, право на використання яких надано на підставі зазначеної ліцензії, також набуває право на отримання невиключної ліцензії на використання винаходу, у зв'язку з яким було видано примусова невиключна ліцензія, на умовах, відповідних до усталеної практики (п . 4 ст. 10 Патентного закону).
В інтересах національної безпеки Уряд РФ має право дозволити використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка без згоди патентовласника з його повідомленням про це в найкоротший термін та виплатою йому сумірною компенсації (п. 4 ст. 13 Патентного закону).
Ліцензійний договір на використання запатентованих винаходу, корисної моделі чи промислового зразка підлягає реєстрації в Роспатенті. Без зазначеної реєстрації ліцензійний договір вважається недійсним (п. 5 ст. 13 Патентного закону).
Виняткова ліцензія - один з найбільш поширених видів патентних ліцензій. Предметом даної ліцензії є виключне право на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у межах, обумовлених сторонами, із збереженням за ліцензіаром права на використання об'єкта лише в частині, що не передається ліцензіату. У цій частині ліцензіар має право як сам використовувати об'єкт, що охороняється, так і передавати право використання іншою ліцензіатам.
Межі (рамки, обмеження) виключної ліцензії стосуються терміну, території чи способу використання об'єкту, що охороняється. Наприклад, ліцензіат може набути право використовувати винахід строком на сім років всіма способами тільки на території Москви. Ліцензіат може отримати виключне право і на території всієї країни, але тільки на виготовлення або застосування, ввезення, пропозиція до продажу, продаж або інше введення в комерційний оборот продукту, що містить запатентований винахід, а також на застосування способу, що охороняється патентом. Можлива і будь-яка інша комбінація зазначених факторів (тобто терміну, території і способів застосування винаходу).
В рамках виключної ліцензії можуть встановлюватися також квоти на випуск запатентованих виробів, граничні ціни на вироблену за ліцензією продукцію та інші умови, що окреслюють межі виключних прав як ліцензіата, так і ліцензіара.
Невиняткова ліцензія відрізняється від виняткової тим, що вона ніяк не пов'язує ліцензіара. Він має право як сам використовувати об'єкт, що охороняється в межах і способами, на яких він видав невиключну ліцензію, так і надавати аналогічні ліцензії будь-яким третім особам. Оскільки подібна ліцензія не створює ліцензіату сильної конкурентної позиції в сфері, до якої належить об'єкт промислової власності, її ціна зазвичай буває значно нижче ціни виключної ліцензії.
За договором повної ліцензії ліцензіат отримує на певний термін право монопольного використання об'єкту, що охороняється. Цей договір від поступки патенту фактично відрізняється лише наявністю обумовленого договором терміну, після закінчення якого всі права на об'єкт знову повертаються до патентовласникові.
Субліцензії як вид ліцензії вправі видавати лише власники виняткових, в тому числі повних, ліцензій. У разі визнання недійсною або закінчення терміну дії основної ліцензії субліцензія також автоматично втрачає силу (1).
---
(1) Див: Штумпф Г. Ліцензійний договір. М., 1988. С. 141.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Види ліцензійних договорів "
 1. 1. Види договірних зобов'язань щодо передачі виключних прав
  види ліцензійних договорів дійсно служать основними формами реалізації виняткових патентних прав. Разом з тим ці права, як і майнові авторські, суміжні права та права на засоби індивідуалізації, передаються (з дотриманням вимоги державної реєстрації) також в рамках багатьох інших цивільно-правових договорів. Право використання об'єктів виняткових прав
 2. § 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
  види і компетенція виконавчих органів товариства визначаються тільки в його установчих документах. Виконавчі органи товариства мають право вирішувати всі питання управління і діяльності суспільства, не віднесені до виключної компетенції загальних зборів. Кожен учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право бути присутнім на загальних зборах і брати безпосередню участь у
 3. § 8. Довірче управління майном
  види об'єктів цивільного права, в тому числі будь-які види майна. Ряд з них прямо названий в цій якості: об'єкти нерухомості, включаючи майнові комплекси (п. 1 ст. 130, ст. 132 ЦК), цінні папери і права, засвідчені бездокументарними цінними паперами, виняткові права (п. 1 ст. 1013 ЦК) . Вирішуючи питання про те, які види майна можуть бути об'єктом довірчого управління,
 4. § 1. Загальні положення
  види об'єктів правової охорони у сфері правового регулювання підприємницької діяльності можуть бути розділені на три групи: - майнові права та інтереси, - немайнові права та інтереси, - організаційно-предпосилочних права та інтереси підприємця. До першої групи належать, насамперед, речові права підприємця: право власності (ст. 209 і 213 ЦК), право
 5. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  види спорів за участю юридичних осіб та громадян-підприємців: 1) спори, що виникають з цивільних правовідносин, якщо хоча б однією з сторін у спорі є громадянин, причому ці суперечки не повинні бути пов'язані з підприємницькою діяльністю даного громадянина. Маються на увазі перш за все правові відносини, що складаються у зв'язку з наданням громадянам яких-небудь послуг, виконанням
 6. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  види експертизи, об'єкти і суб'єкти експертизи, регламентовані питання організації експертизи та її нормативно-методичного забезпечення, Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 103 а також Порядок проведення конкурсів проектів (програм, розробок) у сфері інноваційної діяльності вищої школи, що містить
 7. § 3. Позовна давність
  види (приватний мораторій). Оголошення мораторію, який на практиці застосовується досить рідко, викликається, як правило, надзвичайними обставинами - військовими діями, економічними реформами і т.п. До мораторію близько примикає призупинення дії закону чи іншого правового акту, що регулює відповідне ставлення. Рішення про це може бути прийнято компетентним державним
 8. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  види даного договору: а) роздрібна купівля-продаж, б) поставка; в) поставка для державних і муніципальних потреб; г) контрактація; д) енергопостачання; е) продаж нерухомості та ж) підприємства (див. § 2-8 гл. 30 ЦК). Таким чином, договір купівлі-продажу - найважливіший договірний тип, який об'єднав ряд видових конструкцій. Правила Цивільного кодексу про окремі види розвивають інші нормативні
 9. § 2. Елементи договору оренди
  види і (або) розмір інших угод, вчинення яких не може здійснюватися без згоди власника майна такого підприємства. Крім того, слід завжди пам'ятати, що майном державне або муніципальне підприємство розпоряджається лише в межах, що не позбавляють його можливості здійснювати діяльність, цілі, предмет, види якої визначені статутом такого підприємства. Угоди,
 10. § 8. Договір оренди підприємства
  ліцензійного договору і т.д.). Права орендодавця, отримані їм на підставі дозволу (ліцензії) на заняття відповідною діяльністю, нерозривно пов'язані з особистістю їх носія і тому не підлягають передачі орендарю, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. Включення до складу переданого за договором підприємства зобов'язань, виконання яких орендарем
© 2014-2022  yport.inf.ua