Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 63. Види валютних операцій


Валютні операції - це особливий вид фінансових операцій, со-
стоять в купівлі-продажу та інших угодах з валютними цінностями
ми, валютою Російської Федерації і внутрішніми цінними папір
ми, здійснюваних за дорученням резидентів і нерезидентів або за
ініціативи самого банку.
Валютні операції покликані сприяти руху позичок
ного капіталу і обслуговувати світову торгівлю. До основних ві
дам валютних операцій відносяться:
1) придбання резидентом у резидента та відчуження різі
дентом на користь резидента валютних цінностей на законних ос
підставах, а також використання валютних цінностей як
засобу платежу;
2) придбання резидентом у нерезидента або нерезидентом
у резидента та відчуження резидентом на користь нерезидента або
нерезидентом на користь резидента валютних цінностей, валюти
Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів на законних
підставах, а також використання валютних цінностей, валюти
Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів як середовищ
ства платежу;
3) придбання нерезидентом у нерезидента та відчуження
нерезидентом на користь нерезидента валютних цінностей, валюти
Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів на законних
підставах, а також використання валютних цінностей, валюти
Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів як
засобу платежу;
4) ввезення на митну територію Російської Федерації і
вивезення з митної території Російської Федерації валют
них цінностей, валюти Російської Федерації і внутрішніх цін
них паперів;
1 Див відповідно Постанови Уряду Російської Федерації
від 20.12.2004 р. № 813, від 10.04. 2006 р. № 203 / / Відомості Верховної Рос
сийской Федерації. - 2004. - № 52 (ч. 2). - Ст. 5484; 2006. - № 16. - Ст. 1742.

5) перерахування іноземної валюти, валюти Російської Федера
ції, внутрішніх і зовнішніх цінних паперів з рахунку, відкритого за
межами території Російської Федерації, на рахунок тієї ж особи,
відкритий на території Російської Федерації, і з рахунку, від
критого на території Російської Федерації, на рахунок того ж
особи, відкритий за межами території Російської Федерації;
6) переклад нерезидентом валюти Російської Федерації, внут
ренних і зовнішніх цінних паперів з рахунку (з розділу рахунку), від
критого на території Російської Федерації, на рахунок (розділ
рахунку) того ж особи, відкритий на території Російської Феде
рації.
Валютні операції між резидентами заборонені, за исклю
чением операцій:
1) пов'язаних з розрахунками в магазинах безмитної торгів
Чи, а також з розрахунками при реалізації товарів та наданні послуг
пасажирам на шляху прямування транспортних засобів при між
народних перевезеннях;
2) між комісіонерами (агентами, повіреними) і комі
тентами (принципалами, довірителями) при наданні комисси
Онер (агентами, повіреними) послуг, пов'язаних з заключе
ням і виконанням договорів з нерезидентами про передачу това
рів, виконанні робіт, про надання послуг, про передачу інформа
ції та результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі
виняткових прав на них;
3) за договорами транспортної експедиції, перевезення і фрах
тованих (чартеру) при наданні експедитором, перевізником і
фрахтувальником послуг, пов'язаних з перевезенням вивозиться з Рос
сийской Федерації або ввезеного в Російську Федерацію вантажу,
транзитним перевезенням вантажу територією Російської Федера
ції, а також за договорами страхування зазначених вантажів;
4) із зовнішніми цінними паперами , випущеними від імені
Російської Федерації, здійснюваних через організаторів
торгівлі на ринку цінних паперів Російської Федерації, при
умови обліку прав на такі цінні папери в депозитаріях, зі
будівлі відповідно до законодавства Російської Феде
рації;
5) юридичних осіб з зовнішніми цінними паперами при ус
ловіі обліку прав на такі цінні папери в депозитаріях, створений
них відповідно до законодавства Російської Федерації,
і здійснення розрахунків у валюті Російської Федерації;
6) пов'язаних із здійсненням обов'язкових платежів (подат
гов, зборів та інших платежів) до федерального бюджету, бюджет
суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету у иностран
ної валюті відповідно до законодавства Російської Фе
дерации, і деяких інших операцій, встановлених законодав
тельством.

Валютні операції за угодами між уповноваженими бан
ками, що здійснюються ними від свого імені і за свій рахунок, осуще
ствляют в порядку , встановленому Центральним банком Рос
сийской Федерації.
Між резидентами та уповноваженими банками без ограни
чений здійснюються валютні операції, пов'язані:
1) з отриманням та поверненням кредитів і позик , сплатою сум
відсотків і штрафних санкцій за відповідними договорами;
2) внесенням грошових коштів резидентів на банківські рахун
ту (в банківські вклади) (до запитання і на певний
термін) та отриманням грошових коштів резидентів з банківських
рахунків (банківських вкладів) (до запитання і на визначений
ний строк);
3) банківськими гарантіями, а також з виконанням резиден
тами зобов'язань за договорами поруки та застави;
4) придбанням резидентами в уповноважених банків століття
селів, виписаних цими чи іншими уповноваженими банку
ми, пред'явленням їх до платежу, отриманням по них платежу , в
тому числі в порядку регресу, стягненням по них штрафних санк
ций, а також з відчуженням резидентами зазначених векселів
уповноваженим банкам у порядку, встановленому Федеральним
законом від 11 березня 1997 р. № 48-ФЗ «Про перекладному і простому
векселі»;
5) купівлею-продажем фізичними особами готівкової і безна
особистої іноземної валюти та чеків (в тому числі дорожніх че
ков), номінальна вартість яких зазначена в іноземній ва
люте, за валюту Російської Федерації та іноземну валюту, а
також з обміном, заміною грошових знаків іноземної дер
дарства (групи іноземних держав), прийомом для направ
лення на інкасо в банки за межами території Російської
Федерації готівкової іноземної валюти та чеків (в тому числі
дорожніх чеків), номінальна вартість яких зазначена в іно
дивною валюті, не для цілей здійснення фізичними чи
цями підприємницької діяльності;
6) сплатою уповноваженим банкам комісійної вознаг
раждения;
7) іншими валютними операціями, віднесеними до банків
ським операціями відповідно до законодавства Російської
Федерації.
Нерезиденти мають право без обмежень здійснювати між зі
бій перекази іноземної валюти з рахунків (з вкладів) в бан
ках за межами території Російської Федерації на банків
ські рахунки (в банківські вклади) в уповноважених банках або
банківських рахунків (банківських вкладів) в уповноважених бан
ках на рахунку (у внески) у банках за межами Російської Феде
рації або в уповноважених банках.

Нерезиденти вправі здійснювати між собою валютні опе
рації з внутрішніми цінними паперами на території Российс
кой Федерації з урахуванням вимог, встановлених Антимоно
польним законодавством Російської Федерації і законодав
тельством Російської Федерації про ринок цінних паперів, в поряд
ке, встановленому Центральним банком Російської Федерації ,
який може передбачати вимогу про використання спе
циального рахунку при вчиненні зазначених валютних операцій.
Валютні операції між нерезидентами на території
Російської Федерації у валюті Російської Федерації осуще
ствляют через банківські рахунки (банківські вклади), відкри
ті на території Російської Федерації в порядку, встанов
ленном законодавством.
Купівля-продаж іноземної валюти і чеків (в тому числі до
рожніх чеків), номінальна вартість яких зазначена в иност
ранной валюті, на території Російської Федерації вироб
диться лише через уповноважені банки.
Резидентам надано право відкривати без обмежень
рахунки (вклади) в іноземній валюті в банках, розташованих
на територіях іноземних держав, які є членами
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
або Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
грошей (ФАТФ).
Резиденти зобов'язані повідомляти податкові органи за місцем сво
його обліку про відкриття (закриття) рахунків (вкладів) не пізніше
місяця з дня укладення (розірвання) договору про відкриття
рахунку (вкладу) з банком, розташованим за межами терито
рії Російської Федерації.
Юридичні особи - резиденти мають право без обмежень осу
ществлять валютні операції з коштами, зарахованими до
Відповідно до Федерального закону «Про валютне регулирова
нии та валютний контроль »на рахунки (у внески), відкриті в бан
ках за межами території Російської Федерації, за исклю
чением валютних операцій між резидентами.
Фізичним особам - резидентам дозволено без обмежень
здійснювати валютні операції, не пов'язані з передачею иму
щества і наданням послуг на території Російської Федерації,
з використанням коштів, зарахованих на рахунки (у внески), від
криті в банках за межами території Російської Федерації.
Нерезиденти на території Російської Федерації має право
відкривати банківські рахунки (банківські вклади) в іноземній
валюті та валюті Російської Федерації лише в уповноважений
них банках. Порядок відкриття та ведення банківських рахунків (бан
ковских вкладів) нерезидентів, відкритих на території Рос
сийской Федерації, в тому числі спеціальних рахунків, устанавли
кість Центральний банк Російської Федерації.

Нерезиденти мають право без обмежень перераховувати иност
ранную валюту і валюту Російської Федерації зі своїх банків
ських рахунків (з банківських вкладів) в банках за межами терри
торії Російської Федерації на свої банківські рахунки (в бан
ковские вклади) в уповноважених банках. Нерезидентам також
надається право без обмежень перераховувати іноземну
валюту зі своїх банківських рахунків (з банківських вкладів) в упов
новажених банках на свої рахунки (у внески) у банках за МЕЖАХ
лами території Російської Федерації.
Валютні операції, пов'язані з ввезенням в Російську Феде
рацію іноземної валюти та зовнішніх цінних паперів в докумен
тарної формі, здійснюються резидентами і нерезидентами без
обмежень при дотриманні вимог митного законо
дательства Російської Федерації.
Фізичні особи (резиденти і нерезиденти) мають право
вивозити з Російської Федерації іноземну валюту, а так
ж зовнішні цінні папери в документарній формі, раніше вве
зенние, переслані або переведені в Російську Федера
цію, при дотриманні вимог митного законодавства
Російської Федерації в межах, зазначених у митній грудня
Декларації чи іншому документі, що підтверджує їх ввезення, пере
Силка або переклад в Російську Федерацію.
Фізичні особи (резиденти і нерезиденти) одноразово
можуть вивозити з Російської Федерації готівкову иностран
  ную валюту в сумі, що дорівнює в еквіваленті 10 000 доларів США
  або що не перевищує цієї суми. При цьому не потрібно пред
  ставление до митного органу документів, що підтверджують, що
  вивозиться готівкова іноземна валюта була раніше ввезена,
  переслана або переведена в Російську Федерацію або пріоб
  ретена в Російській Федерації.
  Одноразово при вивезенні з Російської Федерації физи
  тичними особами готівкової іноземної валюти в сумі, що дорівнює
  в еквіваленті 3000 доларів США або що не перевищує цієї
  суми, що вивозиться готівкова іноземна валюта не підлягає
  декларуванню митному органу. Вивозиться одноразово
  сума, що перевищує в еквіваленті 3000 доларів США, біля
  жит декларуванню. Одноразовий вивіз з Російської Фе
  дерации фізичними особами готівкової іноземної валюти в
  сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 доларів США, що не
  допускається, виняток становлять лише випадки, коли дана
  сума була раніше ввезена на територію Російської Федерації
  і декларована. Також підлягає декларуванню вивезення з Рос
  сийской Федерації резидентами і нерезидентами іноземної
  валюти та зовнішніх цінних паперів у документарній формі.
  Ввезення і пересилання в Російську Федерацію і вивезення та пере
  Силка з Російської Федерації валюти Російської Федеративної-

  ції і внутрішніх цінних паперів в документарній формі осуще
  ствляют резидентами і нерезидентами в порядку, який ус
  новлюють Урядом Російської Федерації з согла
  женням з Центральним банком Російської Федерації і мо
  жет передбачати вимога про попередню реєстрацію.
  Попередня реєстрація - це обов'язкова умова,
  встановлене уповноваженим Урядом Російської
  Федерації федеральним органом виконавчої влади, явля
  ющимся органом валютного контролю, з метою здійснення
  контролю вивезення та пересилання з Росії (ввезення та пересилання в
  Росію) валюти Російської Федерації і внутрішніх цінних
  паперів, а також щодо рахунку (вкладу), відкритого в банку за
  межами Російської Федерації.
  Попередня реєстрація вивезення, пересилання з Росії
  (Ввезення та пересилання в Росію) валюти Російської Федерації і
  внутрішніх цінних паперів здійснюється органом валютного кон
  троля, а рахунки (вклади), що відкриваються в банку за межами Рос
  сийской Федерації, - податковими органами за місцем обліку ре
  зидента. При цьому попередня реєстрація повинна бути про
  ведена до відкриття рахунку (вкладу) і до вивезення, пересилання (ввезення
  і пересилання) валюти Російської Федерації і внутрішніх цін
  них паперів шляхом подачі заяви до відповідного органу.
  Розгляд заяви про попередню реєстрацію дол
  жно бути вироблено протягом 10 робочих днів з дня його підлозі
  чення. Орган, який здійснює попередню реєстрацію,
  не вправі прийняти рішення про відмову з мотивів відсутності еко
  номической доцільності відкриття рахунку (вкладу) у банку
  за межами території Російської Федерації і вчинення
  валютних операцій. У той же час законодавством установле
  ни випадки, коли може бути винесено відмову в попередньої
  реєстрації (п. 7 ст. 18 Федерального закону «Про валютне регулю
  ровании та валютний контроль »).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 63. Види валютних операцій"
 1. § 62. Поняття і принципи валютного регулювання
    види валютних
 2. Контрольні питання і завдання
    види валютних операцій. 8. Які валютні операції здійснюються без обмежень? 9. Які основні права та обов'язки резидентів при проведенні валютних операцій? 10. Розкрийте поняття валютного контролю та структуру органів ва лютного контролю. 11. Які права та обов'язки органів та агентів валютного
 3. § 1. Поняття комерційного права
    види діяльності »), а в його протилежності: заборонах, обмеженнях (наприклад, у виняткових переліках заборонених видів підприємницької діяльності). Общедозволітельний тип правового регулювання, що характеризує правовий режим підприємництва, виражається формулою: «можна все, крім забороненого» [3]. Общедозволітельний правовий режим підприємництва базується на визнанні
 4. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    види організацій дуже схожі між собою, оскільки основна особливість установ, а саме їх право на майно, однаково, точно так само однаковими у них можуть бути і цілі, для яких такі установи створюються. Тому відмінність між громадськими установами та установами як само-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 5. § 4. Правовий режим цінних паперів
    види цінних паперів можуть розподілятися на папери з зобов'язально-правовим і речове-правовим змістом. Число перших явно переважає над другими. Практично всі відомі чинному цивільному праву цінні папери засвідчують саме зобов'язальні права вимоги. Такі, наприклад, акція, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікат, ощадна книжка на
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
    види операцій, що і по розрахунковому рахунку, включаючи податкові платежі та обов'язкові платежі до державних позабюджетних фінансові фонди. На прохання клієнтів банки відкривають їм, крім розрахункового рахунку, допоміжні банківські рахунки, які призначені для проведення операцій з яких-небудь певних видів діяльності, наприклад, спеціальний рахунок фінансування капітальних вкладень,
 7. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
    види санкцій можуть бути застосовані до підприємців тільки на підставі рішення суду. У тих випадках, коли розпорядчими актами державних органів зачіпаються майнові інтереси підприємця, а кінцеве наслідок застосовуваних до підприємця санкцій є зменшення належного йому готівкового майна, порушувані державними органами права підприємців є
 8. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
    види, вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні папери віднесені до об'єктів цивільних прав (див.: найменування підрозділу 3 ГК, до якого належить гл. 7). У чолі всього вісім статей (ст. 142-149 ЦК). Крім того, норми, що регламентують обіг цінних паперів, знаходяться також в інших частинах ГК (ст. 224,302, 389, 815, 816, 843, 844, 877-885, 912 і
 9. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
    види діяльності, зазначені в гол. 2 Закону. Серед цих видів діяльності Законом названі такі: брокерська, дилерська, діяльність з управління цінними паперами, клірингова, депозитарна, діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів (ст. 3-15). Залежно від виду діяльності Закон у ряді випадків пред'являє специфічні вимоги до самого суб'єкту, його здійснює,
 10. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
    види професійної діяльності на ринку цінних паперів (у тому числі кредитних організацій) можуть вестися лише на підставі спеціального дозволу - ліцензії (ч. 1 і ч. 2 ст. 39 Закону про ринок цінних паперів). Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів ліцензується трьома видами ліцензій "ліцензією професійного учасника Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло,
© 2014-2022  yport.inf.ua