Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Введення

На порозі XXI сторіччя у всіх країнах світу значний розвиток отримують порівняльні правові дослідження. Вони мають на меті з'ясування закономірностей розвитку правових систем сучасності, вдосконалення національного законодавства. Значення цих досліджень полягає в тому, що вони дозволяють не тільки підійти під більш широким кутом зору до вирішення багатьох традиційних питань правознавства, а й поставити ряд нових проблем. Загалом на базі порівняльного вивчення правових систем сформувалося і завойовує все більше визнання таке науковий напрям і така навчальна дисципліна, як порівняльне правознавство.
Мова йде про важливому напрямку розвитку юридичної освіти та правової науки, роль якого в сучасний період зростає. Об'єктивними чинниками, які зумовлюють і підкреслюють важливу роль і необхідність розвитку порівняльного правознавства, є:
- різноманіття правових систем сучасності;
- розвиток правових взаємозв'язків і розширення міжнарод них, економічних , політичних, культурних та інших зв'язків між державами;
- поява на правовій карті світу правових систем нових незалежних держав;
- діяльність міжнародних організацій на порівняльній основі.
Розвиток порівняльного правознавства визначається нагальною необхідністю поліпшити викладання і якість підготовки
фахівців-юристів. Розробка проблем порівняльного правознавства особливо важлива для викладання зарубіжних правових дисциплін. Заслуговує уваги і підтримки введення навчального курсу «Основні правові системи сучасності». Викладання цього курсу невід'ємно від усієї системи юридичної освіти і покликане грати в ньому вельми значну роль.
Порівняльне правознавство як самостійна наука і навчальна дисципліна має три головні цілі: 1) науково-пізнавальну; 2) практико-прикладну, 3) навчально-виховну.
Науково-пізнавальне значення порівняльного правознавства пов'язано з необхідністю повніше осмислювати нові явища і провідні тенденції в розвитку правових систем сучасності, виявляти основні закономірності правового розвитку, оперувати новітнім зарубіжним правовим матеріалом. Порівняльне правознавство - важливий фактор збагачення і розвитку загальної теорії права і галузевих юридичних наук, розширення наукового кругозору та підвищення правової культури.
У практико-прикладному відношенні порівняльне правознавство дуже значимо у правотворчій і в правозастосовчій діяльності, а також у міжнародно-правовій практиці (при підготовці й тлумаченні міжнародно-правових актів). Порівняльне правознавство відіграє важливу роль у вивченні як позитивного, так і негативного юридичного досвіду, накопиченого за кордоном.
Порівняльне правознавство охоплює не тільки питання загальної теорії права, а й проблеми галузевих правових наук і тим самим набуває міжгалузевий характер.
Слід особливо підкреслити, що порівняльне правознавство виступає як важлива форма розвитку міжнародних зв'язків.
Навчально-виховна роль порівняльного правознавства пов'язана з необхідністю підвищення загальної культури студентів. Порівняльне правознавство несе високий заряд правової культури, активно сприяє виробленню юридичного мислення, дає необхідні юристу знання.
Ні загальна теорія права, спрямована в основному на аналіз закономірностей розвитку правових інститутів і відносин, ні історія держави і права, яка розглядає той же, що і теорія, об'єкт в його конкретно-історичному русі, ні історія політичних і правових вчень як навчальна дисципліна не охоплюють (і не можуть охопити) проблематики порівняльного правознавства. Є, таким чином, абсолютно очевидна необхідність розширити і поглибити наші уявлення про порівняльному правознавстві
як наукової дисципліни, яка виступає в якості спеціального і самостійного об'єкта наукового пізнання.
Необхідно перш за все вивчення таких питань, як предмет порівняльного правознавства, логіка його дослідження та викладу, система певного комплексу ідей, взаємозв'язок у них історії і сучасності, особливо в умовах зростання соціальної значущості правової теорії і появи нового правового мислення. Однак до цього часу в Росії немає учебніка1, що дає аналіз найважливіших проблем сучасного порівняльного правознавства з урахуванням досягнень, накопичених в теорії юридичної компаративістики за час її існування.
Вибір тем цього підручника визначається їх роллю, місцем і значенням в юридичній науці, ступенем їх розробленості в порівняльному правознавстві, завданнями, поставленими до порядку денного реформою правової системи.
При цьому автор прагнув, з одного боку, поєднувати страноведческий підхід з порівняльно-узагальненим, а з іншого - доповнювати проблемний підхід до аналізу питань юридичної компаративістики «портретної» характеристикою поглядів її провідних представників. Відбір відповідних «персонажів» обумовлювався насамперед внеском кожного з них у розробку проблем порівняльного правознавства, місцем його концепції в ньому, її значимістю для сучасності. Крім того, враховувалася і необхідність висвітлення провідних та найбільш типових юридичних доктрин на різних етапах розвитку правової думки в різних регіонах. Все це дозволяє виявити головні тенденції розвитку порівняльного правознавства в цілому і його особливості в окремих країнах, показати, як переломлюються в юридичній компаративістики загальні положення та методологічні установки правової науки, і зробити науково-практичні висновки, що сприяють розвитку сучасного порівняльного правознавства.
Підручник складається з двох частин (Загальної та Особливої) та Додатків.
Загальна частина присвячена теорії і історичному розвитку порівняльного правознавства з моменту його виникнення і охоплює хронологічно більше півтора століть. Історичний підхід викликаний
1 Першою спробою в цьому напрямку є книга відомого професора, члена-кореспондента Міжнародної академії порівняльного права Ю.А. Тихомирова. Див: Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства. М, 1996.
Тим, що провідні напрямки та школи юридичної компаративістики не є породженням сьогоднішнього дня і мають, як правило, вік щонайменше в кілька десятиліть, хоча, природно, нині вони значно модернізовані стосовно нових умов. Тому вивчення сучасних юридичних компаративістських концепцій не може зводитися до аналізу лише робіт останніх років.
У Особливої частини розглядаються основні правові системи сучасності та провідні тенденції їх розвитку.
У Додатках дана Програма навчального курсу порівняльного правознавства та розглянуті Міжнародні та національні центри з порівняльного правознавства.
Цей підручник може використовуватися і в зарубіжних країнах, але з відповідними поправками. Наприклад, ті чи інші теми можуть бути замінені іншими залежно від рівня підготовки педагогічних кадрів або практичних потреб (скажімо, у разі потреби докладніше вивчити національну правову систему).
Оволодіння знаннями про порівняльному правознавстві та основних правових системах сучасності передбачає не тільки слухання лекцій викладача, а й значну самостійну роботу студентів, знайомство їх з законодавчими актами зарубіжних держав і рекомендованою літературою. При вивченні курсу доцільно провести також семінарські заняття з основним правовим сім-ям.
Для оволодіння курсом студенту досить добре вивчити підручник, а також рекомендовану в ньому літературу і законодавчі джерела. Крім того, студент повинен стежити за новелами в законодавстві, а також за практикою правозастосування у досліджуваних правових системах. Слід також знайомитися з новими публікаціями з питань порівняльного правознавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Введення "
 1. ВСТУП
  Росіяни люблять і поважають свою країну, пишаються Конституцією. І це правильно, оскільки росіяни - великий народ, а Російська Федерація - єдина країна в світі, в якій кожен її громадянин може реалізувати себе повною мірою, якщо, звичайно, він цього захоче. У Росії все більш зміцнюються основи демократичного устрою. Свідченням цього є переорієнтація законодавства
 2. § 2. Система муніципального права
  Муніципальне право як галузь права, як наукова дисципліна має свою систему, основою якої є структура галузі права, яку вона вивчає. Система наукової дисципліни муніципального права включає в себе наступні розділи: 1. Введення в муніципальне право, що розкриває поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела,
 3. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  введення тимчасової фінансової адміністрації на території муніципального освіти; забезпечення реалізації права муніципального освіти на оскарження в судовому порядку регіонального закону про розпуск представницького органу муніципального утворення. Рекомендована література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г.
 4. § 2. Місцевий референдум
  введеного на території Російської Федерації або на території, на якій передбачається проводити референдум, або на частині цієї території, а також протягом трьох місяців після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Представницький орган муніципального освіти має право відмовити в призначенні референдуму тільки у випадку порушення при висуванні ініціативи проведення референдуму
 5. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
  Введення полегшеної процедури відкликання. Конституційним Судом зачіпаються і дуже важливі питання, пов'язані з підставами відкликання. У силу особливостей місцевого самоврядування як публічної влади, найбільш тісно пов'язаної з населенням, якими зумовлюється роль відкликання в механізмі місцевого самоврядування, те чи інше рішення або дія (бездіяльність) виборного посадової особи, яке
 6. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
  Введення виправило існуючу раніше ситуацію, коли є муніципальними утвореннями мільйонне місто і поселення з числом жителів у кілька сотень людей володіли однаковими повноваженнями, незважаючи на очевидну несумісність їхніх економічних, соціальних і демографічних потенціалів. Так, до компетенції поселень віднесене вирішення більшої частини питань місцевого значення,
 7. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
  введення і використання зазначених вище разових платежів громадян вирішуються на місцевому референдумі (сході громадян). Доходи місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів. Згідно ч. 1 ст. 132 Конституції Російської Федерації органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють місцеві податки і збори. Однак Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській
 8. ВСТУП
  введений перехідний період, протягом якого продовжує діяти Закон від 28 серпня 1995 р. і розвиваючі його акти , зберігають свої повноваження раніше обрані органи місцевого самоврядування. Однак вироблені в перехідний період вибори органів місцевого самоврядування повинні враховувати вимоги і нового Закону, зокрема, що стосуються чисельного складу представницьких органів місцевого
 9. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  введений в спеціальне законодавство про місцеве самоврядування. Однак після його закріплення в законодавстві про місцеве самоврядування він не може змінюватися в цивільному, іншому законодавстві довільно. Така зміна можливо слідом за відповідною зміною в законодавстві про місцеве самоврядування. Наприклад, цивільне законодавство визначає включення муніципальних утворень
 10. § 4. Систематизація законодавства про місцеве самоврядування
  введення в дію класифікатора правових актів викладений підхід повинен бути приведений у відповідність з рубрикацією класифікатора. У пропонованому додатку доцільно повторити структуру класифікатора в повному обсязі. Нехай краще окремі розділи і рубрики додатки залишаться до пори до часу незаповненими, ніж після можливого розширення повноважень органів місцевого самоврядування
© 2014-2022  yport.inf.ua